Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
115
lượt xem
15
download

Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. ng©n hµng Nhµ níc           Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam            viÖt nam                                         §éc  lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè : 22/2006/Q§­NHNN             Hµ Néi, ngµy 18  th¸ng 5 n¨m 2006 quyÕt ®Þnh Ban hµnh Quy chÕ Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y trong hÖ thèng  Ng©n hµng Nhµ níc  thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè  01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi bæ sung  mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  sè10/2003/QH11ngµy 17/6/2003; C¨n   cø   LuËt   Phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   sè  27/2001/QH10 ngµy 29/6/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 35/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu  cña LuËt Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003  cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam;   Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n trÞ Ng©n hµng  hµng Nhµ níc, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ  phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y trong hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ  níc”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau  15   ngµy  kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng  C«ng   b¸o   vµ  thay   thÕ   QuyÕt  ®Þnh sè 223/Q§­NH11 ngµy 17/4/1996 cña Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc ban hµnh Quy chÕ vÒ c«ng t¸c phßng ch¸y,  næ, ch÷a ch¸y trong ngµnh Ng©n hµng. §iÒu   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   Côc  trëng Côc Qu¶n trÞ, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n  1
  2. hµng   Nhµ   níc,  V¨n  phßng   ®¹i   diÖn   t¹i    Thµnh   phè   Hå  ChÝ   Minh,   Gi¸m   ®èc   c¸c   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  tØnh,  thµnh  phè trùc thuéc Trung  ¬ng, Thñ trëng c¸c  tæ chøc sù nghiÖp thuéc Ng©n hµng Nhµ níc chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn:  thèng ®èc  ­ Nh ®iÒu 3;    §∙ ký : Lª §øc Thuý ­ V¨n phßng ChÝnh phñ (02 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP,QT, PC. Ng©n hµng nhµ níc                  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  viÖt nam              ViÖt nam  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc                                                   Hµ  Néi, ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2006                                           Quy chÕ  vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y  trong hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§­NHNN  ngµy 18/5/2006 cña Thèng ®èc NHNN) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y  trong c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n  vÞ) thuéc hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc.  §iÒu 2. Tr¸ch nhiÖm vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y Phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   lµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   mçi  ®¬n vÞ vµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong hÖ thèng  Ng©n hµng Nhµ níc. Mçi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  ph¶i   chÊp   hµnh   triÖt   ®Ó   ph¸p   luËt   vÒ   phßng   ch¸y   vµ  ch÷a ch¸y cña Nhµ níc, c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ phßng  ch¸y vµ ch÷a ch¸y cña ®¬n vÞ ®ång thêi tham gia tÝch  cùc   vµo   viÖc   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   trong   ph¹m   vi  ®Þa bµn ®îc giao qu¶n lý. 2
  3. §iÒu 3. Tæ chøc, chØ ®¹o vÒ phßng ch¸y vµ   ch÷a  ch¸y. C«ng t¸c tæ chøc, chØ ®¹o vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a  ch¸y   trong   hÖ   thèng   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®îc   tæ   chøc  theo hÖ thèng ngµnh däc. Tuú theo t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm  cô thÓ cña tõng ®¬n vÞ, thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh  m«   h×nh   tæ   chøc,   chØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   phßng  ch¸y vµ ch÷a ch¸y phï hîp víi ®¬n vÞ qu¶n lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. §iÒu 4. Mua s¾m, trang bÞ, qu¶n lý vµ sö dông ph­ ¬ng tiÖn phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ  níc cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, mua s¾m, trang bÞ ®Çy ®ñ  c¸c ph¬ng tiÖn phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y ®ång thêi qu¶n  lý, b¶o dìng, söa ch÷a kÞp thêi c¸c ph¬ng tiÖn phßng  ch¸y vµ ch÷a ch¸y b¶o ®¶m s½n sµng ch÷a ch¸y cã hiÖu  qu¶.   Ch¬ng II C¬ cÊu, tæ chøc vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y §iÒu 5. C¬ cÊu Ban chØ ®¹o 1. Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y hÖ thèng  Ng©n hµng Nhµ níc: ­ Phã thèng ®èc thêng trùc Ng©n hµng Nhµ níc lµm  Trëng ban. ­   Côc   trëng   Côc   Qu¶n   trÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   lµm  Phã trëng ban thêng trùc; Côc trëng Côc Ph¸t hµnh &  Kho quü Ng©n hµng Nhµ níc lµm Phã trëng ban. ­   L∙nh   ®¹o   cÊp   vô   thuéc   c¸c   ®¬n   vÞ:   V¨n   phßng  Ng©n hµng Nhµ níc, Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô Ph¸p chÕ, Vô  KÕ to¸n–Tµi chÝnh, Vô Tæng kiÓm so¸t vµ  Phã Chñ tÞch  thêng trùc C«ng ®oµn Ng©n hµng Nhµ níc lµm uû viªn. 2. Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së. Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè; V¨n  phßng ®¹i diÖn Ng©n hµng Nhµ níc t¹i thµnh phè Hå ChÝ  Minh; c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Ng©n hµng Nhµ níc  thµnh lËp Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së.  Trëng ban lµ Thñ trëng ®¬n vÞ, c¸c thµnh viªn kh¸c do  Thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh.  3
  4. §iÒu 6.  Tæ chøc, biªn chÕ lùc lîng phßng ch¸y vµ  ch÷a ch¸y 1. Tæ chøc lùc lîng: a)   Mçi   ®¬n   vÞ   thuéc   hÖ   thèng   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  c¨n  cø vµo t×nh  h×nh  vµ yªu  cÇu  cô thÓ vÒ c«ng t¸c  phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   mµ   thµnh   lËp   c¸c   ®éi,   tæ  phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së.  b) T¹i trô së chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc, thµnh lËp  ®éi phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së. §èi víi mét sè ®¬n  vÞ vô, côc, ban, së cã trô së n»m ngoµi ph¹m vi trô  së chÝnh, tuú theo t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Ó thµnh lËp  ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së. c) Nguyªn t¾c tæ chøc lùc lîng. ­ Mçi ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së ph¶i  bè trÝ ®ñ lùc lîng tham gia vµo c¸c bé phËn: + Bé phËn lµm nhiÖm vô trùc tiÕp ch÷a ch¸y. + Bé phËn híng dÉn tho¸t n¹n, cøu ngêi, cøu tµi  s¶n. + Bé phËn cøu th¬ng, di chuyÓn b¶o vÖ tµi s¶n. ­   C¸n   bé   tham   gia   trong   ®éi,   tæ   phßng   ch¸y   vµ  ch÷a ch¸y ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã søc khoÎ, thêng xuyªn  lµm viÖc t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ.  2.Biªn chÕ ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y: a) §¬n vÞ cã díi 10 ngêi thêng xuyªn lµm viÖc th×  tÊt   c¶   nh÷ng   ngêi   lµm   viÖc   t¹i   ®¬n   vÞ   ®ã   lµ   thµnh  viªn tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cña ®¬n vÞ vµ do ngêi  l∙nh ®¹o ®¬n vÞ lµm tæ trëng. b) §¬n vÞ cã tõ 10 ngêi ®Õn 50 ngêi thêng xuyªn  lµm viÖc th× biªn chÕ cña ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a  ch¸y c¬ së tèi thiÓu lµ 10 ngêi, trong ®ã cã 01 ®éi  trëng   (hoÆc   tæ   trëng)   vµ   c¸c   ®éi   phã   (hoÆc   tæ   phã)  gióp viÖc. c)   §¬n   vÞ   cã   trªn   50   ngêi   ®Õn   100   ngêi   thêng  xuyªn   lµm   viÖc   th×   biªn   chÕ   cña   ®éi   phßng   ch¸y   vµ  ch÷a ch¸y c¬ së tèi thiÓu lµ 15 ngêi, trong ®ã cã 01  ®éi trëng vµ c¸c ®éi phã gióp viÖc. d) §¬n vÞ cã trªn 100 ngêi thêng xuyªn lµm viÖc  th×  biªn   chÕ   cña   ®éi   phßng   ch¸y  vµ   ch÷a  ch¸y   c¬  së  tèi thiÓu lµ 25 ngêi, trong ®ã cã 01 ®éi trëng vµ c¸c  ®éi phã gióp viÖc. 3. Qu¶n lý, ®iÒu hµnh: 4
  5. §éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬ së ®Æt díi sù  qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   trùc   tiÕp   cña   Ban   chØ   ®¹o   phßng  ch¸y vµ ch÷a ch¸y ®¬n vÞ. §éi trëng, ®éi phã, tæ tr­ ëng, tæ phã do thñ trëng ®¬n vÞ cö. Ch¬ng III NhiÖm vô – QuyÒn h¹n §iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm cña Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ  ch÷a ch¸y hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc 1.   Nghiªn   cøu,   so¹n   th¶o   tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng   Nhµ   Níc   ký   ban   hµnh   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m  ph¸p  luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y theo  ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng c«ng t¸c trong hÖ thèng Ng©n hµng  Nhµ níc ®Ó chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ. 2. Phèi hîp víi Bé C«ng an tæ chøc thùc hiÖn c¸c  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. 3. Trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a  ch¸y t¹i trô së chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc. 4. B¶o ®¶m ®Çu t, kinh phÝ thùc hiÖn cho c¸c ho¹t  ®éng   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y,   trang   bÞ   ph¬ng   tiÖn  phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cña ®¬n vÞ thuéc thÈm quyÒn  qu¶n lý.  5.   Theo   dâi,   tæng   hîp   t×nh   h×nh   chÊp   hµnh   thùc  hiÖn   c«ng   t¸c   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   hµng   n¨m   t¹i  c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o vµ  thèng kª b¸o c¸o ChÝnh phñ, Bé C«ng an theo quy ®Þnh. 6.   Tæ   chøc   kiÓm   tra,   xö   lý   c¸c   vi   ph¹m   x¶y   ra  liªn   quan   ®Õn   c«ng   t¸c   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   t¹i  c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm cña Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ  ch÷a ch¸y c¬ së: 1. NhiÖm vô: a) Nghiªn cøu, so¹n th¶o tr×nh thñ trëng ®¬n vÞ  ký   ban   hµnh  c¸c  Néi  quy,   Quy   ®Þnh   vÒ   phßng   ch¸y  vµ  ch÷a   ch¸y   t¹i   ®¬n   vÞ;   kiÓm   tra   c¸n   bé,   c«ng   chøc,  viªn chøc thùc hiÖn, chÊp hµnh c¸c Néi quy, quy ®Þnh  vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. b) Nghiªn cøu vµ triÓn khai híng dÉn cho c¸n bé,  c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p  luËt,   c¸c   v¨n   b¶n   cña   ngµnh,   cña   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè, cña c¬ quan qu¶n lý vÒ phßng ch¸y vµ  5
  6. ch÷a ch¸y t¹i ®Þa bµn n¬i ®ãng trô së vÒ phßng ch¸y  vµ ch÷a ch¸y. c)   Phèi   hîp   víi   c¸c   tæ   chøc   ®oµn   thÓ,   c¬   quan  qu¶n lý vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y trªn ®Þa bµn trong  viÖc híng dÉn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, kiÕn  thøc   vÒ   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   cho   c¸n   bé,   c«ng  chøc, viªn chøc. d) LËp kÕ ho¹ch, dù trï kinh phÝ vµ thùc hiÖn mua  s¾m trang bÞ ph¬ng tiÖn, c¸c ho¹t ®éng vÒ phßng ch¸y  vµ ch÷a ch¸y hµng n¨m cña ®¬n vÞ. ®) Phèi  hîp  víi  chñ  ®Çu  t  vµ c¬ quan  chøc  n¨ng  qu¶n lý vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y trªn ®Þa bµn xem  xÐt, thèng nhÊt gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vÒ phßng ch¸y vµ  ch÷a ch¸y ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi vµ tham  gia   viÖc   kiÓm   tra,   nghiÖm   thu   c«ng   tr×nh   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y . e) ChØ ®¹o c¸c ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬  së   nghiªn   cøu,   x©y   dùng   c¸c   ph¬ng   ¸n   phßng   ch¸y   vµ  ch÷a ch¸y t¹i ®¬n vÞ, kiÓm tra ký duyÖt c¸c ph¬ng ¸n  ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. g) Trùc tiÕp chØ ®¹o, chØ huy ®éi, tæ phßng ch¸y  vµ ch÷a ch¸y c¬ së trong viÖc tæ chøc ch÷a ch¸y theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y; xö  lý   kh¾c   phôc   hËu   qu¶,   æn   ®Þnh   trËt   tù   ®a   c¸c   ho¹t  ®éng c«ng t¸c trë l¹i b×nh thêng. h) ChØ ®¹o kiÓm tra c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a  ch¸y theo ph©n cÊp uû quyÒn cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc. i) Tæ chøc s¬ kÕt, tæng  kÕt  vµ b¸o c¸o kÕt qu¶  thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y ®Þnh kú 6  th¸ng, mét n¨m vÒ Ban chØ ®¹o phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y  theo ngµnh däc cÊp trªn vµ c¬ quan qu¶n lý vÒ phßng  ch¸y vµ ch÷a ch¸y trªn ®Þa bµn. 2. QuyÒn h¹n: a) ChØ ®¹o c¸c ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y c¬  së kiÓm tra, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng nguy  c¬ trùc tiÕp cã thÓ g©y ch¸y næ vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ  chuyªn   m«n   cã   thÈm   quyÒn   thi   hµnh   ngay   nh÷ng   biÖn  ph¸p   cÇn   thiÕt   ®Ó   ng¨n   chÆn  hËu  qu¶  xÊu  cã   thÓ   x¶y  ra. b)   §iÒu   ®éng,   huy   ®éng   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn  chøc cña ®¬n vÞ tham gia c«ng t¸c cøu, ch÷a ch¸y. 6
  7. c) §îc phÐp më cöa, ph¸ kho¸ khi cã trêng hîp cÊp  b¸ch vÒ ch¸y, næ x¶y ra trong ph¹m vi c¬ quan, ®¬n vÞ  (kÓ   c¶   ph¹m   vi   kho   ®Æc   biÖt)   ®Ó   tæ   chøc   cøu,   ch÷a  ch¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ch¬ng IV Phèi hîp vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y §iÒu 9. Tæ chøc ch÷a ch¸y 1. Khi x¶y ra ch¸y t¹i bÊt kú ®Þa ®iÓm nµo trong  ph¹m   vi  ®¬n  vÞ   qu¶n  lý,  bé   phËn  c¸n  bé,  c«ng   chøc,  viªn chøc lµm viÖc t¹i n¬i ph¸t ch¸y ph¶i b¸o ®éng vµ  chñ ®éng tæ chøc ch÷a ch¸y kÞp thêi kh«ng ®Ó ®¸m ch¸y  l©y   lan,   ®ång   thêi   b¸o   ngay   cho   Ban   chØ   ®¹o   phßng  ch¸y   vµ  ch÷a   ch¸y   ®¬n   vÞ   biÕt   ®Ó   tæ  chøc,   huy   ®éng  lùc lîng ®Õn øng cøu, ch÷a ch¸y kÞp thêi. 2. C¸c trêng hîp x¶y ra ch¸y trong giê hoÆc ngoµi  giê   lµm   viÖc   t¹i   trô   së   ®¬n   vÞ,   ngêi   chØ   huy   ch÷a  ch¸y hoÆc ngêi trùc tiÕp ph¸t hiÖn cã ch¸y xÐt thÊy  møc  ®é   ®¸m   ch¸y  lín  vît   qu¸   kh¶   n¨ng   tù   ch÷a   ch¸y,  ®Òu   ph¶i   khÈn   tr¬ng   gäi   ®iÖn   b¸o   cho   lùc   lîng   C¶nh  s¸t   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   chuyªn   nghiÖp   trªn   ®Þa  bµn ®Õn hç trî cøu ch÷a ch¸y kÞp thêi. §iÒu 10. QuyÒn chØ huy ch÷a ch¸y Trëng   ban   chØ   ®¹o   phßng   ch¸y   vµ   ch÷a   ch¸y   chÞu  tr¸ch   nhiÖm   chØ   huy   ch÷a   ch¸y   khi   cha   cã   lùc   lîng  C¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp trªn ®Þa  bµn   tham   gia.   Khi   cã   lùc   lîng   C¶nh   s¸t   phßng   ch¸y  ch÷a ch¸y chuyªn nghiÖp trªn ®Þa bµn tham gia, quyÒn  chØ huy ch÷a ch¸y do ngêi chØ huy ch÷a ch¸y lùc lîng  C¶nh   s¸t   phßng   ch¸y   ch÷a   ch¸y   chuyªn   nghiÖp   ®¶m  nhiÖm. Ch¬ng V Khen thëng – xö lý vi ph¹m §iÒu 11. Khen thëng TËp thÓ, c¸ nh©n cã ®ãng gãp hoÆc cã thµnh tÝch  xuÊt s¾c trong c«ng t¸c phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y t¹i  ®¬n vÞ sÏ ®îc xÐt khen thëng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §iÒu 12. Xö lý vi ph¹m 7
  8. 1.TËp thÓ, c¸ nh©n kh«ng chÊp hµnh néi quy, quy  ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cña ®¬n vÞ hoÆc kh«ng  chÊp hµnh lÖnh ®iÒu ®éng lµm nhiÖm vô ch÷a ch¸y g©y  tæn thÊt vÒ ngêi vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ vµ cña Nhµ níc  th×   tuú   theo   møc   ®é   thiÖt   h¹i   ®Ó   xem   xÐt   xö   lý   kû  luËt, hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ do thiÕu tr¸ch  nhiÖm trong tæ chøc, qu¶n lý, kiÓm tra, chØ ®¹o viÖc  thùc hiÖn ho¹t ®éng phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y mµ ®Ó x¶y  ra ch¸y th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é thiÖt h¹i mµ  bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Ngêi ®øng ®Çu ®éi, tæ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y  do   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm   trong   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô  ch÷a   ch¸y   ®Ó   g©y   hËu   qu¶   nghiªm   träng   th×   tuú   theo  tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. Thèng ®èc     §∙ ký : Lª §øc Thuý 8
Đồng bộ tài khoản