Quyết định 23/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 23/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2001/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hóa, nghỉ ngơi cuối tuần khu du lịch đền sóc, tỷ lệ 1/2000 huyện Sóc Sơn – Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :23/2001/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DU LNCH VĂN HÓA, NGH NGƠI CU I TU N KHU DU LNCH N SÓC, T L 1/2000 HUY N SÓC SƠN – HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 22/2001/Q - UB ngày 08 tháng 5 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc, huy n Sóc Sơn, t l 1/2.000. Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc, huy n Sóc Sơn – Hà N i, t l 1/2.000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính – Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n Sóc Sơn, Ch t ch u ban nhân dân các xã Phù Linh, Tiên Dư c, Nam Sơn, Qu ng Ti n; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DU LNCH VĂN HOÁ, NGH NGƠI CU I TU N KHU V C N SÓC - HUY N SÓC SƠN, T L 1/2000 (Ban hành kèm theo Quy nh s 23/2001/Q -U ban Hành chính ngày 08 tháng 5 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này quy nh và hư ng d n vi c qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu du l ch văn hóa, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc – huy n Sóc Sơn, t l 1/2000 ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c quy ho ch Khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc, còn ph i tuân th các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c UBND Thành ph quy t nh trên cơ s i u ch nh án Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao U ban nhân dân huy n Sóc Sơn ph i h p v i các S , Ban , Ngành giúp Thành ph hư ng d n các Ch u tư th c hi n vi c qu n lý xây d ng t i khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc t l 1/2000 theo úng Quy ho ch ã ư c phê duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i khu v c nghiên c u Quy ho ch chi ti t Khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc n m phía B c Th ô Hà N i, thu c a gi i hành chính huy n Sóc Sơn ư c gi i h n: - Phía ông Nam là khu v c trung tâm huy n Sóc Sơn. - Phía Nam là khu công nghi p N i Bài và c ng hàng không N i Bài. - Phía B c và phía Tây là qu n th núi n. Toàn b khu v c nghiên c u thi t k quy ho ch có t ng di n tích: 274,8 Ha i u 6: Quy ho ch s d ng t Khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc ư c phân chia thành các khu ch c năng sau: - t khách s n, bi t th
  3. - t du l ch l u tr i - t d tr phát tri n. - t cây xanh gi i trí. - t d ch v công c ng. - t h nư c. - t i núi, ru ng, t b o t n di tích. - t ư ng. B NG TH NG KÊ QUY HO CH S D NG T Lo i t T ng c ng Khu I Khu II Khu III Khu IV S H ng m c Di n T l Di n Di n Di n Di n ký tích tích tích tích tích hi u t Ha % Ha Ha Ha Ha T ng c ng 247,80 100,0 72,70 81,80 55,20 65,10 1 Khách s n, bi t 21,78 7,93 7,40 4,73 9,65 - th 2 Du l ch l u tr i 5,38 1,96 - 5,38 - - 3 t d tr phát 6,10 2,22 2,80 - 3,30 - tri n 4 t cây xanh gi i 24,22 8,81 10,00 7,60 6,62 - trí 5 t d ch v công 14,27 5,19 2,30 1,64 10,33 - c ng 6 H nư c 35,50 12,92 12,80 9,40 1,30 12,00 7 t i núi – 157,05 57,15 35,10 49,95 20,10 51,90 Ru ng và B o t n di tích 8 t ư ng 10,50 3,82 2,30 3,10 3,90 1,20 i u 7: - Do tính c thù c a nh hình và trên cơ s phương án cơ c u ư c l a ch n tri n khai chi ti t, b n v quy ho ch s d ng t ư c phân chia thành 4 khu v c cho phù h p v i vi c u tư xây d ng. - Các khu v c ánh s : Khu I, khu II, khu III, khu IV v i các ch tiêu i kèm cho t ng khu v c bao g m:
  4. + T ng di n tích t ng khu v c + Ch c năng ô t, di n tích t, t ng cao bình quân, m t xây d ng. + Di n tích ch c năng c a các ô t ư c t ng h p trên t ng khu v c. *Công trình ư c xây d ng có hình th c ki n trúc dân t c hi n i, gây ư c n tư ng t t, song ph i hài hoà v i c nh quan xung quanh. K t c u nhà khung ch u l c, ho c tư ng ch u l c. Có th s d ng tư ng rào xung quanh, có chi u cao dư i 1,8 mét, thoáng không che ch n t m nhìn. *Kho ng lùi t i thi u c a công trình là 6 m, ch gi i c th s ph thu c vào án thi t k chi ti t và do các c p có thNm quy n phê duy t. *M t ngoài nhà không ư c sơn quét màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n có tho thu n c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph . *Các công trình khi thi t k và thi công c n chú ý cho các i tư ng s d ng là nh ng ngư i tàn t t, thương binh, tr nh ... *Khi thi t k và xây d ng ph i ư c c p có thNm quy n duy t và cho phép. * m b o nhu c u xe và thi t b phòng cháy, ch a cháy cho nhà cao t ng. i u 8: Khu v c I (khu v c công c ng, c m bi t th H ng n): Khu v c này chi m di n tích 72,7 Ha. ây là khu v c ư c b trí các c m công trình vui chơi, gi i trí, n m t i u m i t ư ng cao t c Hà N i – N i Bài t i khu công nghi p N i Bài, c ng hàng không N i Bài. TT T ng di n tích 72,70 Ha 1 Khách s n, bi t th 7,40 Ha 2 t d tr phát tri n 2,80 Ha 3 t cây xan gi i trí 10,00 Ha 4 t d ch v công c ng 2,30 Ha 5 H nư c 12,80 Ha 6 t i núi – Ru ng 35,10 Ha 7 t ư ng 2,30 Ha Các ch tiêu cơ b n: - T ng cao trung trình + Công trình bi t th khách s n: 1 t ng n 3 t ng + Công trình d ch v công c ng: 2 t ng n 3 t ng
  5. -M t xây d ng + Công trình bi t th khách s n: 20% n 25% + Công trình d ch v công c ng: 25% n 30% i u 9: Khu v c II (Khu du l ch văn hoá sinh thái): Khu v c này bao quanh h Thanh Trì, chi m di n tích 81,8 ha, bao g m các h ng m c công trình tiêu bi u th hi n tính t ng h p du l ch văn hoá, sinh thái nhân văn. TT T ng di n tích 81,80 ha 1 Khách s n, bi t th 4,73 ha 1’ Du l ch l u tr i 5,38 ha 2 t d tr phát tri n - 3 t cây xanh gi i trí 7,60 ha 4 t d ch v công c ng 1,64 ha 5 H nư c 9,40 ha 6 t i núi – Ru ng 49,95 ha 7 t ư ng 3,10 ha Các ch tiêu cơ b n: - T ng cao công trình + Công trình bi t th khách s n: 1 t ng n 3 t ng + Công trình d ch v công c ng: 2 t ng n 3 t ng -M t xây d ng: + Công trình bi t th khách s n: 20% n 25% + Công trình d ch v công c ng: 25% n 30 % i u 10: Khu v c III: Khu v c này n m d c tuy n ư ng t Qu c l 3 vào n Sóc, quy mô chi m t 55,2 Ha. Nơi ây d ki n ào 1,3 ha h nh m m c ích tiêu thoát nư c cho khu v c và ư c k t h p v i h th ng cây xanh t o thành m t công viên trung tâm cho toàn b khu du l ch văn hoá ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc. TT T ng di n tích 55,20 ha 1 Khách s n, bi t th 9,65 ha 2 t d tr phát tri n 3,30 ha 3 t cây xanh gi i trí 6,62 ha 4 t d ch v công c ng 10,33 ha 5 H nư c 1,30 ha
  6. 6 t i núi – Ru ng 20,10 ha 7 t ư ng 3,90 ha Các ch tiêu cơ b n: - T ng cao công trình + Công trình bi t th khách s n: 1 t ng n 3 t ng + Công trình d ch v công c ng: 2 t ng n 3 t ng -M t xây d ng: + Công trình bi t th khách s n: 20% n 30% + Công trình d ch v công c ng: 25% n 30% i u 11: Khu IV: (Khu v c b o t n) có quy mô 65,1 Ha, có n Sóc ( ã ư c Nhà nư c x p h ng), có Núi n g n li n v i s tích Thánh Gióng. TT T ng di n tích 65,10 Ha 5 H nư c 12,00 ha 6 t i núi – Ru ng b o t n di tích 51,90 ha t ư ng 1,20 ha i u 12: Bãi t xe – Các công trình k thu t u m i. 1- t bãi xe: ư c phân b theo nguyên t c: + Bãi xe c n n m g n ư ng giao thông thu n ti n cho ra vào. + G n các trung tâm c a các khu, m b o vi c i b t công trình n ch xe không quá 10 phút. + G n các công trình ho c c m công trình công c ng. + i v i các công trình như tr s cao t ng ho c các khu bi t th cao c p, ch xe ư c tính trong di n tích xây d ng các công trình ó (t c là ph i m b o ch xe cho b n thân công trình thi t k ). + i v i các công trình xây d ng, công trình công c ng cao t ng c n b trí bãi xe n i b không nh hư ng n khu v c xunh quanh và phù h p v i tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng Vi t Nam. + Các bãi xe c n ư c xây d ng theo tiêu chuNn, quy chuNn, có ranh gi i rõ ràng, m b o thu n ti n cho xe ra vào. T ng di n tích t ư ng: 10,5 Ha (chi m 3,82 %) 2- Các công trình k thu t u m i:
  7. *Thoát nư c mưa + Nư c mưa ư c phân chia theo các lưu v c d a trên cơ s các tri n d c c a i núi, sau ó ư c t p trung vào h th ng thoát nư c riêng, phù h p v i kh năng thu nư c trên m i a hình. + H th ng c ng thoát nư c ư c thi t k k t h p gi a rãnh thoát nư c hình thang có kè á h c, c ng b n n p an, c ng tròn và mương thoát nư c. + Các h nư c trong khu v c nghiên c u quy ho ch: h Thanh Trì, h n, h ng n ư c thi t k gi nư c m c cao nh t ph c v cho du l ch, ch i u ti t nư c cho nông nghi p khi c n thi t, nư c tư i ph c v thư ng xuyên cho nông nghi p sau này l y t ngu n nư c khác. *Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng: + H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng ư c thi t k theo 2 giai o n: - Giai o n u: Nư c th i t các công trình ư c x lý sơ b qua h th ng b xí bán t ho i r i thoát vào h th ng c ng thoát nư c bNn riêng c a t ng nhóm nhà , sau ó ư c u n i vào h th ng c ng thoát nư c mưa t i m t vài i m. - Giai o n sau: Xây d ng tr m bơm, tr m x lý nư c bNn và h th ng c ng bao nu c bNn, tách h th ng thoát nư c bNn này u vào h th ng c ng bao t ch y v tr m bơm khu v c + Gi i quy t rác cho khu v c: - i v i nhà cao t ng: xây d ng h th ng rác t trên xu ng b rác, rác th i ph i ng trong các bao ni lông. - i v i nhà th p t ng: rác ư c doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng thu gom, v n chuy n theo gi quy nh. *C p nư c: + Ngu n nư c: D ki n c p nư c s ch cho khu v c b ng hai ngu n. - Ngu n nư c m t: d n t sông Công v , vào b l ng ngang, qua tr m x lý nư c r i c p lên b ch a t trên cao, t ó c p vào các tuy n ng phân ph i d ki n xây d ng trong khu v c. - Ngu n nư c ngu n: T h th ng gi ng khoan ưa v tr m x lý, ưa lên b ch a, t ó c p vào h th ng phân ph i d ki n xây d ng trong khu v c. + M ng lư i c p nư c: ng c p nư c phân ph i là m ng lư i vòng k t h p v i các nhánh c t. + C p nư c phòng cháy, ch a cháy:
  8. - B trí các h ng c u ho theo quy nh m b o kh năng phòng cháy ch a cháy c a khu v c. - i v i các công trình c bi t c n thi t k h th ng phòng cháy, ch a cháy bên trong công trình theo tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng Vi t Nam. *C p i n: + Ngu n c p ư c l y t ngu n d n 110KV ông Anh – Thái Nguyên. + H th ng phân ph i c n xây d ng m i toàn b các tr m 22/0,4KV. + H th ng chi u sáng ư ng khu v c dùng èn thu ngân cao áp. Tuy n chi u sáng ư c c p b ng 1 l riêng và t o thành m ch vòng. *H th ng thông tin bưu i n: + Các máy thuê bao khu v c này ư c l y ngu n t t ng ài Sóc Sơn hi n có ài trung tâm th tr n th tr n cách khu du l ch kho ng 30km v phía ông Nam. Xây d ng m ng lư i cáp g c t t ng ài Sóc Sơn n t cáp thuê bao c a khu v c, tuy n i ng m trong h th ng c ng d c theo ư ng qu c l 3, ư ng vào n Sóc và các ư ng giao thông chính khu du l ch. + Ch tiêu tính s máy i n tho i thuê bao c a khu v c là 10 máy/1 ha. i u 13: Ch gi i ư ng c a m ng lư i ư ng xác nh trên cơ s các to tim ư ng và b r ng c a m t c t ngang ư ng cho t ng lo i ư ng. *M ng ư ng chính khu v c: T qu c l 3 vào trung tâm khu du l ch, có m t c t ngang 22,5 m v a hè m i bên 4,75 m lòng ư ng m i bên r ng 5,5 m d i cây xanh gi a r ng 2m. *M ng ư ng trong khu v c: N i các khu v c v i nhau, m t c t ngang ư ng c a c p ư ng này r ng 13,5 m n 17m c th : + i v i ư ng 17 m: Lòng ư ng 7,5 m, v a hè m i bên 4,75 m + i v i ư ng 13,5 m: Lòng ư ng 5,5 m, v a hè m i bên 4m * ư ng n i b : Có m t c t ngang ư ng r ng t 5,5 m n 8,5 m v i lòng ư ng r ng 3,5 m và v a hè m i bên r ng 2,5 m (riêng ư ng m t c t 5,5 m là ư ng d o). *K t c u m t ư ng trong khu v c là k t c u bê tông nh a. *Trư ng h p c n có s i u ch nh cho phù h p v i th c t thì ph i báo cáo các c p có thNm quy n cho phép trư c khi ti n hành xây d ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
  9. i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng ph i căn c án quy ho ch chi ti t khu du l ch văn hóa, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc – huy n Sóc Sơn, t l 1/2000 ư c duy t và i u l qu n lý xây d ng này hư ng d n vi c th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m, s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: án quy ho ch chi ti t Khu du l ch văn hoá, ngh ngơi cu i tu n khu v c n Sóc – huy n Sóc Sơn, t l 1/2000 ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n. - U ban nhân dân Thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph Hà N i. -S a chính Nhà t. - S Xây d ng. - UBND huy n Sóc Sơn.
Đồng bộ tài khoản