Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
180
lượt xem
27
download

Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. Q uyÕt ®Þnh cña bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i Sè 25/2005/Q§-BGTVT ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông tiªu chuÈn trong x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng Bé trëng Bé giao th«ng vËn t¶i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 179/2004/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, hµng hãa; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông tiªu chuÈn trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng” §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô trëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch ®Çu t, Côc trëng Côc Gi¸m ®Þnh vµ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng, Côc trëng c¸c Côc qu¶n lý chuyªn ngµnh thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i, Tæng gi¸m ®èc c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, Gi¸m ®èc c¸c Së Giao th«ng vËn t¶i, Giao th«ng c«ng chÝnh, Thñ tr ëng c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy ®Þnh VÒ viÖc ¸p dông tiªu chuÈn trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 25 /2005/Q§-BGTVT ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Ch¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1. Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn thùc hiÖn khi ¸p dông quy chuÈn, tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m... (sau ®©y ®îc gäi chung lµ tiªu chuÈn) trong ho¹t ®éng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®¸p øng yªu cÇu cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ NghÞ ®Þnh sè 179/2004/N§-CP ngµy 21/10/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, hµng hãa vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng. 2. Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng trªn l·nh thæ ViÖt Nam b»ng c¸c nguån vèn kh¸c nhau. §iÒu 2: Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. Quy chuÈn X©y dùng lµ c¸c quy ®Þnh b¾t buéc ¸p dông trong ho¹t ®éng x©y dùng do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng ban hµnh. 2. Tiªu chuÈn X©y dùng lµ c¸c quy ®Þnh vÒ chuÈn mùc kü thuËt, ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt, tr×nh tù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kü thuËt, c¸c chØ tiªu, c¸c chØ sè kü thuËt vµ c¸c chØ sè tù nhiªn ®îc c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc c«ng nhËn ®Ó ¸p dông trong ho¹t ®éng x©y dùng. Tiªu chuÈn x©y dùng gåm tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông vµ tiªu chuÈn khuyÕn khÝch ¸p dông. 3. Tiªu chuÈn x©y dùng b¾t buéc ¸p dông lµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng b¾t buéc ¸p dông liªn quan ®Õn x©y dùng giao th«ng do Bé X©y dùng vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hµnh theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 179/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ. 4. Tiªu chuÈn x©y dùng cña níc ngoµi lµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng cÊp quèc gia cña c¸c níc trªn thÕ giíi, c¸c tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ, tæ chøc tiªu chuÈn khu vùc. ViÖc ¸p dông tiªu chuÈn x©y dùng níc ngoµi ph¶i theo “ Quy chÕ ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi trong ho¹t ®éng x©y dùng ë ViÖt Nam” do Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 09/2005/Q§-BXD ngµy 7/4/2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng.
  3. 3
  4. 4 Ch¬ng II Giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 3. Khung tiªu chuÈn Khi lËp hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, chñ ®Çu t cÇn chØ ®¹o vµ cã tr¸ch nhiÖm cïng t vÊn x¸c ®Þnh “c¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, t¶i träng vµ t¸c ®éng; danh môc c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn” (sau ®©y ®îc gäi t¾t lµ Khung tiªu chuÈn) ¸p dông cho dù ¸n ®¸p øng yªu cÇu cña ®iÓm a) kho¶n 2. §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh sè16/2005/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ c¸c §iÒu 8; 13; 14; 16 cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ. Danh môc tiªu chuÈn ¸p dông cho dù ¸n ® îc lùa chän tõ c¸c qui chuÈn x©y dùng, c¸c tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông ®· ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé X©y dùng ban hµnh vµ c¸c tiªu chuÈn khuyÕn khÝch ¸p dông (kÓ c¶ tiªu chuÈn níc ngoµi) nªu ë §iÒu 2 cña Quy ®Þnh nµy sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña nguån vèn vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c liªn quan. §iÒu 4. Phª duyÖt khung tiªu chuÈn Trong giai ®o¹n lËp dù ¸n, Khung tiªu chuÈn nªu ë §iÒu 3 cña Quy ®Þnh nµy ph¶i ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i, hoÆc c¬ quan, tæ chøc ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i ñy quyÒn, phª duyÖt. Hå s¬ thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ph¶i tu©n thñ Khung tiªu chuÈn nµy. Khung tiªu chuÈn nµy sÏ lµ c¸c tiªu chuÈn b¾t buéc ph¶i ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c bíc tiÕp theo cña dù ¸n bao gåm: kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ, thi c«ng, kiÓm so¸t - gi¸m s¸t chÊt l îng, nghiÖm thu bµn giao vµ qu¶n lý, b¶o tr×, khai th¸c c«ng tr×nh. Ch¬ng III lËp hå s¬ thiÕt kÕ vµ hå s¬ mêi thÇu §iÒu 5. Hå s¬ thiÕt kÕ ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (trêng hîp thiÕt kÕ mét bíc); thiÕt kÕ c¬ së vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc) hoÆc thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (tr êng hîp thiÕt kÕ ba bíc) ph¶i tu©n thñ "Khung tiªu chuÈn” ®· ®îc phª duyÖt ë giai ®o¹n lËp dù ¸n. ViÖc thay ®æi hoÆc bæ sung tiªu chuÈn ë bíc lËp hå s¬ thiÕt kÕ kh¸c víi “Khung tiªu chuÈn” cña dù ¸n ph¶i ®îc sù chÊp thuËn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i hoÆc cña c¬ quan, tæ chøc ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i ñy quyÒn. § iÒu 6. Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt Hå s¬ mêi dù thÇu hoÆc hå s¬ mêi ®Êu thÇu (sau ®©y ®îc gäi t¾t lµ hå s¬ thÇu) theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ph¶i cã th«ng tin vÒ gãi thÇu, c¸c yªu cÇu vµ chØ dÉn cÇn thiÕt hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. Mét trong nh÷ng tµi liÖu cña hå s¬ thÇu ®Ó thÓ hiÖn néi dung cña yªu
  5. 5 cÇu nµy lµ tËp “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” cña tõng gãi thÇu hoÆc cña toµn dù ¸n. §©y lµ mét tµi liÖu b¾t buéc cña hå s¬ thÇu vµ ph¶i ® îc chñ ®Çu t thÈm ®Þnh, phª duyÖt. TËp “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” ®îc so¹n th¶o ph¶i tu©n thñ vµ c¨n cø vµo “Khung tiªu chuÈn” cña dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt nªu ë §iÒu 3 cña Quy ®Þnh nµy. Trong trêng hîp khi lËp “Qui ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” cßn ph¶i bæ sung c¸c tiªu chuÈn cha ®îc ®Ò cËp trong “Khung tiªu chuÈn” ®· ®îc phª duyÖt th× ph¶i lËp danh môc c¸c tiªu chuÈn bæ sung tr×nh Bé Giao th«ng vËn t¶i, hoÆc c¬ quan, tæ chøc ® îc Bé Giao th«ng vËn t¶i ñy quyÒn, phª duyÖt. §iÒu 7. Yªu cÇu ®èi víi qui ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt TËp “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” cÇn cã néi dung nh lµ mét tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu cô thÓ vµ chi tiÕt cña tõng gãi thÇu hoÆc cña toµn dù ¸n ®Ó lµm c¨n cø 1) cho t vÊn gi¸m s¸t vµ chñ ®Çu t gi¸m s¸t chÊt lîng, nghiÖm thu giai ®o¹n, nghiÖm thu c«ng tr×nh hay dù ¸n 2) cho nhµ thÇu triÓn khai lËp hå s¬ dù thÇu hoÆc hå s¬ ®Êu thÇu bao gåm c¶ b¶n vÏ, gi¶i ph¸p thùc hiÖn, biÖn ph¸p kü thuËt, thiÕt kÕ c«ng nghÖ, qui tr×nh c«ng nghÖ, phßng thÝ nghiÖm hiÖn trêng, biÖn ph¸p kiÓm so¸t vµ tù ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng. 3) cho c¬ quan, ®¬n vÞ tiÕp nhËn bµn giao vµ qu¶n lý, b¶o tr× khai th¸c c«ng tr×nh. Ch¬ng IV triÓn khai thi c«ng vµ kiÓm so¸t, gi¸m s¸t chÊt lîng §iÒu 8: Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng cña nhµ thÇu ViÖc qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu tu©n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ bao gåm viÖc lËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, vËt t, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ còng nh viÖc lËp biÖn ph¸p thi c«ng ph¶i tu©n thñ vµ c¨n cø vµo "Khung tiªu chuÈn” vµ “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” ®· ®îc duyÖt nªu t¹i §iÒu 4 vµ §iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy. §iÒu 9. KiÓm so¸t, gi¸m s¸t chÊt lîng vµ nghiÖm thu ViÖc kiÓm so¸t, gi¸m s¸t chÊt lîng vµ nghiÖm thu ph¶i tu©n thñ vµ c¨n cø vµo “Khung tiªu chuÈn” vµ “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” ®· ®îc duyÖt nªu t¹i §iÒu 4 vµ §iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy.
  6. 6 Ch¬ng V Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 10. Vô Khoa häc c«ng nghÖ lµ c¬ quan tham mu cña Bé trëng trong viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt “Khung tiªu chuÈn” nªu ë §iÒu 3 vµ §iÒu 4 cña Quy ®Þnh nµy. §iÒu 11. Côc Gi¸m ®Þnh vµ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng lµ c¬ quan tham mu cña Bé trëng trong viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt “Quy ®Þnh vµ chØ dÉn kü thuËt” nªu ë §iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy ®èi víi c¸c dù ¸n mµ Bé Giao th«ng vËn t¶i lµ chñ ®Çu t.
Đồng bộ tài khoản