intTypePromotion=1

Quyết định 213/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định 213/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 213/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận kế hoạch phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn năm 2003 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 213/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   UYÕT Q   ÞNH § C ñ A  T H è N G  § è C  N G © N  H µ N G  N H µ   N ¦í C  è  213/Q§­N H N N   S n g µ y  12 th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò   Ö c ch Ê p  thu Ë n   Õ  h o ¹ ch  vi k p h¸t h µ n h  gi Ê y t ê c ã  gi¸ n g ¾ n   ¹ n n¨ m  2003 c ñ a  g © n   µ n g     h N h N « n g  n g hi Ö p   µ  P h¸t tri Ó n N « n g  th«n Vi Ö t N a m   v T H è N G  § è C  N G ¢ N  h µ N G  N H µ   ¦íc N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  è  tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ngl2n¨m  ng 12     1997 ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch ph¸thµnh  Êy  ê cã    ña  chøc  Ýn  ông      gi t   gi¸c tæ  td ®Ó huy  ng  èn  ®é v trong níc ban  µnh  Ìm     h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1287/2002/Q§­ NHNN   µy  th¸ng11  ng 22    n¨m  2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u    Êp  Ën  Õ   ¹ch    µnh  Êy  êcã    ¾n  ¹n    1. Ch thu k ho ph¸th gi t   gi¸ng h n¨m 2003 theo    ®Ò nghÞ   ¹  t iC«ng v¨n  è  s 303/NHNo­KHTH   µy  ng 14/2/2003  ña  c Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n ViÖtNam.     §i Ò u    ©n  µng  2. Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  Öt Nam   Vi   thùc  Ön  Öc  hi vi ph¸t hµnh  Êy  ê  ã gi¸ng ¾n   ¹n    gi t c   h n¨m  2003 theo c¸c    quy ®Þnh   ¹  t iQuy  Õ   ch ph¸thµnh  Êy  ê cã    ña  chøc  Ýn  ông        gi t   gi¸c tæ  td ®Ó huy ®éng  èn  v trong nícban  µnh  Ìm     h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1287/2002/Q§­ NHNN   ngµy  th¸ng11  22    n¨m  2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ©n  µng  3. Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  Öt Nam   Vi   cã  tr¸chnhiÖ m  ö  ông  èn    µnh  Êy têcã    ¾n  ¹n hiÖu    sd v ph¸th gi     gi¸ng h  qu¶,®¶m     b¶o  toµn  ¹t®éng  ña  ©n  µng. an  ho   c Ng h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 5. Ch¸nh   phßng,  v¨n  Ch¸nh  thanh    ñ   ëng  tra,Th tr c¸c  n   Þ  ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   íccã  ªnquan,Gi¸m  c      h Nh n   li     ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n  Öt Nam   Vi   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2