Quyết định 2847/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
11
download

Quyết định 2847/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2847/QĐ-BGTVT về việc duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường dự án: cải tạo xây dựng mới, thay thế các cầu yếu trên các tuyến trong phạm vi cả nước (ưu tiên 1) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2847/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2847/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: CẢI TẠO XÂY DỰNG MỚI, THAY THẾ CÁC CẦU YẾU TRÊN CÁC TUYẾN TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC (ƯU TIÊN 1) BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008-NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006; Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét Tờ trình số 13/TTr-CĐBVN ngày 03/6/2009 của Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư cải tạo xây dựng mới, thay thế các cầu yếu trên các tuyến trong phạm vi cả nước (Ưu tiên 1); Văn bản số 3810/CĐBVN-KHCN&HTQT ngày 16/9/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Giải trình các vấn đề nêu tại Công văn số 4394/BGTVT-MT ngày 30/6/2009 của Bộ GTVT. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt nội dung đề cương, khối lượng điều tra, khảo sát và dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Bản Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) dự án cải tạo xây dựng mới, thay thế các cầu yếu trên các tuyến trong phạm vi cả nước (Ưu tiên 1): a. Dự toán kinh phí lập báo cáo ĐTM và CKBVMT gồm: TT Hạng mục Số lượng Thành tiền 1 Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 5 1.069.565.419
  2. (ĐTM) (cầu có chiều dài > 200m) Lập bản Cam kết bảo vệ môi trường ( cầu có 2 78 3.985.253.607 chiều dài < 200m) Cộng 5.054.819.026 Tổng kinh phí làm tròn 5.055.000.000 (Năm tỷ, không trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn). b. Nội dung chi tiết có hai (02) phụ lục kèm theo. Điều 2. Căn cứ vào nội dung đề cương, khối lượng điều tra, khảo sát và sản phẩm đã thực hiện chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán theo quy định hiện hành. Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: MT, TC, KHĐT; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Mạnh Hùng
Đồng bộ tài khoản