Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
106
lượt xem
16
download

Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu âu hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 210/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Sè 210/2005/Q§­NHNN  n g µ y   2 8   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   ® i Ò u   c h Ø n h   t û   l Ö   h u y  ® é n g   t i Ò n   g ö i   V N D   ® è i   v í i   c ¸ c   c h i   n h ¸ n h   N g © n   h µ n g   n í c  ngoµi cña c¸c níc thuéc liªn minh Ch©u ¢u  ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam  Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   13/1999/N§­CP   ngµy   17/3/1999   cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông   níc ngoµi,  v¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông níc   ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   C«ng v¨n sè 75/CP­QHQT ngµy 16/12/2004; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u  1. Chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi cña c¸c níc thuéc liªn  minh Ch©u  ¢u (EU)  ho¹t   ®éng t¹i ViÖt Nam  ®îc phÐp  nhËn  tiÒn göi b»ng  ®ång ViÖt Nam tõ  c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam mµ  ng©n hµng kh«ng cã  quan hÖ  tÝn dông tèi  ®a b»ng 400% vèn  ®îc cÊp, tõ  c¸c thÓ  nh©n ViÖt Nam mµ  ng©n hµng kh«ng cã  quan hÖ tÝn dông tèi ®a b»ng 350% vèn ®îc cÊp.
  2. 2 § i Ò u  2. QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ   ngµy   1/03/2005   vµ  thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   327/2004/Q§­NHNN   ngµy   01/4/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  3. Ch¸nh   V¨n   phßng   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   Vô   trëng   Vô   C¸c  Ng©n hµng  vµ  Tæ chøc tÝn dông  phi  ng©n  hµng, Thñ  trëng  c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam,  Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   n íc  ngoµi cña c¸c níc thuéc liªn minh Ch©u ¢u ho¹t  ®éng t¹i  ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản