Quyết định 2212/2005/QĐ-BTM của Bộ thương mại

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 2212/2005/QĐ-BTM của Bộ thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2212/2005/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế kinh doanh thép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2212/2005/QĐ-BTM của Bộ thương mại

  1. Q uyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé th¬ng m¹i sè 2212/2005/Q§-BTM ngµy 15 th¸ng 08 n¨m 2005 ban hµnh quy chÕ kinh doanh thÐp x©y dùng Bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø ChØ thÞ sè 30/2004/CT-TTg ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ tèc ®é t¨ng gi¸ thÞ tr êng trong thêi gian tríc m¾t; Nh»m tõng bíc x©y dùng hÖ thèng kinh doanh thÐp x©y dùng ph¸t triÓn phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc; b¶o ®¶m c©n ®èi cung cÇu vµ chÊt lîng thÐp x©y dùng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô Trëng Vô ChÝnh s¸ch thÞ trêng trong níc, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ kinh doanh thÐp x©y dùng. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Bé Th¬ng m¹i, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia kinh doanh thÐp x©y dùng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy chÕ kinh doanh thÐp x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2212/2005/Q§-BTM ngµy 15 th¸ng 08 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh thÐp x©y dùng trªn thÞ trêng ViÖt Nam. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh thÐp x©y dùng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. "ThÐp x©y dùng" lµ c¸c lo¹i thÐp ®îc sö dông trong x©y dùng, bao gåm: thÐp trßn cuén, thÐp thanh trßn tr¬n, thÐp thanh v»n, thÐp thanh cã ®èt. 2. "Nhµ cung øng thÐp x©y dùng" lµ nhµ s¶n xuÊt, nhµ nhËp khÈu thÐp x©y dùng ®Ó tiªu thô trªn thÞ trêng ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ nhµ cung øng). 3. "Nhµ ph©n phèi thÐp x©y dùng" lµ nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ hoÆc võa b¸n bu«n võa b¸n lÎ thÐp x©y dùng (sau ®©y gäi lµ nhµ ph©n phèi). 4. "Tæng ®¹i lý thÐp x©y dùng" lµ th¬ng nh©n cã m¹ng líi ®¹i lý b¸n lÎ trùc thuéc ®Ó thùc hiÖn viÖc nhËn thÐp x©y dùng tõ nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi vµ giao cho c¸c ®¹i lý b¸n lÎ thÐp x©y dùng cña m×nh (sau ®©y gäi lµ tæng ®¹i lý). 5. "§¹i lý b¸n lÎ thÐp x©y dùng" lµ th ¬ng nh©n nhËn thÐp x©y dùng tõ nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi hoÆc tæng ®¹i lý ®Ó thùc hiÖn viÖc b¸n lÎ trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng (sau ®©y gäi lµ ®¹i lý b¸n lÎ) Ch¬ng II HÖ thèng kinh doanh thÐp x©y dùng
  3. 3 § iÒu 4. C¸c chñ thÓ tham gia hÖ thèng kinh doanh thÐp x©y dùng HÖ thèng kinh doanh thÐp x©y dùng trªn thÞ trêng ViÖt Nam bao gåm c¸c chñ thÓ nh nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c¸c chñ thÓ nµy nh chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, cöa hµng b¸n lÎ. §iÒu 5. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ cung øng 1. Nhµ cung øng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a. ThiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi thÐp x©y dùng trùc thuéc gåm chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, cöa hµng b¸n lÎ; b. Lùa chän vµ ký hîp ®ång mua b¸n thÐp x©y dùng x©y dùng víi nhµ ph©n phèi; c. Lùa chän th¬ng nh©n, thiÕt lËp hÖ thèng tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý b¸n lÎ; d. Ên ®Þnh gi¸ thÐp x©y dùng giao cho tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý b¸n lÎ, Ên ®Þnh gi¸ b¸n lÎ thÐp x©y dùng trong hÖ thèng ph©n phèi thÐp x©y dùng trùc thuéc vµ hÖ thèng ®¹i lý cña m×nh; ®. Lùa chän h×nh thøc thï lao hoÆc chiÕt khÊu th ¬ng m¹i cho nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ theo quy ®Þnh; e. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý cña tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ; g. B¶o vÖ th¬ng hiÖu, uy tÝn, chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh; h. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Nhµ cung øng cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a. Ký hîp ®ång mua b¸n thÐp x©y dùng b»ng v¨n b¶n víi c¸c nhµ ph©n phèi; b. Ký hîp ®ång ®¹i lý b»ng v¨n b¶n víi tæng ®¹i lý vµ ®¹i ký b¸n lÎ; c. Híng dÉn, cung cÊp th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i ký b¸n lÎ thùc hiÖn hîp ®ång; d. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, chÊt lîng vµ gi¸ b¸n lÎ thÐp x©y dùng do m×nh cung øng trªn thÞ trêng; ®. Tr¶ thï lao hoÆc chiÕt khÊu th¬ng m¹i trªn c¬ së tháa thuËn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ph¶i ®îc thÓ hiÖn râ trong hîp ®ång; e. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ ph©n phèi 1. Nhµ ph©n phèi cã quyÒn sau ®©y: a. ThiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi thÐp x©y dùng trùc thuéc gåm chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, cöa hµng b¸n lÎ; b. Lùa chän vµ ký hîp ®ång mua b¸n thÐp x©y dùng víi nhµ cung øng; c. Lùa chän th¬ng nh©n, thiÕt lËp hÖ thèng tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ; d. Ên ®Þnh gi¸ thÐp x©y dùng giao cho tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ;
  4. 4 ®. Lùa chän h×nh thøc thï lao hoÆc chiÕt khÊu th ¬ng m¹i cho c¸c tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ theo quy ®Þnh; e. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ; g. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Nhµ ph©n phèi cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a. Ký hîp ®ång mua b¸n thÐp x©y dùng b»ng v¨n b¶n víi nhµ cung øng; b. Ký hîp ®ång ®¹i lý b»ng v¨n b¶n víi c¸c tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ; c. Híng dÉn, cung cÊp th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý b¸n lÎ thùc hiÖn hîp ®ång; d. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, chÊt lîng vµ gi¸ thÐp x©y dùng ®· giao cho tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ vµ hÖ thèng ph©n phèi thÐp x©y dùng trùc thuéc; ®. Tr¶ thï lao hoÆc chiÕt khÊu th¬ng m¹i trªn c¬ së tháa thuËn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ph¶i ®îc thÓ hiÖn râ trong hîp ®ång; e. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña tæng ®¹i lý 1. Tæng ®¹i lý cã c¸c quyÒn sau ®©y: a. Lùa chän nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi ®Ó lµm tæng ®¹i lý; b. Lùa chän th¬ng nh©n, thiÕt lËp m¹ng líi ®¹i lý b¸n lÎ thÐp x©y dùng; c. Ên ®Þnh gi¸ thÐp x©y dùng giao cho ®¹i lý b¸n lÎ theo tháa thuËn trong hîp ®ång víi nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi; d. Lùa chän h×nh thøc thï lao hoÆc chiÕt khÊu th ¬ng m¹i cho c¸c ®¹i lý b¸n lÎ theo quy ®Þnh; ®. Yªu cÇu nhµ cung øng nhµ ph©n phèi híng dÉn, cung cÊp th«ng tin vµ c¸c ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý; e. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn ®¹i lý; g. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tæng ®¹i lý cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a. Ký hîp ®ång tæng ®¹i lý b»ng v¨n b¶n víi nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi; b. Ký hîp ®ång ®¹i lý b»ng v¨n b¶n víi ®¹i lý b¸n lÎ; c. Híng dÉn, cung cÊp th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¹i lý b¸n lÎ thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý; d. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, chÊt lîng vµ gi¸ thÐp x©y dùng ®· giao cho ®¹i lý b¸n lÎ; ®. Tr¶ thï lao ®¹i lý, chiÕt khÊu th¬ng m¹i trªn c¬ së tháa thuËn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ph¶i ®îc thÓ hiÖn râ trong hîp ®ång;
  5. 5 e. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ thêng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cho nhµ cung øng vµ nhµ ph©n phèi; g. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 8. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý b¸n lÎ 1. §¹i lý b¸n lÎ cã c¸c quyÒn sau ®©y: a. Lùa chän nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý ®Ó lµm ®¹i lý b¸n lÎ; b. Yªu cÇu nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý híng dÉn, cung cÊp th«ng tin vµ c¸c ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. c. Hëng thï lao, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c do ho¹t ®éng ®¹i lý mang l¹i. 2. §¹i lý b¸n lÎ cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a. B¸n thÐp x©y dùng theo gi¸ do bªn giao ®¹i lý Ên ®Þnh; b. Liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, chÊt lîng vµ gi¸ b¸n thÐp x©y dùng ®· b¸n cho ngêi tiªu dïng; c. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ thêng xuyªn b¸o c¸o ho¹t ®éng ®¹i lý víi nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý; d. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 9. Ghi nh·n thÐp x©y dùng ThÐp x©y dùng ®îc kinh doanh trªn thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ghi nh·n hµng hãa. ViÖc ghi nh·n ®èi víi thÐp x©y dùng ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ghi trùc tiÕp vµo s¶n phÈm hoÆc cã nh·n phô cµi, ®Ýnh kÌm theo s¶n phÈm trng bµy t¹i n¬i b¸n hµng hoÆc ghi vµo phiÕu riªng ®Ó chuyÓn cho kh¸ch hµng. Néi dung cô thÓ cña nh·n hµng hãa ®èi víi thÐp x©y dùng ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 06/2000/TT-BXD ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé X©y dùng. §iÒu 10. Niªm yÕt gi¸ b¸n thÐp x©y dùng 1. Nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ ph¶i niªm yÕt gi¸ b¸n thÐp x©y dùng c«ng kh©i t¹i n¬i giao dÞch. ViÖc niªm yÕt gi¸ ph¶i râ rµng, kh«ng g©y nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng. 2. Nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn b¸n thÐp x©y dùng ®óng gi¸ ®· niªm yÕt. §iÒu 11. B×nh æn gi¸ 1. Trêng hîp gi¸ thÞ trêng cña thÐp x©y dùng cã biÕn ®éng bÊt th êng th× Nhµ níc sÏ sö dông c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.
  6. 6 2. Nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. §iÒu 12. ChÕ ®é b¸o c¸o Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®Ó phôc vô yªu cÇu b×nh æn thÞ tr êng thÐp x©y dùng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc cã thÈm quyÒn (Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng) cã quyÒn yªu cÇu c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh thÐp x©y dùng b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c yÕu tè h×nh thµnh gi¸ b¸n thÐp x©y dùng. Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Së Th¬ng m¹i, Së Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy trªn ®Þa bµn, bao gåm: 1. KiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c nhµ cung øng, nhµ ph©n phèi, tæng ®¹i lý, ®¹i lý b¸n lÎ thÐp x©y dùng ®ãng trªn ®Þa bµn. 2. KÞp thêi xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m æn ®Þnh thÞ tr êng thÐp x©y dùng trªn ®Þa bµn. §iÒu 14. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 15. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé Th¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o, híng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c nh»m ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m, b¶o ®¶m æn ®Þnh thÞ tr êng thÐp x©y dùng, phôc vô tèt nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph¬ng vµ c¶ níc. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan cã tr¸ch nhiÖm kÞp thêi b¸o c¸o c¸c víng m¾c ph¸t sinh vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó xö lý.
Đồng bộ tài khoản