Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
169
lượt xem
16
download

Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 28/2004/Q -BGTVTNGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY NNH PH M VI TRÁCH NHI M C A THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N VÀ NNH BIÊN AN TOÀN T I THI UTRÊN PHƯƠNG TI N THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ph m vi trách nhi m c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n và nh biên an toàn t i thi u trên phương ti n th y n i a”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các văn b n quy ph m pháp lu t sau ây: Quy t nh s 1941-Q ngày 12 tháng 8 năm 1971 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành “Quy nh t m th i v ph m vi trách nhi m c a thuy n viên tàu sông”; Quy t nh s 2597/2000/Q - BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i “v nh biên an toàn t i thi u trong m t ca làm vi c c a thuy n viên trên phương ti n thu n i a”. i u 3. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH PH M VI TRÁCH NHI M C A THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N VÀ NNH BIÊN AN TOÀN T I THI U TRÊN PHƯƠNG TI N THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 28/ 2004/Q -BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh ph m vi trách nhi m c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n và nh biên an toàn t i thi u s lư ng ch c danh thuy n viên trong m t ca làm vi c trên phương ti n thu n i a. 2. Quy nh này áp d ng i v i: a) Thuy n trư ng, thuy n phó m t, thuy n phó hai, thu th , máy trư ng, máy phó m t, máy phó hai, th v n hành máy và ngư i lái phương ti n làm vi c trên phương ti n thu n i a; b) Ch phương ti n. 3. Quy nh này không áp d ng i v i thuy n viên và ngư i lái phương ti n thu n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh và tàu cá. i u 2. Trách nhi m chung c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a 1. Ch p hành pháp lu t Vi t Nam, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p và pháp lu t c a nư c khác khi phương ti n c a Vi t Nam ang ho t ng trong ph m vi lãnh th c a nư c ó. 2. Ch p hành k lu t lao ng, th c hi n y ph m vi trách nhi m theo ch c danh trong khi làm vi c, ch p hành nghiêm ch nh m nh l nh c a thuy n trư ng và ngư i ch huy tr c ti p, th c hi n y th t c giao nh n ca, ghi chép nh t ký y , rõ ràng. 3. Ch r i phương ti n khi ư c phép c a thuy n trư ng ho c ngư i ph trách phương ti n ho c ch phương ti n.
 3. i u 3. Trách nhi m c a ch phương ti n 1. L p danh b thuy n viên làm vi c trên phương ti n theo m u quy nh t i Ph l c kèm theo; 2. B trí s lư ng và úng tiêu chuNn ch c danh thuy n viên làm vi c trên phương ti n theo Quy nh này, phù h p v i s ca làm vi c trong ngày; 3. Ngoài nh ng ch c danh thuy n viên ã ư c quy nh trong nh biên an toàn t i thi u t i i u 16 c a Quy nh này, trong trư ng h p c n thi t ch phương ti n ư c b trí thêm thuy n viên ho c các ch c danh khác như : Y tá, i n báo viên, th l n, th cu c, th hút, th kích kéo, nhân viên ph c v ... m b o yêu c u công vi c; 4. Quy nh ph m vi trách nhi m c a các ch c danh khác làm vi c trên phương ti n chưa có trong nh biên an toàn t i thi u t i Quy nh này; 5. m b o an toàn lao ng, v sinh lao ng cho thuy n viên và các ch c danh khác làm vi c trên phương ti n. Chương 2: TRÁCH NHI M C TH THEO CH C DANHTHUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA i u 4. Thuy n trư ng Thuy n trư ng là ngư i ch huy cao nh t trên phương ti n ho c oàn phương ti n, có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Qu n lý, b o m an toàn v ngư i, phương ti n và tài s n trên phương ti n; 2. Qu n lý s nh t ký hành trình, danh b thuy n viên, danh sách hành khách (n u có) và s sách gi y t c n thi t khác c a phương ti n, t ch c vi c ghi chép và thư ng xuyên ki m tra vi c ghi chép s sách theo úng quy nh; 3. T ch c giao nh n hàng hoá, ph c v hành khách theo l nh i u ng ho c h p ng v n chuy n và các quy nh hi n hành; 4. T ch c phân công, giám sát, ôn c thuy n viên hoàn thành nhi m v ; 5. T ch c vi c b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho thuy n viên và nh ng ngư i t p s thuy n viên; 6. Theo dõi tình hình lu ng l ch, khí tư ng thu văn, th c hi n i u khi n phương ti n theo bi u v n hành i v i nh ng tuy n theo quy nh ph i có bi u v n hành; ch ư c ón, tr khách, x p d hàng hoá nh ng nơi ã quy nh tr trư ng h p g p n n ho c b t kh kháng;
 4. 7. N m v ng tình tr ng k thu t, th i h n ho t ng và chu kỳ s a ch a c a phương ti n; khi phương ti n s a ch a ph i th c hi n giao nh n phương ti n, phân công thuy n viên giám sát vi c s a ch a; 8. Khi phương ti n b tai n n, ph i th c hi n m i bi n pháp c p c u có hi u qu nh t; n u phương ti n b m, thuy n trư ng là ngư i cu i cùng r i phương ti n sau khi ã thi hành các bi n pháp c u ngư i, tài s n, hàng hoá và các gi y t c n thi t c a phương ti n; 9. Khi nh n ư c tín hi u c p c u, ph i t ch c tham gia c u n n n u vi c làm này không gây nguy hi m i v i thuy n viên, hành khách và phương ti n do mình ch huy; 10. Phương ti n ang ho t ng trên ư ng thu n i a n u có trư ng h p sinh , t vong ho c m au, tai n n thì thuy n trư ng ph i có trách nhi m gi i quy t theo quy nh như sau: a) Khi có ngư i m au, tai n n, ph i t ch c sơ c u cho n n nhân n u nghiêm tr ng ph i k p th i ưa i c p c u t i cơ s y t g n nh t; b) Khi có ngư i sinh ho c t vong, ph i l p biên b n v i s tham gia c a 2 nhân ch ng. Biên b n t vong ph i kèm theo b n kê khai tài s n, gi y t c a ngư i ch t, ph i qu n lý biên b n và tài s n ó giao l i cho chính quy n a phương và thân nhân ngư i ch t; 11. Khi r i phương ti n, ph i tr c ti p bàn giao nhi m v cho thuy n phó ho c ngư i ư c y quy n; trư ng h p v ng m t t m t ca làm vi c tr lên ph i bàn giao b ng văn b n; n u không th ti p t c m nh n nhi m v ph i giao quy n ch huy cho thuy n phó ng th i ph i báo cáo ngay cho ch phương ti n; 12. Trư ng h p chuy n giao nhi m v cho ngư i khác theo yêu c u c a ch phương ti n ph i l p biên b n nêu rõ hi n tr ng thuy n viên, tr ng thái k thu t phương ti n, trang thi t b , tài s n, s sách, gi y t , tài li u có liên quan c a phương ti n. Biên b n bàn giao m i bên gi m t b n, g i ch phương ti n m t b n; 13. Trư c khi kh i hành ph i giao nhi m v c th cho thuy n viên; trư c gi r i c ng, b n ph i ki m tra, ôn c các b ph n thuy n viên có liên quan chuNn b y nguyên, nhiên, v t li u, lương th c, th c phNm... ph c v chuy n i; ch r i b n khi phương ti n b o m an toàn và chuNn b y cho chuy n i; 14. Tr c ti p ph trách m t ca làm vi c, tr c ti p i u khi n phương ti n qua nh ng khu v c nguy hi m; ngoài gi i ca, n u thuy n phó ho c máy trư ng ngh , thuy n trư ng ph i có m t v trí ch huy k p th i gi i quy t công vi c; 15. Th c hi n nhi m v c a thuy n phó n u không có cơ c u ch c danh thuy n phó trên phương ti n; 16. Trong ph m vi trách nhi m c a mình, thuy n trư ng có quy n:
 5. a) ngh thay i ho c không ti p nh n thuy n viên làm vi c trên phương ti n n u xét th y không tiêu chuNn quy nh; b) Bu c thuy n viên r i kh i phương ti n n u có nh ng hành vi không ch p hành m nh l nh c a thuy n trư ng ho c vi ph m n i quy, quy nh khi làm vi c; c) T ch i cho phương ti n th c hi n chuy n i n u xét th y phương ti n ho c i u ki n khí h u th y văn, môi trư ng không m b o an toàn ho c phương ti n h t h n ho t ng; d) ngh khen thư ng thuy n viên hoàn thành xu t s c nhi m v ho c k lu t thuy n viên không hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 5. Thuy n phó m t Thuy n phó m t là ngư i giúp vi c thuy n trư ng, có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Tr c ti p ph trách các công vi c thu c ph n boong, ph trách công tác b o dư ng, s a ch a phương ti n ph n v tàu t m n nư c tr lên, boong, thư ng t ng, các khoang hàng, h th ng neo, lái, thông tin, c u sinh, c u ho . Ph i thư ng xuyên t ch c ki m tra, m b o các trang thi t b này luôn luôn tr ng thái k thu t t t, s n sàng ho t ng, khi phát hi n có s c ph i l p t c báo cáo thuy n trư ng; 2. L p k ho ch chuy n i, phân công tr c ca trình thuy n trư ng duy t, thư ng xuyên ôn c, hư ng d n, giám sát thuy n viên th c hi n úng k ho ch chuy n i và nhi m v tr c ca; 3. Tr c ti p làm các th t c trình báo gi y t v thuy n viên, phương ti n, làm gi y t v n chuy n và giao nh n hàng hóa, ón tr hành khách; 4. Cùng v i máy trư ng phân công, ôn c, hư ng d n, giám sát các công vi c chuNn b kh i hành, n u có thi u sót ph i kh c ph c và báo cáo thuy n trư ng; 5. Tr c ti p ph trách m t ca làm vi c. Tr c ti p i u khi n phương ti n khi ư c phân công; 6. Thay th thuy n trư ng qu n lý phương ti n khi thuy n trư ng v ng m t. Th c hi n nhi m v c a thuy n phó hai n u không có cơ c u ch c danh thuy n phó hai trên phương ti n. Th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c thuy n trư ng giao. i u 6. Thuy n phó hai Thuy n phó hai là ngư i giúp vi c thuy n trư ng, có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Qu n lý vi c nh n, c p phát trang b , d ng c sinh ho t, d ng c làm vi c c a thuy n viên và nguyên v t li u c a b ph n boong, l p báo cáo nh kỳ thuy n trư ng g i ch phương ti n;
 6. 2. Th c hi n vi c ch m công, theo dõi ngh phép, ngh bù, l p s lương thuy n viên c a phương ti n; 3. Tr c ti p t ch c th c hi n vi c sơ c u, ưa i b nh vi n i v i ngư i b m au, tai n n; 4. Ph trách vi c t ch c ph c v hành khách lên xu ng tàu an toàn, ph c v ăn u ng, sinh ho t cho hành khách theo quy nh i v i tàu khách; 5. T ch c vi c ăn , chuNn b lương th c, th c phNm, d ng c sinh ho t cho thuy n viên. Ph i tr c ti p ki m tra công tác chuNn b và báo cáo thuy n trư ng trư c m i chuy n i; 6. Gi i quy t công vi c thu c ph m vi trách nhi m c a thuy n phó m t ho c các nhi m v khác khi ư c thuy n trư ng phân công; 7. Tr c ti p ph trách m t ca làm vi c. Tr c ti p i u khi n phương ti n khi ư c phân công. i u 7. Thu th Thu th khi i ca, ph i ch p hành nghiêm ch nh m nh l nh c a ngư i ph trách ca, có trách nhi m sau ây: 1. Th c hi n các công vi c c n thi t cho phương ti n r i b n, c p b n; ki m tra c u cho công nhân, hành khách lên, xu ng phương ti n ư c an toàn; 2. Thư ng xuyên có m t v trí ã ư c phân công s n sàng ng phó v i m i tình hu ng có th xNy ra; 3. o sâu lu ng, c nh gi i khi t m nhìn xa b h n ch ho c các v trí khó khăn, ph c t p theo l nh c a ngư i ph trách ca làm vi c; 4. B o qu n và b o v hàng hoá, hư ng d n giúp hành khách theo công vi c ư c phân công trong quá trình v n chuy n; 5. B o qu n, s d ng thành th o các trang thi t b c u ho , c u sinh; 6. B o qu n, b o dư ng thư ng xuyên ph n v tàu t m n nư c tr lên, bao g m: a) Làm v sinh s ch s khu v c ã ư c phân công; b) Ki m tra s p x p thi t b , d ng c g n gàng, ngăn n p, tra d u m vào các b ph n c n thi t; c) Th c hi n b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên : Gõ r , quét sơn khu v c ư c phân công. 7. Tr c ti p i u khi n phương ti n và th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c thuy n trư ng ho c ngư i ph trách tr c ti p giao.
 7. i u 8. Máy trư ng Máy trư ng là ngư i giúp vi c thuy n trư ng, tr c ti p ph trách b ph n máy và có trách nhi m sau ây: 1. Qu n lý, n m v ng tình tr ng k thu t h th ng ng l c; t ch c phân công, giám sát thuy n viên b ph n máy trong quá trình v n hành; 2. Th c hi n y quy nh v v n hành máy móc, thi t b ; t ch c b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a nh ng h ng m c công vi c ư c phép làm c a máy móc, thi t b b o m h th ng máy ho t ng có hi u qu ; 3. Kê khai nh ng h ng m c yêu c u s a ch a thuy n trư ng báo cáo ch phương ti n; 4. Khi phương ti n lên à, ph i ti n hành ki m tra h th ng tr c chân v t; b sung h ng m c yêu c u s a ch a; ki m tra và ánh giá chính xác tình tr ng k thu t các h ng m c s a ch a vào văn b n nghi m thu; có quy n không ch p nh n nh ng h ng m c s a ch a không úng yêu c u k thu t; 5. Thư ng xuyên ki m tra vi c nh n, tiêu th , s d ng nhiên li u, v t li u, ph tùng thay th và báo cáo thuy n trư ng. Tr c ti p qu n lý h th ng nhiên li u và s d ng m i bi n pháp x lý khi phát hi n có hơi nhiên li u t p trung trong bu ng máy; 6. Tr c ti p ph trách m t ca máy. Ngoài gi i ca, khi c n thi t ph i có m t bu ng máy k p th i gi i quy t công vi c theo yêu c u c a thuy n trư ng ho c ngh c a máy phó; 7. Trư ng h p xét th y n u thi hành l nh c a ngư i ch huy tr c ti p trên bu ng lái s gây ra hư h ng b ph n máy thì ph i báo cáo cho ngư i ph trách ca làm vi c ho c thuy n trư ng bi t, n u l nh ó v n gi nguyên thì ph i ch p hành và ghi vào nh t ký máy có xác nh n c a ngư i ra l nh; 8. ư c quy n cho ình ch ho t ng m t b ph n máy ho c m t h th ng máy n u xét th y không an toàn; trư ng h p xét th y n u máy ti p t c ho t ng s gây ra hư h ng nghiêm tr ng ho c xNy ra tai n n thì ph i l p t c cho ng ng máy, ng th i báo ngay cho ngư i ph trách ca làm vi c và thuy n trư ng; 9. Qu n lý các h sơ, tài li u k thu t thu c b ph n máy và t ch c ghi chép s nh t ký máy; 10. T ch c h c t p nâng cao trình nghi p v cho thuy n viên b ph n máy và nh ng ngư i t p s thuy n viên b ph n máy; 11. Th c hi n nhi m v c a máy phó n u không có cơ c u ch c danh máy phó trên phương ti n; 12. Khi chuy n giao nhi m v máy trư ng, hai bên giao nh n ph i bàn giao v hi n tr ng, tr ng thái k thu t, thi t b , tài s n, s sách, gi y t có liên quan. Biên b n bàn
 8. giao ph i ư c thuy n trư ng xác nh n, m i bên gi m t b n, g i ch phương ti n m t b n. i u 9. Máy phó m t Máy phó m t là ngư i giúp vi c máy trư ng, có trách nhi m sau ây: 1. B o m s ho t ng bình thư ng c a các máy ph (n u có), h th ng tr c chân v t và b ph n cơ gi i c a máy lái; 2. Qu n lý xư ng c a phương ti n (n u có) và kho v t li u, ph tùng máy; tr c ti p qu n lý vi c nh n, c p phát, tiêu th nguyên, nhiên, v t li u, ph tùng thay th và d ng c ngh , thư ng xuyên báo cáo máy trư ng v tình tr ng k thu t c a máy, tình hình s d ng nguyên, nhiên, v t li u, ph tùng thay th và d ng c ngh theo quy nh và úng th i h n; 3. Qu n lý các trang thi t b c u ho thu c bu ng máy; 4. L p k ho ch công tác c a b ph n máy máy trư ng duy t, tr c ti p b trí công vi c, phân công tr c ca i v i thuy n viên thu c b ph n máy; 5. Tr c ti p ph trách m t ca máy; 6. Ch ti n hành bơm, di chuy n nư c, d u khi ư c s ng ý c a thuy n trư ng; 7. Trư ng h p xét th y thi hành l nh c a ngư i ch huy tr c ti p trên bu ng lái s gây ra hư h ng b ph n máy thì ph i báo cáo cho ngư i ph trách ca làm vi c ho c thuy n trư ng bi t, n u l nh ó v n gi nguyên thì ph i ch p hành và ghi vào nh t ký máy có xác nh n c a ngư i ra l nh; 8. Trong ca làm vi c, ư c quy n cho ình ch ho t ng m t b ph n máy ho c m t h th ng máy n u xét th y không an toàn; trư ng h p xét th y n u máy ti p t c ho t ng s gây ra hư h ng nghiêm tr ng ho c xNy ra tai n n thì ph i l p t c cho ng ng máy, ng th i báo ngay cho ngư i ph trách ca làm vi c và thuy n trư ng; 9. Ki m tra vi c ch p hành n i quy k lu t và tr t t v sinh c a thuy n viên máy; 10. Th c hi n nhi m v c a máy phó hai n u không có cơ c u ch c danh máy phó hai trên phương ti n. Th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c máy trư ng giao. i u 10. Máy phó hai Máy phó hai là ngư i giúp vi c máy trư ng, có trách nhi m sau ây: 1. B o m cho các máy bơm nư c c a h th ng c u ho , c u m và các thi t b , máy móc d phòng tr ng thái s n sàng ho t ng; 2. Tr c ti p ph trách m t ca máy; 3. Ph trách h th ng máy nén khí, h th ng ng nư c, ng d u, ng hơi;
 9. 4. nh kỳ ki m tra nh y c a các van an toàn, sau khi ki m tra ph i ghi k t qu ki m tra vào s nh t ký máy và báo cáo máy trư ng xác nh n; 5. Ch ư c ti n hành bơm, di chuy n nư c, d u khi ư c s ng ý c a thuy n trư ng; 6. Trư ng h p xét th y thi hành l nh c a ngư i ch huy tr c ti p trên bu ng lái s gây ra hư h ng b ph n máy thì ph i báo cáo cho ngư i ph trách ca làm vi c ho c thuy n trư ng bi t, n u l nh ó v n gi nguyên thì ph i ch p hành và ghi vào nh t ký máy và có xác nh n c a ngư i ra l nh; 7. Trong ca làm vi c, ư c quy n cho ình ch ho t ng m t b ph n máy ho c m t h th ng máy n u xét th y không an toàn; trư ng h p xét th y n u máy ti p t c ho t ng s gây ra hư h ng nghiêm tr ng ho c xNy ra tai n n thì ph i l p t c cho ng ng máy, ng th i báo ngay cho ngư i ph trách ca làm vi c và thuy n trư ng; 8. Th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c máy trư ng giao. i u 11. Th máy Th máy ch u s lãnh o c a máy trư ng và ngư i ph trách ca máy, có trách nhi m sau ây: 1. Trong khi i ca ph i th c hi n y nhi m v ã ư c phân công; theo dõi các thông s k thu t, tình hình ho t ng c a máy, n u th y không bình thư ng ph i báo cáo ph trách ca máy; 2. Thư ng xuyên làm v sinh máy và bu ng máy; tham gia b o dư ng, s a ch a theo yêu c u c a máy trư ng; 3. Th c hi n m t s nhi m v khác khi ư c máy trư ng ho c ph trách ca máy giao. i u 12. Ngư i lái phương ti n Ngư i lái phương ti n có trách nhi m: 1. Qu n lý ngư i, phương ti n, tài s n, các gi y t có liên quan n phương ti n do mình lái; 2. N m v ng tình hình lu ng l ch và i u ki n an toàn c a c ng, b n nơi phương ti n ho t ng; 3. Ki m tra phương ti n, các trang thi t b an toàn cho ngư i và phương ti n; trư c khi kh i hành ph i s p x p ngư i, hàng hóa m b o phương ti n n nh, an toàn; 4. Khi phương ti n s a ch a, ph i ki m tra, giám sát, nghi m thu; 5. Khi phương ti n b tai n n ph i k p th i c u ngư i, phương ti n, hàng hóa và là ngư i cu i cùng r i phương ti n n u phương ti n b m;
 10. 6. Khi nh n ư c tín hi u c p c u c a các phương ti n khác, ph i tham gia c u n n n u vi c làm này không gây nguy hi m n ngư i, phương ti n do mình lái. i u 13. Thuy n viên t p s Thuy n viên t p s ch u s qu n lý c a thuy n trư ng. Thuy n viên t p s ch c danh nào trên phương ti n ph i th c hi n ph m vi trách nhi m c a ch c danh ó và có trách nhi m sau ây: 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh chung i v i thuy n viên; 2. Tham gia làm vi c, sinh ho t trên phương ti n theo s phân công, hư ng d n c a thuy n trư ng ho c máy trư ng hay ngư i ư c thuy n trư ng ho c máy trư ng y quy n; 3. Ch ư c s d ng, v n hành máy, trang thi t b trên phương ti n khi có s giám sát c a ngư i tr c ti p hư ng d n. Chương 3: QUY NNH V NNH BIÊN AN TOÀN T I THI U TRÊN PHƯƠNG TI N TH Y N I NA i u 14. nh biên 1. Các bi u quy nh t i i u 16 c a Quy nh này là nh biên an toàn t i thi u s lư ng ch c danh thuy n viên trong m t ca làm vi c trên phương ti n phù h p v i h ng b ng, ch ng ch chuyên môn i u khi n phương ti n theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a, sau ây g i chung là bi u nh biên thuy n viên. 2. Ch phương ti n có trách nhi m b trí s lư ng các ch c danh thuy n viên trên phương ti n b ng ho c nhi u hơn s thuy n viên quy nh t i i u 16 c a Quy nh này; trư ng h p phương ti n ho t ng quá m t ca làm vi c trong m t ngày, ch phương ti n có trách nhi m t ch c, b trí lao ng phù h p m b o úng th i gian làm vi c theo quy nh c a B Lu t lao ng. i u 15. Phân nhóm phương ti n nh biên thuy n viên 1. Nhóm I: a) Tàu khách có s c ch trên 100 ngư i, b) Phà có tr ng t i toàn ph n trên 150 t n, c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n trên 500 t n, d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n trên 1000 t n, ) Phương ti n không thu c các i m a, b, c, d trong kho n 1 i u này có t ng công su t máy chính trên 400 mã l c.
 11. 2. Nhóm II: a) Tàu khách có s c ch trên 50 ngư i n 100 ngư i, b) Phà có tr ng t i toàn ph n trên 50 t n n 150 t n, c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n trên 150 t n n 500 t n, d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n trên 400 t n n 1000 t n, ) Phương ti n không thu c các i m a, b, c, d trong kho n 2 i u này có t ng công su t máy chính trên 150 mã l c n 400 mã l c. 3. Nhóm III: a) Tàu khách có s c ch trên 12 ngư i n 50 ngư i, b) Phà có tr ng t i toàn ph n n 50 t n, c) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, d) oàn lai có tr ng t i toàn ph n n 400 t n, ) Phương ti n không thu c các i m a, b, c, d trong kho n 3 i u này có t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c. i u 16. Bi u nh biên thuy n viên Tàu khách Các phương ti n thu c nhóm III n u l p máy ngoài ho c máy trong có t ng công su t máy dư i 30 mã l c thì không c n b trí máy trư ng. S Ch c danh S lư ng thuy n viên t i thi u trong 1 ca làm vi c (Ngư i) TT Nhóm I Nhóm II Nhóm III 01 Thuy n trư ng ho c m t 1 1 1 trong các thuy n phó 02 Máy trư ng ho c m t 1 1 1 trong các máy phó 03 Th y th 2 1 1 04 Th máy 1 1 C ng 5 4 3
 12. 2. Phương ti n ch hàng Các phương ti n thu c nhóm III n u l p máy ngoài thì không b trí máy trư ng. S Ch c danh S lư ng thuy n viên t i thi u TT trong 1 ca làm vi c (Ngư i) Nhóm I Nhóm II Nhóm III 01 Thuy n trư ng ho c m t 1 1 1 trong các thuy n phó 02 Máy trư ng ho c m t 1 1 1 trong các máy phó 03 Th y th 1 1 1 04 Th máy 1 C ng 4 3 3 3. Phà S Ch c danh S lư ng thuy n viên t i thi u TT trong 1 ca làm vi c (Ngư i) Nhóm I Nhóm II Nhóm III 01 Thuy n trư ng ho c m t 1 1 1 trong các thuy n phó 02 Máy trư ng ho c m t 1 1 1 trong các máy phó 03 Th y th 4 3 2 C ng 6 5 4 4. Phương ti n lai S Ch c danh S lư ng thuy n viên t i thi u TT trong 1 ca làm vi c (Ngư i) Nhóm I Nhóm II Nhóm III 01 Thuy n trư ng ho c m t 1 1 1
 13. trong các thuy n phó 02 Máy trư ng ho c m t 1 1 1 trong các máy phó 03 Th y th 1 04 Th máy 1 1 C ng 4 3 2 5. Phương ti n b lai a) S lư ng th y th trên oàn lai có m t phương ti n b lai, căn c tr ng t i toàn ph n c a t ng lo i phương ti n ư c xác nh như sau: S Tr ng t i toàn ph n c a phương S lư ng thu th t i thi u trong ti n b lai (T n) m t ca làm vi c (Ngư i) TT 1 Trên 400 2 2 n 400 1 b) S lư ng th y th trên oàn lai kéo có nhi u lo i phương ti n b lai là t ng s thu th ph i b trí trên t ng phương ti n b lai theo quy nh t i i m a kho n 5 i u này. c) S lư ng th y th trên oàn lai áp m n, lai Ny có t hai phương ti n b lai tr lên ư c xác nh như sau : phương ti n b lai th nh t b trí s lư ng thu th theo quy nh t i i m a kho n 5 i u này ; t phương ti n b lai th hai tr i c thêm 01 phương ti n b lai ph i b trí thêm 01 th y th . Ph l c (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -BGTVT, ngày 7 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) S danh b thuy n viên Quy cách: 1. Kích thư c s : 21 cm x 15 cm. 2. Trang 1: Bìa s a) Gi y c ng màu tr ng, b) Dòng ch : * S danh b : Ch in, in m c 7 mm;
 14. * Thuy n viên : Ch in, in m c 9 mm. 3. Trang 2: a) Trên cùng: Qu c hi u; b) Qu c huy; c) Dòng ch : * S danh b : Ch in, in m c 6 mm; * Thuy n viên : Ch in, in m c 6 mm. 4. Tên phương ti n, S ăng ký, Nơi ăng ký, Ch phương ti n, a ch ch phương ti n là ch thư ng c 4 mm. 5. Trang 3: Nguyên t c s d ng S danh b thuy n viên. 6. Trang 4 n trang 15 là B ng ăng ký thuy n viên g m các c t a) H và tên, ngày tháng năm sinh; b) Nơi sinh; c) S ch ng minh nhân dân, ngày và nơi c p; d) Ch c danh, s b ng, CCCM; ) Theo dõi th i gian thuy n viên làm vi c trên phương ti n g m các c t: * Ngày n; * Ký tên, óng d u; * Ngày i; * Ký tên, óng d u; e) Ghi chú. 7. Trang 16 : Ch phương ti n ký tên óng d u.
Đồng bộ tài khoản