Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
327
lượt xem
56
download

Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  28/2002/Q§­N H N N   n g µ y  11 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  s ö a ® æ i  §i Ò u   Q u y Õ t ® Þ n h   v 2  s è  1627/2001/Q§­N H N N  n g µ y   31/12/2001  ñ a th è ng ® è c   c n g © n  h µ n g  n h µ   íc v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ  ch o  vay  n q c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   è i víi h¸ch h µ n g ®  k thè ng ® è c   © n  h µ ng N h µ  n íc  ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u    öa  æi  Òu  Quy Õt  nh  è  1. S ® §i 2  ®Þ s 1627/2001/Q§­NHNN   µy  ng 31/12/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh h Quy  Õ   ch cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è     kh¸ch hµng      nh sau: "QuyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 02  ®Þ n c hi l   t   01    n¨m  2002. Quy     chÕ   cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víikh¸ch hµng  c tæ  td ®è       ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh  µy  n thay thÕ    cho Quy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è     kh¸ch  hµng  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 284/2000/Q§­NHNN1   µy  ng 25/8/2000  cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc”. Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  3. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông,kh¸ch hµng  ®è tæ  td     vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  Þu  v c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản