Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2756/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2756/2004/Q -BYT NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2004 V VI C I U CH NH H S XÁC NNH TR N THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CH A B NH N I TRÚ CHO NGƯ I B NH CÓ TH B O HI M Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph ban hành kèm theo i u l BHYT và quy nh t i kho n 3 m c IV ph n B c a Thông tư s 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 c a B Y t hư ng d n khám ch a b nh, s d ng qu khám ch a b nh và thanh toán chi phí khám ch a b nh theo ch b o hi m y t v th m quy n i u ch nh h s k xác nh tr n thanh toán chi phí khám ch a b nh n i trú c a ngư i b nh có th b o hi m y t ; Căn c Công văn s 2050/BHXH-G YT ngày 22/7/2004 c a B o hi m xã h i Vi t Nam v vi c i u ch nh tr n thanh toán i u tr n i trú; m b o quy n l i cho ngư i tham gia BHYT và c a các cơ s y t , trên cơ s tình hình bi n ng v giá thu c, giá v t tư tiêu hao y t trong th i gian qua; Theo ngh c a V trư ng V i u tr và V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Y t ; QUY T NNH i u 1. i u ch nh h s k t 1,1 lên 1,2 làm cơ s xác nh tr n thanh toán chi phí i u tr n i trú i v i ngư i b nh có th b o hi m y t cho năm 2004. i u 2. H s k b ng 1,2 ư c áp d ng cho t t c các cơ s y t có h p ng khám ch a b nh b o hi m y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V : i u tr , K ho ch - Tài chính, Pháp ch , Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , B nh vi n thu c các B ngành, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Tr n Chí Liêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản