Quyết định 267/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định 267/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 267/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng hải Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 267/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  267/Q§­N H 2 1  n g µ y 04  ® n th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g  T h ¬ n g   ¹ i  æ  p h Ç n m C H µ n g  h ¶i Vi Ö t N a m  trong kh u« n  k h æ  D ù   ¸n Hi Ö n  ®¹i h o¸ n g © n  h µ n g  v µ   Ö  th è ng h thanh to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Giao    cho  ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  µng    Öt Ng h Th m  ph H h¶i Vi   Nam   îcphÐp  ®  vay  ¹ m ét  l  i kho¶n  Ýn  ông  íi td v  tæng  è  Òn t ng  ¬ng  s ti  ¬ ® kh«ng  qu¸ 2.600.000 USD     iÖu s¸u tr¨m  µn  la M ü)  õ nguån  èn      (haitr     ng §«    t  v vay  ña  c Ng ©n   µng  Õ   í trong khu«n  h Th gi i    khæ   ù  HiÖn  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   d ¸n  ®¹     h vh thèng thanh to¸n ®Ó   u    Óu  ù  HiÖn  i ho¸  ©n   µng  ¬ng  ¹i   ®Ç t ti d ¸n  ®¹   Ng h Th m  Cæ   Çn  µng    ÖtNam. ph H h¶iVi  
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt,Tæng    gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  µng    Öt Nam   ®è Ng h Th m  ph H h¶iVi   chñ  ng  ùc  Ön  Öc  ótvèn  ®é th hi vi r   th«ng qua  Ban Qu¶n  ý c¸c Dù   Ng ©n   l     ¸n  hµng theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  Õ   í vÒ     ©n  ®Þ hi h c Ng h Th gi i gi¶ing   cho  ù     D ¸n.Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  µng    Öt ®è Ng h Th m  ph H h¶i Vi   Nam   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp  Ö  ña  n    ótvèn  µ      vt h l c ®¬ xin r   v c¸c chøng  õ t  kÌm theo.Trëng    Ban qu¶n  ý c¸c Dù   Ng ©n   µng  Þu  l     ¸n  h ch tr¸ch nhiÖm   ùc   th   hiÖn    ©n  gi¶ing theo  cÇu  ña  yªu  c Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹iCæ   ®è Ng h Th m  phÇn  µng    Öt Nam   H h¶iVi   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  µ  ñ tôc gi¶ing©n  ña  ®Þ v th       c Ng ©n  µng  Õ   í . h Th gi i §i Ò u    ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  µng    Öt Nam   Þu  3.­Ng h Th m  ph H h¶iVi   ch tr¸chnhiÖ m   ng  ãp  ét    ®ã g m kho¶n  kinh phÝ  ¬ng  ¬ng    t ® 32.700 USD  (ba  ¬i m  haingµn  Èy    b tr¨m  laM ü)  õ nguån  èn  §«    t  v vay  ¹ quy  nh  ¹ §iÒu  nãitrªn l i ®Þ ti   1      cho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     Ng h Nh n     ®Ó thuª chuyªn     Ên  ç  î   gia t v h tr  cho Ban  Qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng  l     ¸n Ng h qu¶n  ýdù    l   ¸n tæng  Ó. th Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  Þu  l     ¸n Ng h ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  l  dông  Çn  ph kinh phÝ  ng  ãp  ãitrªntheo  ng    ®ã g n    ®ó quy  nh  ña  Öp  nh   ®Þ c Hi ®Þ TÝn  ông  d Ph¸ttr Ón,Dù   kh¶  ,   i   ¸n  thi Quy Õt  nh  Çu    ña  ñ íng  Ýnh  ®Þ § t c Th t Ch phñ  µ    b¶n  v c¸c v¨n  ph¸p quy  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, qu¶n  ývay  µ  l  tv x d   l  v tr¶nînícngoµicña  µ   íc.        Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  ¹ch to¸nviÖc  ùc hiÖn  l     ¸n Ng h h   th   cho  vay  ¹     î,thu  l ithu n   , l∙vµ    îNg ©n  µng  Õ   í .   tr¶n   i h Th gi i §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh V¨n  phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng, Chñ  l     ¸n  h   tÞch  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn  µng    Öt tr Ng h Th m Cæ ph H h¶i Vi   Nam,  Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  µng    Öt Nam   ®è Ng h Th m  ph H h¶iVi   vµ  ñ  ëng    n  Þ  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc cã  ªnquan  Þu  Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản