intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 20/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

277
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 20/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 20/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   N h µ   n í c   V i Ö t   N a m   s è   2 0 / q ® ­ n h n n  ngµy 07 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt  c h i Õ t   k h Ê u   v µ   l ∙ i   s u Ê t   t ¸ i   c Ê p   v è n   c ñ a   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c  ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông lµ Ng©n hµng  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc  ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè  20/2004/QH11 ngµy   15 th¸ng 6 n¨m 2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5 th¸ng 11   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm   vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Nay   quy   ®Þnh   c¸c   møc   l∙i   suÊt   cña   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ  ng©n hµng nh sau: 1. L∙i suÊt t¸i cÊp vèn lµ 5,5%/n¨m. 2. L∙i suÊt chiÕt khÊu lµ 3,5%/n¨m. §i Ò u   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tõ  ngµy 15 th¸ng  01 n¨m 2005,  thay thÕ  c¸c v¨n b¶n: QuyÕt  ®Þnh   sè   832/2003/Q§­NHNN   ngµy   30   th¸ng   7   n¨m   2003   cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ   ®iÒu chØnh l∙i suÊt chiÕt   khÊu cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c tæ chøc  tÝn dông lµ  ng©n hµng vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  833/2003/Q§­NHNN  ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  vÒ   ®iÒu chØnh l∙i suÊt t¸i cÊp vèn cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông lµ ng©n hµng.
  2. 2 § i Ò u   3.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc)  c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2