intTypePromotion=1

Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
114
lượt xem
7
download

Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è  297/1999/Q§­N H N N 5  n g µ y 25  th N th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   8  " Q u y  ® Þ n h   v Ò  c¸c t û l Ö   ¶ o  ® ¶ m   n  to µ n  b a trong h o ¹t ® é n g  c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g" th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10,vµ  Ët    Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông  ng h v tæ  td phing©n  µng,   h   quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò     û ®Þ v c¸c t   lÖ  b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông".    c tæ  td §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. C¸c  k  quy  nh  ®Þ trong    c¸c v¨n b¶n sau  y   ã  ªnquan  n   ®© c li   ®Õ "Quy  ®Þnh  Ò     û lÖ  v c¸c t   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông"    c tæ  td   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh:   ®Þ n h hi l     h 1. "Quy  Õ     ch b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong kinh doanh  Òn tÖ    Ýn  ông  i      ti   ­ t d ®è víitæ    chøc  Ýn  ông"  td ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 107/Q§­ NH5   µy    ng 9 th¸ng6    n¨m 1992  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n 2.  Th«ng   sè  t 10/TT­NH5   µy  th¸ng  n¨m   ng 6  7  1992  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h Nh n   d th hi "Quy  Õ   ch b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  kinhdoanh  Òn tÖ   Ýn  ông  i víi chøc  Ýn  ông".   ti   ­t d ®è    tæ  td   §i Ò u 3: Ch¸nh  V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  ng h v tæ  tÝn  ông    ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc, d phi ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi Ng h Nh n     ph   t H  ®ång  Qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt ®Þnh  µy.   n
  2. 2 q uy  Þ nh   ® vÒ  c¸c t û l Ö b¶ o  ® ¶ m  an  to µ n  trong h o ¹t ® é n g  c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 297/1999/Q§­NHNN5   µy  th¸ng8  ng 25    n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n   I ­ Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      1. Tæ chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹i Öt Nam     êng  td ho   t Vi   ph¶ith xuyªn  duy  ×c¸ctûlÖ  tr       b¶o  ¶m   toµn  ® an  theo Quy  nh  µy,bao  å m:   ®Þ n  g 1. Tû  Ö  èi®a  ña  ån  èn  ¾n  ¹n  îcsö  ông      l t   c ngu v ng h® d ®Ó cho  vay  trung  h¹n vµ  µih¹n.   d  2.Tû  Ö  Ò     l v kh¶  n¨ng      chitr¶. 3.Tû  Ö  toµn  èn  èi Óu.   l an  v t  thi II  ­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  I  T û  l Ö  tèi ® a   ñ a n g u å n  v è n n g ¾ n  h ¹ n  îc s ö  d ô n g   c ® ® Ó  ch o   vay trung h ¹ n v µ  d µ i h ¹ n. §i Ò u 2. 1. Tû  Ö  èi®a  ña  ån  èn  ¾n  ¹n  îcsö  ông      l t   c ngu v ng h® d ®Ó cho  vay  trung  h¹n vµ  µih¹n ®èi víi   chøc  Ýn  ông      d         tæ  c¸c td nh sau: a.Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc:25% td nh n   b.Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh:25% td li     c.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi: %    ng h n   25  d.Tæ     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµi: v n   25% ®.    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n: 20% td cæ ph c Nh n   nh d   e.Tæ     chøc  Ýn  ông  îp t¸c: td h    10% 2. Nguån  èn  ¾n  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  îcsö  ông      v ng h c tæ  td ® d ®Ó cho    vay trungh¹n  µ  µih¹n bao  å m:   vd    g a. TiÒn  öi kh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n  íi12    g  k h   k h d   th¸ng cña    chøc  Ýn    c¸c tæ  t dông  kh¸c; b.TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n  íi th¸ngcña  chøc,c¸nh©n;   g  k h   k h d  12    tæ     c. TiÒn  öi tiÕtkiÖm     g    kh«ng  ú  ¹n  µ  ã  ú  ¹n  íi12  k h v c k h d   th¸ng  ña    c c¸ nh©n;    
  3. 3 d. Nguån  èn    v huy  ng  ®é trong nícdíi ×nh       h thøc    µnh  Êy  ê cã    ph¸th gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n. h  §i Ò u    3. Sau    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh,tæ  khiQuy ®Þ n c hi l       chøc  Ýn  t dông  ã  û lÖ  ån  èn  ¾n  ¹n  ö  ông  c t   ngu v ng h sd cho vay trung h¹n  µ  µih¹n      v d   cao h¬n  û lÖ  èi®a  t   t   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Quy  nh  µy  1  2  ®Þ n kh«ng  îctiÕp ®    tôcsö  ông  ån  èn  ¾n  ¹n ®Ó    d ngu v ng h   cho  vay trung h¹n vµ  µih¹n m µ       d     ph¶icã    biÖn ph¸p    t¨ng huy  ng  èn  ®é v trong khu«n    khæ  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,thu lu     håinî cho     vay trung h¹n  µ  µi h¹n    vd  theo  ú  ¹n    î cña    k h tr¶n   c¸c kho¶n  cho    vay ®Ó   trongthêih¹n  n¨m      3  ph¶igi¶m  Çn  ûlÖ  µy    d t   n cho  ïhîp víi ph       quy  nh. ®Þ Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  ö  ông  ån  èn  ¾n   ¹n    td sd ngu v ng h ®Ó cho    vay trung  ¹n  µ  µi h¹n  h vd  theo chØ   nh   ña  Ýnh  ñ, thùc  Ön  ®Þ c Ch ph   hi theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íckhiCh Ýnh  ñ  c Ng h Nh n     ph chØ  nh. ®Þ M ô c  II    T û  l Ö  v Ò  kh¶  n¨ng c hi tr¶ §i Ò u 4. 1. K Õt  óc ngµy  µm  Öc,tæ    th   l vi   chøc  Ýn  ông  td ph¶iduy  ×cho  µy  µm    tr   ng l viÖc  Õp theo  ûlÖ  èithiÓu  ti   t  t   b»ng  gi÷a tµis¶n  ã" cã  Ó  1     "C   th thanh    to¸nngay  so  íi   ¹ tµis¶n  î"ph¶ithanh    v   lo     c¸c i "N     to¸nngay. 2.Tµis¶n  ã" cã  Ó     "C   th thanh    to¸nngay  bao  å m: g a.TiÒn  Æt;   m b.Ng ©n  Õu    phi thanh    to¸ncßn    Þl hµnh; gi¸tr  u  c.Vµng,kim  ¹ quý,®¸  ý  ã  Ó        lo   i   qu c th b¸n ngay;   d.TiÒn  öit¹ Ng ©n  µng  µ   íc(trõtiÒn göidù  ÷b ¾t  éc);   g    i h Nh n         tr   bu ®.  Òn  öikh«ng  ú  ¹n  èc,l∙   ¹ c¸ctæ  Ti g   k h (g   it i   chøc  Ýn  ông  )  td kh¸ctrong n­     ícvµ    ícngoµi;   ën   e. TiÒn  öi cã  ú  ¹n  ¹    chøc  Ýn  ông    g   k h t i tæ  c¸c td kh¸c trong níc vµ    íc       ën   ngoµi®Õ n   ¹n thanh    èc,l∙ )   h  to¸n(g   i ; g. Tèi®a      95%     c¸c kho¶n  cho  vay  i víi   chøc  Ýn  ông  n   ¹n  ®è     tæ  c¸c td ®Õ h thu nî;    h. Tèi®a  %         90 c¸c kho¶n  cho  vay  i víi chøc,c¸ nh©n  n   ¹n    ®è    tæ     ®Õ h thu nî;   i.C¸c  ¹  Êy  ê cã    n   ¹n    lo igi t   gi¸®Õ h thanh   to¸n hoÆc   ã  Ó  c th b¸n  îc ngay  ®  hoÆc   ã  Ó  em   ÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc; c th ® chi     i   t  i h Nh n k. C¸c    kho¶n thu  õ c¸c cam   Õt  t    k mua, b¸n  ¹itÖ  ã  ú  ¹n  n   ¹n  ngo   c k h ®Õ h thùc hiÖn;   l.  C¸c  kho¶n  kh¸c®Õ n   ¹n    h thu. 3.Tµis¶n  î"ph¶ithanh       "N     to¸nngay  bao  å m: g a.TèithiÓu 15%   Òn göikh«ng  ú  ¹n  ña  chøc,c¸nh©n;      ti     k h c tæ    
  4. 4 b. TiÒn  öi cã  ú  ¹n  ña  chøc, c¸ nh©n  n   ¹n    g   k h c tæ     ®Õ h thanh to¸n (gèc,     l∙ ) i; c.TèithiÓu 15%   Òn göitiÕtkiÖm       ti       kh«ng  ú  ¹n  ña    ©n; k h c c¸nh d. TiÒn  öi tiÕtkiÖm   ã  ú  ¹n  ña    ©n  n   ¹n    g    c k h c c¸ nh ®Õ h thanh to¸n (gèc,     l∙ ) i; ®.  C¸c  kho¶n  vay  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td kh¸c®Õ n   ¹n tr¶nî(gèc,l∙ )   h        i  ; e. GiÊy  ê cã    chÝnh  chøc  Ýn  ông    µnh  n   ¹n    t   gi¸do  tæ  td ph¸th ®Õ h thanh  to¸n(gèc,l∙ )      i ; g. C¸c    kho¶n  ph¶i tr¶ thuéc       c¸c cam   Õt  k b¸n,mua   ¹itÖ  ã  ú  ¹n   ngo   c k h   ®Õ n   ¹n thùc hiÖn; h    h.Sè  Òn ph¶itr¶thay trongnghiÖp  ô    ti          v b¶o  l∙nh,  thanh    to¸nL/C;    i. è  Òn cho    ti   S vay  theo h¹n møc  Ýn  ông  ù     td d phßng; k.C¸c    kho¶n  kh¸c®Õ n   ¹n tr¶.   h  §i Ò u  5. Tæ  chøc  Ýn  ông  td gÆp   ã  kh kh¨n    ùc  Ön  Öc    khi th hi vi x¸c ®Þnh  û lÖ  Ò   t   v kh¶  n¨ng      chitr¶quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy  ®Þ ti §i 4  ®Þ n ph¶icã    ph¬ng  gi¶iquyÕt  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,quyÕt  ¸n    tr Th ®è Ng h Nh n   x  ®Þnh. M ô c  III    T û   Ö a n  to µ n  è n tèi thi Ó u l v   §i Ò u 6.  1.Tæ     chøc  Ýn  ông  õchinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi)ph¶iduy  ×tû td (tr     ng h n      tr     lÖ  èithiÓu    ÷a  èn  ù cã  víitµis¶n  ã",kÓ   c¸c cam   Õt  ¹i t  8% gi v t   so      "C   c¶    k ngo   b¶ng,® îc®iÒu     chØnh theo møc    ñiro.Vèn  ùcã  µ  µis¶n  ã" rñiro ® ­ ®é r     t  v t   "C       îcx¸c®Þnh     theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  nh  µy.   ®Þ t i 7  §i 8  ®Þ n 2.  ¹ithêi®iÓ m   T    Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh, tæ  ®Þ n c hi l       chøc  Ýn  t dông  ã  c møc  û lÖ  toµn  èn  èithiÓu  Êp  ¬n  t   an  v t  th h møc  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1 §iÒu  µy, trong thêih¹n  n¨m  Ó   õ ngµy  n     3  k t  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thi ®Þ n c hi l     hµnh  ph¶i t¨ng tû lÖ  toµn  èn  èithiÓu        an  v t  b»ng møc   û lÖ  t   quy  nh.  ®Þ Møc   t¨ngtûlÖ  µng     h n¨m  èi Óu b»ng  ét  Çn  (1/3)sè  ûlÖ  t  thi   m ph ba    t   cßn  Õu. thi §i Ò u 7. 1. Vèn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông    t   c tæ  td bao  å m:  èn  iÒu  Ö  èn  ∙  îc g v® l (v ® ®   cÊp,vèn  ∙  ãp)vµ  ü  ù  ÷bæ     ® g   qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö. v® l 2. Quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  Ï® îcthay ® æi  ï hîp víi ×nh  ×nh    ®Þ ti  1  n s      ph       t h ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ    c tæ  td v quy  nh  ¹  Òu  LuËt c¸c tæ  ®Þ ti §i 20      chøc  tÝn  ông. d   3.Tæng  è  èn  ña  ét  chøc  Ýn  ông  u    µo  chøc  Ýn  ông    s v c m tæ  td ®Ç tv tæ  td kh¸c díih×nh     thøc  ãp  èn, mua     Çn  gv  cæ ph ph¶i trõ khái vèn  ù cã    Ýnh       t   khi t to¸nc¸ctûlÖ  toµn  ¹ Quy  nh  µy.       an  t  i ®Þ n
  5. 5 §i Ò u 8. Tµis¶n  ã",kÓ   c¸c cam   Õt  ¹ib¶ng,® îc®iÒu    "C   c¶    k ngo      chØnh theo møc   ®é   ñiro  r   (sau  y   äit¾t lµ tµis¶n  ã" rñiro)bao  å m     Þ c¸c tµis¶n  ®© g         "C       g gi¸tr       "Cã" néib¶ng  îc®iÒu     ®  chØnh  theo møc    ñiro (sau ®©y  äit¾tlµtµis¶n    ®é r       g        "Cã" rñiro  éi b¶ng) vµ    Þ nh÷ng    n    gi¸tr   cam   Õt  ¹ib¶ng  îc ®iÒu  k ngo   ®  chØnh  theo møc    ñiro (sau ®©y  äit¾tlµtµi   ®é r       g        s¶n  ã" rñiro ngo¹ib¶ng). "C         ­ Tµis¶n  ã" rñiro néib¶ng  îcx¸c®Þnh    ¬  ë    Þtõng tµis¶n     "C         ®   trªnc s gi¸tr      "Cã" néib¶ng  µ  ©n  íi     v (nh v ) møc     ñiro cña  µis¶n  ã" ® îcquy  nh  ¹ ®é r     t  "C     ®Þ ti  §iÒu  Quy  nh  µy. 10  ®Þ n ­ Tµi s¶n  ã" rñiro  ¹ib¶ng  îc x¸c ®Þnh,  íc h Õt     "C     ngo   ®   tr   chuyÓn  ÷ng  nh cam   Õt  ¹ib¶ng  µnh    Þ tµis¶n  ã" néib¶ng ¬ng  k ngo   th gi¸tr     "C     t øng theo  Ö   è  hs chuyÓn  æi  ® quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh  µy,sau    îcx¸c ®Þnh  ®Þ ti§i 9  ®Þ n  ®ã ®     theo  møc    ñiro ® îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy. ®é r       ®Þ t  i 10  ®Þ n §i Ò u 9.  H Ö   è  s chuyÓn  æi  ña    ® c c¸ccam  Õt  ¹ib¶ng  k ngo   1.Cam   Õt  ¹ib¶ng  ã  Ö   è    k ngo   c h s chuyÓn  æi  ® 100%: a.B¶o      l∙nhvay; b.B¶o      l∙nhthanh  to¸n. 2.Cam   Õt  ¹ib¶ng  ã  Ö   è    k ngo   c h s chuyÓn  æi  ® 50%: a.B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång;   l∙nhth   h  b.B¶o    ù  Çu;   l∙nhd th c.C¸c  ×nh    h thøc b¶o      l∙nhkh¸ccho  chøc,c¸nh©n;   tæ     d.Cam   Õt    k trong nghiÖp  ô    v thanh    to¸nL/C. 3.Cam   Õt  ¹ib¶ng  ã  Ö   è    k ngo   c h s chuyÓn  æi 2%: ®   Cam   Õt  k mua,  hèi®o¸icã  ú  ¹n. b¸n      kh §i Ò u    µis¶n  ã" néib¶ng  µ    Þtµis¶n  ã" néib¶ng ¬ng  10. T   "C     v gi¸tr     "C     t øng  ña    c c¸ccam   Õt  ¹ib¶ng  îcph©n  ã m   k ngo   ®  nh theo c¸cmøc  ñiro nh     r     sau: 1.Nhã m   µis¶n  ã",cã    t  "C   møc    ñiro 0%   å m: ®é r     g a.TiÒn  Æt,  ©n  Õu    m ng phi thanh    to¸ncßn    Þl hµnh; gi¸tr  u  b.Vµng;   c.TiÒn  öit¹ Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     g    i h Nh n     ; d.  Êy  ê  ã    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  Ýnh  ñ  Öt Gi t c gi¸do  h Nh n     Ch ph Vi   Nam     µnh,b¶o  ph¸th   l∙nh; ®.  Kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Òn  öi tiÕtkiÖm   ¹  Ýnh    ti g     t ich tæ chøc  Ýn  ông; td   e.Kho¶n    cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Êy têcã    chÝnh  chøc  Ýn  gi     gi¸do  tæ  t dông    µnh; ph¸th
  6. 6 g.Kho¶n    cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng    ¹ giÊy têcã    Ng ©n  µng  c¸clo i       gi¸do  h Nhµ   ícViÖtNam,  Ýnh  ñ  ÖtNam     µnh,b¶o  n    Ch ph Vi   ph¸th   l∙nh; h.Kho¶n    cho  vay  îcChÝnh  ñ  ÖtNam   ®  ph Vi   b¶o  l∙nh. 2.Nhã m   µis¶n  ã",cã    t  "C   møc    ñiro 20%, gå m: ®é r       a.TiÒn  öit¹ c¸ctæ    g       chøc  Ýn  ông  i td kh¸ctrongnícvµ    ícngoµi;       ën   b.GiÊy  êcã    chÝnh  Òn    t   gi¸do  quy tØnh,thµnh  è    ph b¶o  l∙nh, chøc  Ýn   tæ  t dông  kh¸cph¸thµnh;    c.Kho¶n    cho  vay  õc¸cnguån  èn  û  t    v u th¸c;  d. Kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Êy  ê  ã    chÝnh  gi t c gi¸do  quyÒn   tØnh,thµnh  è    ph b¶o  l∙nh, chøc  Ýn  ông   tæ  td kh¸cph¸thµnh;    ®. Kho¶n  cho  vay  i víi chøc  Ýn  ông  ®è     tæ  td kh¸c cã    b¶o  ¶m,  ® kh«ng  ã  c b¶o  ¶m;  ® e.Kho¶n    cho  vay  îcc¸ctæ  ®     chøc  Ýn  ông  td kh¸cb¶o    l∙nh; g.Kho¶n    cho    µi Ýnh  i víi chøc  Ýn  ông  thuªt   ch ®è     tæ  td kh¸c. 3.Nhã m   µis¶n  ã",cã    t  "C   møc    ñiro 50%. ®é r     4.Nhã m   µis¶n  ã",cã    t  "C   møc    ñiro 100%,  å m: ®é r     g a.Kho¶n    cho  vay  ã  Õ  Êp  Êt ®éng  c th ch b   s¶n,cÇ m   è  ng    c ®é s¶n kh¸c,cã    b¶o    ña  chøc,c¸nh©n  l∙nhc tæ     kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   b.Kho¶n    cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m; ® c.Kho¶n    cho    µichÝnh  i víi   ©n; thuªt   ®è     nh c¸ d.Kho¶n    cho    µi Ýnh  i víi chøc  thuªt   ch ®è     tæ  kh¸c; ®.  Kho¶n  ãp  èn,mua    Çn  ña    gv  cæ ph c c¸cdoanh  nghiÖp; e. Gi¸ trÞ tµis¶n  ã" néi b¶ng  ¬ng       "C     t øng  ña  c b¶o l∙nh,cam   Õt    k trong  nghiÖp  ô  v thanh   to¸nL/C,cam   Õt    k mua,    èi®o¸icã  ú  ¹n; b¸n h     kh g. C¸c  µis¶n  ã" kh¸c (trõc¸c kho¶n  ãp  èn, mua     Çn  ña      t  "C       gv  cæ ph c tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c). III ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  ­   h §i Ò u 11. Tæ  chøc  Ýn  ông  td b¸o c¸o  Öc  Êp  µnh    û lÖ    vi ch h c¸c t   an toµn trong ho¹t®éng     quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  nh  µy  ®Þ n theo  Õ     ch ®é th«ng      tinb¸o c¸o cña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n §i Ò u      12. Tæ chøc  Ýn  ông    ¹m  ÷ng  td viph nh quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  nh   ®Þ nµy,tuú theo møc      ¹m, sÏbÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.      ®é viph     x ph     h ch §i Ò u 13. Öc  öa  æi,     Vi s ® bæ sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  c Quy  nh   ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. do  ®è Ng h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2