intTypePromotion=1

Quyết định 246/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
5
download

Quyết định 246/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 246/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về công bố lãi suất cơ bản làn cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 246/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  246/2002/Q§­N H N N   T n g µ y 28  th¸ng 03 n¨ m   2002 v Ò  vi Ö c  n g   è  l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m  c ¬  s ë  c« b  s ch o  t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  Ê n  ® Þ n h  l∙i u Ê t c h o  vay  » n g  ® å n g  Vi Ö t  a m    s b N ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 03/VPCP­KTTH   ngµy  15/1/2001 vÒ   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬    vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ång  ÖtNam; § Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay c«ng  è  b møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ ®å Vi   ®è v   h l  0,60%/th¸ng. §i Ò u 2.  1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  01/04/2002 vµ    thay   thÕ  quy  nh  Ò   ®Þ v møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  ¹ Quy Õt  nh  è  i t  i ®Þ s 128/2002/Q§­ NHNN   ngµy  22/02/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  è    b l∙i suÊt c¬    b¶n  µm  ¬  ë  l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho  tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  §ång  ÖtNam   i víi Vi   ®è    kh¸ch hµng.   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi  ng  h Nh n       ph   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2