Quyết định 249/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 249/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 249/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành để điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 249/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 249/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 7/8/2007 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý; Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 552/SGTVT-VP ngày 18/6/2008 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1756/STC-QLGCS ngày 28/7/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 qui định tại Điều 1 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh như sau: 3.250.000 đồng/học viên/khoá học Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều 3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh quản lý tổ chức thu, quản lý sử dụng học phí đào tạo lái xe ô tô theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
  2. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Huế
Đồng bộ tài khoản