intTypePromotion=1

Quyết định 2278/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 2278/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2278/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2278/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. quyÕt ®Þnh cña Bé th¬ng m¹i sè 2278/2005/Q§­BTM  ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005 vÒ viÖc uû quyÒn Ban qu¶n lý  k h u   k i n h   t Õ   d u n g   q u Ê t   q u ¶ n   l ý   h o ¹ t   ® é n g   x u Ê t   n h Ë p   k h È u   v µ  ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn  ®Çu t níc ngoµi trong khu kinh tÕ dung quÊt Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; ­   C¨n   cø   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   sè  50/2005/Q§­TTg   ngµy   11/3/2005   vÒ   viÖc   thµnh   lËp   vµ   ban   hµnh quy chÕ ho¹t ®éng khu kinh tÕ Dung QuÊt, tØnh Qu¶ng   Ng∙i vµ sè 72/2005/Q§­TTg ngµy 5/4/2005 vÒ viÖc thµnh lËp   vµ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n,   c¬   cÊu   tæ   chøc cña Ban qu¶n lý Khu Kinh tÕ Dung QuÊt; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Ban qu¶n lý Khu Kinh tÕ Dung QuÊt   t¹i C«ng v¨n sè 362/BQL­TMXNK ngµy 16/8/2005, quyÕt ®Þnh  §iÒu   1.  Uû quyÒn cho Ban qu¶n lý Khu Kinh tÕ Dung  QuÊt (sau ®©y gäi t¾t lµ Ban qu¶n lý) qu¶n lý ho¹t ®éng  xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®èi víi c¸c doanh  nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   trong   khu   kinh   tÕ   Dung  QuÊt. §iÒu   2.   Ban qu¶n lý xÐt duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu  vµ qu¶n lý ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c doanh  nghiÖp  cã  vèn ®Çu t níc ngoµi trong khu kinh tÕ Dung QuÊt theo néi  dung sau: 1. Ban qu¶n lý xÐt duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu cña c¸c  doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi vµ c¸c bªn hîp danh  trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®Çu t  trong khu  kinh tÕ Dung QuÊt, b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng LuËt §Çu t níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12/11/1996, LuËt söa ®æi bæ sung  mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   §Çu   níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy  19/6/2000,   NghÞ   ®Þnh   sè   24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   vµ  NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003  cña ChÝnh phñ  vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan phï hîp 
  2. 2 víi   GiÊy   phÐp   ®Çu   t,   GiÊy   phÐp   kinh   doanh,   Gi¶i   tr×nh  Kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt  cã liªn  quan ®Õn qu¶n lý ®iÒu hµnh  xuÊt  nhËp khÈu. ViÖc xÐt duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu bao gåm c¸c  néi dung sau ®©y: 1.1. DuyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­ ¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn,   vËt   t  ®Ó   t¹o   tµi   s¶n   cè   ®Þnh,   kÕ  ho¹ch  nhËp  khÈu nguyªn  liÖu s¶n xuÊt vµ x¸c   nhËn  miÔn  thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn, vËt t, phô tïng ®Ó l¾p ®Æt ®Çu t  t¹o tµi s¶n cè  ®Þnh, bao gåm c¶ viÖc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n b»ng ph¬ng  thøc thuª mua tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu  t níc ngoµi ®ãng trong khu kinh tÕ Dung QuÊt. 1.2. DuyÖt kÕ ho¹ch t¹m nhËp m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng  tiÖn   vËn   chuyÓn   thuª   cña   níc   ngoµi,   cha   cã   trong   d©y  chuyÒn   c«ng   nghÖ,  ®Ó   ho¹t  ®éng   cña   doanh   nghiÖp   cã   vèn  ®Çu t níc ngoµi. 1.3. DuyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu cho  ho¹t   ®éng  s¶n  xuÊt,   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   cã   vèn  ®Çu t  níc ngoµi theo GiÊy phÐp ®Çu t  phï hîp víi QuyÕt  ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 4/4/2001  cña Thñ tíng ChÝnh  phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001  ­ 2005, Th«ng t  sè 11/2001/TT­BTM ngµy 18/4/2001 cña Bé  Th¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg  ngµy 4/4/2001. 2. DuyÖt thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn,   vËt   t,  nguyªn   liÖu  cña  c¸c  doanh   nghiÖp   cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 01/2005/TT­ BTM ngµy 06/01/2005 cña Bé Th¬ng m¹i . 3. DuyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu thµnh phÈm ®Ó kÕt hîp víi  s¶n   phÈm   xuÊt   khÈu   cña   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi. §iÒu   3.   Hµng quý Ban qu¶n lý göi vÒ Bé Th¬ng m¹i  b¸o   c¸o   thùc   hiÖn   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   cña   c¸c   doanh  nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo híng dÉn cña Bé Th¬ng  m¹i t¹i Th«ng t sè 22/2000/TT­BTM ngµy 15/12/2000 cña Bé  Th¬ng m¹i. §iÒu   4.  Bé Th¬ng m¹i ®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra viÖc  thùc   hiÖn  nh÷ng   quy   ®Þnh   trong   QuyÕt   ®Þnh  uû   quyÒn   nµy  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  3. 3 §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  0467/2001/Q§­BTM ngµy 08/5/2001 cña Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc  uû quyÒn cho Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt qu¶n  lý ho¹t ®éng xuÊt  nhËp  khÈu vµ ho¹t ®éng th¬ng  m¹i  cña  c¸c doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2