Quyết định 22/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S ;22/2003/QĐ-UB Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA TH THAO TÂY NAM HÀ N I, T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND; Căn c Pháp l nh Th đô Hà N i. Căn c Ngh đ nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành Đi u l qu n lý qui ho ch đô th ; Căn c Quy t đ nh s 322/BXD/ĐT ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui đ nh l p các đ án qui ho ch xây d ng đô th ; Căn c Quy t đ nh s 21/2003/QĐ-UB, ngày 27 tháng 01 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Qui ho ch chi ti t Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i, t l 1/2000; Xét đ ngh c a Giám đ c S Qui ho ch Ki n trúc, QUY T Đ NH Đi u 1 : Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Đi u l Qu n lý xây d ng theo Qui ho ch chi ti t Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i, t l 1/2000". Đi u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành ph , Giám đ c các S : Qui ho ch Ki n trúc, K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Đ a chính Nhà đ t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các xã M Đình, M Trì, Đ i M , Trung Văn, Ch t ch UBND th tr n C u Di n, Ch t ch UBND phư ng Trung Hòa, Giám đ c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH
 2. Hoàng Văn Nghiên ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA TH THAO TÂY NAM HÀ N I, T L 1/2000 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i). Chương 1: QUI Đ NH CHUNG Đi u 1 : Đi u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, b o v và s d ng các công trình theo đúng Qui ho ch chi ti t Khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i, t l 1/2000 đã đư c phê duy t. Đi u 2 : Ngoài nh ng qui đ nh trong Đi u l này, vi c t ch c qu n lý và xây d ng trong khu v c qui ho ch còn ph i tuân theo các qui đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Đi u 3 : Vi c đi u ch nh, b sung ho c thay đ i đi u l này ph i đư c UBND Thành ph quy t đ nh trên cơ s đi u ch nh đ án qui ho ch chi ti t đư c phê duy t. Đi u 4 : UBND Thành ph giao cho Ch t ch UBND huy n T Liêm và Ch t ch UBND qu n C u Gi y t ch c qu n lý xây d ng và x lý các hành vi vi ph m theo th m quy n và qui đ nh c a pháp lu t; ph i h p v i các S , Ngành liên quan thu c Thành ph đ hư ng d n các ch đ u tư và nhân dân th c hi n đ u tư, xây d ng đúng qui ho ch đư c duy t. Chương 2: NH NG QUI Đ NH C TH Đi u 5 : V trí, ranh gi i và ph m vi qui ho ch đư c gi i h n như sau : - Phía B c giáp đư ng qui ho ch 50m giao c t v i đư ng vành đai 3. - Phía Đông và Đông B c giáp đư ng vành đai 3. - Phía Tây và Tây Nam giáp đư ng 70 và sông Nhu . - Phía Nam giáp v i sông Nhu .
 3. Trong ranh gi i khu v c qui ho ch thu c đ a bàn huy n T Liêm, các xã M Đình, M Trì, Đ i M , Tây M , Trung Văn, th tr n C u Di n và phư ng Trung Hòa, qu n C u Gi y. Khu v c công viên văn hóa th thao Tây Nam có di n tích 1170,90 ha. Đi u 6 : Qui đ nh v phân khu ch c năng Toàn b khu đ t qui ho ch có t ng di n tích là 1170,90 ha, g m các khu ch c năng. - Khu v c các công viên văn hóa, vui chơi gi i trí, TDTT, cây xanh sinh thái cách ly. - Khu v c dân cư. - Đ t giao thông ngoài các đơn v phát tri n có di n tích 87,43 ha. B NG PHÊ KHU CH C NĂNG Ký hi u trong đ TT Khu v c Di n tích (ha) án qui ho ch I Khu liên h p TTQG và các công viên 679,68 1 Khu liên h p TT qu c gia Khu CV1 247,26 2 Công viên trung tâm Khu CV2 17,36 3 Công viên văn hóa Khu CV3 67,42 4 Công viên vui chơi, gi i trí Khu CV4 36,42 5 Công viên đ ng v t bán hoang dã Khu CV5 160,44 6 Công viên ngh ngơi, gi i trí Khu CV6 150,78 II Cây xanh cách ly Khu CX1.1-1.8 51,29 III Khu v c các đơn v 352,50 1 Đơn v 1 - M TRì - M Đình Khu ĐV1 101,40 2 Đơn v 2 - M Trì H Khu ĐV2 101,71 3 Đơn v 3 - Phú Đô Khu ĐV3 52,63 4 Đơn v 4 - Trung Văn Khu ĐV4 37,03 5 Đơn v 5-Đ iM Khu ĐV5 59,73 IV Đ t giao thông ngoài các đơn v 87,43 T ng 1.170,90 Đi u 7 : Các qui đ nh v cơ c u s d ng đ t.
 4. Các khu v c ch c năng đư c hình thành trên cơ s cơ c u s d ng đ t sau. B NG T NG H P CƠ C U S D NG Đ T Di n tích T l (%) TT Ch c năng s d ng đ t Ghi chú (ha) 1 Khu liên h p TT qu c gia 247,26 21,12 G m c di n tích giao thông 2 Các công viên 432,42 36,93 6.300 ngư i 2.1 Công viên trung tâm (CV2) 17,36 1,48 Giao thông chi m 0,6 ha 2.2 Công viên văn hóa (CV3) 67,42 5,76 Giao thông chi m 4,97 ha 2.3 Công viên vui chơi, gi i trí (CV4) 36,42 3,11 Giao thông chi m 3,87 ha 2.4 Công viên đ ng v t bán hoang dã 160,44 13,70 Giao thông (CV5) chi m 18,62 ha 2.5 Công vieê ngh ngơi, gi i trí (CV6) 150,78 12,88 Giao thông chi m 14,54 ha 3 Cây xanh cách ly 51,29 4,38 4 Các lo i đ t phát tri n trong các 352,50 30,11 đơn v 4.1 Đ t công trình công c ng c p đô th 2,93 0,25 4.2 Đ t công c ng, d ch v đơn v (k 23,16 1,98 c trư ng h c, tr m y t xã, trung tâm văn hóa xã) 4.3 Đ t cơ quan 6,30 0,54 4.4 Đ t an ninh qu c phòng 7,83 0,67 4.5 Đ t đình chùa 8,10 0,69 4.6 Đ t 199,37 17,03 54860 ngư i 4.7 Đ t phát tri n h n h p 9,81 0,84 4.8 Đ t ti u th công nghi p 4,28 0,37 4.9 Đ t cây xanh và các lo i đ t khác 31,47 2,69 4.10 Đ t giao thông 59,25 5,06 5 Đ t giao thông ngoài khu 87,43 7,47 LHTTQG; các khu công viên và
 5. các đơn v T ng c ng 1.170,90 100,00 Đi u 8 : Các qui đ nh v phát tri n không gian. 8.1. L y tính ch t công viên làm nhân t ch đ o cho vi c t ch c không gian ki n trúc c a toàn b khu v c qui ho ch. Các khu v c ch c năng v cơ b n đư c qui ho ch theo các nguyên t c t ch c c a h th ng không gian c nh quan công viên. 8.2. Sông Nhu đư c qu n lý, b o v , c i t o, s d ng không ch đơn thu n ph c v tư i tiêu mà còn đư c k t h p v i vi c qui ho ch, xây d ng và t ch c tr ng các d i cây xanh t o c nh quan, khai thác cho các ch c năng s d ng khác có hi u qu ph c v phát tri n d l ch, kinh t xã h i. 8.3. Các khu v c ch c năng không ch g n k t đơn thu n b ng h th ng giao thông mà đư c liên k t b ng h th ng không gian m t nư c và cây xanh t o cho khu v c công viên có di n m o riêng, mang đ c trưng c a không gian c nh quan Hà N i. 8.4. Trong ph m vi qui ho ch có 6 khu công viên, m i khu đ u có m t trung tâm v không gian. Trong đó khu Công viên CV2 đóng vai trò m t khu trung tâm liên k t không gian c a các khu v c khác. Các khu đô th thu c khu đô th m i M Đình - M Trì và khu đô th m i M Trì H d c theo tuy n đư ng 50m - tuy n đư ng c a ngõ vào khu v c công viên t hư ng đô th đư c t ch c thành tr c không gian chính v i các công trình cao t ng xen k các kho ng cây xanh và công trình th p t ng. Các công trình cao t ng cũng đư c b trí h p lý t i các khu v c ven đư ng vành đai 3 và đư ng Láng - Hòa L c nh m t o b m t đô th hi n đ i. Đi u 9 : Các qui đ nh v qui ho ch s d ng đ t : 9.1. Khu công viên văn hóa, vui chơi, TDTT và cây xanh cách ly : a) Khu liên h p th thao qu c gia - CV1 Khu liên h p th thao qu c gia có di n tích 247,26 ha, đang th c hi n đ u tư theo qui ho ch chi ti t và d án đ u tư đã đư c phê duy t. b) Khu công viên trung tâm - CV2 Khu công viên trung tâm - CV2 có di n tích 17,36 ha, đóng vai trò là không gian h t nhân liên k t các khu ch c năng khác trong khu v c qui ho ch. T i đây qui ho ch b trí các d i công viên cây xanh, các công trình ki n trúc nh và tư ng đài... c) Khu công viên văn hóa - CV3. Khu công viên văn hóa có di n tích 67,42 ha, g m các khu :
 6. - Nhà văn hóa Hà N i (CV3.1), di n tích 6,38 ha - Khu qu ng trư ng (CV 3.1), di n tích 6,38 ha. - Khu qu ng trư ng (CV 3.2), di n tích 6,33 ha. Đây là không gian n i hai khu v c b o tàng và nhà văn hóa v i khu v c trung tâm c a công viên Tây Nam. - B o tàng Hà N i (CV 3.3) v i di n tích 30,92 ha, qui ho ch g m : Nhà b o tàng Hà N i v i sân trưng bày ngoài tr i; sân hành l v i đài tư ng ni m các li t sĩ, khu v c đ t các tư ng danh nhân. - Khu v c bãi đ xe, cây xanh - m t nư c, đ t tr m bi n th (CV3.4, CV3.5, CV 3.6, CV 3.7 và CV3.HT) có di n tích 18,82 ha. - Di n tích giao thông : 4,97 ha. Khu công viên văn hóa hi n đang đư c S Văn hóa - Thông tin t ch c nghiên c u l p qui ho ch chi ti t và d án đ u tư. d) Công viên vui chơi gi i trí - CV4. Công viên vui chơi gi i trí CV4 có di n tích 36,42 ha, đư c chia thành hai khu v c phía Đông và phía Tây tuy n đư ng r ng 100m n i t khu liên h p TT qu c gia đ n đư ng Láng - Hòa L c : - Phía Đông là khu công viên vui chơi gi i trí cho thi u nhi (CV4), có di n tích 10,73 ha. - Phía Tây là khu công viên vui chơi gi i trí t ng h p thiên v các lo i hình đ ng (CV4.2, CV4.3 và CV4.4), có di n tích 21,82 ha. T i đây qui ho ch b trí : khu v c c ng ra vào, khu th thao, khu vui chơi ph c h i s c kho và nhà ngh , khách s n. - Di n tích giao thông : 3,87 ha. T i đây đang b trí nghiên c u d án Khu công viên gi i trí M Trì. e) Khu công viên đ ng v t bán hoang dã - CV5. Khu công viên đ ng v t bán hoang dã CV5 có qui mô 160,44ha là khu v c b o tàng thiên nhiên. Công viên đ ng v t bán hoang dã đư c qui ho ch g m : - C ng ra vào, khu v c nghiên c u ph c v cho công tác b o t n, nhân gi ng. - Khu v c tr ng các lo i hoa, vư n th c v t dư i nư c, vư n dư c li u. - Khu v c nuôi đ ng v t lư ng cư, cá.
 7. - Khu v c hành chính qu n lý và h u c n. - Khu v c nuôi chim và côn trùng. - Khu v c nuôi thú. Công viên đ ng v t bán hoang dã đang đư c Vư n thú Hà N i - S Giao thông công chính t ch c nghiên c u l p quy ho ch chi ti t và d án đ u tư. Theo qui ho ch chi ti t huy n T Liêm trong khu v c này qui ho ch b trí tr m x lý nư c th i t p trung v i qui mô 5,54 ha. g) Khu công viên ngh ngơi, gi i trí - CV6 Công viên ngh ngơi, gi i trí CV6 có di n tích 150,78 ha đ i di n v i Công viên văn hóa qua đư ng Láng - Hòa L c và phía Đông Công viên đ ng v t bán hoang dã. Ch c năng c a công viên này là ph c v nhu c u ngh ngơi, gi i trí cho nhân dân. S dân d ki n trong khu v c này kho ng 630 ngư i. Khu công viên ngh ngơi, gi i trí đư c qui ho ch v i cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t công c ng c p đô th : di n tích 3,76 ha. - Đ t cơ quan : di n tích 28,53 ha - Đ t an ninh qu c phòng : di n tích 5,83 ha - Đ t công nghi p : di n tích 5,43 ha -Đ t làng xóm c i t o, ch nh trang : di n tích 2,51 ha - Đ t công viên, cây xanh : di n tích 90,18 ha - Đ t giao thông : di n tích 14,54 ha Trong khu này hi n t i có các d án : - Văn phòng giao d ch và siêu th c a công ty G ch p lát Hà N i. - CLB năng khi u đa năng CIRI c a Công ty Quan h qu c t - đ u tư s n xu t CIRI. h) Khu cây xanh sinh thái, cách ly - CX1.1. - CV1.8 : Khu v c cây xanh sinh thái, cách ly g m di n tích các khu v c d c theo sông Nhu v i di n tích 51,29 ha. 9.2. Các đơn v :
 8. Trong khu v c qui ho ch có 5 đơn v (ký hi u t ĐV01 đ n ĐV05), v i t ng di n tích 352,50 ha, chi m 30,11% di n tích qui ho ch c a c khu. Trong các đơn v này, các công trình công c ng c p đô th ch y u đư c b trí d c tuy n đư ng giao thông chính. Công trình công c ng đơn v g m ch , trư ng ti u h c, trư ng ph thông trung h c ph n l n đư c xây m i. Nhà chung cư cao t ng (k t h p v i các công trình nhà làm vi c và công c ng d ch v ) b trí ven các tuy n đư ng chính t o nên b m t c a đô th hi n đ i. T i các ô đ t phía trong, nhà xây d ng m i đư c b trí theo d ng căn h đ c l p d ng nhà vư n v i m t đ xây d ng th p. Nhà dân cư trong các làng xóm đư c duy trì, nâng c p và c i t o. S dân cư trong các đơn v d ki n kho ng 54.860 ngư i. a) Đơn v (ĐV1) - M Trì - M Đình. Đơn v 1 (ký hi u ĐV1) có di n tích 101,40 ha thu c đ a bàn xã M Trì và M Đình, phía Đông khu liên h p th thao qu c gia. S dân d ki n là 15.950 ngư i. Đơn v 1 đư c hình thành b i khu đô th m i M Trì - M Đình và khu v c dân cư làng xóm hi n có c a xã M Đình. ĐV1 đư c chia thành 2 khu : ĐV1.1 : Khu đô th m i M Trì - M Đình có di n tích 31,17 ha. Các ch tiêu kinh t - k thu t tuân theo qui ho ch chi ti t và d án đ u tư đã đư c phê duy t, có cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t phát tri n h n h p : di n tích 2,01 ha - Đ t công c ng c p đô th : di n tích 2,15 ha -Đ t xây m i : di n tích 12,66 ha, v i qui mô dân s d ki n 7.100 ngư i. - Đ t công c ng, d ch v đơn v và trư ng h c : di n tích 2,73 ha - Đ t cây xanh : di n tích 2,58 ha - Đ t giao thông : di n tích 5,50 ha - Đ t đình chùa : di n tích 3,54 ha Các công trình d ch v công c ng c a khu đô th m i M Đình - M Trì đ ng th i p h c v cho toàn b đơn v . ĐV1.2 : Là ph n đ t còn l i ngoài khu đô th M Trì - M Đình, đư c chia thành 18 ô đ t v i di n tích 70,23 ha. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng đ t như sau :
 9. - Đ t công c ng c p đô th : di n tích 0,78 ha. M t đ xây d ng 30%; chi u cao công trình 3 t ng. - Đ t công c ng d ch v (k c y t xã và trư ng h c) : di n tích 2,98 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - Đ t cơ quan : di n tích 6,30 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 5 t ng. - Đ t đình chùa : di n tích 1,01 ha. M t đ xây d ng 20 - 50%; chi u cao công trình 1 t ng. - Đ t qu c phòng : di n tích 5,77 ha. M t đ xây d ng 35%; chi u cao công trình 2- 5 t ng. -Đ t : di n tích 36,24 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2- 3 t ng. - Đ t giao thông : di n tích 8 ha - Đ t cây xanh và các lo i đ t khác : di n tích 9,15 ha. M t đ xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Ngoài d án khu đô th m i M Đình - M Trì còn có các d án : - D án xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng khu liên h p TT qu c gia - đ a đi m X2 - xã M Đình. - D án xây d ng nhà đ bán xã M Đình. - D án trư ng THCS xã M Đình. - D án trư ng trung h c dân l p Tr n Qu c Tu n. - D án xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng đư ng 32. - Tr s cơ quan : Công ty Thép và v t tư nông nghi p; Công ty Kinh doanh và phát tri n dân t c mi n núi; Công ty Vi n thông liên t nh. b) Đơn v 2 (ĐV2) - M Trì : Thu c đ a bàn xã M Trì, phía Nam c a tuy n đư ng 50m, có di n tích 101,71 ha. S dân cư d ki n trong khu v c là 17.110 ngư i. Đơn v 2 đư c hình thành b i khu đô th M Trì H và khu v c dân cư làng xóm xã M Trì đư c chia thành 2 khu :
 10. ĐV2.1 : Khu đô th m i M TRì H có di n tích 13,78 ha v i s dân d ki n là 3.130 ngư i (ĐV2.1). Các ch tiêu kinh t k thu t đư c tuân theo qui ho ch chi ti t và d án đ u tư đã đư c phê duy t, có cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t phát tri n h n h p : di n tích 4,06 ha - Đ t công c ng đơn v : di n tích 0,88 ha -Đ t xây m i : di n tích 2,29 ha - Đ t giao thông : di n tích 3,32 ha - Đ t cây xanh và đ t khác : di n tích 3,23 ha ĐV2.2 : Có di n tích 87,93 ha, đư c chia thành 18 ô đ t; Cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t công c ng d ch v đơn v và trư ng h c : di n tích 5,29 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - Đ t phát tri n h n h p : di n tích 2,74 ha. M t đ xây d ng 36%; chi u cao công trình 7 t ng. - Đ t đình chùa : di n tích 1,34 ha. M t đ xây d ng 20 - 30%; chi u cao công trình 1 t ng. -Đ t : di n tích 57,35 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 4 t ng. - Đ t giao thông : di n tích 15,83 ha. - Đ t cây xanh và các lo i đ t khác : di n tích 5,38 ha. M t đ xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Ngoài d án khu đô th m i M Trì H trong đơn v còn có các d án : - UBND xã M Trì. - Trư ng THCS xã M Trì. - Khu nhà đ bán c a Công ty Xây d ng NN và PTNT - Khu nhà M Trì c a Công ty Kinh doanh nhà s 3. - Khu nhà đ bán c a Công ty Thi t k và Xây d ng nhà - T ng Công ty đ u tư phát tri n nhà HN. c) Đơn v 3 - Phú Đô (ĐV3)
 11. Đơn v 3 đư c hình thành t làng Phú Đô, M Trì, phía Nam khu liên h p th thao qu c gia, có di n tích 52,63 ha v i qui mô dân s d ki n 8.290 ngư i và đư c chia thành 12 ô đ t. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t công c ng d ch v đơn v và trư ng h c : di n tích 3,04 ha. M t đ xây d ng 25%; chi u cao công trình 1 - 3 t ng. - Đ t phát tri n h n h p : di n tích 1,00 ha. M t đ xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng. - Đ t đình chùa : di n tích 0,66 ha. M t đ xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. - Đ t ti u th công nghi p : di n tích 0,72 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 1 - 2 t ng. -Đ t : di n tích 34,06 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 5 t ng. - Đ t giao thông : di n tích 9,41 ha - Đ t cây xanh và đ t khác : di n tích 3,74 ha. M t đ xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Trong đơn v có các d án : - Khu nhà di dân gi i phóng m t b ng khu LHTT qu c gia - đ a đi m X3 xã M Trì. - Tr m x lý nư c th i Phú Đô. - Khu ti u th công nghi p Phú Đô. d) Đơn v 4 - Trung Văn (ĐV4) Đơn v 4 đư c hình thành t các làng xóm thu c xã Trung Văn, li n k sông Nhu , có di n tích 37,03 ha v i qui mô dân s d ki n 4.830 ngư i và đư c chia thành 9 ô đ t. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t công c ng d ch v đơn v (trư ng h c, tr m y t xã, ch ) : di n tích 2,77 ha. M t đ xây d ng 25 - 35%; chi u cao công trình 1 - 2 t ng. - Đ t đình chùa : di n tích 0,34 ha. M t đ xây d ng 30%; chi u cao công trình 1 t ng. - Đ t ti u th công nghi p : di n tích 3,56 ha. M t đ xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng. -Đ t : di n tích 20,41 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2,5 - 3 t ng.
 12. - Đ t giao thông : di n tích 7,76 ha - Đ t cây xanh và đ t khác : di n tích 2,19 ha. M t đ xây d ng 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Trong đơn v này có các d án : - Nhà tr Trung Văn. - D án xây d ng nhà c a Công ty c ph n L p máy đi n nư c và xây d ng. - D án khu ti u th công nghi p. - Trư ng THCS Trung Văn. e) Đơn v 5 - Đ i M (ĐV5) Đơn v 5 4 đư c hình thành t các khu dân cư làng xóm thu c xã Đ i M và Tây M , có di n tích 59,73 ha v i qui mô dân s d ki n 8.680 ngư i và đư c chia thành 11 ô đ t. Đơn v này bao g m c m t ph n c a d án Khu đô th Đ i h c. Ph n đ t thu c d án này (ký hi u là ĐH6) có qui mô kho ng 15,18 ha v i ch c năng đ b trí các công trình d ch v công c ng ph c v cho nhu c u đào t o chuy n đ i cơ c u ngh nghi p c a cư dân đ a phương, nhà ph c v dãn dân. Các ch tiêu kinh t - k thu t và cơ c u s d ng đ t như sau : - Đ t công công d ch v đơn v (trư ng h c, tr m y t xã) : di n tích 5,47 ha. M t đ xây d ng 25 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - Đ t an ninh qu c phòng : di n tích 2,06 ha. M t đ xây d ng 30%; chi u cao công trình 2 t ng. - Đ t đình chùa : di n tích 1,21 ha. M t đ xây d ng 20%; chi u cao công trình 1 t ng. -Đ t : di n tích 36,36 ha. M t đ xây d ng 30 - 35%; chi u cao công trình 2 - 3 t ng. - Đ t giao thông : di n tích 9,43 ha - Đ t cây xanh và đ t khác : di n tích 5,20 ha. M t đ xây d ng 5 - 10%; chi u cao công trình 1 t ng. Ngoài d án khu đô th đ i h c, trong đơn v này còn có các d án : Khu nhà xã Đ i M c a Công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng - S XD. Toàn b qui ho ch s d ng đ t đư c trình bày c th như trong b n v QH - 05.
 13. 9.2. Đ t giao thông ngoài các đơn v chi m 87,43 ha. Đi u 10 : Các qui đ nh v h th ng giao thông 10.1. Giao thông đư ng b : Đư ng giao thông đ i ngo i và đô th : 1) Đư ng Láng - Hòa L c, đo n vành đai 3 - vành đai 4, r ng 77,0m (ký hi u m t c t 1 - 1). Lòng đư ng 15,25m x 2 và 7m x 2. D i cách ly 4,75 m x 2. V a hè 5m x 2. Đư ng s t đô th r ng 13m. Đo n n i t đư ng vành đai 3 t i nút giao thông l p th đi qua khu v c qui ho ch dài 3.280m. 2) Đư ng vành đai 3 - qu c l 6 - C u Thăng Long r ng 68,0m - 71,0m (ký hi u m t c t 2 - 2), bao g m : lòng đư ng 15m x 2 và 7,5m x 2. D i cách ly 1m x 2; hành lang đ b trí tàu đi n đô th (ch y trên cao) r ng 5m. V a hè 8m x 2. Ch gi i xây d ng cách l gi i c a đư ng 25m. Đư ng này n m ngoài ph m vi qui ho ch. Đư ng liên khu v c r ng 106m và 50m. Đư ng giao thông khu v c r ng 100m; 60m và 40m (Đư ng có m t c t ngang r ng 100m và 60m n m trong khu LHTTQG). Đư ng giao thông phân khu v c r ng 30m và 25m. Đư ng nhánh r ng 21,25m; 17,5m và 13,5m. T ng di n tích đư ng giao thông đư ng b 180,46 ha (không k giao thông trong 2 khu đô th m i và khu LHTDTTQG). T ng chi u dài h th ng giao thông t c p đư ng 13,5m đ n đư ng đô th (không k đư ng Láng - Hòa L c) là 59,99 km v i m t đ đư ng 5,19 km/km2. Bãi đ xe : Trong t ng khu v c ch c năng đ u có các bãi đ xe t p trung và phân tán đ n t ng công trình. Chú tr ng phát tri n các công trình ga ra ng m đ tăng di n tích cây xanh và làm đ p c nh quan môi trư ng. T ng c ng di n tích các bãi đ xe t p trung kho ng 6,37 ha, có th ch a đư c kho ng 2.500 xe ô tô. Tuy n xe buýt, taxi : Trong giai đo n đ u khi tuy n tàu đi n đô th chưa đư c xây d ng, vi c v n t i hành khách công c ng s đư c đáp ng b ng xe buýt và xe taxi và đư c n i li n v i h th ng xe buýt c a toàn thành ph . Các đi m d ng, đi m đ xe buýt, taxi đư c phân b d c tuy n đư ng vành đai 3, đư ng liên khu v c và phân khu v c... v i kho ng cách 600 - 800m.
 14. 10.2. Giao thông đư ng s t : Tuy n đư ng s t đô th ch y d c theo tuy n đư ng Láng - Hòa L c và đư ng vành đai 3. T i các c a ngõ vào các khu công viên, khu đô th , d ki n b trí các b n đư ng s t đô th . Đo n đư ng s t qua khu v c qui ho ch dài 3.280 m (n m trong ph m vi đư ng Láng - Hòa L c). 10.3. Giao thông đư ng th y : Tuy n v n t i đư ng sông : Ph c v ch y u cho nhu c u thăm quan du l ch. Trong khu v c qui ho ch d ki n b trí các b n thuy n d c theo sông Nhu . Toàn b qui ho ch h th ng giao thông đư c trình bày như trong b n v QH - 07A. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 11 : Đi u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 12 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý qui ho ch, qu n lý xây d ng căn c Qui ho ch chi ti t đư c duy t và Qui đ nh c a Đi u l này đ có các văn b n hư ng d n th c hi n theo qui ho ch và qui đ nh c a pháp lu t. Đi u 13 : M i hành vi vi ph m các đi u kho n c a Đi u l này, tuỳ theo hình th c và m c đ vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui đ nh c a Pháp lu t. Đi u 14 : Đ án qui ho ch chi ti t khu công viên văn hóa th thao Tây Nam Hà N i t l 1/2000 đư c lưu tr t i các cơ quan dư i đây đ các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n : - U ban nhân dân Thành ph Hà N i. - S Qui ho ch - Ki n trúc. - S Xây d ng. - S Đ a chính - Nhà đ t. - S Giao thông - Công chính. - U ban nhân dân huy n T Liêm. - U ban nhân dân qu n C u Gi y.
Đồng bộ tài khoản