Quyết định 251/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 251/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 251/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 251/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  251/1998/Q§­T T g    n g µy  25 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  viÖc p hª d u y Öt  V C h ¬ n g  tr×nh  h¸t triÓn  u Êt kh È u  thñy s¶n ® Õ n   m  2005 p x n¨ thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Thñy  Bé  s¶n, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    duyÖt  1. Phª  Ch¬ng  tr×nh ph¸ttr       iÓnxuÊtkhÈu    ®Õn     thñy s¶n  n¨m  2005  i     ví  néidung  c¸c sau: I. ô c  tiªu:  M ­ §Èy    nhanh    qu¸ tr×nh c«ng    nghiÖp  hãa, hiÖn      ®¹ihãa  ngµnh  thñy s¶n,     ® a kim  ng¹ch xuÊt khÈu    thñy s¶n      t¨ng nhanh, ®¹t 1,1        tû USD   vµo n¨m  2000  vµ   tû USD    2    vµo  n¨m  2005;® a    kinh tÕ    thñy s¶n    iÓn thµnh    ph¸ttr   ngµnh  mòi  nhän  trong nÒn  kinh  ®Êt      tÕ  níc,t¹o thªm  nhiÒu viÖc  lµm, gãp    phÇn  n©ng  cao    ®êi sèng nh©n  d©n, c¶ithiÖn  m Æt       bé  n«ng th«n  ven  vµ  biÓn,®ång      thêi gãp  phÇn    gi¶iquyÕt c¸cvÊn    m«i  êng      ®Ò vÒ  tr sinh th¸    i ; ­ G ¾n     chÕ biÕn,xuÊt khÈu      thñy s¶n      víinu«itrång,khaith¸c,b¶o          qu¶n  nguyªn liÖu vµ          tiªuthô s¶n  phÈm,    së  t¹oc¬  v÷ng  ch¾c  cho  s¶n xuÊt vµ    khai   th¸ccã    hiÖu  qu¶  tiÒm n¨ng  thñy s¶n,n©ng      cao  chÊtl    îng,gi¶m    gi¸thµnh,t¨ng     hiÖu qu¶  t¨ng tÝch      i vµ    lòy ®Ó t¸  s¶n  xuÊt më     réng,n©ng    cao kh¶ n¨ng c¹nh  tranh,gi÷v÷ng  ph¸ttr   tr     vµ    iÓnthÞ  êng      tiªuthô hµng thñy s¶n    ViÖtNam.   II. hi Ö m  v ô.  N 1.Ph¸ttr       iÓnnu«itrång,khaith¸c,        ®¶m   b¶o  nguyªn liÖu phôc  chÕ  ®ñ      vô  biÕn  xuÊtkhÈu:   a) Nu«i trång thñy      s¶n: §a    nu«i trång thñy      s¶n    trë thµnh nguån chÝnh  cung  cÊp nguyªn liÖu cho      xuÊtkhÈu,cô      thÓ  lµ: ­ Ph¸ttr       iÓn nu«it«m: chuyÓn      dÇn    tõ nu«iqu¶ng    canh sang qu¶ng  canh  c¶i tiÕn,b¸n      th©m  canh  th©m   vµ  canh, khuyÕn    khÝch    c¸c h×nh  thøc nu«i  xen  canh, ®ång      thêih×nh  thµnh    c¸c vïng nu«itËp    trung cao    s¶n, phÊn    ®Êu  ®Õn   n¨m  2000  a  ® diÖn  tÝch nu«i t¨ng s¶n        lªn175.000      s¶n îng ha, ®Ó cã  l   t«m  nu«itõ 160.000      ®Õn  180.000 tÊn  ®Õn   vµ  n¨m 2005 diÖn tÝch  nu«it«m   
  2. 2 t¨ng s¶n      lµ 345.000    ha, chñ yÕu nu«it«m      só, t«m cµng    s¶n îng  ®Ó cã  l t«m  nu«itõ220.000 ®Õn         240.000 tÊn. ­ Tæ     chøc réng  i r∙ viÖc nu«ic¸ biÓn  gi¸trÞ xuÊt khÈu      cã        cao    nh:song,   hång, cam,        giß,vîc,bèng, bíp,..      . b»ng  ph¬ng  thøc nu«ilång    nu«icao    bÌ vµ    tr     s¶n îng c¸ biÓn  iÒu ®Ó cã  l     nu«itõ 4.000      ®Õn  5.000 tÊn  vµo  n¨m 2000  vµ  8.000  ®Õn  10.000 tÊn  vµo n¨m 2005;  a  ® nhanh  viÖc nu«ic¸c loµithñy ®Æc           s¶n  gi¸   cã    xuÊtkhÈu    yÕu    trÞ   cao,chñ  lµnhuyÔn  haim¶nh  nh:nghªu,ngao, thÓ    vá        sß l«ng,®iÖp, bµo    ingäc, hÇu  .  c¸c vïng      ng, tra    ..ë    ven biÓn, ®Ó   s¶n îng   cã  l   nhuyÔn  thÓ    haim¶nh  nu«i®¹t100.000  vµo  vá      tÊn  n¨m  2000  150.000  vµ  tÊn  vµo n¨m  2005. ­Më     réng vµ    khuyÕn  khÝch viÖc nu«ic¸cloµi           nícngätphôc  xuÊt thñys¶n      vô    khÈu  c¸r«phi®¬n  nh        tÝnh,c¸bèng îng,ba      ,         , ba,l       t   sa,c¸tra  qu¶,c¸th¸cl¸c ba   ¬n, c¸   Õch        l   ªn50.000 tÊn  n¨m  ..®Ó ®¹ts¶n îngtr   .   vµo  2000  tr   vµ  ªn100.000 tÊn  n¨m    vµo  2005. b) Khaith¸ch¶is¶n:         ­TiÕp        tôcc¶itiÕn nghÒ    nghiÖp  c«ng  vµ  nghÖ  khaith¸ch¶is¶n,tõng b­           ícx©y    dùng      ®éi tµu ®¸nh    bê    c¸ xa  ®Ó khaith¸chîp lýnguån            lîven  ®i    i bê  ®«i víikhaith¸ccã        hiÖu  qu¶ nguån      lî h¶i s¶n  bê, nh»m   i xa    t¨ng nhanh      tû träng  s¶n îng h¶is¶n  gi¸trÞxuÊtkhÈu  l     cã        trong tæng    s¶n îng h¶is¶n  l     khaith¸c,      ®¹t 20%  ®Õn  22%   vµo  n¨m 2000  trªn22%   vµ    ®Õn  24%  vµo n¨m 2005. ­ T¨ng    cêng trang thiÕtbÞ  ph¬ng      vµ  tiÖn b¶o qu¶n      c¸,tõng trªnc¸c tµu      bíc®Çu      t®ãng      chuyªn m«n   míi®éi tµu    hãa    ®Ó b¶o  qu¶n,vËn    chuyÓn  s¶n  phÈm  h¶is¶n      cung  cÊp    c¸cdÞch  ngoµikh¬i; vô      x©y dùng    míi,n©ng  cÊp    hÖ thèng c¶ng          c¸,chîc¸ ®Ó thay ® æi    c«ng nghÖ  b¶o qu¶n sau    thu ho¹ch,nh»m     n©ng  cao chÊtl    îng nguyªn liÖu chÕ      biÕn xuÊtkhÈu;     c)KhuyÕn    khÝch  viÖc  nhËp  khÈu nguyªn liÖu thñy s¶n          ®Ó chÕ  biÕn  i t¸  xuÊt khÈu,    t¹o thªm viÖc lµm,  t¨ng thu    nhËp  cho ngêi lao    ®éng, t¨ng kim    ng¹ch xuÊtkhÈu  sö      vµ  dông  hiÖu  cã  qu¶  c«ng  suÊtcña    së    c¸cc¬  chÕ  biÕn. PhÊn  ®Êu   ®Õn  n¨m  2000  xuÊt khÈu      ®¹t 195.000  tÊn s¶n phÈm  thñy  s¶n,trong ®ã      t«m  90.000      tÊn,c¸60.000    tÊn,nhuyÔn  thÓ 45.000  vµ  tÊn  ®Õn   n¨m  2005 ®¹t 310.000 tÊn,  trong ®ã  t«m  140.000 tÊn,  c¸ 100.000 tÊn,  nhuyÔn  thÓ  70.000  tÊn;®ång        thêit¨ng cêng    Æt   c¸c m hµng xuÊt khÈu    kh¸c  nh    c¸ hép, c¸c lo¹      i thùc phÈm     phèichÕ  gèc    cã  thñy s¶n  c¸c ® Æc     vµ    s¶n nh  cua,ghÑ, rong      biÓn,trai     ngäc... 2.T¨ng    cêng  n¨ng    lùcchÕ  biÕn  phôc  xuÊtkhÈu: vô      Quy ho¹ch      l¹ hÖ thèng    së  i c¸c c¬  chÕ biÕn thñy s¶n      ®Ó tiÕp tôc ®Çu       t n©ng cÊp  x©y  vµ  dng    thÓ  míi,cô  lµ: ­ §Çu     t x©y  dùng    míi mét  c¬  chÕ  sè  së  biÕn  ®«i      ®i  víimë réng,n©ng    cÊp ®ång  c¶  c¬  h¹ tÇng,®iÒu  bé  vÒ  së      kiÖn s¶n xuÊt,® æi      míic«ng  nghÖ,  ®æi    míi trang thiÕtbÞ,      thùc hiÖn    ®Çu    t chiÒu  s©u cho  c¬  chÕ   sè  së  biÕn  thñy s¶n    hiÖn    ®ñ   cã, cã  ®iÒu  kiÖn    më réng  n©ng  cÊp, trªnc¬  tÝnh        së  to¸n kü  hiÖu  vÒ  qu¶  kinh tÕ    cña  tõng  së, n©ng  c¬    c«ng suÊt chÕ    biÕn    lªn1000  tÊn s¶n  phÈm/ngµy  vµo  n¨m  2000  1500  vµ  tÊn s¶n  phÈm/ngµy  vµo  n¨m  2005;®ång      thêi®Èy  m¹nh viÖc    ¸p dông    hÖ thèng  qu¶n    lýchÊt l      îng tiªntiÕn,   phÊn  ®Êu  ®Õn   n¨m  2001    së  c¸c c¬  chÕ  biÕn thñy s¶n    ®Òu   îc¸p dông    ®     hÖ thèng  qu¶n    lý chÊt îng    l tiªntiÕn,®¶m     b¶o  toµn    an  vÖ sinh  thùc phÈm   vµ  chÊtl    îng s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu;  
  3. 3 ­Më     réng  chñng    khèil     Æt   lo¹ vµ  i  îng c¸cm hµng  thñy s¶n    chÕ biÕn  gi¸ cã    trÞ gia t¨ng,® a          tû träng m Æt     hµng  gi¸trÞ gia t¨ng tõ 17,5%  cã            hiÖn nay    lªn 25%  ®Õn   30%  vµo n¨m 2000  40%   vµ  ®Õn  45%   vµo  n¨m  2005. ­ N©ng      tû träng xuÊt khÈu    Æt       c¸c m hµng thñy s¶n ¬i sèng        t   tõ 4% ®Õn   5%   trong tæng    s¶n  phÈm   xuÊt khÈu    hiÖn  nay    lªn10%  vµo n¨m 2000  14%   vµ  ®Õn  16%  vµo  n¨m  2005. III.C¸c gi¶i h¸p     p thùc hi Ö n   1.VÒ     gièng: a) Gièng    t«m: S¾p  xÕp      së  l¹ c¸c c¬  s¶n  i xuÊt gièng    t«m g¾n     víic«ng nghÖ  s¶n xuÊt   t«m gièng s¹ch bÖnh, gi¸thµnh    ®«i víi       h¹ ®i      nhËp  t«m  gièng,t«m  mÑ       bè  ®Ó bæ  sung; nu«i dìng      thuÇn hãa  t«m  mÑ   bè  nhËp  ngo¹ivµ    khaith¸ctù nhiªn,         ®Ó  ®¶m  b¶o  tõ 5  cã    ®Õn   tû t«m  6    gièng,chñ    yÕu    lµ t«m  vµo  só  n¨m  2000  vµ 15  ®Õn   tû  16  t«m  gièng vµo  n¨m  2005, ®¸p    øng    ®ñ nhu  cÇu    vÒ t«m  gièng  t«m  mÑ   vµ  bè  cho nu«i trång hµng      n¨m,  Æc   ® biÖt cho      c¸c vïng nu«i  th©m  canh  nu«ic«ng  vµ    nghiÖp  quy    m« lín. b) Gièng    c¸: Më  réng  viÖc nhËp gièng  nhËp  vµ  c«ng nghÖ   s¶n xuÊt gièng      c¸ biÓn  vµ gièng thñy ® Æc     s¶n  quy    ë  m« c«ng  nghiÖp, ®ång      thêithùc hiÖn    chÝnh  s¸ch khuyÕn    khÝch    c¸cdoanh  nghiÖp    nícngoµi®Çu      ts¶n  xuÊtgièng c¸biÓn        t¹  i ViÖt Nam     kh¶    ®Ó cã  n¨ng s¶n xuÊt 5    ®Õn   tr   6  iÖu con  gièng/n¨m  vµo  n¨m  2000  8  vµ  ®Õn   tr   10  iÖu con gièng/n¨m vµo  n¨m 2005.M Æt     kh¸c,®Çu      thoµn  thiÖn    c¸c trung t©m    nghiªncøu    gièng    h¶is¶n  mét  vïng träng ®iÓm;  ë  sè      x©y  dùng    kh«iphôc, n©ng  míi vµ      cÊp mét  tr¹ s¶n  sè   i xuÊt gièng      c¸,gièng  Æc   ® s¶n phôc  nu«i xuÊt  vô    khÈu  mét  ®Þa   ë  sè  ph¬ng  thuéc  miÒn  B¾c, miÒn  Trung  Nam   vµ  Trung bé; c)B¶o      tån gièng: Nghiªncøu    x©y  dùng      ®Ò ¸n nu«idìng vµ      b¶o        tån c¸cloµigièng thñy s¶n      bè mÑ, gièng gèc  i   t¹  ViÖn  c¸c nghiªncøu  vïng träng ®iÓm     vµ      nu«ithñy s¶n;       cã  biÖn ph¸p b¶o      tån gièng tùnhiªn.     2.VÒ     thøc ¨n cho      thñy s¶n:     §Çu   tx©y dùng  mét  c¬  s¶n  sè  së  xuÊt thøc  cho    ¨n  thñy s¶n    theo c«ng  nghÖ    míinh»m     t¨ngcêng  chÊt l    îng thøc ¨n vµ          h¹ gi¸thµnh,®¶m     b¶o  sinh vÖ    vµ phßng chèng  dÞch bÖnh cho    vËt nu«i,®¸p    øng nhu  cÇu  thøc    vÒ  ¨n c«ng  nghiÖp cho nu«ithñy s¶n.     3.VÒ   tr   thÞ  êng: Bé  Thñy  s¶n  chñ    tr×,phèihîp chÆt        Th¬ng        chÏvíi Bé  c¸c m¹i,Ngo¹igiao     trong c«ng    t¸cxóc  tiÕn  ¬ng    t¨ng cêng  th m¹i vµ    c«ng    t¸cth«ng    tinthÞ  êng  tr t¨ng cêng    ®µo    t¹o c¸n  thÞ  êng  tiÕp  bé  tr vµ  thÞ chuyªn nghiÖp  c¸c doanh  ë    nghiÖp, ®Ó       gi÷ v÷ng  æn   vµ  ®Þnh  thÞ  êng  tr truyÒn thèng,® Æc     biÖt lµ thÞ      tr êng  NhËt B¶n, ®ång        thêimë réng h¬n  n÷a    Æt   c¸c m hµng ViÖt Nam   kh¶    cã 
  4. 4 n¨ng    iÓn ®Ó   ph¸ttr   xuÊt ra c¸c thÞ  êng              tr línnh:Liªnminh  Ch©u   (EU),Mü,  ¢u    Trung Quèc... gi¶m      ; tû träng c¸c thÞ  êng      tr trung gian,t¨ngnhanh          tû träng c¸c     thÞ  êng        tr tiªuthô trùctiÕp,cô    thÓ  lµ: ­ §èi víithÞ  êng        tr NhËt  B¶n  cÇn t¨ng tû träng c¸c m Æt           hµng thñy s¶n  tinhchÕ  hµng    vµ  phèichÕ    ®ãng    gãinhá  cho      siªuthÞ,t«m  sèng,c¸ngõ ¬ivµ      t   ®«ng  c¸c ® Æc   vµ    s¶n kh¸c,® a      tû träng    Æt   c¸c m hµng  thñy s¶n xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  tr NhËt  B¶n chiÕm    tõ 38%   ®Õn   40%  trong tæng    s¶n phÈm  xuÊt  khÈu  gi¸trÞkim  vµ      ng¹ch xuÊt khÈu          ®¹ttõ760  iÖu ®Õn   tr   800  iÖuUSD   tr   vµo  n¨m 2005. ­ §èi víithÞ  êng        tr B¾c     Ch©u         thÞ  êng  Mü vµ  ¸ ( kÓ c¶  tr Trung Quèc),   xóc tiÕn viÖc  c«ng  nhËn  lÉn nhau  gi÷a ViÖt Nam   Mü       vµ  vÒ kiÓm     so¸tvµ  chøng  nhËn  chÊt l hµng   îng  thñy s¶n;bµn        ®Ó tháa  thuËn  chÕ  c¬  thanh    to¸n chÝnh  thøc vµ      më réng  tr thÞ  êng  chÝnh  ng¹ch víi     Trung  Quèc, nhÊt lµvíi           c¸c tØnh phÝa  T©y  Nam   §«ng  vµ  B¾c   cña Trung  Quèc, cè    g¾ng   a    ® tû träng   hµng thñy s¶n    xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  tr Ch©u       ¸ tõ 20%  ®Õn  22%,  thÞ  êng  tr B¾c       Mü tõ16%   ®Õn   18%  trong tæng    s¶n phÈm   xuÊt khÈu;gi¸trÞkim          ng¹ch  xuÊt khÈu    vµo    hai thÞ  êng  tr nµy      ®¹t tõ 720  iÖu ®Õn   tr   800  iÖu USD   tr   vµo  n¨m 2005. ­§èivíi tr khèil ªn       thÞ  êng    i   minh Ch©u  (EU) vµ  ¢u    mét  thÞ  êng    sè  tr míikh¸c   ngoµic¸c thÞ  êng        tr trªn®©y,  cÇn n©ng  cao h¬n  n÷a chÊt l s¶n   îng  phÈm   ®¸p  øng theo  cÇu  yªu  cña    tr c¸c thÞ  êng nµy,phÊn    ®Êu   a    ® tû träng c¸c m Æt       hµng  thñy s¶n    xuÊt khÈu    vµo        EU ®¹ttõ 12%  ®Õn  16%   vµo    tr vµ  c¸c thÞ  êng kh¸c tõ     8%  ®Õn  10%   trong tæng  s¶n phÈm  xuÊt khÈu, tæng          gi¸trÞ kim ng¹ch  xuÊt  khÈu  vµo    tr nµy      c¸cthÞ  êng  ®¹ttõ400  iÖu®Õn   tr   520  iÖuUSD   tr   vµo n¨m 2005. VÒ  Qòy  trîph¸ttr   hç      iÓn xuÊt khÈu    thñy s¶n, Bé    Thñy s¶n cïng    víiBé  TµichÝnh  c¸cBé, ngµnh  ªnquan    vµo        vµ      li   c¨n cø  c¸cqui®Þnh  chung  QuÜ   vÒ  hç    trîxuÊtkhÈu  îcban    ®   hµnh    ®Ó híng dÉn    thùc hiÖn.   4.VÒ     khoa  häc,c«ng    nghÖ: Bé Thñy  chñ          Khoa    s¶n  tr×, phèihîpvíi Bé  häc,C«ng  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr vµ  c¸cBé    ngµnh  l ªn cã  i  quan trongviÖc  trungnghiªncøu    tËp      c«ng nghÖ cao  di vÒ    truyÒn,chän    gièng,nh©n    gièng,c«ng    nghÖ   sinh häc,c«ng      nghÖ   lým«i  ­ xö    tr êng,c«ng    nghÖ  chuÈn  ®o¸n  phßng    trõdÞch bÖnh, c«ng    nghÖ  chÕ biÕn,b¶o    qu¶n sau    thu ho¹ch.KhuyÕn    khÝch    c¸cdoanh  nghiÖp  nhËp khÈu    quyÕt c¸cbÝ    c«ng nghÖ,  c«ng nghÖ  cao          iÓn;®Çu    tõc¸cnícph¸ttr   tnghiªncøu    øng dông    c¸c c«ng nghÖ    nu«itrång,khaith¸cvµ  míivÒ          chÕ  biÕn xuÊtkhÈu.   5.VÒ   æi      ® míiquan    hÖ s¶n  xuÊtvµ    ®µo      t¹oc¸n bé: ­ TiÕp      tôcs¾p  xÕp  ® æi      vµ  míic¸c doanh  nghiÖp  Nhµ    chÕ  nícvÒ  biÕn  thñy s¶n    theo híng ®Èy      m¹nh    cæ phÇn hãa. ­ KhuyÕn    khÝch    c¸c thµnh phÇn  kinh tÕ    ®Çu   t vµo    iÓn thñy s¶n. ph¸ttr       KhuyÕn  khÝch  gia ®×nh  c¸ nh©n  hé    vµ    x©y dùng trang tr¹ nu«i trång thñy     i       s¶n;ph¸ttr     i     iÓn c¸c lo¹  h×nh  kinh tÕ        hîp t¸ctrong viÖc    chÕ biÕn thøc    ¨n,nu«i  trång,khaith¸cvµ        chÕ  biÕn thñy s¶n    xuÊtkhÈu;     ­T¨ng    cêng  më   vµ  réng  h×nh thøc ®µo      t¹otrong vµ    ngoµiníccho        c¸n bé  nghiªn cøu, c¸n  qu¶n    kü      bé  lý vµ  thuËt vÒ     c«ng  nghÖ     míi trong s¶n xuÊt  gièng,nu«icao      s¶n,khaith¸c,b¶o        qu¶n  sau    thu ho¹ch vµ  qu¶n      vÒ  lýchuyªn 
  5. 5 ngµnh, ®ång      thêit¨ng cêng    ®µo    t¹oc«ng  nh©n  thuËt vÒ   kü    nu«i,khaith¸c,       b¶o  qu¶n,chÕ    biÕn  nh©n    vµ  viªntiÕp thÞ.   6.ChÝnh    s¸ch ®Çu  :   t a) Vèn    ng©n  s¸ch Nhµ      níc®Çu   vµo: t  ­ X©y    dùng  së  tÇng  thuËt phôc  nu«i trång thñy  c¬  h¹  kü    vô      s¶n  i   t¹ c¸c vïng nu«i tËp    trung gåm   bao, kªnh    ®ª    cÊp  tho¸tníc cÊp    vµ      1, cèng  tr¹m vµ    b¬m     lín;c¶ng    c¬  h¹  c¸ vµ  së  tÇng  thuËt trong hÖ   kü      thèng  c¶ng    chî c¸ c¸,      quèc   ë    gia  c¸cvïng träng®iÓm       nghÒ    c¸cña  níc; c¶  ­X©y    dùng  thèng    hÖ  tr¹gièng quèc  i   gia; ­ Nghiªncøu  ph¸ttr       vµ    iÓn c«ng  nghÖ  s¶n xuÊt thøc      ¨n,nu«itrång,khai       th¸c vµ    chÕ   biÕn xuÊt  khÈu;  X©y  dùng  së  c¬  nghiªn cøu    s¶n xuÊt  thuèc  phßng   trÞbÖnh  cho thñy s¶n;x©y      dùng  së  trang thiÕtbÞ  c¬  vµ      phôc  viÖc  vô  kiÓm   dÞch  kiÓm     vµ  tra chÊt l hµng   îng  thñy s¶n; ®iÒu    b¶o    tra vµ  vÖ,    ph¸t tr   iÓn nguån    lî thñy  i s¶n; nhËp    khÈu  c«ng nghÖ       míi ®Ó n©ng  cao chÊt l    îng s¶n phÈm     tõ kh©u  s¶n xuÊt ®Õn     chÕ  biÕn;     më réng  n©ng  vµ  cao chÊt l    îng c«ng    t¸ckhuyÕn  ng. ­ §µo      t¹ochuyªn m«n, nghiÖp  cho  bé  vô  c¸n  phôc  ch¬ng  vô  tr×nh    ph¸t tr   iÓnxuÊtkhÈu    thñy s¶n.     b) Vèn  dông  ®∙i®Çu      tÝn  u    ttheo kÕ    ho¹ch Nhµ    trungvµo:   níctËp    X©y  dùng  ¹gièng  tr   i cÊp  së;ao,kªnh  ¬ng  c¬      m cÊp  phôc  cÊp,tho¸    2  vô    t níc cho    nu«itrångthñys¶n;x©y        dùng  së  xuÊtthøc¨ncho      c¬  s¶n        thñys¶n,ph¬ng  iÖn t   khaith¸cthñy s¶n,thiÕtbÞ  thuËtphôc  nu«ithñy s¶n;nhµ            kü    vô        m¸y  xuÊtníc s¶n      ®¸ phôc  b¶o  vô  qu¶n  chÕ  vµ  biÕn    xuÊtkhÈu;x©y  thñys¶n      dùng  ,   , míi  t¹o  c¶i n©ng  cÊp,c¸cc¬  chÕ      së  biÕn    xuÊtkhÈu  chîc¸®Þa  thñys¶n    vµ      ph¬ng... 7.ChÝnh    s¸ch thuÕ:     C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ    tham    gia thùc hiÖn    Ch¬ng tr×nh ph¸ttr       iÓnxuÊtkhÈu    thñys¶n  îchëng    ®∙ivÒ    ®   c¸cu    thuÕ  theo quy    ®Þnh  LuËtKhuyÕn  cña    khÝch ®Çu  ttrongnícvµ          c¸cqui®Þnh  hiÖn  hµnh. 8.VÒ         hîp t¸c®Çu      tnícngoµi: ­ KhuyÕn    khÝch  viÖc  ªndoanh      li   víic¸c nhµ ®Çu      t níc ngoµi®Ó     ®Çu    t nu«itrång thñy s¶n,s¶n          xuÊt thøc  vµ    iÓn gièng    ¨n  ph¸ttr   nu«ithñy s¶n,® æi        míic«ng    nghÖ nu«i,     c«ng  nghÖ  khaith¸cvµ      chÕ  biÕn thñy s¶n    xuÊtkhÈu;   ­ Bé    Thñy  s¶n phèihîp ví  KÕ       i Bé  ho¹ch  §Çu    c¸c Bé, ngµnh  l ªn vµ  t vµ      cã  i   quan trongviÖc    tranhthñ nguån    î     tµi   tr cña      c¸ctæ  c¸cnícvµ    chøc  quèc  ®Ó   tÕ  cã  thªm nguån  vèn cho ch¬ng tr×nh ph¸ttr       iÓn xuÊt khÈu    thñy s¶n,tr       ícm¾t   t ªn u  i   cho    ¸nvÒ    c¸cdù    nu«itrångthñys¶n      cung  cÊp nguyªnl   xuÊtkhÈu.   iÖucho    IV. æ  ch øc  thùc hi Ö n:   T Ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu thñy s¶n  îc thùc  ®   hiÖn th«ng qua    c¸c ch¬ng  tr×nh cô    thÓ cña ®Þa  ph¬ng,trªnc¬  c¸cdù    îcduyÖt.     së    ¸n ®   NhiÖm   chñ  vô  yÕu  cña    c¸c Bé, ngµnh, Uû     ban   nh©n d©n    c¸c tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng trong viÖc    thùc hiÖn    ch¬ng  tr×nh xuÊt khÈu      thñy s¶n  îcquy    ®   ®Þnh  sau: nh 
  6. 6 1. Bé    Thñy  s¶n    quan  lµ c¬  chØ ®¹o  tæ  vµ  chøc thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh  xuÊtkhÈu    thñy s¶n  tr¸chnhiÖm:   cã    ­ H íng dÉn      viÖc  x©y  dùng ch¬ng tr×nh xuÊtkhÈu      thñy s¶n    cña ®Þa ph­ ¬ng    së  thÓ  trªnc¬  cô  hãa ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu    thñy s¶n    cña  níc;x©y  c¶    dùng    kÕ ho¹ch  ®Çu    c¸c dù  cô  t vµ    ¸n  thÓ    ®Ó thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh,®ång    thêitæng    tr×nh duyÖt theo quy    hîp vµ        ®Þnh. ­ Bæ     sung, cô    thÓ hãa      c¸c gi¶iph¸p thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh.Tæng     kÕt  c¸cm«     h×nh    c¸ctØnh    tètë    ®Ó phæ   biÕn  réng    r∙ trong c¶  i   níc; ­ X©y    dùng    vÒ   ®Ò ¸n  qu¶n    toµn    lýan  vÖ sinh thùc    phÈm   an  vµ  toµn  dÞch  bÖnh cho    vËtnu«ithñy s¶n,tr×nh Thñ íng ChÝnh          t   phñ;  ­ X©y    dùng      c¸c tiªuchuÈn  nhµ    tiªuchuÈn  níc vµ    ngµnh    vÒ ®iÒu  kiÖn  s¶n  xuÊt,an    toµn  sinh ®èi      së  vÖ    víic¸c c¬  chÕ  biÕn thñy s¶n, c¸c c¶ng          c¸, chî c¸;x©y      dùng    chÕ  c¸c c¬  chÝnh  s¸ch.. ®Ó     . tr×nh duyÖt  chØ    vµ  ®¹o viÖc  ¸p dông    thùc hiÖn,nh»m         t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    ®¬n  lîvµ  i gi¶n vÒ        thñ tôc cho  viÖc  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       ch¬ng tr×nh; ­ Cñng  vµ      cè  t¨ng cêng n¨ng      lùc ho¹t®éng cña    quan  c¸c c¬  nghiªncøu    khoa häc  c¬  vµ  quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  kiÓm    chøng  vÒ  travµ  nhËn an  toµn  sinh thñy s¶n; vÖ      2. C¸c  KÕ     Bé  ho¹ch  §Çu ,Tµi chÝnh, Khoa  vµ  t      häc,C«ng    nghÖ  M«i  vµ  tr êng, Th¬ng      m¹i,Lao ®éng  Th¬ng  ­ binh  X∙  vµ  Héi,Ngo¹igiao,Ng©n         hµng  nhµ    c¸c Bé, ngµnh  li   nícvµ      cã  ªnquan  tham    phèihîp víiBé    gia vµ        Thñy  s¶n  trong viÖc    x©y dùng kÕ    ho¹ch ®Çu      thµng  n¨m; x©y    dùng  cô  vµ  thÓ hãa   c¸c c¬ chÕ  chÝnh  s¸ch,nh»m       t¹o ®iÒu kiÖn thuËn    lî cho  i viÖc  iÓn khai thùc tr       hiÖn ch¬ng  tr×nh. 3. Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthu«c  Trung ¬ng    (n¬icã  s¶n xuÊt vµ    xuÊt khÈu    thñy s¶n) cã      tr¸chnhiÖm     x©y  dùng  ch¬ng tr×nh ph¸t     tr   iÓn xuÊt khÈu    thñy s¶n    cña ®Þa  ph¬ng, phï hîp víich¬ng          tr×nh xuÊt khÈu      thñy s¶n    chung cña  nícvµ  ý  c¶    cã  kiÕn  thèng nhÊt cña  Thñy    Bé  s¶n;c©n      ®èi ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng, giµnh    phÇn  vèn thÝch  hîp,cïng      víinguån  vèn cña  trung ¬ng      ®Ó thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh;chØ    ®¹o x©y  dùng    ¸n cô  c¸cdù    thÓ    ®Ó tr×nh duyÖt  theo quy  ®Þnh,  ®ång    chøc  thêitæ  chØ   ®¹o thùc hiÖn  ch¬ng  tr×nh ë    ®Þa  ph¬ng,s¬    kÕt,tæng    kÕt  b¸o c¸o kÕt  vµ      qu¶ thùc hiÖn.   §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ký. Bé  Thñy  s¶n chñ    tr×,phèihîp víi           Bé, Ngµnh  li   c¸c cã  ªnquan  híng dÉn    vµ  chØ  ®¹o thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu    tr c¸c Bé,  3. Bé  ëng    Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  Chñ  vµ  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  s¶n  cã  xuÊt  xuÊt  vµ  khÈu thñy s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản