intTypePromotion=3

Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2013

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
19
lượt xem
0
download

Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 do tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2866/QĐ-UBND năm 2013

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 2866/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN THUỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Khánh Hòa; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 924/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 (đính kèm). Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 theo đúng quy định về quản lý khoa học và công nghệ hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị được giao chủ trì thực hiện và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Sơn Hải DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN THU ỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Thời Tên đề Kinh Phương Định hướng Yêu cầu đối với sản gian TT tài/dự phí dự thức thực mục tiêu phẩm thực án kiến hiện hiện 1 2 3 4 5 6 7
 2. - Bộ chỉ tiêu đánh giá Đánh giá thực năng lực cạnh tranh du trạng, xác định lịch biển đảo Khánh Nâng các nhân tố ảnh Hòa. cao năng hưởng năng lực - Đánh giá thực trạng, lực cạnh tranh của xác định các nhân tố cạnh du lịch biển đảo ảnh hưởng năng lực 800 Tuyển 01 tranh du Khánh Hòa, đề cạnh tranh của du lịch triệu 18 tháng chọn lịch biểnxuất hệ thống biển đảo Khánh Hòa. đồng đảo giải pháp nhằm - Hệ thống giải pháp Khánh nâng cao năng khả thi nhằm nâng cao Hòa lực cạnh tranh năng lực cạnh tranh du của du lịch biển lịch biển đảo Khánh đảo Khánh Hòa Hòa theo hướng bền vững. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO TRỰC TIẾP THU ỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Phương Tên đề Định hướng Yêu cầu đối Kinh phí Thời gian TT thức thực tài/dự án mục tiêu với sản phẩm dự kiến thực hiện hiện 1 2 3 4 5 6 7 1 Khảo sát sự - Xác định - Các chủng 950 triệu 24 tháng Đặt hàng lưu hành được các virút tai xanh đồng Phân viện virút tai xanh, chủng virút độc lực cao Thú y miền xác định khả tai xanh có đang lưu hành Trung chủ trì năng đề độc lực cao tại tỉnh Khánh thực hiện kháng với đang lưu hành Hòa. bệnh tai xanh trên lợn tại - Trình tự của lợn được Khánh Hòa, nucleotide tiêm phòng 3 lựa chọn vắc đoạn gen ORF5 bệnh đỏ xin thích hợp. của các chủng (Dịch tả lợn, - Đánh giá NÔNG NGHIỆP virút tai xanh Tụ huyết sức đề kháng phân lập được. trùng và Phó của đàn lợn thương hàn) đối với bệnh - Tỷ lệ nhiễm và đề xuất tai xanh sau virút tai xanh biện pháp và khả năng đề khi được tiêm kháng trên đàn phòng bệnh phòng vắc xin trên đàn lợn Dịch tả, Tụ lợn đã tiêm nuôi tại phòng vắc xin huyết trùng Dịch tả, Tụ Khánh Hòa. và Phó huyết trùng và thương hàn. Phó thương
 3. hàn và những đàn chưa được tiêm 3 loại vắc xin này. - Hàm lượng kháng thể kháng virút tai xanh sau tiêm phòng vắc xin - Xây dựng tai xanh trên quy trình lợn đã được phòng chống tiêm phòng vắc bệnh tai xanh xin Dịch tả, Tụ hiệu quả trên huyết trùng và đàn lợn nuôi Phó thương tại Khánh hàn và trên lợn Hòa. chưa được tiêm 3 loại vắc xin này. - Quy trình phòng chống bệnh tai xanh hiệu quả trên đàn lợn tại Khánh Hòa. + 2-4 giống mía mới phù hợp với vùng đất khô hạn ở tỉnh Khánh Hòa Tuyển chọn có năng suất được một số quy 10 CCS giống mía vượt giống đối Nghiên cứu mới có năng chứng tối thiểu Đặt hàng tuyển chọn suất cao, chất 10%; Viện Nghiên giống mía lượng tốt và + Biện pháp 900 triệu 2 36 tháng cứu Mía mới chịu hạn chống chịu canh tác cho đồng đường chủ trì ở tỉnh Khánh sâu bệnh các giống mía thực hiện Hòa. thích nghi với được tuyển vùng đất khô chọn phù hợp hạn tỉnh cho vùng đất Khánh Hòa. khô hạn của TP.Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh và TX.Ninh Hòa. 3 Nghiên cứu Xác định - Cơ sở khoa 900 triệu 36 tháng Đặt hàng xác định đối được đối học, thực tiễn đồng Viện Khoa tượng và cơ tượng và cơ của việc xác học Kỹ thuật cấu cây trồng cấu cây trồng định đối tượng Nông nghiệp
 4. và cơ cấu cây trồng trên các loại đất và loại hình canh tác chính của xã Cam Thịnh Tây; - Một số đối tượng và cơ phù hợp với cấu cây trồng, phù hợp trên diện tích đất kỹ thuật canh đất thoái hoá thoái hóa tại tác phù hợp Duyên hải tại xã Cam xã Cam Thịnh trên đất thoái Nam Trung Thịnh Tây, Tây nhằm hóa của xã Bộ chủ trì TP. Cam khai thác sử Cam Thịnh thực hiện Ranh, tỉnh dụng bền Tây; Khánh Hòa vững và hiệu quả đất đai. - Các mô hình trình diễn về đối tượng cây trồng; - Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế thoái hóa đất tại xã Cam Thịnh Tây. 4 Hoàn thiện Nâng cao giá - Báo cáo phân 700 triệu 24 tháng Đặt hàng quy trình trị hàng hóa tích, đánh giá đồng Viện Khoa canh tác, bảo xoài Cam những tiềm học Kỹ thuật quản 03 Lâm thông năng và hạn Nông nghiệp giống xoài: qua phát triển chế trong chuỗi Duyên hải Cát Hòa Lộc, ổn định về giá trị cây xoài Nam Trung Úc và Canh chất lượng, ở Cam Lâm từ Bộ chủ trì Nông tại sản lượng và đó đưa ra thực hiện huyện Cam xây dựng những giải Lâm, tỉnh được thương pháp nhằm Khánh Hòa hiệu xoài thúc đẩy phát Cam Lâm, triển cây xoài tỉnh Khánh cho huyện Cam Hòa Lâm; - Quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông theo hướng GAP phục vụ cho việc xây dựng nhãn hiệu
 5. chứng nhận xoài Cam Lâm; - Mô hình cải thiện năng suất và chất lượng vườn xoài hiện có theo hướng GAP ở Cam Lâm. - Cá bố mẹ thành thục: 30 cặp trọng lượng 4- 5kg/con (tỷ lệ sống cá bố mẹ >80%, tỷ lệ thành thục >70%); Chuyển giao - Cá hương cỡ 1,5-2 cm: công nghệ Chuyển giao 100.000 con (tỷ sản xuất công nghệ giống nhân lệ sống cá bột sản xuất tạo cá hồng lên cỡ 1,5 - 2 giống nhân cm: từ 10 - Đặt hàng Mỹ tạo cá hồng Trường Đại (Sciaenops 12%); 800 triệu 5 Mỹ 24 tháng học Nha ocellatus - Cá hương cỡ đồng (Sciaenops Trang chủ trì Linnaeus, 1,5-2 cm lên cá ocellatus thực hiện 1766) cho các giống cỡ 6 - 7 Linnaeus, cơ sở sản cm: 60.000 con 1766) tại xuất giống (tỷ lệ sống cá Khánh Hòa tại Khánh giống 6-7 cm: Hòa từ 60-70%); - Quy trình công nghệ sản xuất giống cá hồng Mỹ; - 06 cơ sở sản xuất giống nhận chuyển giao công nghệ. 6 Hoàn thiện Chuyển giao - Công nghệ 600 24 tháng Đặt hàng và chuyển công nghệ khai thác mực Trường Đại triệu giao công khai thác mực bằng câu vàng học Nha đồng nghệ khai bằng câu tầng đáy vùng Trang chủ trì thác mực vàng tầng đáy ven biển Khánh thực hiện bằng câu nhằm góp Hòa. vàng tầng phần giải - Báo cáo xử lý, đáy vùng ven quyết việc
 6. phân tích số liệu điều tra thực trạng khai thác mực địa phương. - Chuyển giao 02 vàng câu (mỗi vàng dài 15 km) cho 02 hộ ngư dân tỉnh Khánh Hòa. - Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thi công chế tạo ngư làm, tăng thu cụ. nhập và nâng - Tài liệu cao năng suất hướng dẫn kỹ KHAI lao động cho thuật khai thác THÁC ngư dân, mực bằng câu THỦY SẢN chuyển đổi vàng tầng đáy. biển Khánh cơ cấu nghề - Đào tạo cán Hòa khai thác bộ kỹ thuật vùng ven biểnchuyên ngành Khánh Hòa (01 lớp 25 HV) và tập huấn kỹ thuật cho 2 lớp (1 lớp 30 ngư dân) vùng Dự án. - Báo cáo hoàn thiện công nghệ và đánh giá kết quả đánh bắt thử nghiệm. - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Dự án. 7 Nghiên cứu Cung cấp cơ - Bản đề xuất 980 triệu 36 tháng Đặt hàng đề xuất một sở khoa học các khu vực đồng Viện Hải số khu vực và đề xuất phục hồi và tái dương học có thể phục một số khu tạo hệ sinh thái chủ trì thực hồi và tái tạo vực phục hồi rạn san hô hiện hệ sinh thái và tái tạo hệ nhằm sử dụng rạn san hô sinh thái rạn cho du lịch sinh phục vụ du san hô phục thái ở tỉnh
 7. Khánh Hòa và cơ sở khoa học liên quan. - Bộ tư liệu về đặc trưng hệ sinh thái rạn san hô và hiện MÔI vụ du lịch trạng quản lý, TRƯỜNG sinh thái ở sử dụng tại các lịch sinh thái tỉnh Khánh khu vực đề biển ở Khánh Hòa xuất. Hòa - 02 mô hình phục hồi và tái tạo hệ sinh thái rạn san hô với sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng. 8 Xác định các - Có được các - Bộ dữ liệu, Tổng kinh 24 tháng Đặt hàng khu vực có khu vực có tư liệu tổng phí: 1,2 tỷ Viện Hải khả năng cải thể cải tạo, quan; đo đạc đồng, dương học tạo, phát xây dựng, khảo sát, thu trong đó: chủ trì thực triển bãi tắm phát triển bãi thập dạng số. Ngân sách hiện nhân tạo và tắm nhân tạo - Tập bản đồ cấp 1 tỷ; đề xuất các trong vịnh đối ứng số tỷ lệ phương án Nha Trang. 1/25.000 (dạng 200 triệu bảo vệ bãi đồng - Đề xuất sơ đồ) về địa tắm tự nhiên được các hình đáy, bờ, trong vịnh phương án, bãi khu vực Nha Trang giải pháp hợp nghiên cứu. lý bảo vệ các - Các kết quả bãi tắm tự mô phỏng về nhiên trong động lực, thủy khu vực văn, thủy thạch nghiên cứu. động lực. - Cung cấp - Các khu vực cơ sở khoa có khả năng học phục vụ xây dựng, phát cho việc triển các bãi quản lý, quy tắm nhân tạo hoạch, xây và phương án dựng và phát kỹ thuật phù triển bền hợp. vững các bãi tắm ven bờ - Các phương vịnh Nha án, giải pháp Trang. hợp lý bảo vệ các bãi tắm tự nhiên trong khu vực nghiên
 8. cứu. - Các biện pháp quản lý, quy hoạch các bãi tắm ven bờ vịnh Nha Trang. - Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp. - Bộ tự động Thiết kế chế chuyển đổi tạo, thử nguồn nạp, Nghiên cứu nghiệm và đảm bảo cấp thiết kế chế lắp đặt bộ tự nguồn cho một tạo, thử động chuyển trạm VSAT và nghiệm và đổi nguồn nạp ắc quy (4 Kinh phí lắp đặt bộ tự Đặt hàng Bộ nạp ắc quy bình 12V- sự nghiệp động chuyển Tư lệnh cho các trạm 200Ah). khoa học 9 đổi nguồn 13 tháng Vùng 4 Hải VSAT nhằm hỗ trợ nạp ắc quy - Tổng số 40 350 triệu quân chủ trì đảm bảo cho các trạm thực hiện trạm VSAT bộ. đồng VSAT tại các hoạt động - Hồ sơ thiết đảo thuộc liên tục kế. Quần đảo 24h/24h và Trường Sa tăng tuổi thọ - Báo cáo tổng cho ắc quy. hợp kết quả đề tài. 10 Nghiên cứu - Xác định tỷ - Báo cáo tổng 800 triệu 18 tháng Giao Sở Y tế tình hình tiền lệ tiền đái hợp kết quả đề đồng chủ trì thực đái tháo tháo đường tài. hiện đường và đái và đái tháo - Tỷ lệ tiền đái tháo đường ở đường không tháo đường và nhóm đối được chẩn đái tháo đường tượng ≥ 45 đoán ở người không được tuổi không ≥ 45 tuổi trên chẩn đoán ở được chẩn địa bàn tỉnh đối tượng ≥ 45 đoán tại tỉnh Khánh Hòa. tuổi trên địa Khánh Hòa - Xác định bàn tỉnh Khánh Y TẾ một số yếu Hòa tố liên quan - Một số yếu đến tiền đái tố liên quan tháo đường đến tiền đái và đái tháo tháo đường và đường không đái tháo đường được chẩn và biện pháp đoán ở các can thiệp trên đối tượng đối tượng có
 9. nguy cơ. - Đề xuất một số giải pháp ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển thành đái tháo trên. đường type 2 từ các đối tượng tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Đánh giá thực 12 tháng trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh ung thư - Xác định vú của phụ nữ thực trạng 15-49 tuổi trên kiến thức, địa bàn toàn thái độ, thực tỉnh. hành phòng chống bệnh - Một số yếu ung thư vú ở tố liên quan đến kiến thức, Nghiên cứu phụ nữ độ thái độ, thực thực trạng, tuổi 15-49 tại hành phòng kiến thức, tỉnh Khánh chống bệnh thái độ, thực Hòa. ung thư vú ở Giao Sở Y tế hành về bệnh - Xác định 400 triệu 11 phụ nữ từ 15- chủ trì thực ung thư vú ở một số yếu đồng 49 tuổi trên địa hiện phụ nữ 15-49 tố liên quan bàn tỉnh Khánh tuổi trên địa đến kiến Hòa. bàn tỉnh thức, thái độ, Khánh Hòa. thực hành - Đề xuất, phòng chống khuyến nghị bệnh ung thư các biện pháp vú ở phụ nữ truyền thông từ 15-49 tuổi giáo dục sức trên địa bàn khỏe về phòng tỉnh Khánh chống ung thư Hòa. vú phù hợp đối với phụ nữ 15- 49 tuổi nói riêng và phụ nữ cả tỉnh nói chung.
 10. Nghiên cứu hệ thống các đặc điểm nội dung và nghệ - Chuyên khảo thuật của văn về văn học dân học dân gian gian Khánh Giao Hội Văn Khánh Hòa Hòa. Văn học dân học Nghệ nhằm góp 600 triệu 12 gian Khánh 18 tháng thuật Khánh phần tuyên - Đĩa CD hệ đồng Hòa. Hòa chủ trì truyền, giáo thống tư liệu thực hiện dục, bảo tồn văn học dân và phát huy gian Khánh các giá trị di Hòa. sản văn hóa của địa phương. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác Triển khai của nông dân, - Trình độ canh ứng dụng ứng dụng tác của nông Giao Trung quy trình kỹ tiến bộ kỹ dân được nâng tâm Ứng thuật trồng thuật tiên tiếncao, đạt năng dụng tiến bộ mía nhằm để gia tăng suất mía ổn 195 triệu khoa học và 1 nâng cao trìnhhiệu quả kinh định 70 tấn/ha. 12 tháng đồng công nghệ độ canh tác tế, tiến tới - Quy trình kỹ tỉnh Khánh cho nông dân cải thiện tập thuật tiến bộ Hòa chủ trì ở Khánh quán canh tác trong công tác thực hiện Vĩnh, Khánh còn lạc hậu trồng mía được Hòa trong canh tác áp dụng. mía tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 2 Trồng rau - Chuyển giao- Quy trình 165 triệu 12 tháng Giao Trung thủy canh công nghệ, công nghệ đồng tâm Ứng theo mô hình ứng dụng trồng rau sạch dụng tiến bộ vườn treo thành công theo mô hình khoa học và quy trình sản vườn treo. công nghệ xuất rau thủy - 20 mô hình tỉnh Khánh canh theo mô trồng rau sạch Hòa chủ trì hình vườn thực hiện theo công nghệ treo quy mô vườn treo thủy hộ gia đình; canh được bàn - Cải tiến mô giao cho 10 hộ hình được gia đình tại chuyển giao Khánh Hòa. để phù hợp - Hồ sơ kiểm với đặc điểm mẫu chất nuôi trồng tại lượng rau xanh Khánh Hòa. theo tiêu chuẩn
 11. hiện hành. - 01 đợt tập huấn phổ biến công nghệ trồng rau thủy canh theo mô hình vườn treo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản