intTypePromotion=1

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
11
download

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   ® h s è  241/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y   02 th¸ng 8 n¨ m   2000 v Ò  vi Ö c  thay  æ i  c ¬  c h Õ  ® i Ò u   µ n h  l∙i u Ê t  h o  vay  ® h  s c c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   è i víi h¸ch h µ n g ®  k Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ V¨n b¶n sè  í i 322/VPCP­KTTH   µy  ng 25/7/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh   Ch ph v ® h l∙suÊt;   i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay thay thÕ  ¬  Õ   iÒu  µnh  Çn    Êt cho    c ch ® h tr l∙ su   i vay b»ng  c¬  Õ   iÒu  µnh    Êt c¬  ch ® h l∙su   b¶n  i víi i ®è     cho vay  b»ng  ång  Öt Nam   µ  ¬  § Vi   vc chÕ     ÊtthÞ  êng  ã  l∙su   tr i c qu¶n  ý®èi víi l      cho  vay b»ng  ¹itÖ  ngo   theo  quy  nh   ®Þ cô  Ó  ¹ c¸c®iÒu  íi y. th t     i d  ®© §i Ò u    èivíi   Êtcho  b»ng  ång  ÖtNam: 2. §     i   vay  l∙su § Vi   1.Tæ     chøc  Ýn  ông  n  nh    Êtcho  td Ê ®Þ l∙su   i vay  i víi ®è    kh¸ch hµng    ¬    trªnc së    Êt c¬  l∙ su   b¶n  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  i do  h Nh n   b theo  nguyªn  ¾c    Êt t l∙ su   i cho vay kh«ng  îtqu¸  v  møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  µ  i v biªn ®é   Thèng  c  ©n     do  ®è Ng hµng  µ   ícquy  nh  õng thêikú. Nh n   ®Þ t   2.Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è    Êtc¬    h Nh n   b l∙su   b¶n    ¬  ë  i trªnc s tham  kh¶o møc   l∙ suÊt cho    i   vay  ¬ng  ¹i ®èi  íikh¸ch hµng  ètnhÊt cña  ã m     chøc  th m  v    t    nh c¸c tæ  tÝn  ông  îclùa chän  d ®   theo  Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc quy ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   trong  õng  êikú. L∙isuÊt  ¬  t th       c b¶n  µ  v biªn ®é   îc c«ng  è  nh   ú  µng    ®  b ®Þ kh th¸ng,tr ng  îp  Çn  Õt,Ng ©n   µng  µ   íc sÏ c«ng  è  iÒu   ê h c thi   h Nh n     b® chØnh  Þp  k thêi. §i Ò u    èivíi   Êtcho  b»ng  ¹itÖ: 3. §     i   vay  l∙su ngo   1. Cho    vay b»ng §«la M ü:      Tæ chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho    td Ê ®Þ l∙ su   i vay theo nguyªn t¾c    Êt cho    l∙ su   i vay  kh«ng  îtqu¸ l∙suÊt §«la M ü     Þ  êng  v     i     trªnth tr tiÒn tÖ  ªnngµnh  ©n  µng    li   Ng h Xinh­ po  ∙suÊt SIBOR)  ú  ¹n  th¸ng ®èi  ga­ (l   i   k h 3    víi  cho vay  ¾n  ¹n,kú  ¹n  th¸ng ®èi víi ng h   h 6       cho vay  trung h¹n,dµih¹n  ¹  êi       ti   th
  2. 2 ®iÓ m  cho vay  µ  ét      Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh   v m biªn®é do  ®è Ng h Nh n   ®Þ trongtõng thêikú.      2. Cho    vay b»ng    ¹itÖ  c¸c ngo   kh¸c:Tæ     chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt td Ê ®Þ l∙ su   i cho vay  ùa    ¬  ë    Êt thÞ  êng  èc  Õ  µ  d trªnc s l∙ su   i tr qu t v cung  Çu  èn  c v trong níc    cña  õng lo¹ ngo¹itÖ. t    i   §i Ò u 4. 1. T¹ithêi®iÓ m     Êt c¬       l∙su   b¶n  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ã  Öu  i do  h Nh n   b c hi lùc thihµnh, sè    î ®∙       d n   cho  vay  µ    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ¨ng  ý  ng  v c¸c h ®å td ®® k nh cha    ©n  Õt  gi¶ing h hoÆc   a    ©n  ú  íc,th×  îc tiÕp  ôc thùc  Ön  ch gi¶ing k tr   ®  t  hi theo  møc     Êt ®∙    l∙ su   ghitrong hîp  ng  Ýn  ông. ViÖc  iÒu  i   ®å td   ® chØnh    Êt l∙ su   i cho  vay  i  íic¸c hîp  ng  Ýn  ông  µy  ®è v     ®å td n theo møc     Êt míido  chøc  l∙ su     tæ  i tÝn  ông  d xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2. L∙isuÊt nî qu¸  ¹n  îc tho¶  Ën        h®  thu trong hîp  ng  Ýn  ông  ÷a      ®å td gi tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng,nhng      kh«ng  îtqu¸ 150%   v    møc    Êt cho    l∙su   i vay ghitrong hîp ®ång  Ýn  ông.      td §i Ò u 5. 1.C¸c  ¹ l∙suÊt cho    lo i    i   vay  ®∙ithùc hiÖn  u      theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. t  ph v Th ®è Ng h Nh n 2. L∙isuÊt cho       vay  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  i víi   µnh  c Qu t d nh d c s ®è     th c¸c viªntiÕp  ôc ¸p  ông    t d theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 50/2000/Q§­NHNN1   ngµy  3/2/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu    Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh  Çn tr   l∙suÊt cho    i   vay b»ng  ång  Öt Nam   ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  i  § Vi   c Qu t d nh d c s ®è víi   µnh    th c¸c viªn. §i Ò u 6. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    ®Þ n c hi l     h k t  05/08/2000. 2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Chñ   Þch  éi ®ång  h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2