intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 2580.BTC_-_Đính chính quyết định_51.2007.BTC_-_Chế độ kế tóan bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

379
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2580.BTC_-_Đính chính quyết định_51.2007.BTC_-_Chế độ kế tóan bảo hiểm xã hội

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2580 /QĐ-BTC ----------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG - Các Bộ; CQ ngang Bộ; CQ thuộc CP; CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Kiểm toán Nhà nước; Đã ký - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; Đinh Văn Nhã
  2. - Trang WEB Bộ Tài chính; - Lưu VT, Vụ CĐKT&KT.
  3. Phụ lục Đính chính sai sót trong Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) STT Phần Mục Nội dung Nội dung trong QĐ 51/2007/QĐ-BTC đính chính 1 Phần thứ nhất- II- Danh mục Cột số TT điểm C- Chứng từ kế toán Sửa lại: “11, 12, 13, Hệ thống chứng từ kế ban hành theo các văn bản pháp luật 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, chứng từ kế toán khác, đã in: “11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25” toán 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27” 2 Cột tên chứng từ đã in: “Bảng thanh, Sửa lại “Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB quyết toán chi phí KCB BHYT” BHYT” Từ mẫu C01a- HD đến mẫu C55b- Sửa lại: (Đã ban hành 3 III- Mẫu chứng từ kế HD góc trên bên phải, đã in: (Ban theo QĐ số 19/2006/QĐ- toán hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC BTC ngày 30/3/2006 của ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Bộ trưởng BTC) Phần thứ hai- II- Danh mục Cột STT: 4 Hệ thống tài hệ thống Loại 0, đã in: “1, 2, 4, 5, 6”; Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5” khoản kế toán TKKT Loại 5, đã in: 45, 43, 44 Sửa lại: “ 43, 44, 45” 5 Cột Số hiệu TK: TK 664, 673, 674 Sửa lại: 6641 “Năm không in số hiệu TK cấp 2 trước”; 6642 “Năm nay”; 6643 “Năm sau”; 6731 “Năm trước”; 6732 “Năm nay”; 6741 “Năm trước”; 6742 “Năm nay” 6 III- Giải thích Tài khoản 412: Chênh lệch đánh giá Sửa lại: “Tài khoản 412” nội dung, kết lại tài sản, đã in “ài khoản 412” cấu và phương 7 Tài khoản 441: Phương pháp hạch Sửa lại: “1, 2, 3, 4, 5, 6, pháp ghi chép toán kế toán một số hoạt động kinh 7, 8, 9” tài khoản kế tế chủ yếu, số thứ tự các nghiệp vụ, toán đã in “ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12” 8 Tài khoản 464: Phương pháp hạch Sửa lại “III- Tại Bảo toán kế toán một số hoạt động kinh hiểm xã hội huyện” tế chủ yếu, đã in “II- Tại Bảo hiểm xã hội huyện” 9 Tài khoản 662: Hạch toán tài khoản Sửa lại “1, 2, 3, 4”
  4. này cần tôn trọng một số quy định sau, đã in “1, 2, 3, 5” 10 Phần thứ ba- Danh mục và Đã in: “II- Danh mục và mẫu sổ” Sửa lại: “III- Danh mục Hệ thống sổ kế mẫu sổ và mẫu sổ” toán 11 Từ mẫu S01- H đến mẫu S63- H góc Sửa lại (Đã ban hành theo trên bên phải, đã in (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày ngày 30/3/2006 của Bộ 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC) trưởng BTC) 12 Giải thích Giải Đã in: “III- Giải thích nội dung và Sửa lại: “IV- Giải thích thích nội dung phương pháp ghi sổ kế toán” nội dung và phương pháp và phương ghi sổ kế toán” pháp ghi sổ kế toán 13 Phần thứ tư- I- Quy định Đã in, 2.1.2- Báo cáo tài chính năm Sửa lại: 3.1.2- - Báo cáo Hệ thống báo chung tài chính năm cáo tài chính 14 II- Danh mục Mẫu số B08a- BH, phần II, cột số Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, và mẫu báo TT, điểm 3, đã in: “2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5, 3.6” cáo 2.5, 2.6” 15 Mẫu số 08b- BH, đã in: (Ban hành Sửa lại: (Ban hành theo theo QĐ số 2006/QĐ-BTC ngày QĐ số 51/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 16 III- Nội dung Báo cáo B02a- BH, đã in: “III- Kinh Sửa lại: “II- Kinh phí dự và phương phí dự án; IV- Kinh phí đầu tư xây án; III- Kinh phí đầu tư pháp lập báo dựng cơ bản” xây dựng cơ bản” cáo tài chính 17 Báo cáo B03a- BH, điểm 4- Nội dung Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, và phương pháp lập, đã in: “ 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11” 4.10, 4.11” ” 18 Báo cáo B07a- BH, điểm 4- Nội Sửa lại: “4.1, 4.2, 4.3, dung và phương pháp lập báo cáo, đã 4.4, 4.5” in: “ 1, 2, 3, 4, 5” 19 Báo cáo B08a- BH, đã in: “1- Mục Sửa lại: “1. Mục đích; 2. đích; 2- Kết cấu của báo cáo; 3. Nội Kết cấu của báo cáo; 4. dung và phương pháp lập” Nội dung và phương pháp lập” 20 Báo cáo B08b- BH, đã in: “Phần II- Sửa lại: “Phần III- Kinh Kinh phí chi BHYT đề nghị quyết phí chi BHYT đề nghị toán” quyết toán”
  5. 21 Báo cáo B09a- BH, đã in: “1- Mục Sửa lại: “1. Mục đích” đích” 22 Báo cáo B10- BH, điểm 3 -Nội dung Sửa lại: “3.1, 3.2, 3.3, và phương pháp lập báo cáo, đã in: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7” “1,2, 3, 4, 5, 6, 7” 23 Báo cáo B11- BH, đã in: “1- Mục Sửa lại: “1. Mục đích; 2. đích; 2- Kết cấu của báo cáo; 3- Cơ Kết cấu của báo cáo; 3. sở lập báo cáo; 4- Nội dung và Cơ sở lập báo cáo; 4. Nội phương pháp lập báo cáo” dung và phương pháp lập báo cáo” 24 Báo cáo B12- BH, điểm 4- Nội dung Sửa lại: “I.1, I.2, II.1, và phương pháp lập thuyết minh báo II.2, II.3, II.4” cáo tài chính, đã in: “1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2