Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
12
download

Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  263/Q§­N H 1 4   T N N S N G µ Y  19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  S ö A   é T  S è  §I Ò U  C ñ A M  Q U Y  C H Õ  B ¶ O  L∙N H   µ  T¸I ¶ O  L∙N H  V A Y  V è N  N í C N G O µ I V  B  B A N   µ N H  K Ì M   H E O  Q U Y Õ T  ® Þ N H  S è   H T 23/Q§­N H 1 4  N G µ Y  21­02­1994  C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C T N N THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  5­   cø  l Ng h Nh n   24­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è: 58/CP  µy  8­ cø  ®Þ s  ng 30­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc  ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc.   ®Ò ngh c V tr VT d Ng h Nh n QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    öa  ét  è  Òu  ña  1: S m s §i c Quy  Õ   ch b¶o    µ  i l∙nhv t¸ b¶o      l∙nhvay  èn  v níc ngoµi ban  µnh  Ìm      h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 23/Q§­NH4   µy  2­ ng 21­ 1994  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc: Th ®è Ng h Nh n 1.1.Söa  éidung  o¹n  Ó  ©n      n  ® "§ ph t¸nkh¶  n¨ng  ñiro,tæng  è  Òn nhËn  r    s ti   b¶o    µ  i l∙nhv t¸  b¶o    l∙nhcho  ét  m kh¸ch hµng    kh«ng    qu¸ 10%   µ  v cho  êikh¸ch m    hµng  ínnhÊt kh«ng    l    qu¸ 30%   tæng  møc  b¶o    µ  i l∙nhv t¸ b¶o    ù  Õn)cña    l∙nh(d ki   Ng ©n   µng  Ën  h nh b¶o    µ  i l∙nhv t¸  b¶o  l∙nh"cña  Òu  thµnh:"§Ó  ©n      §i 10    ph t¸n kh¶ n¨ng  ñiro,tæng  è  Òn nhËn  r    s ti   b¶o  l∙nh,t¸   i b¶o lanh cho  ét    m kh¸ch hµng    kh«ng  qu¸ 10%   èn  ù cã  ña  ©n   µng  Ën  v t   c Ng h nh b¶o l∙nh,t¸   i b¶o l∙nh.Trêng    hîp  ©n   µng  Ën  Ng h nh b¶o  l∙nh,t¸   i b¶o    ã  l∙nh c nhu  Çu  c b¶o l∙nh,t¸   i b¶o    l∙nh cao  ¬n  h 10%   èn  ù cã,ph¶icã    v t      v¨n b¶n    Þ  ©n  µng  µ   ícTrung  ®Ò ngh Ng h Nh n   ¬ng cho  Ðp  µ  ph v chØ   îc thùc  Ön    ã  ®  hi khi c v¨n  b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   ch thu c Ng hµng  µ   ícTrung  ng". Nh n   ¬ 1.2.Bá     õ "Tõ    c¸c t   1990  Ò   íc"trong ý  v tr     thø  cña  iÓ m   8  ® 11.1.1,trong ý      thø  cña  iÓ m   2  ® 11.1.2vµ    trong ý  2  ña  iÓ m     thø  c ® 11.2 cña  Òu    §i 11. §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.C¸c  ®Þ n c hi l     k t  k  Quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3: Ch¸nh  V¨n  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Vô  ëng  ô    tr Vtd   tr V qu¶n  ýNgo¹ihèi, l     Vô   ëng  ô   tr V Nghiªn cøu    Kinh  Õ, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  t   tr V K to¸n­ T     tr
  2. 2 Vô     Þnh  Õ   µichÝnh, Ch¸nh  c¸c § ch t     Thanh    ô   ëng  ô   tra,V tr V Tæng   Óm   ki so¸t,   Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ   ã  ªn d Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   quan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng; Gi¸m  c    ë Ng h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è; Tæng       ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  h¬ng  ¹i, ®è c¸c Ng h T m  Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr ÓnchÞu   i   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản