intTypePromotion=1

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
112
lượt xem
2
download

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  216/Q§­N H 7 H N N G µ Y  7 T H¸ N G  8 N¨ M   1995 B A N  H µ N H  Q U Y   H Õ   U ¶ N  L ý   C Q V µ  ® I Ò U  H µ N H   U ü  V µ N G  C ñ A  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C Q THèNG   èC  © N   µ NG   µ   íC § NG H NH N ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh Ng ©n  hµng Nhµ  níc c«ng bè  t¹ L Önh  sè  37­ i LTC/H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc CHXNCH   c Ch t H ®å Nh n     ViÖtNam.   ­ C¨n  NghÞ   nh   è: 15/CP  µy  3­ cø  ®Þ s  ng 2­ 1993  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýngo¹ihèi. l    QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  µy      n "Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  l  ®iÒu  µnh  ü  µng  ña  ©n  µng  µ   íc". h qu v c Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3: C¸c «ng  Ch¸nh v¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V qu¶n  ý l  ngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Õ     µichÝnh, Vô   ëng  ô    µnh  µ      tr V K to¸nt     tr v ph¸th v kho  ü, qu   Gi¸m  c  ë  ®è S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng,Côc  ëng  ã  ªnquan    Ng h Nh n   tr   tr c li   thuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  c      h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íctØnh,thµnh  è  Þu      ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q U Y  C H Õ Q U ¶ N   ý  V µ   I Ò U  H µ N H  Q U ü   µ N G  C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C L ® V N N (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 216/Q§­NH7 ngµy  th¸ng8  7    n¨m 1995  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I.Quy  nh     ®Þ chung §i Ò u 1:  ôc  ch  M ®Ý qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü  µng  ña  ©n   µng  l  ® h qu v c Ng h Nhµ   íc lµ nh»m   ×nh      µng  µ  û gi¸hèi ®o¸i,gãp  Çn  ùc  Ön  n    b æn gi¸v v t        ph th hi m ôc    ña  Ýnh  tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ,æn   nh    Þ®ång  ÖtNam.       ®Þ gi¸tr   Vi   §i Ò u    ü   µng  ña  ©n  µng  µ   ícdo  èng  c  ©n  µng  2: Qu v c Ng h Nh n   Th ®è Ng h Nhµ   ícqu¶n  ývµ  iÒu  µnh, ph¶i® îcb¶o  µn  n  l  ® h      to b»ng  Ön  hi kim  µ  îcb¶o  v®  qu¶n  ¹ Kho  Òn I(Thµnh  è  µ   éi), t i ti    ph H N  Kho  Òn II µnh  è  å   Ý   ti     (Th ph H Ch Minh)   vµ  Kho  Òn II (tØnh  ×nh  Þnh). ti   I  B §
  2. 2 Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cã  Ó  ®è Ng h Nh n   th giao  cho Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc m ét  è  h Nh n   s tØnh, Thµnh  è    ph b¶o qu¶n  ét  Çn  ü  µng  m ph qu v cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n II  . Nguyªn  ¾c  iÒu  µnh  ü  µng  ña  © n   µng  µ   íc t® h qu v c Ng h Nh n §i Ò u    Öc  Êt vµng    ®Ó   3: Vi xu   ra b¸n  can  Öp  Þ  êng  thi th tr hoÆc   cho  b¸n  c¸c ®¬n  Þ   µ  Öc  Ëp  Èu  µng        v v vi nh kh v ®Ó bæ sung cho  ü  qu ph¶i theo  Önh    l cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n 3.1.Ng ©n  µng  µ   ícchØ  vµng      µng    h Nh n   b¸n  khigi¸v trong nícbiÕn  ng     ®é lín(gi¸trong níc cao  ¬n    µng  èc  Õ  õ 3%   ëlªn)hoÆc     ã  Õt        h gi¸v qu t t   tr     khic quy ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n 3.2.§èi t ng      î mua   µng  ña  ©n   µng  µ   íc lµ c¸c doanh  v c Ng h Nh n       nghiÖp  Nhµ   íc cã  Êy  Ðp  n   gi ph kinh doanh  µng  v (bao  å m     g c¸c C«ng    ty kinh doanh  vµng,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc     h th m  doanh),c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ      h Th m  phÇn,  C«ng    µi chÝnh    Çn  µ    chøc  Ýn  ông  ty T   cæ ph v c¸c tæ  td kh¸c cã  Êy   gi   phÐp  kinh doanh  µng.   v 3.3.Sè  îng vµng  a    phô  éc vµo  cÇu   l  ® ra b¸n  thu   yªu  can  Öp  Þ  êng  thi th tr vµ îng vµng  ù  ÷trong kho  ña  ©n  µng  µ   íc. l  d tr     c Ng h Nh n 3.4.Ng ©n   µng  µ   íc b¸n  µng    h Nh n   v thu  ång  Öt Nam   § Vi   theo  û lÖ    t   b¸n ngo¹itÖ    (USD)  µng  µy  ña  ë  h ng c S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc:   Ng h Nh n Gi¸b¸n =        gi¸CIF  Thu Õ   Ëp  Èu  Chi phÝ  ©n  µng. +  nh kh +    ng h (ChiphÝ  ©n  µng  0,1%        Ng h =  trªngi¸CIF). 3.5  µng  H n¨m  ô   V qu¶n  ýngo¹ihèiph¶ilËp  Õ   ¹ch  Ëp  µng  ×nh l       k ho nh v tr   Thèng  c  ©n  µng  µ   ícduyÖt. ®è Ng h Nh n   3.6.Vµng  Ëp  Èu    nh kh ph¶i ®¶m     b¶o  è îng,chÊt l ng,cã  y     ý  sl    î   ®Ç ®ñ k hiÖu,nh∙n hiÖu  ña  ícs¶n  Êt.     c n  xu 3.7.Gi¸ vµng  Ëp  Èu  Ýnh    ¬  ë       nh kh t trªnc s gi¸CIF, lµ gi¸vµng  Êp  Êt      th nh   trong  è    µo  ña    s gi¸ch c c¸c c«ng    µng  íc ngoµi vµo  êi®iÓ m   ty v n    th   giao  Þch  d (trongngµy)dùa    µn    îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícduyÖt.     trªns gi¸®   ®è Ng h Nh n   3.8.ViÖc    thanh    Òn thùc hiÖn  to¸nti     theo hîp ®ång  ¬ng  ¹i®∙  ý  íi íc    th m   k v    n ngoµi. 3.9.C«ng      t¸cgiao nhËn, vËn      chuyÓn  µng  Ò   v v kho  ña  ©n  µng  µ   c Ng h Nh nícph¶i®¶m       b¶o  ng  ®ó quy  ×nh vËn  tr   chuyÓn  µng    Æc   Öt. h ho¸ ® bi II   IQuy  ×nh  . tr b¸n  µng  µ  Ëp  Èu  µng v v nh kh v §i Ò u    4: Quy  ×nh b¸n  µng tr   v Sau    èng  c  ©n   µng  µ   íc duyÖt  Önh  khi Th ®è Ng h Nh n   l b¸n  µng  v cho    c¸c doanh  nghiÖp,Vô    qu¶n  ýngo¹ihèitiÕn hµnh    ñ tôcsau: l       c¸cth     4.1.Th«ng      b¸o cho  õng doanh  t  nghiÖp  è îng vµng  îcmua  µ    sl   ®  v gi¸c¶.
  3. 3 4.2.Chuy Ón    cho  ô   Õ   V K to¸n tµichÝnh  Önh     l b¸n  µng  v (b¶n  Ýnh) vµ  ch   th«ng b¸o b¸n  µng. Trong      â  è  µng  Êt  v   ®ã ghi r s v xu b¸n,sè  Òn    ti ph¶i thanh    to¸n, ¬ng   ph thøc thanh      µm  ñ tôcxuÊtvµng    to¸n®Ó l th       cho    c¸cdoanh  nghiÖp. 4.3.Khi cã        ®ñ chøng  õ (lÖnh  vµng  ña  èng  c, Hîp  ng  t  b¸n  c Th ®è   ®å mua   vµng, chøng  õ thanh    t  to¸n tiÒn    mua   µng, kÌm  v   theo    µng  Vô   gi¸v do  Qu¶n  ý l  ngo¹ihèith«ng    Õu  Êt kho  µng  ña  ô   Õ     µichÝnh,giÊy uû     b¸o,phi xu   v c V K to¸nT       nhiÖ m   µ  v chøng  minh  ©n  ©n  ña  êinhËn  µng),Vô     µnh  µ    nh d c ng   h   ph¸th v kho quü  µm  ñ tôcxuÊtvµng  l th       cho    c¸cdoanh nghiÖp. 4.4.§èi víisè  µng  öi b¶o       v g  qu¶n  ¹      t i chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c Ng h Nh n   tØnh, Thµnh  è    ph chØ   îc xuÊt b¸n  µng  ®    v cho    c¸c doanh nghiÖp    ã  Önh  khic l cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n 4.5.Sau  çi  tb¸n  µng  ña  ©n  µng  µ   íc,Vô    m ®î   v c Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi l     ph¶iquyÕt    µ  c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   èil ng vµng    to¸nv b¸o    ®è Ng h Nh n   kh  î   ®∙    è îng tiÒn thu ® îc,lçl∙so  íi   ∙  Ëp. b¸n,s l             v   ® nh i gi¸ §i Ò u    5: Quy  ×nh nhËp  Èu  µng tr   kh v Sau    ã  Önh  Ëp  Èu  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Vô  khi c l nh kh c Th ®è Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèisÏtiÕn hµnh    ñ tôcnhËp  µng    l         c¸cth     v nh sau: 5.1.§µ m     ph¸n  íic¸c c«ng    µng  íc ngoµi ®Ó   v    ty v n    tho¶  Ën    Ëp  thu gi¸nh khÈu  ã  înhÊt. c l  i 5.2.Ký  îp ®ång    h  Mua     µng  íi ícngoµi. ­b¸n v v   n 5.3.Phèi hîp  íic¸c Vô,  ôc  ã  ªnquan  ô  Õ       v    C c li   (V K to¸n Tµi chÝnh, Së       Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc)®Ó   ùc hiÖn  d Ng h Nh n   th   thanh    Òn cho  ícngoµi. to¸nti   n  5.4.Phèi hîp  íiVô       v   Ph¸thµnh  µ    v kho  ü  µm    ñ  ôc H¶i quan  µ  qu l c¸c th t     v nhËn  µng  õs©n  v t  bay,vËn    chuyÓn  Ò   v kho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 5.5. Quy Õt    to¸n nhËp  Èu  µng  µ      kh v v ®Ò nghÞ   ô   Õ   V K to¸n tµichÝnh     chuyÓn  Òn  ép  Õ   Ëp  Èu  µng  ti n thu nh kh v cho  ©n   ng s¸ch, lµm    b¸o c¸o    cho Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u 6:  ùa  µo  ÷ng  D v nh nguyªn  ¾c  µ  t v quy  ×nh nãitrªn,Vô   tr       qu¶n  ý l  ngo¹ihèikÕt  îp viÖc  Ëp  µ  vµng     h  nh v b¸n  theo  ×nh  h thøc ®¶o    kho,m ôc  ch    ®Ý nh»m  b¶o  ¶m   ® cho  ü  µng  qu v kh«ng  Þ  Öth¹itrªnc¬  ë  b thi       s b¶o  µn  èn  Ön  to v hi kim. IV.§iÒu    kho¶n    µnh thih §i Ò u    7: Sau  çi  tb¸n  µng,Vô   m ®î   v   qu¶n  ýngo¹ihèi®èi chiÕu  è  Öu l      s li   vµng  Ëp, vµng  nh   b¸n  íiVô   Õ     µichÝnh  µ  ô     µnh  v   K to¸nt   v V ph¸th kho  ü, c¸c qu     chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  ªnquan, ®ång  êilµm    Ng h Nh n     ph c li     th   b¸o  ph¶n  c¸o  ¸nh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn, nh÷ng  ã  t h th     kh kh¨n  íng  ¾ c   µ  ÷ng  v m v nh kiÕn  Þ  ô  Ó  Ò   Öc  ngh c th v vi qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü  µng  ×nh Thèng  c  l  ® h qu v tr   ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n
  4. 4 §i Ò u    äi  öa  æi    8: M s ® bæ sung  ÷ng  ®Þnh  nh quy  trong quy  Õ   µy      ch n do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. ®è Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2