Quyết định 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
79
lượt xem
14
download

Quyết định 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ sè 207/2004/Q§­TTg  ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh c¬ chÕ  qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La Thñ tíng chÝnh phñ  C¨n cø NghÞ quyÕt sè 44/2001/QH10 cña Quèc héi khãa X   kú  häp thø 9 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ  chñ  tr ¬ng  ®Çu t  Dù   ¸n   nhµ   m¸y   thñy   ®iÖn   S¬n   La   vµ   NghÞ   quyÕt   sè   13/2002/QH11  cña Quèc héi khãa  XI  kú  häp thø 2 ngµy 16   th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ  ph¬ng ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thñy   ®iÖn S¬n La. C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m   1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu   t vµ x©y dùng; söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/2000/ N§­CP   ngµy   05   th¸ng   5   n¨m   2000   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ ;  C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  92/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 01 n¨m   2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ®Çu t Dù ¸n   thñy ®iÖn S¬n La;  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 09/2004/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 01   n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ   ®¹o Nhµ níc Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La, C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  677/Q§­TTg ngµy 18 th¸ng 6 n¨m   2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ho¹t   ®éng cña Ban ChØ ®¹o Nhµ níc Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 196/2004/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 11   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   Quy   ho¹ch tæng thÓ ®i d©n t¸i ®Þnh c Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La, XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp, QUY Õ T § Þ NH : §i Ò u   1.   Ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   nµy   c¬   chÕ  qu¶n lý vµ thùc hiÖn Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
 2. 2 § i Ò u   3.   Ban   ChØ  ®¹o   Nhµ   níc   Dù   ¸n  thuû   ®iÖn   S¬n  La, c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh:   S¬n   La,   §iÖn   Biªn,   Lai   Ch©u,   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,  Tæng   gi¸m   ®èc   Tæng     c«ng   ty   §iÖn   lùc   ViÖt   Nam   vµ   Tæng  c«ng ty S«ng §µ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. C¥ CHÕ QU¶N Lý Vµ THùC HIÖN dù ¸N THñY §IÖN S¥N LA (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 207/2004/Q§­TTg  ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I NHòNG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Môc ®Ých 1. Quy ®Þnh c¸c c¬ chÕ ®Æc thï ¸p dông riªng cho qu¶n  lý vµ thùc hiÖn Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La nh»m ®¶m b¶o triÓn   khai   thùc   hiÖn   Dù   ¸n   ®óng   tiÕn   ®é,   ®¶m   b¶o   chÊt   lîng,  hiÖu qu¶. 2.   Quy   ®Þnh   tr¸ch   nhiÖm,   quyÒn   h¹n   vµ   nhiÖm   vô   cña  c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc,  c¸c  chñ   ®Çu  t  vµ   c¸c   bªn  tham gia thùc hiÖn Dù ¸n. 3. Quy  ®Þnh c¬  chÕ  phèi hîp gi÷a c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa  ph¬ng vµ  c¸c bªn tham gia thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n  lý vµ thùc hiÖn Dù ¸n. §i Ò u  2.  §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. §èi tîng ¸p dông: a) Ban ChØ  ®¹o Nhµ  níc Dù  ¸n thñy  ®iÖn S¬n La, c¸c  Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cã  liªn quan tíi qu¶n lý  vµ  thùc  hiÖn Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La;  b) Chñ ®Çu t c¸c dù ¸n thµnh phÇn cña Dù ¸n thñy ®iÖn   S¬n La;  c) Tæng thÇu vµ  c¸c bªn tham gia thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  thµnh phÇn. 2. Ph¹m vi ¸p dông: C¬ chÕ nµy ¸p dông cho Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La bao gåm   c¸c dù ¸n thµnh phÇn sau: a)   Dù   ¸n   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   thñy   ®iÖn   S¬n   La,   do  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam lµ chñ ®Çu t,
 3. 3 b) Dù  ¸n di d©n t¸i  ®Þnh c  theo  ®Þa bµn qu¶n lý, do  Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh S¬n La, §iÖn Biªn vµ Lai Ch©u lµ   chñ ®Çu t, c) §å  ¸n c¸c c«ng tr×nh giao th«ng tr¸nh ngËp, do Bé  Giao th«ng vËn t¶i lµ chñ ®Çu t. 3. Nh÷ng néi dung vÒ qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n kh«ng  quy ®Þnh trong c¬ chÕ nµy ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh  hoÆc  c¸c v¨n b¶n cho phÐp thùc hiÖn  kh¸c  cña  ChÝnh phñ. Ch¬ng II C¸C c¬ CHÕ §Æc THï Qu¶n Lý vµ THùC hiÖn Dù ¸N  X¢Y DôNG C¤NG TR×NH THñY §IÖN S¥N LA  §i Ò u  3.  C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ t vÊn 1.  ThiÕt  kÕ  kü  thuËt   ®îc lËp  theo 2 giai   ®o¹n.  Néi  dung cô  thÓ  cña thiÕt kÕ  kü  thuËt tõng giai  ®o¹n do  Bé  C«ng nghiÖp quy ®Þnh 2.   C¸c   néi   dung   thiÕt   kÕ   ®îc   phÐp   phª   duyÖt   riªng,  tríc khi thiÕt kÕ kü thuËt giai ®o¹n 1 ®îc duyÖt bao gåm: a) Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh; b)   ThiÕt   kÕ   kü   thuËt   c¸c   c«ng   tr×nh   dÉn   dßng   thi   c«ng; c) C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thùc hiÖn trong giai  ®o¹n  chuÈn bÞ x©y dùng vµ phôc vô thi c«ng: c¸c c«ng tr×nh phô  trî, nhµ ë vµ nhµ lµm viÖc; c¸c má vËt liÖu x©y dùng; c¸c   c«ng tr×nh c«ng céng; c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng: hÖ   thèng  giao   th«ng,   ®iÖn,   níc,   th«ng  tin  liªn   l¹c   vµ  nhµ  ®iÒu hµnh cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n. 3. C¸c tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c t vÊn vµ ph¬ng thøc  lùa chän. a) T vÊn lËp thiÕt kÕ kü thuËt ­ Tæng dù to¸n lµ liªn   danh gåm: C«ng ty T vÊn x©y ®éng §iÖn I chñ tr×, phèi hîp  víi   ViÖn   ThiÕt   kÕ  thñy   c«ng   Moskva   (Céng   hoµ   Liªn  bang   Nga).  Nh÷ng  c«ng viÖc   ®Æc  thï   ®îc phÐp  thuª  thªm t  vÊn  phô níc ngoµi; b) T  vÊn thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng lµ  liªn danh gåm:  C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I  chñ  tr×, phèi hîp  víi ViÖn  ThiÕt kÕ thñy c«ng Moskva (Céng hoµ Liªn bang Nga). Nh÷ng   c«ng viÖc ®Æc thï ®îc phÐp thuª thªm t vÊn phô níc ngoµi; c) T  vÊn thÈm  ®Þnh thiÕt kÕ  kü  thuËt, tæng dù  to¸n:  gåm tæ chøc t vÊn trong níc do Bé C«ng nghiÖp chØ ®Þnh vµ 
 4. 4 tæ chøc t  vÊn níc ngoµi  ®îc lùa chän th«ng qua  ®Êu thÇu  quèc tÕ h¹n chÕ. Bé  C«ng   nghiÖp   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   quy   ®Þnh   cô   thÓ   vÒ   ph¹m vi c«ng viÖc cña t vÊn thÈm ®Þnh; d) T vÊn thiÕt kÕ  tæ chøc thi c«ng: do Tæng thÇu thi  c«ng   thùc   hiÖn.   Nh÷ng   c«ng   viÖc   ®Æc   thï   ®îc   phÐp   thuª  thªm t vÊn phô níc ngoµi;  ®) T  vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: chñ  ®Çu t lùa chän t vÊn níc ngoµi cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc  lµm t vÊn chÝnh th«ng qua h×nh thøc  ®Êu thÇu quèc tÕ  h¹n  chÕ. Chñ   ®Çu t giíi thiÖu t vÊn trong níc tham gia víi t  vÊn   chÝnh   thùc   hiÖn   gi¸m   s¸t   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng  tr×nh;  e) T  vÊn qu¶n lý  dù  ¸n  ®Ó  gióp chñ   ®Çu t   qu¶n lý  Dù  ¸n: lµ  mét tæ chøc t vÊn níc ngoµi do chñ   ®Çu t lùa chän  th«ng qua ®Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ. Bé  C«ng nghiÖp quy  ®Þnh ph¹m vi c«ng viÖc, ph©n c«ng  tr¸ch  nhiÖm  thùc hiÖn  cña  c¸c  tæ chøc  t  vÊn; phª duyÖt  kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ hîp ®ång t vÊn níc ngoµi . §i Ò u   4.   §¬n gi¸, tæng dù  to¸n vµ  dù  to¸n c¸c h¹ng  môc 1. X©y dùng  ®Þnh møc ­  ®¬n gi¸ cho c¸c néi dung c«ng  t¸c  ®Æc thï  vµ  nh÷ng  ®Þnh møc  ®¬n gi¸  ®∙ cã  nhng kh«ng  phï hîp cho dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh: Bé  C«ng nghiÖp thµnh lËp Ban  ®¬n gi¸ c«ng tr×nh. Ban  ®¬n gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng  ®Þnh møc ­  ®¬n gi¸ tr×nh  Bé  C«ng nghiÖp phª duyÖt sau khi cã ý kiÕn tho¶ thuËn cña Bé  X©y dùng. 2. Tæng dù  to¸n dù  ¸n  ®îc lËp trªn c¬  së  khèi lîng  theo thiÕt  kÕ  kü  thuËt  vµ   ®¬n  gi¸  c«ng  tr×nh nªu trong  kho¶n 1 §iÒu nµy. Tæng dù  to¸n vµ   ®¬n gi¸ c«ng tr×nh lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  hîp  ®ång x©y l¾p víi Tæng thÇu   thi c«ng. Tæng   dù   to¸n   ph¶i   ®îc   lËp   vµ   tr×nh   duyÖt   cïng   víi  thiÕt kÕ kü thuËt giai ®o¹n 2. Tæ  chøc   nghiÖm   thu,   thanh   to¸n   khèi   lîng   h¹ng   môc  hoµn   thµnh   theo   dù   to¸n,   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   vµ  thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ®îc duyÖt. §èi víi c¸c h¹ng môc kh«ng n»m trong ph¹m vi hîp ®ång   tæng thÇu thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Trong thêi gian thiÕt kÕ  kü  thuËt giai  ®o¹n 2 vµ  tæng dù  to¸n cha  ®îc phÖ  duyÖt, cho phÐp lËp thiÕt kÕ  vµ 
 5. 5 dù  to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh  ® îc phÐp triÓn khai tríc  ®Ó  tr×nh duyÖt lµm c¬  së  ký  hîp  ®ång thùc hiÖn h¹ng môc  ®ã. §i Ò u   5.   Ph¹m vi c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh vµ c¬ chÕ thùc hiÖn 1. Tæng thÇu thi c«ng vµ  ph¹m vi hîp  ®ång tæng thÇu  thi c«ng  a)  Tæng c«ng  ty S«ng  §µ  lµ   Tæng thÇu  thi  c«ng.  C¸c  nhµ   thÇu   thµnh   viªn   ®∙   ®îc   chØ   ®Þnh   t¹i   v¨n   b¶n   sè  519/CP­CN ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; b) Ph¹m vi c«ng viÖc cña hîp  ®ång Tæng thÇu thi c«ng  do chñ ®Çu t vµ tæng thÇu tháa thuËn. 2. C¬ chÕ thùc hiÖn hîp ®ång Tæng thÇu thi c«ng. a) H×nh thøc vµ gi¸ trÞ hîp ®ång Tæng thÇu thi c«ng: Hîp ®ång Tæng thÇu thi c«ng lµ hîp ®ång cã ®iÒu chØnh   gi¸ ®îc ký gi÷a chñ ®Çu t vµ Tæng thÇu thi c«ng. Gi¸ trÞ hîp ®ång Tæng thÇu thi c«ng ® îc x¸c ®Þnh trªn  c¬  së  gi¸ trÞ  x©y l¾p (kh«ng kÓ  dù  phßng) trong tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt cho c¸c h¹ng môc t¬ng øng víi ph¹m vi cña  hîp ®ång Tæng thÇu thi c«ng, gi¶m gi¸ 5%. ViÖc   ®iÒu   chØnh   gi¸   trÞ   cña   hîp   ®ång   Tæng   thÇu   thi  c«ng ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. b) T¹m øng. ­ T¹m øng ®îc thùc hiÖn theo tõng h¹ng môc c¨n cø vµo  gi¸ trÞ  dù  to¸n cña h¹ng môc vµ  tiÕn  ®é  triÓn khai thi  c«ng h¹ng môc ®ã. Chñ ®Çu t t¹m øng cho tæng thÇu 15% gi¸  trÞ h¹ng môc nhng kh«ng vît gi¸ trÞ theo kÕ ho¹ch n¨m cña  h¹ng   môc   ®ã.   B¾t   ®Çu   thu   håi   t¹m   øng   khi   ®∙   thùc   hiÖn  thanh to¸n 20% gi¸ trÞ  h¹ng môc vµ  thu håi hÕt t¹m øng  khi ®∙ thùc hiÖn thanh to¸n 80% gi¸ trÞ h¹ng môc; ®èi víi  c¸c c«ng viÖc h¹ng môc kho¸n gän, chñ   ®Çu t  t¹m øng 30%  gi¸ trÞ h¹ng môc. ­ Chñ   ®Çu t t¹m øng cho tæng thÇu mét kho¶n kinh phÝ  ®Ó thùc hiÖn viÖc dù tr÷ vËt liÖu bÞ ¶nh h ëng bëi mïa vËn  chuyÓn   trªn   S«ng   §µ,   cêng   ®é   thi   c«ng   cao   (c¸t,   ®¸,  clinker...). Khèi lîng dù  tr÷  vËt liÖu vµ  møc t¹m øng do   chñ ®Çu t vµ Tæng thÇu tháa thuËn. c) Thanh to¸n: ­ Cho phÐp chñ ®Çu t thanh to¸n 92% gi¸ trÞ khèi lîng  c«ng viÖc hoµn thµnh khi nhµ  thÇu  ®∙ hoµn thµnh thñ  tôc  thanh to¸n. PhÇn cßn l¹i sÏ ®îc thanh to¸n nh sau: 5% khi  cã  biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh cña Héi  ®ång 
 6. 6 nghiÖm thu nhµ níc, 2% khi kÕt thóc thêi gian b¶o hµnh 12  th¸ng vµ 1% khi kÕt thóc thêi gian b¶o hµnh 24 th¸ng. ­   Cho   phÐp   chñ   ®Çu   t  thanh   to¸n   trùc   tiÕp   cho   nhµ  thÇu thµnh viªn khi  ®îc  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña Tæng  thÇu thi c«ng vµ  Ban Qu¶n lý  Dù  ¸n ký  nghiÖm thu chÊt l ­ îng vµ x¸c nhËn khèi lîng. 3. C¬ chÕ kho¸n vµ thanh to¸n c¸c h¹ng môc phô trî ­ C¸c h¹ng môc phôc vô  thi c«ng nh  ®êng thi c«ng, hÖ  thèng cÊp ®iÖn thi c«ng trong mÆt b»ng c«ng trêng (tõ díi  35kv), cÊp níc,  ®êng vµo vµ  x©y dùng c¬  b¶n c¸c má  vËt  liÖu,   san   nÒn,   x©y   dùng   khu   phô   trî,   nhµ  ë  thùc   hiÖn  kho¸n gän theo gi¸ trÞ  dù  to¸n trong thiÕt kÕ  ­ dù  to¸n  c¸c h¹ng môc  ®îc phª duyÖt. Quy m« vµ  gi¸ trÞ  c¸c h¹ng  môc  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng  tr×nh ®îc duyÖt. ­ KÕ  ho¹ch chuyÓn vèn thanh to¸n thùc hiÖn theo tháa  thuËn gi÷a chñ   ®Çu t vµ  Tæng thÇu thi c«ng. Cho phÐp chñ  ®Çu t  thanh to¸n tèi  ®a 95% gi¸ trÞ  kho¸n gän c¸c h¹ng  môc chuÈn bÞ thi c«ng tïy theo møc ®é hoµn thµnh c¸c h¹ng  môc, 5% cßn l¹i sÏ   ®îc thanh to¸n khi h¹ng môc kho¸n gän  ®∙ ®îc hoµn thµnh vµ ®îc Ban Qu¶n lý dù ¸n x¸c nhËn. 4. Cho phÐp ng©n hµng th¬ng m¹i cho c¸c nhµ  thÇu vay  vît 15% vèn tù  cã  cña ng©n hµng  ®Ó  mua c¸c thiÕt bÞ   thi  c«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn S¬n La.  5.   C¸c   h¹ng   môc   kh«ng   thuéc   ph¹m   vi   hîp   ®ång   tæng  thÇu   thi   c«ng.   Chñ   ®Çu   t  thùc   hiÖn   theo   v¨n   b¶n   sè  1470/CP­CN ngµy 06 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc phª duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu dù  ¸n x©y dùng  c«ng tr×nh thñy ®iÖn S¬n La. §i Ò u  6.  ThiÕt bÞ c«ng nghÖ 1.  Ph¬ng thøc lùa chän nhµ  thÇu cung cÊp thiÕt bÞ  c¬   ®iÖn vµ  c¬  khÝ  thñy c«ng cña c«ng tr×nh chÝnh thùc hiÖn  theo   kÕ   ho¹ch   ®Êu   thÇu   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª  duyÖt   t¹i   v¨n   b¶n   sè   1470/CP­CN   ngµy   06   th¸ng   10   n¨m   2004. 2.  Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn viÖc b¶o l∙nh cho Chñ   ®Çu  t  vay   vèn   níc   ngoµi   ®Ó   mua   thiÕt   bÞ,   vËt   t  c«ng   nghÖ  trong níc cha s¶n xuÊt, chÕ t¹o ®îc. §i Ò u  7.  Tæng tiÕn ®é x©y dùng Tæng   tiÕn   ®é   thi   c«ng   c«ng   tr×nh   theo   ph¬ng   ¸n   lùa  chän trong thiÕt kÕ kü thuËt giai ®o¹n 1 ®îc duyÖt lµ ph­ ¬ng híng chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕn ®é ban ®Çu. Chñ ®Çu t  lËp 
 7. 7 tæng tiÕn  ®é  x©y dùng hoµn chØnh cho toµn bé  Dù  ¸n (tæng  hîp c¶ Dù  ¸n di d©n t¸i  ®Þnh c  vµ  Dù  ¸n c¸c c«ng tr×nh  giao   th«ng   tr¸nh   ngËp)   kÌm   theo   thiÕt  kÕ   kü   thuËt  giai   ®o¹n 2, b¸o c¸o  Bé  C«ng nghiÖp thÈm  ®Þnh vµ  Ban ChØ  ®¹o  Nhµ níc th«ng qua ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. §i Ò u  8.  NghiÖm thu 1.   NghiÖm   thu   c«ng   tr×nh   ®îc   thùc   hiÖn   theo   3   cÊp:  Ban NghiÖm thu kü thuËt, Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së vµ Héi  ®ång nghiÖm thu nhµ  níc. Héi  ®ång nghiÖm thu nhµ  níc do  Bé  trëng  Bé  X©y   dùng   lµm   Chñ   tÞch   Héi   ®ång,   tiÕn   hµnh  nghiÖm   thu   c¸c   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   chÝnh,  c¸c  mèc  hoµn   thµnh cña c«ng tr×nh: lÊp s«ng, chèng lò, tÝch níc, khëi  ®éng tæ m¸y sè 1 vµ hoµn thµnh toµn bé nhµ m¸y. 2. Tæ  chøc, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång  nghiÖm  thu c¸c cÊp, néi dung,  tr×nh  tù  vµ  thñ  tôc  tiÕn  hµnh nghiÖm thu tõng h¹ng môc do Bé  trëng Bé X©y dùng quy  ®Þnh. §i Ò u  9.  QuyÕt to¸n ViÖc  lËp  b¸o c¸o  quyÕt  to¸n vèn   ®Çu t, thÈm  tra  vµ  phª duyÖt  quyÕt  to¸n vèn  ®Çu t  thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. §i Ò u   10.   C¬  chÕ   thëng   ph¹t   trong   viÖc   thùc   hiÖn  tiÕn ®é Bé  Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn   quan   x©y   dùng   c¬   chÕ   thëng,   ph¹t   trong   viÖc   thùc   hiÖn  tiÕn  ®é  c¸c dù  ¸n: x©y dùng c«ng tr×nh, di d©n t¸i  ®Þnh  c  vµ   c«ng   tr×nh   giao   th«ng   tr¸nh   ngËp   tr×nh   Thñ   t íng  ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Ch¬ng III C¸C C¥ CHÕ §ÆC THï Qu¶n Lý vµ Thùc HiÖn  Dù ¸N Di D¢N T¸i §ÞNH C §i Ò u  11.  Ph¹m vi gi¶i phãng mÆt b»ng vµ di d©n Ph¹m vi gi¶i phãng mÆt b»ng vµ di d©n bao gåm: 1.   MÆt   b»ng   c«ng   trêng   theo   tæng   mÆt   b»ng   thi   c«ng  c«ng tr×nh thñy ®iÖn S¬n La ®îc duyÖt. 2. Vïng ngËp hå  chøa theo  ®êng viÒn gi¶i phãng lßng  hå ®îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ kü thuËt ®îc duyÖt.
 8. 8 3. C¸c  ®iÓm  ®ãn d©n theo quy ho¹ch chi tiÕt  ®îc phª  duyÖt. §i Ò u  12.  Quy ho¹ch di d©n t¸i ®Þnh c Quy ho¹ch di d©n t¸i  ®Þnh c  ®îc thùc hiÖn theo 2 bíc  sau:  1.  Quy ho¹ch  tæng  thÓ  di  d©n t¸i  ®Þnh c: thùc  hiÖn  theo QuyÕt  ®Þnh sè  196/2004/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 11 n¨m  2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ  di d©n t¸i ®Þnh c Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La.  2.  Quy ho¹ch  chi  tiÕt khu,   ®iÓm  t¸i  ®Þnh  c: c¨n  cø  vµo Quy ho¹ch tæng thÓ  di d©n t¸i  ®Þnh c  Dù  ¸n thñy  ®iÖn  S¬n La  ®îc phª duyÖt nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, tiÕn hµnh  lËp quy ho¹ch  chi  tiÕt.  Tr×nh  tù  vµ  néi dung quy ho¹ch  chi tiÕt khu t¸i  ®Þnh c Dù  ¸n thñy  ®iÖn S¬n La thùc hiÖn   theo híng dÉn cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  ban hµnh t¹i v¨n b¶n sè 2592/BNN­HTX ngµy 27 th¸ng 10 n¨m   2004. §i Ò u   13.  C«ng t¸c lËp Dù  ¸n  ®Çu t, thiÕt kÕ  vµ  dù  to¸n c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh thuéc Dù ¸n di d©n t¸i ®Þnh c. 1. Thùc hiÖn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi  ®èi víi  c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng (giao th«ng, thñy  ®iÖn, cÊp níc,  cÊp ®iÖn) cã tæng møc ®Çu t trªn 5 tû ®ång.  2. Thùc hiÖn lËp b¸o c¸o ®Çu t ®èi víi: a) C¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng cã  tæng møc  ®Çu t díi 5 tû ®ång;  b) C¸c Dù  ¸n s¶n xuÊt, c¸c khu,  ®iÓm t¸i  ®Þnh c  tËp  trung vµ xen ghÐp sö dông c¸c mÉu nhµ ®Þnh h×nh hoÆc dùng  l¹i nhµ chuyÓn ®Õn tõ n¬i ë cò. 3. Dù  ¸n  ®Çu t  vµ  thiÕt kÕ, dù  to¸n c¸c dù  ¸n c«ng  tr×nh di d©n t¸i ®Þnh c ¸p dông theo ®¬n gi¸ hiÖn hµnh. 4. Cho phÐp lËp thiÕt kÕ mét bíc (thiÕt kÕ kü thuËt ­  thi c«ng) c¸c Dù  ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh cã  tæng vèn  ®Çu  t díi 5 tû ®ång. 5. C¸c Dù  ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh cã  tæng vèn  ®Çu t trªn 5 tû ®ång ph¶i lËp thiÕt kÕ 2 bíc: thiÕt kÕ kü thuËt  vµ b¶n vÏ thi c«ng. 6. Cho phÐp Uû  ban nh©n d©n tØnh chØ  ®Þnh c¸c  ®¬n vÞ  t  vÊn thiÕt kÕ  cã   ®ñ  n¨ng lùc vµ  kinh nghiÖm thùc hiÖn  lµm t vÊn lËp quy ho¹ch chi tiÕt, Dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ ­  dù  to¸n cho c¸c tiÓu Dù  ¸n vµ  c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh Dù   ¸n di d©n t¸i ®Þnh c.
 9. 9 7.  Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh  quy  ®Þnh  ph©n  cÊp thÈm  ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ c¸c dù ¸n vµ c¸c h¹ng môc c«ng   tr×nh thuéc Dù ¸n di d©n t¸i ®Þnh c. §i Ò u  14.  Ph©n cÊp qu¶n lý 1.  Tïy theo n¨ng lùc qu¶n lý  vµ  tæ chøc thùc hiÖn Dù  ¸n  ®Çu t  cña cÊp huyÖn vµ  Së  chuyªn ngµnh, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh viÖc ph©n cÊp cho Uû  ban   nh©n   d©n   huyÖn   lµm   chñ   ®Çu   t  c¸c   Dù  ¸n   di   d©n   t¸i  ®Þnh c thuéc  ®Þa bµn huyÖn vµ  ph©n cÊp cho c¸c Së  chuyªn  ngµnh (giao th«ng, thñy lîi,  ®iÖn...) lµm chñ   ®Çu t  c¸c  Dù  ¸n chuyªn ngµnh. Trong trêng hîp nµy, Uû  ban nh©n d©n  huyÖn,  Së  chuyªn ngµnh  ®ã  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n lµm  ®¹i diÖn chñ   ®Çu t  qu¶n lý  dù  ¸n. C¸c Ban  Qu¶n lý  dù  ¸n cÊp huyÖn vµ  Së  chuyªn ngµnh chÞu sù  chØ  ®¹o chuyªn m«n cña Ban Qu¶n lý dù ¸n cÊp tØnh. 2.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  tØnh  quy  ®Þnh  vÒ  tr¸ch  nhiÖm vµ  quyÒn h¹n, Quy chÕ  ho¹t  ®éng cña Ban Qu¶n lý  Dù  ¸n   cÊp   huyÖn   vµ   Ban   dù   ¸n   c¸c  Së  chuyªn   ngµnh;   c¬   chÕ  phèi hîp gi÷a Ban Qu¶n lý  Dù  ¸n cÊp tØnh víi c¸c chñ   ®Çu   t cÊp huyÖn ®îc ph©n cÊp, c¸c Ban Qu¶n lý Dù ¸n cÊp huyÖn   vµ c¸c Ban Qu¶n lý Dù ¸n Së chuyªn ngµnh. §i Ò u  15.  Ph¬ng thøc lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn Tuú  theo quy m« vµ  tÝnh chÊt cña tõng h¹ng môc c«ng  tr×nh hoÆc gãi thÇu, viÖc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n di d©n t¸i  ®Þnh c vµ  c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh h¹  tÇng  ® îc thùc hiÖn nh  sau: 1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  tØnh  ®îc phÐp  chØ  ®Þnh  c¸c nhµ thÇu theo quy ®Þnh cã gi¶m 5% gi¸ trÞ dù to¸n x©y   l¾p ®èi víi c¸c dù ¸n hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh cã tæng dù   to¸n ®îc duyÖt ®Õn 10 tû ®ång. 2. Gi¸m ®èc Së  chuyªn ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  huyÖn ®îc phÐp chØ ®Þnh thÇu theo quy ®Þnh cã gi¶m 5% gi¸  trÞ  dù  to¸n x©y l¾p  ®èi víi c¸c dù  ¸n hoÆc h¹ng môc c«ng   tr×nh cã tæng dù to¸n ®îc duyÖt ®Õn 3 tØ ®ång. 3. C¸c tiÓu dù ¸n hoÆc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã gi¸  trÞ   gãi   thÇu   trªn   10  tû   ®ång   ph¶i   ®îc   ®Êu   thÇu   ®Ó   lùa  chän nhµ thÇu thùc hiÖn §i Ò u  16.  Qu¶n lý vµ thanh to¸n vèn 1. Nguån vèn cña dù  ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thñy  ®iÖn  S¬n   La   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   92/Q§­TTg   ngµy   15 
 10. 10 th¸ng   01   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   phª  duyÖt ®Çu t dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La 2. KÕ  ho¹ch, tiÕn  ®é  hµng n¨m vÒ  c«ng t¸c di d©n t¸i  ®Þnh c  do Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh: S¬n La, Lai Ch©u vµ  §iÖn   Biªn   x©y   dùng,  Bé  N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n thÈm tra, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh. TiÕn  ®é  di d©n t¸i  ®Þnh c  hµng n¨m khi  ®îc  Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n thÈm tra ph¶i phï  hîp víi tæng tiÕn  ®é x©y dùng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Ph©n bæ vèn  ®Çu t cho c¸c dù  ¸n di d©n tÊt  ®Þnh c  hµng n¨m  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø trªn quy ho¹ch tæng thÓ  di  d©n t¸i  ®Þnh c  ®îc duyÖt vµ  kÕ  ho¹ch c«ng t¸c di d©n t¸i   ®Þnh c hµng n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 4.   ViÖc   qu¶n   lý   vèn,   t¹m   øng,   thanh   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n vèn cho c«ng t¸c båi thêng, di d©n t¸i  ®Þnh c  ®îc  thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh sè  459/Q§­TTg ngµy 12 th¸ng 5  n¨m   2004   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  1251/Q§­TTg  ngµy   23  th¸ng   11   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  thñy   ®iÖn   S¬n   La   vµ   Th«ng   t  sè   70/2004/TT­BTC   ngµy   14  th¸ng 7 n¨m 2004 cña  Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn viÖc qu¶n  lý  vµ  thanh to¸n vèn  ®Çu t dù  ¸n di d©n t¸i ®Þnh c dù  ¸n  thñy ®iÖn S¬n La. 5.   Chñ   ®Çu   t  t¹m   øng   cho   nhµ   thÇu   10%   gi¸   trÞ   hîp  ®ång theo tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt víi c¸c dù  ¸n x©y dùng  kÕt cÊu h¹  tÇng, 20% gi¸ trÞ  hîp  ®ång theo tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt  víi c¸c dù  ¸n s¶n xuÊt  n«ng,  l©m nghiÖp,  chÕ  biÕn vµ  c¸c dù  ¸n t¹o gièng c©y trång, con nu«i phôc vô  cho c«ng t¸c di d©n, t¸i ®Þnh c Ch¬ng IV C¸C C¥ CHÕ §ÆC THï QU¶N Lý vµ THùC HIÖN dù ¸N  C¸C C¤NG TR×NH Giao TH¤NG TR¸NH NGËP §i Ò u  17.  Ph¹m vi vµ quy m« 1. Ph¹m vi vµ  quy m« Dù  ¸n c¸c c«ng tr×nh giao th«ng  tr¸nh ngËp thñy  ®iÖn S¬n La do Bé  Giao th«ng vËn t¶i lËp  vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 2. C¸c c«ng tr×nh giao th«ng tr¸nh ngËp  ®îc thiÕt kÕ  vµ  x©y dùng theo tiªu  chuÈn  phï  hîp víi  ®Þnh híng  ph¸t  triÓn  l©u  dµi  trong   quy   ho¹ch  tæng   thÓ   giao   th«ng  vïng   T©y B¾c. KÕ  ho¹ch, tiÕn  ®é  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao  th«ng  tr¸nh  ngËp phï  hîp víi tæng  tiÕn   ®é  x©y  dùng   ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña QuyÕt ®Þnh nµy.
 11. 11 § i Ò u  18.  Nguån vèn 1. Nguån vèn tõ  Dù  ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thñy  ®iÖn  S¬n La do chñ   ®Çu t  dù  ¸n x©y dùng c«ng tr×nh båi th êng  theo quy m« hiÖn tr¹ng lµ 1.013,24 tû ®ång. 2. Nguån vèn tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp  ®Ó  n©ng quy m«  c«ng tr×nh tõ møc hiÖn tr¹ng lªn quy m« l©u dµi ® îc Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t th«ng b¸o hµng n¨m. 3. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c¸c chñ   ®Çu t vµ  c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thùc hiÖn viÖc chuyÓn vèn vµ  thanh quyÕt to¸n  vèn hµng n¨m. Ch¬ng V TR¸CH NHIÖM CñA C¸C bé, NGµNh §ÞA PH¦¥NG  vµ C¸C B£N Liªn quan §i Ò u   19.   Ban ChØ  ®¹o Nhµ  níc Dù  ¸n thñy  ®iÖn S¬n  La Thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   néi   dung   vÒ   tr¸ch   nhiÖm   cña   Ban  chØ  ®¹o vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng liªn  quan ®îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh sè 09/2004/Q§­TTg ngµy  15 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp Ban  ChØ  ®¹o Nhµ  níc Dù  ¸n thñy  ®iÖn S¬n La vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  677/Q§­TTg   ngµy   18   th¸ng   6   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   ban  hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o Nhµ níc Dù ¸n thñy  ®iÖn S¬n La.
 12. 12 § i Ò u   20.   Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh vµ  Uû  ban  nh©n d©n 3 tØnh S¬n La, §iÖn Biªn vµ  Lai Ch©u, Tæng c«ng  ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Tæng c«ng ty S«ng §µ: thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 92/Q§­TTg ngµy 15   th¸ng 01 n¨m 2004 vÒ viÖc phª duyÖt ®Çu t  dù ¸n thñy ®iÖn  S¬n La vµ  QuyÕt   ®Þnh sè  677/Q§­TTg ngµy 18 th¸ng 6 n¨m  2004 cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  ban hµnh Quy chÕ  ho¹t   ®éng  cña Ban ChØ ®¹o Nhµ níc Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   21.   Ban ChØ  ®¹o Nhµ  níc Dù  ¸n thuû   ®iÖn S¬n  La, Bé  trëng,  Thñ  trëng  c¬  quan  ngang  Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh  S¬n La, §iÖn Biªn  vµ  Lai Ch©u,  Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Tæng  gi¸m  ®èc c¸c Tæng c«ng ty: §iÖn lùc ViÖt Nam vµ  S«ng §µ  chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¬ chÕ nµy. §i Ò u   22.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¬  chÕ  nµy nÕu  cã  víng m¾c, Bé  C«ng nghiÖp tæng hîp c¸c  ý  kiÕn cña c¸c  Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng;  ®Ò  xuÊt néi dung cÇn bæ sung, söa  ®æi tr×nh Thñ trëng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản