Quyết định 264/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 264/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 264/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 264/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  264/Q§­N H 2 1  n g µ y  04  ® h s th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g   « n g  n g hi Ö p  v µ  P h¸t tri Ó n N « n g  th«n Vi Ö t N a m  trong  N k h u « n  kh æ  D ù  ¸n Hi Ö n  ®¹i h o¸ n g © n  h µ n g  v µ   Ö  th è ng thanh  h to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­C¨n  nghÞ  nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m     Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Giao  Ng ©n  µng  cho  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr ÓnN«ng   i   th«n  ViÖt Nam   îc phÐp    ®  vay  ¹ m ét  li  kho¶n  Ýn  ông  íitæng  è  Òn ¬ng  ¬ng  td v  s ti t ® kh«ng    qu¸ 10.000.000 USD   êitr Öu §«    ü)  õ nguån  èn    (m   i   laM t   v vay  ña  ©n   c Ng hµng  Õ   í trong khu«n  Th gi i     khæ   ù  HiÖn  iho¸  ©n  µng  µ  Ö   èng  d ¸n  ®¹   ng h v h th thanh  to¸n ®Ó   u   tiÓu  ù  HiÖn  i ho¸  ©n   µng    ®Ç t d ¸n  ®¹   Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam.    
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt, Tæng     gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i N«ng  th«n  ViÖt Nam   ñ  ng  ùc hiÖn  Öc  ótvèn    ch ®é th   vi r   th«ng  qua Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     l     ¸n Ng ©n   µng  h theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  Õ   í vÒ     ®Þ hi h c Ng h Th gi i gi¶i   ng©n   cho  ù     D ¸n. Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón  i  n«ng  th«n ViÖtNam   Þu      ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  îp lÖ  ña  n    ótvèn  µ    vt h   c ®¬ xinr   v c¸c chøng  õ kÌm    t  theo.Trëng    Ban  qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  Þu  l     ¸n  h ch tr¸ch   nhiÖ m   ùc  Ön    ©n  th hi gi¶ing theo yªu  Çu  ña  c c Tæng   gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   Vi   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  µ  ®Þ v thñ tôcgi¶i ©n  ña  ©n  µng  Õ   í .     ng c Ng h Th gi i §i Ò u    ©n  µng  3.­Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam       chÞu  tr¸chnhiÖ m   ng  ãp  ét    ®ã g m kho¶n  kinh phÝ ¬ng  ¬ng    t ® 65.500 USD     (s¸u m ¬il¨m  µn    ng n¨m  tr¨m  laM ü)  õ nguån  èn  §«    t  v vay  ¹ quy  nh  ¹ §iÒu  nãi l  i ®Þ ti   1    trªncho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       Ng h Nh n     ®Ó thuª chuyªn      Ên  ç  îcho    gia t v h tr  Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng  l     ¸n Ng h qu¶n  ýdù    l   ¸n tæng  Ó. th Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  Þu  l     ¸n Ng h ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  l  dông  Çn  ph kinh phÝ  ng  ãp  ãitrªntheo  ng    ®ã g n    ®ó quy  nh  ña  Öp  nh   ®Þ c Hi ®Þ TÝn  ông  d Ph¸ttr Ón,Dù   kh¶  ,   i   ¸n  thi Quy Õt  nh  Çu    ña  ñ íng  Ýnh  ®Þ § t c Th t Ch phñ  µ      v c¸c v¨n b¶n ph¸p quy  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,qu¶n  ývµ    î l  tv x d   l   tr¶n   nícngoµicña  µ   íc.     Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  ¹ch to¸nviÖc  ùc hiÖn  l     ¸n Ng h h   th   cho  vay  ¹     î,thu  l ithu n   , l∙vµ    îNg ©n  µng  Õ   í .   tr¶n   i h Th gi i §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban  qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng, Chñ  l     ¸n  h   tÞch  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ Ng ©n   µng  tr   h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ViÖt Nam,    Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  ViÖt Nam   µ  ñ   ëng    n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc cã  ªn v Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản