Quyết định 26/2003/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định 26/2003/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2003/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2003/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2003/Q -QLD Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM - B Y T S 26/2003/Q -QLD NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý Dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t ; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001 - 2005; giao cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m QUY T NNH i u 1. Công b t 33 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 61 (sáu mươi m t) m phNm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 năm k t ngày ký. Tr n Công K ( ã ký) DANH M C
  2. M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S K LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2003/Q -QLD ngày 18 tháng 4 năm 2003) STT Tên m phNm Tiêu chuNn H n dùng S ăng ký 1. Công ty ăng ký: Công ty c ph n Qu c t C&T 6/58 ư ng 3/2, phư ng 12, qu n 10, TP.HCM 1.1. Nhà s n xu t: Amore Pacific Corporation, Suwon Factory 751-3, Young Duck-Ri, Kiheung-Up, Youngin-Si, Kyungki-Do, Korea 1 Laneige Eye Designer Cream NSX 36 LHMP-1538- tháng 03 2 Laneige Water Manager Emulsion 1 NSX 36 LHMP-1539- tháng 03 3 Laneige Aqualish Gloss 137, 130, 101, 141, NSX 36 LHMP-1540- 133 tháng 03 4 Laneige Arrange Skin Refiner 1 NSX 36 LHMP-1541- tháng 03 5 Laneige Arrange Skin Refiner 2 NSX 36 LHMP-1542- tháng 03 6 Laneige Arrange Skin Refiner 3 NSX 36 LHMP-1543- tháng 03 7 Laneige City Protect Essence NSX 36 LHMP-1544- tháng 03 8 Laneige Clear Fitting Base 40,60 NSX 36 LHMP-1545- tháng 03 9 Laneige Clear Lighting Foundation 13, 21, 23, NSX 36 LHMP-1546- 31 tháng 03 10 Laneige Completing Cake Foundation 13, 21, NSX 36 LHMP-1547- 23 tháng 03 11 Laneige Everyday Sun Block NSX 36 LHMP-1548- tháng 03 12 Laneige Fitting Day Twin Cake 13,21,23,31 NSX 36 LHMP-1549- tháng 03 13 Laneige Gloss Pure Lipstick 233,201,204,230 NSX 36 LHMP-1550- tháng 03 14 Laneige Happy Style Pact NSX 36 LHMP-1551-
  3. tháng 03 15 Laneige It Magic Concealer NSX 36 LHMP-1552- tháng 03 16 Laneige It Magic Lighting Gel NSX 36 LHMP-1553- tháng 03 17 Laneige Last Fitting Eyebrow 39,79 NSX 36 LHMP-1554- tháng 03 18 Laneige Light Fitting Lipstick 37, 47, 17, 15, NSX 36 LHMP-1555- 43, 01, 03, 13, 41, 39 tháng 03 19 Laneige Lightening Ended Loose Powder 1, 2 NSX 36 LHMP-1556- tháng 03 20 Laneige Liquid Rouge 337, 347, 321, 301, 345 NSX 36 LHMP-1557- tháng 03 21 Laneige Moisture Effect Cream 1 NSX 36 LHMP-1558- tháng 03 22 Laneige Moisture Effect Cream 2 NSX 36 LHMP-1559- tháng 03 23 Laneige Moisture Fitting Base 40, 60 NSX 36 LHMP-1560- tháng 03 24 Laneige Moisture Lighting Foundation 13, 21, NSX 36 LHMP-1561- 23, 31 tháng 03 25 Laneige Moisture Lipliner 01,11,30 NSX 36 LHMP-1562- tháng 03 26 Laneige Natural Ended Loose Powder 1,2 NSX 36 LHMP-1563- tháng 03 27 Laneige Natural Ended Pressed Powder 1,2 NSX 36 LHMP-1564- tháng 03 28 Laneige Pure Face Cleansing Milk NSX 36 LHMP-1565- tháng 03 29 Laneige Triple Eyeshadow 67,63,43,54,75,31 NSX 36 LHMP-1566- tháng 03 30 Laneige Ultra Hydro Essence NSX 36 LHMP-1567- tháng 03 31 Laneige Wash Up Clensing Oil NSX 36 LHMP-1568- tháng 03 32 Laneige Wash Up Gell Foam NSX 36 LHMP-1569- tháng 03
  4. 33 Laneige Water Bank Essence NSX 36 LHMP-1570- tháng 03 34 Laneige Water Manager Emulsion 2 NSX 36 LHMP-1571- tháng 03 35 Laneige Water Manager Essence Gel NSX 36 LHMP-1572- tháng 03 36 Laneige Water Sleeping Pack NSX 36 LHMP-1573- tháng 03 37 Laneige Waterful Wash Off Pack NSX 36 LHMP-1574- tháng 03 38 Mamonde Bloom Lasting Compact NSX 36 LHMP-1575- tháng 03 39 Mamonde Clear Pure Skin Softener NSX 36 LHMP-1576- tháng 03 40 Mamonde Eye Brow Pencil NSX 36 LHMP-1577- tháng 03 41 Mamonde Flower First Serum NSX 36 LHMP-1578- tháng 03 42 Mamonde Hydra Dual Foam & Foam NSX 36 LHMP-1579- tháng 03 43 Mamonde Hydra Emulsion 1 NSX 36 LHMP-1580- tháng 03 44 Mamonde Hydra Emulsion 2 NSX 36 LHMP-1581- tháng 03 45 Mamonde Hydra Lasting Cream 1 NSX 36 LHMP-1582- tháng 03 46 Mamonde Hydra Lasting Cream 2 NSX 36 LHMP-1583- tháng 03 47 Mamonde Hydra Skin Softener 1 NSX 36 LHMP-1584- tháng 03 48 Mamonde Hydra Skin Softener 2 NSX 36 LHMP-1585- tháng 03 49 Mamonde Hydra Soft Peel Off Pack NSX 36 LHMP-1586- tháng 03 50 Mamonde Line Liquid NSX 36 LHMP-1587- tháng 03 51 Mamonde Natural Sun Cream NSX 36 LHMP-1588- tháng 03
  5. 52 Mamonde Powder Pack NSX 36 LHMP-1589- tháng 03 53 Mamonde Secret Night Cream NSX 36 LHMP-1590- tháng 03 54 Mamonde Soft Bloom Foundation NSX 36 LHMP-1591- tháng 03 55 Mamonde Soft Bloom Make Up Base NSX 36 LHMP-1592- tháng 03 56 Mamonde Soft Clear Cover Cake NSX 36 LHMP-1593- tháng 03 57 Mamonde Soft Dream Twin Cake NSX 36 LHMP-1594- tháng 03 58 Mamonde Soft Morning Cream NSX 36 LHMP-1595- tháng 03 59 Mamonde Volume Mascara NSX 36 LHMP-1596- tháng 03 60 Mamonde White Pure Cream NSX 36 LHMP-1597- tháng 03 61 Mamonde White Pure Fluid NSX 36 LHMP-1598- tháng 03
Đồng bộ tài khoản