intTypePromotion=3

Quyết định 211/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 211/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 211/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để hủy bỏ Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UB ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 211/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 211/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C H Y B QUY CH KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG KHÁCH S N CAO C P BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 78/2006/Q -UBND NGÀY 25/5/2006 C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư ngày 29/11/2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 940/TTr-KH& T ngày 16/11/2006, QUY T NNH i u 1. H y b Quy ch khuy n khích u tư xây d ng khách s n cao c p trên a bàn Thành ph Hà N i ban hành theo Quy t nh s 78/2006/Q -UB ngày 25/5/2006 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n - Huy n, các t ch c cá nhân có liên quan, ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - CT UBNDTP ( b/c); - Các PCT UBND TP; - TT TU, TT H ND; - Lưu VPUBND; V2, CN, TH.
  2. Phí Thái Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản