Quyết định 295/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
1
download

Quyết định 295/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 295/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập tổ xử lý tất toán tài khoản các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn từ năm 2000 trở về trước và từ năm 2001 đến năm 2004 thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 295/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------------- S : 295/Qð-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009 QUY T ð NH V VI C THÀNH L P T X LÝ T T TOÁN TÀI KHO N CÁC D ÁN HOÀN THÀNH HO C B ðÌNH HOÃN T NĂM 2000 TR V TRƯ C VÀ T NĂM 2001 ð N NĂM 2004 THU C NGU N V N DO B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh ñ nh s 51/2008/Nð-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c văn b n s 15644/BTC-ðT ngày 23/12/2008 c a B Tài chính v vi c t t toán tài kho n d án ñ u tư; am .vn Căn c văn b n s 886/KHðT-THTK ngày 21/01/2009 c a V K ho ch ñ u tư v c cán b tham gia T T t toán tài kho n d án ñ u tư c a B GTVT; Văn b n s 72/QLXD-Tð1 ngày ietn 22/01/2009 c a C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông v c cán b tham gia T T t toán tài kho n d án ñ u tư; .Lu atV Theo ñ ngh c a V trư ng V Tài chính, w ww QUY T ð NH: ði u 1. Thành l p T X lý t t toán tài kho n các d án hoàn thành ho c b ñình hoãn t năm 2000 tr v trư c và t năm 2001 ñ n năm 2004 thu c ngu n v n do B Giao thông v n t i qu n lý (sau ñây g i là t t là T X lý t t toán tài kho n) v i thành ph n như sau: 1-Ông Nguy n H ng Trư ng – Th trư ng B Giao thông v n t i - T trư ng. 2-Bà ðào Thanh Th o - Phó V trư ng V Tài chính B Giao thông v n t i - T phó. 3-Lãnh ñ o V K ho ch ñ u tư: 01 ñ ng chí (tuỳ theo t ng công trình, d án) - T phó. 4-Ông Lê Thanh Hà - Phó c c trư ng C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông B Giao thông v n t i –T phó. 5-Ông Ph m Huy Hi u - Chuyên viên V Tài chính B Giao thông v n t i - T viên. 6-Chuyên viên V K ho ch ñ u tư: 01 ñ ng chí (tuỳ theo t ng công trình, d án) - T viên. 7-Bà Nguy n Th Thu Hà- Chuyên viên phòng Tð-1 C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông – T viên. Ngoài ra, tuỳ theo t ng d án công trình, T trư ng T X lý t t toán tài kho n ch ñ o m t s thành viên thu c các cơ quan tham mưu c a B Giao thông v n t i và các ñơn v tr c thu c tham gia T . ði u 2. T X lý t t toán tài kho n có trách nhi m tri n khai ñôn ñ c các Ch ñ u tư và các ñơn v tr c thu c th c hi n quy t toán tài kho n; Tham mưu cho Lãnh ñ o B x lý các trư ng h p liên quan ñ n công tác quy t toán và t t toán tài kho n.
  2. ði u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch ñ u tư, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, Th trư ng các cơ quan, ñơn v liên quan và các Ông/Bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành Quy t ñ nh này./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như ñi u 3; TH TRƯ NG - B Tài chính; - B trư ng (ñ b/c); - Các ñ/c Th trư ng; - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng am .vn atV ietn ww .Lu w

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản