intTypePromotion=1

Quyết định 297/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 297/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 297/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, quản lý tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 297/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 297/1998/Q§­B T C B tr n g µy  16 th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò   viÖc ba n   µ n h  te m   h vµ viÖc in Ê n, qu¶n  lý s ö  d ô n g  te m   µ n g  n h Ë p  k h È u h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh      KÕ to¸nthèng    kª ngµy  20/5/1988; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh    sè:15/CP  ngµy 2/3/1993 cña    ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýnhµ    níccña      quan  c¸cBé, c¬  ngang  Bé, C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh    sè: 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng  nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  vô  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    Thi hµnh    ChØ  thÞ    sè:853/1997/CT­TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; C¨n  C«ng  cø  v¨n    sè: 311/VPCP­VI ngµy 24/01/1998 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  chØ ®¹o cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  d¸n  tem  hµng  nhËp khÈu; Sau    khithèng nhÊt  kiÕn    Th¬ng    Néi    ý  víiBé  m¹i,Bé  vô, Tæng  côc H¶i  quan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1.­Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy "Quy ®Þnh    ph¸thµnh,  in Ên,    qu¶n    dông  lý sö  tem  hµng ®iÖn    tö nhËp khÈu, tem    hµng ®iÖn    l¹nh nhËp  khÈu, tem    ®éng  næ   c¬  nhËp  khÈu  tem  vµ  vËt liÖu x©y dùng nhËp  khÈu". §iÒu 2.­  C¸c  item  lo¹  hµng nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõnµy  th¸ng4  cã  lùckÓ    01    n¨m 1998. §iÒu    3.­C¸c  chøc  liªnquan  tæ  cã    ®Õn  viÖc        in Ên, ph¸thµnh, qu¶n    lý, dông   sö  tem  hµng nhËp khÈu  t¹ §iÒu  cã  nªu    i 1  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Þ nh ®  p h¸t  µ n h, in Ê n  vµ q u ¶ n  lý, h  sö  d ô n g   m  h µ n g   h Ë p  kh È u te n (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh    sè:297/1998/Q§­BTC ngµy  th¸ng3  16    n¨m 1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §iÒu 1.­ Ban    hµnh  mÉu   4  tem hµng nhËp khÈu    ®Ó d¸n vµo hµng  nhËp  khÈu,gåm:   1.Tem     hµng  ®iÖn    tönhËp  khÈu: Tem   îcintrªngiÊy bãc    innÒn  ®         d¸n,cã    hoa    v¨n mµu    phíthång,côm    hoa  v¨n  gi÷a  ng«i sao  ë  cã    næi  c¸nh,khung  5    tem trang    trÝ hoa v¨n mµu  xanh  nh¹t,  tem  keo    cã  d¸n s½n. KÝch  íctem  th   2cm   3,5cm. x  2.Tem     hµng  ®iÖn    l¹nhnhËp  khÈu: Tem   îcintrªngiÊy bãc      ®         d¸n,trªngiÊy cã      innÒn  hoa    v¨n vµng  cam  nh¹t,   côm   hoa    gi÷a cã  v¨n ë    ng«isao    næi  c¸nh,khung  5    tem trang trÝhoa        v¨n mµu  xanh nh¹t,  tem  keo    cã  d¸n s½n. KÝch  íctem  th   2cm   3,5cm. x  3.Tem     ®éng  næ   c¬  nhËp  khÈu: Tem   îc in trªngiÊy  ®       bãc d¸n, trªngiÊy  in nÒn       cã    hoa v¨n mµu  hång,   côm   hoa    gi÷a cã  v¨n ë    ng«isao    næi  c¸nh,khung  5    tem  trang trÝhoa        v¨n mµu  xanh,tem  keo      cã  d¸n s½n. KÝch  íctem  th   2cm   3,5cm. x  4.Tem         vËtliÖu x©y  dùng  nhËp  khÈu: Tem   îcintrªngiÊy bãc    innÒn  ®         d¸n,cã    hoa    v¨n mµu  xanh nh¹t,  côm hoa  v¨n  gi÷a h×nh  ë    hoa thÞ,khung    tem h×nh  lipmµu   en­   xanh nh¹t,tem  keo    cã  d¸n s½n.   KÝch  íctem  th   2cm   3,5cm. x  C¸c  i lo¹ tem    hµng  nhËp khÈu  trªn® îcinb»ng  thuËtb¶o  ® Æc   nªu        kü    vÖ  biÖtvµ  d∙y sè      cã    ph¸tquang    khikiÓm    trab»ng ®Ìn cùc tÝm.  Tem   insª­   cã    ry vµ ®¸nh  theo thø    ªntôc,mçi sª­   tõsè:000001  sè    tùli       rycã      ®Õn     sè:999.999. §iÒu    2.­CÊp  ph¸t,  qu¶n    sö  lývµ  dông: Tæng  côc ThuÕ  thùc hiÖn    cÊp    ph¸ttem cho  Côc ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng.Côc    ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp  ph¸ttem    cho      c¸cChi côc  ThuÕ  quËn,huyÖn, thÞ    iÓnkhaithùc hiÖn      ®Ó tr       d¸n  tem    Æt   c¸cm hµng theo quy    ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan nhËn  tem hµng nhËp khÈu  i t¹ Tæng  côc  ThuÕ  (Bé  Tµi chÝnh)  cã    vµ  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  qu¶n    lý,cÊp ph¸tcho    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng    ®Ó thùc hiÖn    d¸n tem    Æt   c¸c m hµng  nhËp khÈu  ph¶id¸n tem      theo quy    ®Þnh.
  3. 3 §iÒu 3.­ ViÖc    qu¶n    sö  lý vµ  dông tem hµng nhËp khÈu thùc hiÖn  theo  ®óng chÕ     ®é qu¶n      lý Ên chØ, ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  529/TC­  ngµy 22/12/1992 vµ QuyÕt ®Þnh  sè 544/TC/Q§/C§KT  ngµy  Q§ 2/8/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban hµnh chÕ    ®é thèng  nhÊt  ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lýc¸cmÉu  biÓu  chøng        tõthu,ching©n  s¸ch nhµ      níc. §iÒu    lýbåihoµn    4.­Xö      vËtchÊt: §èivíi    tem  hµng  nhËp  khÈu  mÊt,c¬  bÞ    quan qu¶n    dông  lý,sö  tem  hµng  nhËp khÈu ph¶ib¸o      quan    c¸o víic¬  ThuÕ   sè îng,ký  vÒ  l   hiÖu  sè  vµ  tem bÞ  mÊt    quan  ®Ó c¬  ThuÕ   kiÓm    tra,th«ng    b¸o mÊt  xö    vµ  lýkÞp thêi. Møc  lýbåihoµn    xö      vËtchÊt®èi víi       tem hµng  nhËp khÈu,ngoµixö        lývÒ  hµnh chÝnh cßn  xö    bÞ  ph¹tb»ng  mét lÇn      gi¸trÞ hµng    ho¸ nhËp khÈu  i   t¹ thêi ®iÓm   mÊt  bÞ  tem hµng  nhËp khÈu. §iÒu    quy  5.­C¸c  ®Þnh  ph¸thµnh,qu¶n    dông  vÒ      lý,sö  tem  îu nhËp  r   khÈu, xe    ®¹p  nguyªn chiÕc    nhËp khÈu, qu¹t®iÖn      nhËp  khÈu vÉn thùc hiÖn    theo QuyÕt ®Þnh  839a  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  31/10/1997  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  1006/1997/Q§/BTC ngµy 26/12/1997 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  ph¸t hµnh tem hµng  nhËp khÈu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2