intTypePromotion=1

Quyết định 266/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
101
lượt xem
5
download

Quyết định 266/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 266/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 266/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  266/Q§­N H 2 1  n g µ y 04  ® n th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g  N g o ¹i th¬ n g   Ö t N a m  trong kh u« n  k h æ   ù  ¸n  Ö n  ®¹i h o¸  Vi D Hi n g © n  h µ n g  v µ h Ö  th è ng thanh to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Giao  cho  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   îc phÐp    Ng h Ngo   ¬ Vi   ®  vay l¹ m ét    i kho¶n  Ýn  ông  íi td v  tæng  è  Òn t ng  ¬ng  s ti  ¬ ® kh«ng    qu¸ 5.350.000    USD   (n¨m  iÖu ba  tr   tr¨m  n¨m  ¬ingµn  laM ü)  õ nguån  èn  m  §«    t  v vay  ña  ©n  µng  c Ng h Th Õ   í trong khu«n  gi   i   khæ   ù  HiÖn  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  d ¸n  ®¹     h v h th thanh  to¸n®Ó   u    Óu dù    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam.   ®Ç tti   ¸n Hi ®¹     h Ngo   ¬ Vi  
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt, Tæng     gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h Ngo¹i th ng  Öt   ¬ Vi Nam   ñ  ng  ùc ch ®é th   hiÖn  Öc  ótvèn  vi r   th«ng qua Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  l     ¸n Ng h theo      c¸c quy ®Þnh   Ön  µnh  ña  ©n   µng  Õ   í  Ò     ©n  hi h c Ng h Th gi i v gi¶ing cho  ù     D ¸n. Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   Þu  ®è Ng h Ngo   ¬ Vi   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp   vt h  lÖ  ña  n    ótvèn  µ    c ®¬ xinr   v c¸cchøng  õkÌm  t  theo.Trëng    Ban qu¶n  ýc¸cDù     l     ¸n Ng ©n   µng  Þu  h ch tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    ©n    th hi gi¶ing theo yªu  Çu  ña  c c Tæng   Gi¸m  c  ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam   ®è Ng h Ngo   ¬ Vi   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  µ  ñ ®Þ v th   tôcgi¶i ©n  ña  ©n  µng  Õ   í .    ng c Ng h Th gi i §i Ò u    ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   Þu  3.­Ng h Ngo   ¬ Vi   ch tr¸chnhiÖ m   ng    ®ã gãp  ét  m kho¶n  kinh phÝ ¬ng  ¬ng    t ® 32.600  USD     ¬ihaingµn        (ba m     s¸u tr¨m §« laM ü)  õ nguån  èn    t  v vay  ¹ quy  nh  ¹  Òu  nãitrªncho  ©n   µng  µ   l i ®Þ ti§i 1      Ng h Nh nícViÖtNam           ®Ó thuªchuyªn giatvÊn  ç  î      h tr cho  Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    ©n   l     ¸n Ng hµng  qu¶n  ýdù    l   ¸n tæng  Ó. th Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  Þu  l     ¸n Ng h ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  l  dông  Çn  ph kinh phÝ  ng  ãp  ãitrªntheo  ng    ®ã g n    ®ó quy  nh  ña  Öp  nh   ®Þ c Hi ®Þ TÝn  ông  d Ph¸ttr Ón,Dù   kh¶  ,   i   ¸n  thi Quy Õt  nh  Çu    ña  ñ íng  Ýnh  ®Þ § t c Th t Ch phñ  µ    b¶n  v c¸c v¨n  ph¸p quy  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, qu¶n  ývay  µ  l  tv x d   l  v tr¶nînícngoµicña  µ   íc.        Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  ¹ch to¸nviÖc  ùc hiÖn  l     ¸n Ng h h   th   cho vay  ¹     î,thu  l ithu n   , l∙vµ    îNg ©n  µng  Õ   í .   tr¶n   i h Th gi i §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh  V¨n phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng, Chñ  l     ¸n  h   tÞch  éi ®ång  H  Qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam,  tr   h Ngo   ¬ Vi   Tæng Gi¸m  c  ®è Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   µ  ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   h Ngo   ¬ Vi   v Th tr c¸c ®¬ v tr     hµng  µ   íccã  ªnquan  Þu  Nh n   li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2