intTypePromotion=3

Quyết định 2326/QĐ-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định 2326/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2326/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2326/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2326/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 156/2009/TT-BTC NGÀY 03/8/2009 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. ính chính l i kho n 1, i u 11 và kho n 2, i u 17 Thông tư s 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 c a B Tài chính như sau: 1. ính chính l i kho n 1, i u 11 như sau: Khi nh n v n vay do Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Vi t Nam chuy n cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tài chính h ch toán vào thu ngân sách a phương (chương 560 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814). Khi tr n v n vay, h ch toán chi ngân sách a phương (chương 560 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814). 2. ính chính l i kho n 2, i u 17 như sau: Thông tư này thay th Thông tư s 72/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n chương trình kiên c hóa kênh mương, Thông tư s 79/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n các d án ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này là m t b ph n c u thành c a Thông tư s 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 nêu trên và có hi u l c k t ngày ký. 2. V trư ng V Ngân sách Nhà nư c, Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Công Nghi p - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - H ND - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản