intTypePromotion=1

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  giao th«ng  Ë n  t¶i s è  294/2003/Q§­B G T V T  n g µ y  B tr v   28/01/2003 b a n  h µ n h  q u y   Þ n h  tr¸ch n hi Ö m  v µ   ® h × n h  thøc x ö  lý ® è i víi æ  ch øc, c¸ n h © n  khi vi p h ¹ m    t v Ò   u ¶ n  lý, ® i Ò u  h µ n h   o ¹t ® é n g   ñ a tr¹ m ki Ó m  tra  q   h c t¶i ä ng   tr xe c ¬  giíi® ê n g  b é   B é   ë ng B é   tr giao th«ng v Ë n t¶i C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  é  µy  th¸ng6  ® b ng 29    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  v Ph¸p  Önh  èng  l ch tham  òng   nh ngµy  th¸ng02  26    n¨m  1998; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng3  ng 22    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   nhi v  h    qu¶n  ýnhµ  ícvµ  ¬  Êu  chøc  é   l  n   c c tæ  b m¸y  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Ph¸p  Õ   Ën    ô  ëng  ô    ch v t¶i V tr , V Tæ chøc  c¸n bé     ng  µ  ôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam,   ­lao®é v C tr C§ b Vi   Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u 1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  ®Þ tr¸ch   nhiÖ m   µ  ×nh  vh thøc  ö  ý®èi  íitæ  x l  v   chøc, c¸ nh©n      ¹m  Ò      khiviph v qu¶n  ý, l  ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  ¬  í® êng  é. h ho   c Tr ki trat¶itr   c gi   i b §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u  3. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Ch¸nh  ¬  V¨n phßng  é, Ch¸nh  B  Thanh    é, Vô   ëng    ô   éc traB   tr c¸c V thu   Bé,  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam,  C tr C § b Vi   Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i(S Giao  th«ng c«ng  Ýnh) qu¶n  ýTr¹m  Óm      äng xe  ¬  í ® êng  é  µ  ch   l  ki trat¶i tr   c gi   i bv Thñ   ëng  ¬  tr c quan, ®¬n   Þ   ã  ªnquan  Þu    v c li   ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 Q U Y   ÞNH   § tr¸ch n hi Ö m  v µ  h × n h  thøc x ö  lý  è i víi æ   h ø c, c¸ n h © n  k hi  ®  t c vi p h ¹ m   v Ò   u ¶ n  lý, ® i Ò u  h µ n h   o ¹t ® é n g   q   h c ñ a  ¹ m   Ó m  tra t¶i ä ng  Tr ki  tr xe c ¬  giíi® ê n g  b é     (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 294/2003/Q§­ BGTVT   ngµy 28/01/2003 cña  é  ëng  é    B tr B Giao  th«ng  Ën  v t¶i) C h ¬ n g  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G   §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông. 1. Ph viv ®è  î     1. Quy  nh  µy    nh    ®Þ n x¸c®Þ tr¸chnhiÖ m   µ  ×nh    vh thøc xö  ýkhiviph¹m    l      vÒ   qu¶n  ý, iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  ¬  í ® êng  l ® h ho   c Tr ki trat¶itr   c gi   i bé (sau ®©y  äilµTr¹m  Óm      äng xe).   g    ki trat¶itr   2. Quy  nh  µy    ông  i víitæ    ®Þ n ¸p d ®è     chøc,c¸ nh©n     qu¶n  ývµ  ùctiÕp l   tr     thùc hiÖn  Ö m   ô  ¹ c¸c Tr¹m  Óm      äng xe  éc ngµnh    nhi v ti    ki trat¶itr   thu   giao th«ng    vËn  . t¶i §i Ò u    tæ  2. C¸c  chøc,c¸ nh©n     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  1  Quy  ®Þnh  µy  å m:  ng 1.C¬     quan  qu¶n  ýnhµ  íc: l  n a)  é   B Giao  th«ng  Ën    µ c¬  v t¶il   quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   chøc, ho¹t l  n   tæ     ®éng  ña    ¹m  Óm      äng xe  µ  Öc  Êp  Êy phÐp  c c¸cTr ki trat¶itr   v vi c gi   cho  qu¸ t¶i xe      träng,qu¸ khæ   íh¹n  ña  êng  é,xe     gi   c ® i b   b¸nh  Ých  ©y    ¹im Æt   êng; x g hh   ® b)  ôc  êng  é  Öt  C § b Vi Nam   îc Bé   ®   Giao  th«ng  Ën    y  v t¶iñ quyÒn  ùc th   hiÖn  Ö m   ô  nhi v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   qu¶n  ý,tæ  l   chøc  ¹t®éng  ña    ¹m  ho   c c¸c Tr kiÓm      ängxe; trat¶itr     c) Ban Thanh    tra giao th«ng  ôc  êng  é  Öt Nam   µ c¬  C § b Vi   l   quan  óp gi   viÖc  ôc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam   ùc hiÖn  Ö m   ô  C tr C § b Vi   th   nhi v qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ   chøc  ¹t®éng  ña  tæ  ho   c Thanh    tragiao th«ng  êng  é  ¹ c¸ctr¹m kiÓm      ® b t      i tra t¶i äng xe.  tr   2.§¬n  Þ    v qu¶n  ýtrùctiÕp cña  ¹m  Óm      äng xe: l      Tr ki trat¶itr   a) Khu    Qu¶n  ý® êng  é,trong ®ã   l  b    Thanh    tragiao th«ng    Khu Qu¶n  ý® ­ l  êng  é  µ ®¬n  Þ  îc Côc  êng  é  Öt Nam   b l  v®  § b Vi   giao  Ö m   ô  ùctiÕp  nhi v tr   qu¶n  lý,tæ    chøc  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe    Õn  èc  é ® îc ho   c Tr ki trat¶itr   trªntuy qu l     giao qu¶n  ý.   l b)  ë   S Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i(S Giao  th«ng c«ng  Ýnh),trong ®ã   ch     Thanh  tragiao    th«ng  éc  ë   thu S Giao  th«ng  Ën    ë  v t¶i(S Giao  th«ng c«ng  Ýnh)  ã  ch c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,tæ  l   chøc  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe  ho   c Tr ki trat¶itr   theo  sù  íng dÉn, chØ  o  h    ®¹ nghiÖp  ô  ña  ôc  êng  é  ÖtNam     Õn  èc  vc C § b Vi   trªntuy qu lé® îcBé      Giao  th«ng  Ën    y    v t¶i th¸cqu¶n  ý. ñ l
 3. 3 3. §¬n  Þ  µ    ©n  ùc tiÕp  ùc hiÖn  Ö m   ô  Óm       äng   v v c¸ nh tr   th   nhi v ki tra t¶itr   xe: a) §éiThanh       tragiao th«ng  µ  ¹m  Óm      äng xe.   v Tr ki trat¶itr   b) C¸  ©n  ùctiÕp thùc hiÖn  Ö m  ô  ¹ Tr¹m  Óm      äng xe.   nh tr       nhi v t  i ki trat¶itr     §i Ò u 3. Tr¸ch  Öm   èi hîp  ña  û   nhi ph   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ (sau ®©y  äilµUû     g     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)vµ      c¸c Bé, ngµnh  ã  ªnquan.   c li   a)  ïy  T theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   yªu  Çu  ô  Ó  ña  õng  ¹m  Óm       c c th c t Tr ki tra t¶i träng    û   xe, U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íiBé     ph   v   Giao  th«ng  Ën    Ó   v t¶id quyÕt  nh   ®Þ biªn chÕ   ña  çi  ¹m  å m   lùc l ng:Giao    c m tr g 3   î   th«ng,C¶nh      s¸tgiao th«ng  µ  © n     v Qu c¶nh. b)  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe  µ  Öc  Óm     ö  ývi Ho   c Tr ki trat¶itr   v vi ki tra,x l     ph¹m ph¶itu©n    theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  µ  íng dÉn  ña  ªn lu   h vh   c li   Bé Giao th«ng  Ën    é  v t¶i B C«ng  vµ  é  èc  , an  B Qu phßng. §i Ò u 4. Tæ  chøc, c¸  ©n    nh nªu  ¹  Òu  cña  t i§i 2  Quy  nh   µy  ®Þ n ph¶i   tu©n theo    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ý,ho¹t l    ®éng  Óm       äng xe, v¨n  ki trat¶itr     b¶n  quy  ¹m  ph kh¸c cã  ªnquan  µ  éi dung    li   vn  cña  Quy  nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  II T R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  T æ  C H ø C, C¸ N H ¢ N M ô c  A. T R¸ C H  N HI Ö M   ñ A  T æ  C H ø C   C §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B Giao th«ng  Ën  v 1. X ©y  ùng    d quy  ¹ch    ¹m  Óm       äng xe    Ö   èng  ­ ho c¸c Tr ki trat¶itr   trªnh th ® êng  é  b trong toµn  èc    ×nh Ch Ýnh  ñ    qu ®Ó tr   ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2. Ban  µnh      h v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe. v ho   c Tr ki trat¶itr   3. Chñ  ×vµ  èihîp víi û     tr   ph       ban  ©n  ©n  Êp  U nh d c tØnh,c¸cBé, ngµnh  ã      c li   ªnquan    ®Ó b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe  ng  ® ho   c Tr ki trat¶itr   ®ó ph¸p  luËtvµ  ã  Öu    c hi qu¶. 4. KiÓ m     Öc  chøc  ùc hiÖn  ña  ôc  êng  é  Öt Nam   µ      travi tæ  th   cC § b Vi   v c¸c Së  Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ® îc ñy  Òn  ch     quy qu¶n  ýTr¹m  l  kiÓm      ängxe  i víi ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      ängxe. trat¶itr   ®è      ho c Tr ki trat¶itr  
 4. 4 §i Ò u    6. Tr¸chnhiÖm  ña  ôc  êng  é  ÖtNam.   cC§ b Vi   1. Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch c¸c Tr¹m  Óm      äng xe    Ö   ho     ki trat¶itr   trªnh thèng  êng  é  ∙  îcCh Ýnh  ñ    Öt. ® b®®   ph phª duy 2.  íng  Én  ùc  Ön    H d th hi c¸c v¨n b¶n  ña  é   c B Giao th«ng  Ën    Ò     v t¶iv tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe. v ho   c Tr ki trat¶itr   3. Tæ     chøc  Óm    ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  ki traho   c Tr ki trat¶itr   theo    quy ®Þnh  µ  ö  ývØ  ¹m  v x l   ph theo thÈm  Òn.   quy §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña    c Khu Qu¶n  ý® êng  é: l  b 1.Qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  éc Khu    l    c Tr ki trat¶itr   thu   Qu¶n  ý l  ® êng  é. b 2. Tæ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn  tr       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ    lu   v¨n b¶n  ­ h íng  Én  ña  é   d c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  é  Öt Nam   Ò   chøc  µ  v t¶i  C § b Vi   v tæ  v ho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      ängxe.   c Tr ki trat¶itr   3. KiÓ m     ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe    traho   c Tr ki trat¶itr   theo  nh  ú,®ét  ®Þ k  xuÊt®Ó   Þp  êiph¸thiÖn    ãtvµ  ã  Ön    k th     sais   c bi ph¸p xö  ýtheo thÈm  Òn.   l    quy §i Ò u 8. Tr¸ch  Öm   ña  ë   nhi c S Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh). 1. Qu¶n  ý ho¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng  thuéc  ë     l    c Tr ki tra t¶itr xe  S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh). ch 2. Tæ     chøc  iÓn khai, ùc hiÖn    tr     th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ          v¨n b¶n híng dÉn  ña  é     c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  é  Öt Nam   Ò   chøc  µ  v t¶i C § b Vi   v tæ  v ho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      ängxe.   c Tr ki trat¶itr     3. KiÓ m     ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe    traho   c Tr ki trat¶itr   theo  nh  ú,®ét  ®Þ k  xuÊt®Ó     Ön  ÷ng    ãtvµ  ã  Ön    ph¸thi nh sais   c bi ph¸p xö  ýtheo thÈm  Òn.   l    quy §i Ò u    9. Tr¸ch nhiÖm   ña  éiThanh        c §  tragiao th«ng  µ  ¹m  Óm    v Tr ki tra t¶i äng xe:  tr   1. §iÒu  µnh  µn  é  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe    h to b ho   c Tr ki tra t¶itr   theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,   lu   b¶n  ña  é   v¨n c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  v t¶i  C§ bé  Öt Nam,  ë   Vi   S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh),Khu  ch   Qu¶n  ý l  ® êng  é  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe. b v tæ  v ho   c Tr ki trat¶itr   2.Qu¶n  ýc¬  ë  ËtchÊtvµ    ng  ña  ¹m  Óm      äng xe.   l  s v     lao®é c Tr ki trat¶itr   3.Chñ  ng  ùc hiÖn    Ön    ®é th   c¸cbi ph¸p nh»m     ng¨n chÆn     ùc  ra t¹    tiªuc x¶y    i Tr¹m  Óm      äng xe. ki trat¶itr   M ô c  B. T R¸ C H  N HI Ö M  C ñ A  C¸  H ¢ N   N
 5. 5 §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  ôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam.   c C tr C§ b Vi   Côc  ëng  ôc  êng  é  Öt Nam   Þu  tr C § b Vi   ch tr¸chnhiÖ m   íc Bé   ëng  é    tr   tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶i : 1. Qu¶n  ýnhµ  íc theo  ù  y  Òn  ña  é   ëng  é     l  n  s ñ quy c B tr B Giao th«ng  Ën  v t¶itrong lÜnh  ùc  chøc  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng xe    Ö       v tæ  ho   c Tr ki trat¶itr   trªnh thèng  èc  étheo quy  nh  ña  qu l     ®Þ c ph¸p luËt.   2. Tæ     chøc c«ng    t¸cthanh    Óm     tra,ki tra,ph¸thiÖn  µ  ö  ýkÞp  êivi   v x l  th     ph¹m  trong c«ng      t¸cqu¶n  ý, ¹t®éng  Óm      äng xe. l    ho ki trat¶itr   3. Xö   ýtheo  Èm  Òn    ¹m  ña  chøc,c¸ nh©n  ªnquan  n     l  th quy viph c tæ     li   ®Õ qu¶n  ý, ¹t®éng  ¹ Tr¹m  Óm      ängxe. l   ho t i ki trat¶itr   §i Ò u    11. Tr¸ch nhiÖm   ña    c Ch¸nh  Thanh    tragiao th«ng  éc Côc  ­   thu   § êng  é  ÖtNam. b Vi   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng  éc  ôc  êng  é  Öt Nam   Þu  thu C § b Vi   ch tr¸ch   nhiÖ m  ícCôc  ëng  ôc  êng  é  ÖtNam: tr   tr C§ b Vi   1. Tham   u    m cho  ôc  ëng  C tr ban  µnh    h v¨n b¶n  íng dÉn  Ò   h  v chuyªn m«n     nghiÖp  ô  v cho  ¹m  Óm      äng xe  éc Côc  êng  é  ÖtNam. Tr ki trat¶itr   thu   § b Vi   2. Tham   u    m cho  ôc  ëng    Ön  C tr c¸c bi ph¸p  ö  ýnh»m   x l  ng¨n chÆn,  ¾c  kh phôc    ¹m  ra t¹ Tr¹m  Óm      äng xe. viph x¶y      i ki trat¶itr   3.  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  Th hi ch tr thanh    Óm     ña  ôc  êng  é  Öt tra,ki tra c C § b Vi   Nam,  é  B Giao  th«ng  Ën    i víi ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe. v t¶i       ®è ho c Tr ki trat¶itr   4. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh,tæ    d ch tr   chøc  Ëp  Ên, båi dìng  t hu     nghiÖp  ô    v cho c¸n bé,thanh       traviªn,  c«ng  ©n    nh viªnc«ng    ¹ Tr¹m  Óm      ängxe. t¸ct   i ki trat¶itr   §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña    c Tæng  Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é. l  b Tæng Gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é  Þu  l  b ch tr¸chnhiÖ m  ícCôc  ëng    tr   tr Côc  êng  é  ÖtNam   Ò     ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  éc § b Vi   v c¸cho   c Tr ki trat¶itr   thu   Khu  Qu¶n  ý® êng  é: l  b  1. Thêng    xuyªn  chøc  Óm     tæ  ki tra,thanh    ö  ý vi ph¹m  tra,x l     theo  Èm   th quyÒn. 2.  ã   Ön  C bi ph¸p  ng¨n chÆn   Þp  êibiÓu  Ön    ùc  i  íiTr¹m  k th   hi tiªuc ®è v   kiÓm      ängxe  ùcthuéc. trat¶itr   tr   §i Ò u    13. Tr¸ch nhiÖm   ña    c Ch¸nh  Thanh    tragiao th«ng    Khu Qu¶n  ý l  ® êng  é. b 1. Trùc  Õp    ti qu¶n  ý ho¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng  thuéc l    c Tr ki tra t¶itr xe    Khu  Qu¶n  ý® êng  é. l  b 2. Tham   u    m cho    o  l∙nh®¹ Khu Qu¶n  ý® êng  é  íng dÉn  µ  iÓn khai l  bh   v tr     thùc hiÖn        c¸c v¨n b¶n  ña  é  c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  é  Öt Nam   i v t¶i C §   b Vi   ®è   víi ¹m  Óm      ängxe.  Tr ki trat¶itr   3. KiÓ m       tra,ph¸thiÖn    ¹m    vi ph trong  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       ho   c Tr ki tra t¶i trängxe  µ  ã  Ön    v c bi ph¸p chÊn   chØnh  Þp  êikh«ng      ¹m. k th   ®Ó t¸ ph i
 6. 6 §i Ò u 14. Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Gi¸m  c  ë   ®è S Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao  th«ng  c«ng  Ýnh). ch 1.Qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe   îcgiao.   l    c Tr ki trat¶itr   ­®   2. ChØ   o  µ  chøc  ùc hiÖn  äi  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm         ®¹ v tæ  th   m ho   c Tr ki trat¶i träng  theo  xe  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,cña  é   lu   B Giao th«ng  Ën    µ  íng v t¶iv h   dÉn nghiÖp  ô  ña  ôc  êng  é  ÖtNam. vc C § b Vi   3. Tæ     chøc thanh    Óm       Êt biÖn  tra,ki tra,®Ò xu   ph¸p ng¨n chÆn,  ö  ý x l  kÞp  êiviph¹m  ra t¹ Tr¹m  Óm      äng xe  Së  th     x¶y     i ki trat¶itr   do  qu¶n  ý. l §i Ò u  15. Tr¸ch  Öm   ña  nhi c Ch¸nh Thanh    tra giao th«ng  éc  ë  thu S Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh): ch 1.Trùc  Õp qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe.   ti   l    c Tr ki trat¶itr   2. Tham   u    m cho    o  ë     Õt  ÷ng  ã  l∙nh®¹ S gi¶iquy nh kh kh¨n,víng m ¾ c   ña      c Tr¹m  Óm       äng xe  ki trat¶itr   trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt,Bé     Giao  th«ng  Ën    µ  íng  Én  v t¶iv h d nghiÖp  ô  ña  ôc  êng  é  Öt vc C § b Vi   Nam. 3. KiÓ m       tra,ph¸thiÖn    ¹m    viph trong ho¹t®éng  ¹m  Óm       äng    Tr ki trat¶itr   xe  µ  ã  Ön  v c bi ph¸p chÊn   chØnh  Þp  êikh«ng      ¹m. k th   ®Ó t¸ ph i §i Ò u    16. Tr¸ch nhiÖm   ña  éitr ng  éiThanh      c §  ë §   tragiao th«ng  êng  ® bé  ã  ¹m  Óm      äng xe: c Tr ki trat¶itr   1. Ph¶ith ng      ê xuyªn kiÓm      ã  Ön    tra®Ó c bi ph¸p ng¨n    chÆn     ùc    tiªuc x¶y ra t¹ Tr¹m.    i 2. ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícCh¸nh    tr   thanh    tragiao th«ng    Khu Qu¶n  ý® êng  l  bé,Tæng    gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é  l  b hoÆc   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng,     Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) ®èi víiTr¹m  Óm   ch      ki trat¶iträng xe  éc Së       thu   qu¶n  ývÒ   ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe  l   ho   c Tr ki trat¶itr   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, íng dÉn  ñn  é      h  c B Giao  th«ng  Ën  , ôc  êng  v t¶i C §   bé  ÖtNam. Vi   §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  ña  ¹m  ëng  ¹m  Óm      ängxe.   c Tr tr Tr ki trat¶itr   Tr¹m  ëng  ¹m  Óm       äng xe  Þu  tr Tr ki trat¶itr   ch tr¸chnhiÖ m   íc §éi tr ng    tr     ë §éi thanh      tragiao th«ng  ã  ¹m  Óm       äng xe, Ch¸nh  c Tr ki trat¶itr     thanh    tragiao  th«ng Khu  Qu¶n  ý® êng  é, Tæng  l  b  gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é  µ  éitr l  b v §  ­ ëng  éi thanh    §  tragiao th«ng  ã  ¹m  Óm       äng xe, Ch¸nh  c Tr ki trat¶itr     thanh    tra giao th«ng  éc  ë   thu S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh),Gi¸m  c  ch   ®è Së Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) cã  ¹m  Óm      äng xe  ch   Tr ki trat¶itr   vÒ   µn  é  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng xe. to b ho   c Tr ki trat¶itr   1.Qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ùctiÕp ho¹t®éng  ña  ¹m  Óm      äng   l  ® h tr      c Tr ki trat¶itr   xe. 2.    Tæ chøc  ùc  Ön  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng  theo  th hi ho   c Tr ki tra t¶itr xe  ®óng quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 7. 7 3. Thêng    xuyªn kiÓm    Óm    µ  ö  ýtheo  Èm  Òn  i víivi   tra,ki so¸tv x l   th quy ®è       ph¹m  ña  c thanh    traviªn,nh©n    viªn;chñ  ng  ùc hiÖn    Ön    ®é th   c¸c bi ph¸p ng¨n  chÆn     ùc  ã  Ó  ra ë  ¹m  Óm      äng xe. tiªuc c th x¶y    Tr ki trat¶itr   §i Ò u 18. Tr¸ch  Öm   ña  ã   ¹m  ëng  ¹m  Óm       äng   nhi c Ph Tr tr Tr ki tra t¶itr   xe: Phã  ¹m  ëng  Þu  Tr tr ch tr¸chnhiÖm   íc Tr¹m  ëng  µ  íc ph¸p  ËtvÒ     tr   tr v tr   lu   nh÷ng  Öc  µm  µ  Õt  nh  ña  × nh  i  íinhiÖ m   ô  îc Tr¹m  ëng  vi l v quy ®Þ cm ®è v   v®  tr giao. §i Ò u    19. Tr¸chnhiÖm  ña  tr ng.   c Ca  ë Ca   ëng  Þu  tr ch tr¸ch nhiÖ m   íc Phã   ¹m  ëng  ïng  lµm  Öc  µ    tr   tr tr c ca  vi v Tr¹m  ëng  Ò   Öm  ô  îcgiao. tr v nhi v®  1.  Òu  µnh  ¹t®éng  ña  ¹m  Óm       äng  trong  lµm  §i h ho   c Tr ki tra t¶itr xe  ca  viÖc. 2. §«n  c    ®è c¸n  é, thanh    b  tra viªn,nh©n      viªn trong  thùc  Ön  ng  ca  hi ®ó nhiÖ m  ô  îcgiao. v®  3. Gi¸m    Óm     s¸t,ki tra ph¸thiÖn  Þp  êivi ph¹m    k th     trong  vµ  ã  ca  c tr¸ch   nhiÖ m      íi Êp  ã  Èm  Òn    ö  ý. b¸o c¸o v   c c th quy ®Ó x l §i Ò u    20. Tr¸chnhiÖm  ña    c Thanh    traviªn. Thanh      traviªngiao th«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Trëng    ¹m  ëng    tr   ca, Tr tr trongviÖc:     1.  ùc  Ön  ng  Th hi ®ó quy  ×nh  íng  Én  vµo  ©n  Óm     tr h d xe  c ki tra;nghiªm  cÊ m   cho  cã  Êu  Öu    ¹m  xe  d hi viph kh«ng  qua  ©n  Óm      äng xe. c ki trat¶itr   2. Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  ×nh c©n  ®Ó   ¶m   tr   xe  ® b¶o  è  Öu c©n  Ýnh  s li   ch x¸c. 3.LËp      biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch theo ®óng    quy  inh ® §i Ò u    21. Tr¸chnhiÖm  ña  ©n      Ýnh.   c nh viªnvit Nh ©n       Ýnh  viªn vi t trong  lµm  Öc  µm  Ö m   ô  ©n  Óm       ca  vi l nhi vc ki tra t¶i trängxe  Þu    ch tr¸chnhiÖ m  ícCa  ëng,tr cTr¹m  ëng:   tr   tr   í  tr 1. B¶o  ¶m     ® m¸y  Ýnh  ¹t®éng  ×nh  êng    vµo  ©n  Óm      t ho   b th khixe  c ki trat¶i trängxe.   2. C Ëp  Ët ®Çy  ,  Þp  êi  Ýnh    è  Öu xe    nh   ®ñ k th , ch x¸c s li   qua  ©n  Óm     c ki tra t¶i äng.  tr 3.ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   Õt    v k qu¶  ©n  c trong phiÕu  m¸y      do  inra. 4.Lu  ÷hå  ¬  è  Öu theo quy  nh.   gi   s s li     ®Þ
 8. 8 C h ¬ n g  III H µ N H  VI VI P H ¹ M  V µ  H × N H  thøc x ö  l ý M ô c  A. H µ N H  VI  VI P H ¹ M  V µ   × N H  T H ø C  X ö  L ý   H § èI V íI T H A N H  T R A  VI£N, N H ¢ N  VI£N   §i Ò u    µnh      ¹m. 22. H viviph 1. Kh«ng  Êp  µnh  ù  ©n    ch h s ph c«ng c«ng    ña  tr ng, Tr¹m  ëng  t¸cc Ca  ë   tr ®èi  íinh÷ng  Öm   ô  éc  ¹m    v  nhi v thu ph vitr¸chnhiÖm   ña    c thanh    traviªn,nh©n     viªn; 2.  ù     ùc  Ön  ÷ng  Öm   ô  T ý th hi nh nhi v kh«ng  îc l∙nh ®¹o  n   Þ   ¹m  ®    ®¬ v Tr kiÓm      ängxe  ©n  trat¶itr   ph c«ng;   3. Cã   µnh    ©y  Êt  oµn  Õt  éi bé  µm   h vi g m ® k n   l ¶nh  ëng  í  tÝn  ña  h tiuy  c ®¬n  Þ; v 4. ThiÕu    Çn    tinh th tr¸ch nhiÖm,    kh«ng  ùc  Ön  ng  Ö m   ô  îc th hi ®ó nhi v®  giao,g©y    ãtvÒ   Æt     sais   m chuyªn m«n    nghiÖp  ô  v trong kiÓm      tra, ph¶n  ¶nh  µ  v l gi÷ sè  Öu,lËp    u    li   biªn b¶n, xö  ýviph¹m...nhng  a  í møc   ©y    l      ch t i  g ¶nh  ëng  h nghiªm  ängtí®¬n  Þ. tr     i v 5.X¸c  nh      ®Þ saihoÆc   öa  ÷a    è  Öu kiÓm      ô  îc¸nh©n; s ch c¸cs li   tra®Ó v l     i 6. Lîidông  Òn  ¹n  µm         quy h l tr¸c¸c quy  nh, quy  ×nh,kh«ng  íng dÉn  i ®Þ   tr   h  xe  µo  Óm    v ki tra; 7. M«i  í víichñ  µng, chñ  ¬ng  Ön,l¸ xe    gi i     h   ph ti   i trong khilµm  Ö m   ô       nhi v ®Ó   ô  îc¸nh©n; v l   i   8. NhËn  èi lé cña  ñ  µng, chñ  ¬ng  Ön,l¸ xe  íim äi  ×nh    h    ch h   ph ti   i d     h thøc  trongkhilµm  Ö m  ô    nhi v §i Ò u    ×nh  23. H thøc xö  ýviph¹m.   l    1. KhiÓn    tr¸chkhiviph¹m  ét       m trong c¸c quy  nh  ¹     ®Þ ti kho¶n          1, 2, 3, 4 vµ  cña  Òu  cña  5  §i 22  Quy  nh  µy; ®Þ n 2.C¶nh        ¹m  ét    c¸o khiviph m trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 6  22  Quy  nh  µy; ®Þ n b) BÞ   Ón    khi tr¸chlÇn  2.   thø  3. H¹  ¹ch,bËc ¬ng, chuyÓn    ng   l   c«ng    t¸ckh¸c khi vi ph¹m       quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  7  22  Quy  nh  µy. ®Þ n 4.  ïy  T theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  t ch   ®é vi ph Thanh    tra viªn,nh©n    Þ     viªn b buéc    Öc    th«ivi khi: a)  ph¹m  Vi  kho¶n  vµ  ét  7  m trong    c¸c kho¶n  õ kho¶n  ®Õ n   t  1  kho¶n    6 §iÒu  cña  22  Quy  nh  µy. ®Þ n b) Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i 8  22  Quy  nh  µy. ®Þ n c)BÞ   ö  ¹ttheo quyÕt ®Þnh  ña      x ph       c tßa ¸n.
 9. 9 M ô c  B. H µ N H  VI VI P H ¹ M  V µ   × N H  T H ø C  X ö  L ý   H § èI V íI C A  T R ¦ë N G,  R ¹ M  T R ¦ë N G   T §i Ò u    µnh      ¹m. 24. H viviph 1. Ph ©n    c«ng  thanh    traviªn, ©n    ¹t®éng  Óm      äng xe   nh viªnho   ki trat¶itr   tr¸ víichøc    i  tr¸ch,nhiÖ m   ô  i  íithanh      v ®è v   tra viªn,nh©n    Þ   û  Ët tõ   viªn b k lu     h×nh  thøc khiÓn    tr¸chtrëlªn.    2. ThiÕu    Çn    tinhth tr¸chnhiÖ m     trong viÖc    qu¶n  ý,kiÓm    ¹t®éng  l  so¸tho   cña thanh    traviªn,nh©n        viªn®Ó thanh   traviªn,nh©n    Þ  û  Ëttõ h×nh    viªnb k lu     thøc c¶nh    ëlªn.   c¸o tr   3. Kh«ng  ùc hiÖn  y       th   ®Ç ®ñ chøc n¨ng,nhiÖm   ô  ¹t®éng  ña  ¹m    v ho   c Tr kiÓm      ängxe  îcgiao qu¶n  ý. trat¶itr   ®     l 4.  ùc  Õp    Tr ti gi¶iquyÕt  Ôn,  mi gi¶m  ×nh  h thøc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh  i víi êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön viph¹m. ®è    ng   khi ph ti     5.Tæ     chøc  chØ  o  ¹t®éng  ¹m  Óm      äng xe  µikhu  ùc  ®¹ ho   Tr ki trat¶itr   ngo   v kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 6. § Ó   Ö   èng    h th qu¶n  ýnghiÖp  ô  ña  ¹m  Óm       äng xe  ùc l  v c Tr ki trat¶itr   th   hiÖn    íiquy  nh,  tr¸ v   i ®Þ quy  ×nh  ña  é   tr c B Giao  th«ng  Ën  ,Côc  êng  é  v t¶i  § b ViÖtNam.   7. Kh«ng  chøc  Óm     êng    tæ  ki trath xuyªn,cã  Ön    bi ph¸p phßng  õa    ng ®Ó viph¹m  ra ë  ¹m  Óm      ängxe.   x¶y    Tr ki trat¶itr   8. Lîidông     chøc  ô,quyÒn  ¹n  ã  µnh    ©y  Òn  µ, s¸ch nhiÔu  µ  v  h ch vig phi h     v tiªucùc.   9.  Ën   Nh hoÆc   chøc  Ën  èi lé díim äi  ×nh  tæ  nh h     h thøc    ùc  Ön  khi th hi nhiÖ m  ô. v §i Ò u    ×nh  25. H thøc xö  ýviph¹m.   l    1. KhiÓn    tr¸ch khi vi ph¹m  ét       m trong    c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  2, 3  1,    §iÒu  cña  24  Quy  nh  µy. ®Þ n 2.C¶nh        ¹m  ét    c¸o khiviph m trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) Vi ph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n          §iÒu  Quy  inh  µy. ®Þ t  i 4,5,6,7,8  24  ® n b) BÞ   Ón    khi tr¸chlÇn  2.   thø  3. H¹  ¹ch,bËc ¬ng, chuyÓn    ng   l   c«ng    t¸ckh¸c ®èi  íitr ng  îp  Þ     v   ê h b c¶nh  c¸o lÇn  2.   thø  4. Tïy    theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m    ëng, Tr¹m  ëng  Þ   éc  t ch   ®é vi ph Ca tr   tr b bu th«iviÖc      khi: a) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  cña  9  24  Quy  nh  µy; ®Þ n b) BÞ   ö  ¹ttheo quyÕt ®Þnh  ña      x ph       c tßa ¸n.
 10. 10 M ô c  C. C¸ C  H × N H   H ø C  X ö   ý  L∙N H  §¹ O C Ê P  T R £ N  §¥ N   Þ   T L V KI Ó M  T R A  T ¶I  R ä N G  xe D O  T R¸ C H  N HI Ö M  LI£N §íI T   §i Ò u    èivíi ôc  êng  é  ÖtNam:  26. §     C§ b Vi   1. Côc  ëng, Phã   ôc  ëng  Þ   û  Ëttõ møc     tr   C tr b k lu     phª  ×nh, khiÓn  b   tr¸ch   ®Õ n   c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc   c¸ch chøc  ïytheo møc      ¹m.   t    ®é viph 2. Ch¸nh  Thanh    tra giao th«ng, Phã     Ch¸nh thanh    tra giao th«ng  Þ   b khiÓn  tr¸ch,  c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc  c¸ch chøc  ïytheo  Ýnh  Êt,   t  t ch   møc      ¹m. ®é viph §i Ò u    èivíi 27. §     Khu  Qu¶n  ý® êng  é: l  b  1. Tæng  gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng  gi¸m  c  Þ   û  Ët tõ  ®è b k lu   møc   phª  ×nh  b ®Õ n   c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc  c¸ch chøc  ïytheo møc      ¹m.   t    ®é viph 2.Ch¸nh    thanh    tragiao th«ng,Phã      Ch¸nh thanh    tragiao th«ng,§éitr ng       ë §éi thanh      tragiao th«ng  ã  ¹m  Óm       äng xe  Þ   Ón  c Tr ki trat¶itr   b khi tr¸ch,c¶nh    c¸o,h¹ ng¹ch,bËc ¬ng       l hoÆc   c¸ch chøc  ïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m.   t    ch   ®é viph §i Ò u    èivíi ë  28. §     Giao  S th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh): ch 1. Gi¸m  c,  ã     ®è Ph gi¸m  c  ë   ®è S Giao th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  chÝnh) bÞ   û  Ëttõ møc    k lu     phª  ×nh  n   b ®Õ c¶nh    ¹ ng¹ch,bËc ¬ng  c¸o,h     l hoÆc   c¸ch chøc  ïytheo møc      ¹m.   t    ®é viph 2. Ch¸nh    Thanh    tragiao th«ng,Phã    Ch¸nh thanh    tragiao th«ng,§éi tr    ­ ëng  éithanh    §  tragiao th«ng  ã  ¹m  Óm       äng xe  ùctiÕp  c Tr ki trat¶itr   tr   theo  âi d  chØ   o  Þ   Ón  ®¹ b khi tr¸ch,c¶nh    c¸o,h¹  ¹ch,bËc ¬ng    ng   l hoÆc  c¸ch chøc  ïy t  theo tÝnh  Êt,møc      ¹m.   ch   ®é viph M ô c  D. T H È M  Q U Y Ò N  X ö  L ý  VI P H ¹ M   §i Ò u    È m   Òn  ö  ýviph¹m. 29. Th quy x l     1. Bé  ëng  é    tr B Giao  th«ng  Ën    Õt  nh  ö  ýkû  ËtCôc  ëng, v t¶i quy ®Þ x l   lu   tr   Phã  ôc  ëng, Ch¸nh  C tr   Thanh    tragiao th«ng  êng  é  éc Côc, Tæng   ® b thu     Gi¸m  ®èc  Khu  Qu¶n  ý® êng  é. l  b 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh   ö  ý kû  Ët Gi¸m  c,  ã   ®Þ x l   lu   ®è Ph Gi¸m  c, ®è Ch¸nh  Thanh    tra giao  th«ng  éc Së  thu   Giao  th«ng  Ën    v t¶i (Giao th«ng    c«ng  Ýnh). ch 3.  ôc  ëng  ôc  êng  é   Öt  C tr C § b Vi Nam   quyÕt  nh   ö  ý kû  Ët Phã  ®Þ x l   lu   Tæng  gi¸m  c, Ch¸nh  ®è   Thanh    tragiao th«ng  Khu Qu¶n  ý® êng  é. Thu  åi l  b  h  ThÎ Thanh      tragiao th«ng  i víi i t ng thuéc diÖn  ôc  Êp  µ    Þ  é    ®è      î   ®è   C c v ®Ò ngh B Giao th«ng  Ën    v t¶ithu  åi ThΠ h  Thanh    tra giao th«ng  i  íi®èi  îng  éc ®è v   t thu   diÖn  é  Êp. Bc 4. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng c«ng  Ýnh)  ch quyÕt  ®Þnh  ö  ýkû  ËtPhã  x l   lu   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng  éc  ë,  éi tr ng  éi thu S §   ë §   Thanh    tragiao th«ng,Tr¹m  ëng,Phã  ¹m tr ng  µ        tr   tr   ë v c¸cchøc  danh kh¸cthuéc    
 11. 11 Tr¹m  Óm       äng xe. Thu  åiThÎ Thanh    ki trat¶itr     h    tragiao th«ng  i  íi®èi îng ®è v   t  thuéc diÖn  ë   Êp  µ    Þ  é     S c v ®Ò ngh B Giao  th«ng  Ën      åiThÎ Thanh    v t¶ithu h     tra giao th«ng  i víi i t ng thuéc diÖn  é  Êp.   ®è      î   ®è   Bc 5.Tæng    gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý® êng  é: l  b  a) Quy Õt  nh  ö  ýkû  ËtPhã    ®Þ x l   lu   Ch¸nh Thanh    tragiao th«ng    Khu  Qu¶n   lý® êng  é,§éitr ng  éithanh      b    ë §   tragiao th«ng  µ  Êtc¶      v t   c¸cchøc  danh  ¹ Tr¹m  ti   kiÓm      ängxe. trat¶itr   b) KiÕn  Þ  íi   ¬    ngh v   c quan  ã  ªnquan  Óm    ©n  ù,C«ng    c¸c c li   (Ki so¸tqu s  an, Së   Giao  th«ng  Ën  i   Õt  nh  û  Ëtkhicã    ¹m  i víi   é, v t¶)  ®Ó quy ®Þ k lu     viph ®è     b  c¸n nh©n    îc cö  viªn®   tham    èi hîp  ¹t®éng  ¹  ¹m  Óm       äng xe  gia ph   ho   tiTr ki trat¶itr   thuéc Khu    Qu¶n  ý® êng  é. l  b c)§ Ò   Þ  ôc  êng  é  ÖtNam     åiThÎ Thanh      ngh C § b Vi   thu h     tragiao th«ng  i    ®è víi i t ng do  ôc  êng  é  ÖtNam   Êp.    î   C § ®è b Vi   c 6. Tr×nh  ù quyÕt  nh  ö  ý ® îc thùc  Ön    t  ®Þ x l    hi theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.   h C h ¬ n g  IV T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N §i Ò u  30. ôc tr ng Côc §êng bé  ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së  Giao   C ë th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) vµ  ñ  ëng  ¬  ch   Th tr c quan,®¬n  Þ  ã  ªn   v c li   quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn  bi Quy  nh  µy  í c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc    ®Þ n ti    v tr   ®Ó thùc hiÖn.   §i Ò u  31. ôc tr ng Côc §êng bé  ViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së  Giao   C ë th«ng  Ën    v t¶i(Giao th«ng    c«ng  Ýnh) cã  ch   qu¶n  ýTr¹m  Óm      äng xe, l  ki trat¶itr     Tæng  gi¸m  c  ®è Khu  Qu¶n  ý ® êng  é  µ    n  Þ   ã  ªnquan  ã  l  b v c¸c ®¬ v c li   c tr¸ch   nhiÖ m  Óm    µ  chøc  ùc hiÖn  ki trav tæ  th   Quy  nh  µy. ®Þ n Qu¸  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    chøc,c¸ nh©n  tr     n cv   c¸c tæ     ph¶n    ¶nh kÞp  êib»ng  b¶n  Ò   é   th   v¨n  v B Giao  th«ng  Ën      v t¶i®Ó xem   Ðt    x bæ sung, söa    ® æi.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản