Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
57
lượt xem
5
download

Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2003/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA TH TH O TÂY NAM HÀ N I - T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. Căn c Quy t nh s 322/BXD/ T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 44/1999/Q -UB, ngày 29/5/1999 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Qui ho ch chi ti t qu n C u Gi y, t l 1/2000; và Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/02/2000 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t qui ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Qui ho ch - Ki n trúc t i T trình s 368/20002/TTr- KTST ngày 15 tháng 8 năm 2002. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Qui ho ch chi ti t Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i - t l 1/2000 do Trung tâm Phát tri n vùng SENA l p v i các n i dung chính như sau : 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và qui mô. 1.1. V trí : Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i thu c a bàn các xã M ình, M Trì, i M , Tây M , Trung Văn, th tr n C u Di n (huy n T Liêm) và phư ng Trung Hòa (qu n C u Gi y), Hà N i. 1.2. Ph m vi và ranh gi i : - Phía B c giáp ư ng qui ho ch 50m giao c t v i ư ng vành ai 3. Phía ông và ông B c giáp ư ng vành ai 3.
 2. Phía Tây và Tây Nam giáp ư ng 70 và sông Nhu . - Phía Nam giáp v i sông Nhu . 1.3. Qui mô : T ng di n tích khu v c qui ho ch là 1.170,90 ha. Dân s d ki n trong khu v c qui ho ch : 55,49 ngàn ngư i. 2. M c tiêu : - Kh p n i các d án trong khu v c qui ho ch và khu lân c n có liên quan. - xu t các gi i pháp qui ho ch s d ng t, giao thông và t ch c không gian ki n trúc cho t ng khu ch c năng. m b o phù h p v i i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. T o s phát tri n hài hòa gi a các khu ô th m i v i các khu v c công viên và khu làng xóm theo hư ng m b o s phát tri n cân b ng c a ô th . 3. N i dung qui ho ch chi ti t : 1.4. nh hư ng phát tri n không gian : L y tính ch t công viên làm nhân t ch o cho vi c t ch c không gian ki n trúc c a toàn b khu v c qui ho ch. Sông Nhu ư c qu n lý, b o v , c i t o, s d ng không ch ơn thu n ph c v tư i tiêu mà còn ư c k t h p v i vi c qui ho ch, xây d ng và t ch c tr ng các d i cây xanh t o c nh quan, khai thác ph c v phát tri n du l ch, kinh t xã h i. Các khu v c ch c năng c a t ng công vi c không ch g n k t ơn thu n b ng h th ng giao thông mà ư c liên k t b ng h th ng không gian m t nư c và cây xanh t o cho khu v c công viên có di n m o riêng, mang c trưng c a không gian c nh quan Hà N i. Trong ph m vi qui ho ch có 6 khu công viên, m i khu u có m t trung tâm v không gian. Trong ó khu Công viên CV2 óng vai trò m t khu trung tâm liên k t không gian c a các khu v c khác. Các khu ô th thu c khu ô th m i M ình - M Trì và khu ô th m i M Trì H d c theo tuy n ư ng 50m - tuy n ư ng c a ngõ vào khu v c công viên t hư ng ô th ư c t ch c thành tr c không gian chính v i các công trình cao t ng xen k các kho ng cây xanh và công trình th p t ng. Các công trình cao t ng cũng ư c b trí h p lý t i các khu v c ven ư ng vành ai 3 và ư ng Láng - Hòa L c nh m t o b m t ô th hi n i. 1.5. Cơ c u s d ng t. B NG T NG H P CƠ C U S D NG T TT Ch c năng s d ng t Di n tích T l (%) Ghi chú
 3. (ha) 1 Khu liên h p TT qu c gia 247,26 21,12 G m c di n tích giao thông 2 Khu công viên 432,42 36,93 6.300 ngư i 2.1 Công viên trung tâm (CV2) 17,36 1,48 Giao thông chi m 0,6ha 2.2 Công viên văn hóa (CV3) 67,42 5,76 Giao thông chi m 4,97 ha 2.3 Công viên vui chơi gi i trí 36,42 3,11 Giao thông (CV4) chi m 3,87 ha 2.4 Công viên ng v t bán hoang 160,44 13,70 Giao thông dã (CV5) chi m 18,62 ha 2.5 Công viên ngh ngơi gi i trí 150,78 12,88 Giao thông (CV6) chi m 14,54 ha 3 Cây xanh cách ly 51,29 4,38 4 Các lo i t phát tri n trong các 352,50 30,11 ơn v 4.1 t công trình công c ng c p ô 2,93 0,25 th 4.2 t công c ng, d ch v ơn v 23,16 1,98 (k c trư ng h c, tr m y t xã, trung tâm văn hóa xã) 4.3 t cơ quan 6,30 0,54 4.4 t an ninh qu c phòng 7,83 0,67 4.5 t ình chùa 8,10 0,69 4.6 t 199,37 17,03 54.860 ngư i 4.7 t phát tri n h n h p 9,81 0,84 4.8 t ti u th công nghi p 4,28 0,37 4.9 t cây xanh và các lo i t 31,47 2,69 khác 4.10 t giao thông 59,25 5,06 5 t giao thông ngoài khu 87,43 7,47 LHTTQG; các khu công viên và các ơn v T ng c ng 1.170,90 100,00 1.6. Qui ho ch s d ng t: 1.6.1. Khu công viên văn hóa, vui chơi gi i trí, TDTT và cây xanh cách ly.
 4. a) Khu liên h p th thao qu c gia - CV1 : Khu liên h p th thao qu c gia có di n tích 247,26 ha, ang th c hi n u tư theo qui ho ch chi ti t và d án u tư ã ư c phê duy t. b) Khu công viên trung tâm - CV2 Khu công viên trung tâm - CV2 có di n tích 17,36 ha, óng vai trò là không gian h t nhân liên k t các khu ch c năng khác trong khu v c qui ho ch. T i ây qui ho ch b trí các d i công viên cây xanh, các công trình ki n trúc nh và tư ng ài... c) Khu công viên văn hóa - CV3. Khu công viên văn hóa có di n tích 67,42 ha, g m các khu : - Nhà văn hóa Hà N i (CV3.1), di n tích 6,38 ha. - Khu qu ng trư ng (CV 3.2) : di n tích 6,33 ha. ây là không gian n i hai khu v c b o tàng và nhà văn hóa v i khu v c trung tâm c a công viên Tây Nam. - B o tàng Hà N i (CV 3.3) v i di n tích 30,92 ha, qui ho ch g m : Nhà b o tàng Hà N i v i sân trưng bày ngoài tr i; sân hành l v i ài tư ng ni m các li t sĩ, khu v c t các tư ng danh nhân. - Khu v c bãi xe, cây xanh, m t nư c, t tr m bi n th (CV3.4, CV3.5, CV3.6, CV3.7 và CV3.HT) có di n tích 18,82 ha. - Di n tích giao thông : 4,97 ha d) Công viên vui chơi gi i trí - CV4. Công viên vui chơi gi i trí CV4 có di n tích 36,42 ha, ư c chia thành hai khu v c phía ông và phía Tây tuy n ư ng r ng 100m n i khu liên h p th thao qu c gia v i ư ng Láng - Hòa L c : - Phía ông là khu công viên vui chơi gi i trí cho thi u nhi (CV4.1), có di n tích 10,73 ha. - Phía Tây là khu công viên vui chơi gi i trí t ng h p, thiên v các lo i hình ng (CV4.2, CV4.3 và CV4.4), có di n tích 21,82 ha. T i ây qui ho ch b trí : Khu v c c ng ra vào, khu th thao, khu vui chơi ph c h i s c kho và nhà ngh , khách s n. (D án Khu công viên gi i trí M Trì). - Di n tích giao thông : 3,87 ha. e) Khu công viên ng v t bán hoang dã - CV5. Khu công viên ng v t bán hoang dã CV5 có qui mô 160,44 ha là khu v c b o tàng thiên nhiên. Công viên ng v t bán hoang dã ư c qui ho ch g m :
 5. - C ng ra vào, khu v c nghiên c u ph c v cho công tác b o t n, nhân gi ng. - Khu v c tr ng các lo i hoa, vư n th c v t dư i nư c, vư n dư c li u. - Khu v c nuôi ng v t lư ng cư, cá. - Khu v c hành chính qu n lý và h u c n. - Khu v c nuôi chim và côn trùng. - Khu v c nuôi thú. (Công viên ng v t bán hoang dã ang ư c Vư n th Hà N i - S Giao thông công chính t ch c nghiên c u l p qui ho ch chi ti t và d án u tư). Theo qui ho ch chi ti t huy n T Liêm trong khu v c này qui ho ch b trí tr m x lý nư c th i t p trung v i qui mô 5,54 ha. g) Khu công viên ngh ngơi, gi i trí - CV6. Công viên ngh ngơi, gi i trí CV6 có di n tích 150,78 ha i di n v i Công viên văn hóa qua ư ng Láng - Hòa L c và phía ông Công viên ng v t bán hoang dã. Ch c năng c a công viên này là cây xanh, ph c v nhu c u ngh ngơi, gi i trí cho nhân dân, cơ c u s d ng t như sau : - t công c ng c p ô th : di n tích 3,76 ha. - t cơ quan : di n tích 28,53 ha - t an ninh qu c phòng : di n tích 5,83 ha - t công nghi p : di n tích 5,43 ha. - t làng xóm c i t o, ch nh trang : di n tích 2,51 ha. - t công viên, cây xanh : di n tích 90,18 ha. - t giao thông : di n tích 14,54 ha. h) Khu v c cây xanh sinh thái, cách ly - CX 1.1 - CV1.8 Khu v c cây xanh sinh thái, cách ly g m di n tích các khu v c d c theo dông Nhu v i di n tích 51,29 ha. 1.6.2. CÁc ơn v Trong khu v c qui ho ch có 5 ơn v (ký hi u t V01 n V05), v i t ng di n tích 352,50 ha, chi m 30,11% di n tích qui ho ch c a c khu.
 6. Trong các ơn v này, các công trình công c ng c p ô th ch y u ư c b trí d c tuy n ư ng giao thông chính. Công trình công c ng ơn v g m ch , trư ng ti u h c, trư ng ph thông trung h c ph n l n ư c xây m i. Nhà chung cư cao t ng (k t h p v i các công trình nhà làm vi c và công c ng d ch v ) b trí ven các tuy n ư ng chính t o nên b m t c a ô th hi n i. T i các ô t phía trong, nhà xây d ng m i ư c b trí theo d ng căn h c l p d ng nhà vư n v i m t xây d ng th p. Nhà dân cư trong các làng xóm ư c duy trì, nâng c p và c i t o. S dân cư trong các ơn v d ki n kho ng 54.860 ngư i. a) ơn v 1 ( V1) - M Trì - M ình ơn v 1 (ký hi u V1) có di n tích 101,40 ha thu c a bàn xã M Trì và M ình, phía ông khu liên h p th thao qu c gia. S dân d ki n là 15.950 ngư i. ơn v 1 ư c hình thành b i khu ô th m i M Trì - M ình và khu v c dân cư làng xóm hi n có c a xã M ình. V1 ư c chia thành 2 khu : V1.1 : Khu ô th m i M Trì - M ình có di n tích 31,17 ha. Các ch tiêu kinh t - k thu t tuân theo qui ho ch chi ti t và d án u tư ã ư c phê duy t, có cơ c u s d ng t như sau : - t phát tri n h n h p : di n tích 2,01 ha. - t công c ng c p ô th : di n tích 2,15 ha - t xây m i : di n tích 12,66 ha, v i qui mô dân s d ki n 7.100 ngư i. - t công c ng, d ch v ơn v và trư ng h c : di n tích 2,73 ha. - t cây xanh : di n tích 2,58 ha - t giao thông : di n tích 5,50 ha - t ình chùa : di n tích 3,54 ha Các công trình d ch v công c ng c a khu ô th m i M ình - M Trì ng th i ph c v cho toàn b ơn v . V 1.2 : Là ph n t còn l i ngoài khu ô th M Trì - M ình, ư c chia thành 18 ô t v i di n tích 70,23 ha; Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng t như sau : - t công c ng c p ô th : di n tích 0,78 ha. M t xây d ng 30%; chi u cao công trình 3 t ng. - t công c ng d ch v (k c y t xã và trư ng h c) : di n tích 2,98 ha. M t xây d ng - 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng.
 7. - t cơ quan : di n tích 6,30 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 5 t ng. - t ình chùa : di n tích 1,01 ha. M t xây d ng 20 - 50%; chi u cao công trình 1 t ng. - t qu c phòng : di n tích 5,77 ha. M t xây d ng 35%; chi u cao công trình 2 - 5 t ng. - t : di n tích 36,24 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - t giao thông : di n tích 8ha. - t cây xanh và các lo i t khác : di n tích 9,15 ha. M t xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Ngoài d án khu ô th m i M ình - M Trì còn có các d án : - D án xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng khu liên h p TT qu c gia - a i m X2 - xã M ình. - D án xây d ng nhà bán xã M ình. - D án trư ng THCS xã M ình. - D án trư ng trung h c dân l p Tr n Qu c Tu n. - D án xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng ư ng 32. - Tr s cơ quan : Công ty Thép và v t tư nông nghi p; Công ty Kinh doanh và phát tri n dân t c mi n núi; Công ty Vi n Thông liên t nh. b) ơn v 2 ( V2) - M Trì H . Thu c a bàn xã M Trì, phía Nam c a tuy n ư ng 50m, có di n tích 101,71 ha. S dân cư d ki n trong khu v c là 17.110 ngư i. ơn v 2 ư c hình thành b i khu ô th M Trì H và khu v c dân cư làng xóm xã M Trì ư c chia thành 2 khu. V2.1 : Khu ô th m i M Trì H có di n tích 13,78 ha v i s dân d ki n là 3.130 ngư i ( V2.1). Các ch tiêu kinh t - k thu t ư c tuân theo qui ho ch chi ti t và d án u tư ã ư c phê duy t, có cơ c u s d ng t như sau: - t phát tri n h n h p : di n tích 4,06 ha - t công c ng ơn v : di n tích 0,88 ha - t xây m i : di n tích 2,29 ha
 8. - t giao thông : di n tích 3,32 ha - t cây xanh và t khác : di n tích 3,23 ha V2.2 : Có di n tích 87,93 ha, ư c chia thành 18 ô t. Cơ c u s d ng t như sau : t công c ng d ch v ơn v và trư ng h c : di n tích 5,29 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - t phát tri n h n h p : di n tích 2,74 ha. M t xây d ng 36%; chi u cao công trình 7 t ng. - t ình chùa : di n tích 1,34 ha. M t xây d ng 20 - 30%; chi u cao công trình 1 t ng. - t : di n tích 57,35 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 4 t ng. t giao thông : di n tích 15,83 ha - t cây xanh và các lo i t khác : di n tích 5,38 ha. M t xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Ngoài d án khu ô th m i M Trì H , trong ơn v còn có các d án : - UBND xã M Trì. - Trư ng THCS xã M Trì. - Khu nhà bán c a Công ty Xây d ng NN và PTNT. - Khu nhà M Trì c a Công ty Kinh doanh nhà s 3. - Khu nhà bán c a Công ty thi t k và Xây d ng nhà - T ng công ty TPT nhà HN. c) ơn v 3 - Phú ô ( V3) ơn v 3 ư c hình thành t làng Phú ô, M Trì, phía Nam khu liên h p th thao qu c gia, có di n tích 52,63 ha v i qui mô dân s d ki n 8.290 ngư i và ư c chia thành 12 ô t. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng t như sau : - t công c ng d ch v ơn v và trư ng h c : di n tích 3,04 ha. M t xây d ng 25%; chi u cao công trình 1 - 3 t ng. - t phát tri n h h p : di n tích 1,00 ha. M t xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng.
 9. - t ình chùa : di n tích 0,66 ha. M t xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. - t ti u th công nghi p : di n tích 0,72 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 1 - 2 t ng. - t : di n tích 34,06 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 5 t ng. - t giao thông : di n tích 9,41 ha - t cây xanh và t khác : di n tích 3,74 ha. M t xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Trong ơn v có các d án : - Khu nhà di dân gi i phóng m t b ng khu LHTT qu c gia - a i m X3 xã M Trì. - Tr m x lý nư c th i Phú ô. - Khu ti u th công nghi p Phú ô. d) ơn v 4 - Trung Văn ( V4) ơn v 4 ư c hình thành t các làng xóm thu c xã Trung Văn, li n k sông Nhu , có di n tích 37,03 ha v i qui mô dân s d ki n 4.830 ngư i, ư c chia thành 9 ô t. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng t như sau : - t công c ng d ch v ơn v (trư ng h c, tr m y t xã, ch ) : di n tích 2,77 ha. M t xây d ng 25 - 35%; chi u cao công trình 1 - 2 t ng. - t ình chùa : di n tích 0,34 ha. M t xây d ng 30%; chi u cao công trình 1 t ng. - t ti u th công nghi p : di n tích 3,56 ha. M t xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng. - t : di n tích 20,41 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2,5 - 3 t ng. - t giao thông : di n tích 7,76 ha - t cây xanh và t khác : di n tích 2,19 ha. M t xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. e) ơn v 5- i M ( V5) ơn v 5 là khu dân cư làng xóm thu c xã i M và Tây M , có di n tích 59,73 ha v i qui mô dân s d ki n 8.680 ngư i, ư c chia thành 11 ô t.
 10. ơn v này bao g m c m t ph n c a d án Khu ô th i h c. Ph n t thu c d án này (ký hi u là H6) có qui mô kho ng 15,18 ha v i ch c năng b trí các công trình d ch v công c ng ph c v cho nhu c u ào t o chuy n i cơ c u ngh nghi p c a cư dân a phương, nhà ph c v dãn dân. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng t như sau : - t công c ng d ch v ơn v (trư ng h c, tr m y t xã) : di n tích 5,47 ha. M t xây d ng 25 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - t an ninh qu c phòng : di n tích 2,06 ha. M t xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng. - t ình chùa : di n tích 1,21 ha. M t xây d ng 20%; chi u cao công trình 1 t ng. - t : di n tích 36,36 ha. M t xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - t giao thông : di n tích 9,43 ha - t cây xanh và t khác : di n tích 5,20 ha. M t xây d ng 5 - 10%; chi u cao công trình 1 t ng. 1.6.3. t giao thông ngoài các ơn v chi m 87,43 ha. 1.7. Qui ho ch h th ng giao thông . ư ng b ư ng giao thông i ngo i và ô th 1) ư ng Láng - Hòa L c, o n vành ai 3 - vành ai 4, r ng 77,0 m (ký hi u m t c t 1 - 1). ư ng s t ô th r ng 13m. 2) ư ng vành ai 3 - qu c l 6 - C u Thăng Long r ng 68,0m - 71,0m (ký hi u m t c t 2 - 2); hành lang b trí tàu i n ô th (ch y trên cao) r ng 5m. Ch gi i xây d ng cách l gi i c a ư ng 25m ( ư ng n m ngoài ph m vi qui ho ch). ư ng liên khu v c r ng 106m và 50m. ư ng giao thông khu v c r ng 100m; 60m và 40m ( ư ng có m t c t ngang r ng 100m và 60m n m trong khu LHTTQG) ư ng giao thông phân khu v c r ng 30m và 25m. ư ng nhánh r ng 21,25m, 17,5m và 13,5m. T ng di n tích ư ng b 180,46 ha (không k giao thông trong 2 khu ô th m i và khu LHTTQG).
 11. T ng chi u dài h th ng giao thông t c p ư ng 13,5m n ư ng ô th (không k ư ng Láng - Hòa L c) là 60,80 Km v i m t ư ng 5,19 Km/km2 Nút giao thông Trong khu v c qui ho ch b trí 2 nút giao thông khác c t (di n tích nút giao thông thu c ph m vi di n tích ngoài các ơn v ). + Nút 1 có di n tích 9,45 ha, giao c t gi a ư ng Tr n Duy Hưng v i ư ng vành ai 3. ây là nút giao thông quan tr ng t i c a ngõ phía Tây Nam Thành ph Hà N i. + Nút 2 có di n tích 2,80 ha, giao c t gi a ư ng i t khu liên h p th thao qu c gia t i ư ng Láng - Hòa L c. Các nút giao thông s ư c xác nh c th theo các d án riêng. Bãi xe Trong t ng khu v c ch c năng u có các bãi xe t p trung và phânt tán n t ng công trình. C n chú tr ng phát tri n các nhà xe ng m tăng di n tích cây xanh, làm p c nh quan môi trư ng. + D c theo ư ng Láng - Hòa L c b trí 8 bãi xe t p trung. M i bãi xe có di n tích kho ng 0,54 ha. + Ngoài ra còn 2 bãi xe t p trung dành cho khách vãng lai n thăm quan khu v c công viên văn hóa (CV3), có t ng di n tích kho ng 2,05 ha. T ng c ng di n tích các bãi xe t p trung kho ng 6,37 ha, có th ch a ư c kho ng 2500 xe ô tô v i t l 25 m2/xe. Tuy n xe buýt, taxi. Trong giai o n u khi tuy n tàu i n ô th chưa ư c xây d ng, vi c v n t i hành khách công c ng s ư c áp ng b ng xe buýt và xe taxi và ư c n i li n v i h th ng xe buýt c a toàn thành ph . Các i m d ng, i m xe buýt, taxi ư c phân b d c tuy n ư ng vành ai 3, ư ng liên khu v c và phân khu v c... v i kho ng cách 600 - 800m. Giao thông ư ng s t Tuy n ư ng s t ô th ch y d c theo tuy n ư ng Láng - Hòa L c và ư ng vành ai 3. T i các c a ngõ vào các khu v c d ki n b trí các b n ư ng s t ô th . o n ư ng s t qua khu v c qui ho ch dài 3.280m (n m trong ph m vi ư ng Láng - Hòa L c). Giao thông ư ng th y Tuy n v n t i ư ng sông : Ph c v ch y u cho nhu c u thăm quan du l ch.
 12. Trong khu v c qui ho ch d ki n b trí các b n thuy n d c theo sông Nhu . i u 2: Giám c S Qui ho ch Ki n trúc căn c Qui ho ch chi ti t Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i, t l 1/2000 ư c duy t ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ b n v kèm theo; ch trì, ph i h p v i Ch t ch UBND huy n T Liêm và Ch t ch UBND qu n C u Gi y t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án qui ho ch chi ti t này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo qui nh c a pháp lu t. - Ch t ch UBND huy n T Liêm và Ch t ch UBND qu n C u Gi y ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch ư c duy t, x lý vi c xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Tài chính V t giá, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Khoa h c công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND các xã M ình, M Trì, i M , Trung Văn, Ch t ch UBND th tr n C u Di n, Ch t ch UBND phư ng Trung Hòa; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản