Quyết định 30/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 30/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng - Gia Lâm-Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô: 30/2003/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I VI T HƯNG - GIA LÂM - HÀ N I, T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 29/2003/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - huy n Gia Lâm - Hà N i, t l 1/2000. Xét ngh c a Giám c S Qui ho ch - Ki n trúc thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - Gia Lâm - Hà N i, t l 1/2000. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính - V t giá, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND th tr n c Giang, Ch t ch UBND các xã : Vi t Hưng, Giang Biên, Thư ng Thanh; T ng giám c TCT u tư phát tri n nhà và ô th , Th trư ng các S , Ban Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I VI T HƯNG - GIA LÂM - HÀ N I, T L 1/2000 (Ban hành theo Quy t nh s 30/2003/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1 : i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - Gia Lâm - Hà N i, t l 1/2000 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 29/2003/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2 : Ngoài nh ng qui nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn khu ô th m i Vi t Hưng - Gia Lâm - Hà N i còn ph i tuân th các qui nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3 : Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhan dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án qui ho ch chi ti t ư c duy t. i u 4 : Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i Vi t Hưng theo úng qui ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c a pháp lu t. Chương 2: QUI NNH C TH i u5: * T ng di n tích khu ô th m i Vi t Hưng : 302,5 ha * a i m : Th tr n c Giang và các xã : Thư ng Thanh, Vi t Hưng, Giang Biên - huy n Gia Lâm - Hà N i. * Ph m vi : - Phía ông B c giáp tuy n ư ng 48m n i v i Qu c l 1 m i và khu dân cư xã Giang Biên. - Phía ông Nam giáp tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang 30m và khu công nghi p Sài ng A.
 3. - Phía Tây B c giáp tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn. - Phía Tây Nam giáp khu dân cư L M t - xã Vi t Hưng. i u6: * T ng di n tích qui ho ch khu ô th m i : 302,5 ha Bao g m : - t làm ư ng thành ph và khu v c : 56,6845 ha - t giao thông khu : 19,3784 ha - t tr m bi n áp : 0,5160 ha - t quân s : 0,5846 ha - t cây xanh cách ly, hành lang b o v : 35,0817 ha - t còn l i xây d ng : 190,2548 ha Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi d án ư c chia thành 130 lô t trong ó có 15 lô t cây xanh cách ly không xây d ng công trình, 01 lô t quân s , 01 lô t thu c tr m bi n áp 110 KV Thanh Am, còn l i 113 lô t xây d ng v i các ch c năng như sau : + t xây d ng công trình công c ng thành ph và khu v c g m 15 lô t (Có ký hi u t CC - 01 én CC - 15 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t xây d ng cơ quan g m 06 lô t. (Có ký hi u t CQ - 01 n CQ - 06 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t xây d ng công trình h n h p (trư ng d y ngh , nhà cho thuê, văn phòng...) bao g m 06 lô t (có ký hi u t HH - 01 n HH - 06 trên b n v qui ho ch s d ng t. + t xây d ng các công trình công c ng c p khu nhà bao g m 02 lô t (có ký hi u CCKO và PTTH trên b n v qui ho ch s d ng t). + t xây d ng các công trình công c ng c p ơn v bao g m 03 lô t (Có ký hi u t DVO - 01 n DV0 - 03 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t xây d ng trư ng ti u h c và THCS bao g m 06 lô t (Có ký hi u t TH - 01 n TH - 06 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t xây d ng nhà tr m u giáo bao g m 10 lô t (Có ký hi u t NT - 01 n NT - 10 trên b n v qui ho ch s d ng t).
 4. + t cây xanh cách ly và hành lang b o v ư ng s t, tuy n i n cao th 110 KV, tuy n d u và tuy n mương thoát nư c (Cây xanh cách ly có ký hi u t CXCL - 01 n CXCL - 15 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t tr m bi n áp Thanh Am và t quân s b trí trong 02 lô t có ký hi u TBA và QS trên b n v qui ho ch s d ng t. + t cây xanh TDTT khu nhà và Thành ph bao g m 02 lô t (Có ký hi u t CV - 01 và CV - 02 trong b n v qui ho ch s d ng t). + t cây xanh TDTT ơn v bao g m 06 lô t (Có ký hi u t CX - 01 và CX - 06 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t các bãi xe công c ng bao g m 12 lô t (Có ký hi u t DX - 01 và DX - 12 trên b n v qui ho ch s d ng t). + t nhà c i t o và xây m i bao g m 45 lô t (Nhà c i t o có ký hi u t NO - 01 và NO - 15; Nhà xây m i bao g m : Chung cư, cao t ng có ký hi u CT - 01 n CT - 21; Bi t th có ký hi u t BT - 01 n BT - 08 và nhà vư n có ký hi u NV trên b n v qui ho ch s d ng t). i u 7 : t xây d ng công trình công c ng thành ph và khu v c có t ng di n tích : 21,6202 ha bao g m 15 lô t (có ký hi u CC - 01 d n CC - 15 b n v qui ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 1.1 CC-01 Công c ng thành ph , 2,4255 2,00 5,0 40 khu v c 1.2 CC-02 Công c ng thành ph , 0,6817 2,00 5,0 40 khu v c 1.3 CC-03 Công c ng thành ph , 1,0407 2,50 5,0 50 khu v c 1.4 CC-04 Công c ng thành ph , 0,2262 1,80 3,0 60 khu v c 1.5 CC-05 Công c ng thành ph , 0,4592 0,90 3,0 30 khu v c 1.6 CC-06 Công c ng thành ph , 0,5016 0,90 3,0 30 khu v c 1.7 CC-07 Công c ng thành ph , 1,0447 1,75 5,0 35 khu v c (Qu n m i) 1.8 CC-08 Công c ng thành ph , 1,5651 2,28 6,0 38 khu v c (Qu n m i) 1.9 CC-09 Công c ng thành ph , 1,0415 2,28 6,0 38
 5. khu v c (Qu n m i) 1.10 CC-10 Công c ng thành ph , 0,8622 1,75 5,0 35 khu v c (Qu n m i) 1.11 CC-11 Công c ng thành ph , 3,6071 2,28 6,0 38 khu v c (Qu n m i) 1.12 CC-12 Công c ng thành ph , 0,3901 2,10 3,5 60 khu v c 1.13 CC-13 Công c ng thành ph , 2,5180 2,70 9,0 30 khu v c 1.14 CC-14 Công c ng thành ph , 0,7151 2,20 5,5 40 khu v c 1.15 CC-15 Công c ng thành ph , 4,5415 2,25 9,0 25 khu v c - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ư c kh ng ch m b o theo yêu c u c a ngành Hàng Không. Các khu v c khác ngoài ph m vi nh hư ng c a ph u bay có th xây cao hơn nhưng c n ư c xem xét c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Qui chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 8 : t xây d ng các cơ quan có t ng di n tích : 8,243 ha bao g m 06 lô t (có ký hi u CQ - 01 n CQ - 06 b n v qui ho ch s d ng t s QH - 05). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 2.1 CQ-01 Cơ quan 1,0240 2,50 5,0 50 2.2 CQ-02 Cơ quan 0,9651 1,50 3,0 50 2.3 CQ-03 Cơ quan 0,8057 1,50 3,0 50 2.4 CQ-04 Cơ quan Qu n m i 2,9429 1,75 5,0 35 2.5 CQ-05 Cơ quan 1,4783 2,10 7,0 30 2.6 CQ-06 Cơ quan 1,0271 2,28 6,0 38 - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i tuân th theo : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ư c kh ng ch m b o theo yêu c u c a ngành Hàng Không.
 6. Trong khuôn viên c a các cơ quan ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Qui chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9 : t xây d ng các công trình h n h p (Trư ng d y ngh , nhà cho thuê, văn phòng...) v i t ng di n tích : 14,0949 ha bao g m 06 lô t (Có ký hi u t HH - 01 n HH - 06 b n v qui ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 3.1 HH - 01 th nh p 0,9428 2,10 7,0 30 3.2 HH - 02 th nh p 1,4601 2,28 6,0 38 3.3 HH - 03 th nh p 2,0857 2,28 6,0 38 3.4 HH - 04 th nh p 3,4997 2,20 5,5 40 3.5 HH - 05 th nh p 3,9944 2,25 9,0 25 3.6 HH - 06 th nh p 2,1122 2,10 6,0 35 - Khi thi t k , xây d ng các công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ph i m b o theo yêu c u c a ngành Hàng Không. - Hình th c ki n trúc công trình p, phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Qui chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 10 : t xây d ng các công trình công c ng c p khu nhà bao g m 02 lô t, t ng di n tích : 7,4082 ha (có ký hi u CCKO và PTTH b n v qui ho ch s d ng t) v i các ch tiêu qui nh như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 4.1 CCKO Công c ng khu 5,5212 1,05 3,0 35 (phòng khám, nhà văn hóa...) 4.2 PTTH Trư ng PTTH (c p 3) 1,8870 0,90 3,0 30 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p, phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình b trí sân bãi th d c th thao, cây xanh và sân chơi cho tr em.
 7. i u 11 : t xây d ng các công trình công c ng c p ơn v bao g m 03 lô (có ký hi u t DV0 - 01 n DV0 - 03 b n v qui ho ch s d ng t), t ng di n tích t : 2,3443 ha v i các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 5.1 DVO-01 Công c ng ơn v 1 0,4895 2,0 5,0 40 5.2 DVO-02 Công c ng ơn v 2 0,7152 1,5 5,0 30 5.3 DVO-03 Công c ng ơn v 3 1,1396 1,5 5,0 30 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Chi u cao công trình có th cao hơn qui nh nhưng c n ư c xem xét c th , ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hòa v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a t ng ơn v . i u 12 : t xây d ng trư ng ti u h c và THCS bao g m 06 lô t, t ng di n tích : 9,5689 ha (có ký hi u t TH - 01 n TH - 06 b n v qui ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 6.1 TH-01 Trư ng ti u h c 1,1206 0,75 3,0 25 6.2 TH-02 Trư ng THCS 0,9476 0,90 3,0 30 6.3 TH-03 Trư ng ti u h c 1,9557 0,75 3,0 25 6.4 TH-04 Trư ng THCS 1,6992 0,60 3,0 20 6.5 TH-05 Trư ng THCS 1,8876 0,90 3,0 30 6.6 TH-06 Trư ng ti u h c 1,9582 0,75 3,0 25 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p và phù h p v i tính ch t c a công trình. Trong khuôn viên c a các công trình b trí sân bãi th d c th thao, cây xanh và sân chơi cho h c sinh. i u 13 : t xây d ng nhà tr m u giáo bao g m : 10 lô t, t ng di n tích : 5,8426 ha (có ký hi u t NT - 01 n NT - 10 b n v qui ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%)
 8. 7.1 NT-01 Nhà tr m u giáo 0,2037 0,60 2,0 30 7.2 NT-02 Nhà tr m u giáo 0,1948 0,60 2,0 30 7.3 NT-03 Nhà tr m u giáo 0,2959 0,60 2,0 30 7.4 NT-04 Nhà tr m u giáo 0,4576 0,60 3,0 20 7.5 NT-05 Nhà tr m u giáo 0,3511 0,60 3,0 20 7.6 NT-06 Nhà tr m u giáo 0,6334 0,60 2,0 30 7.7 NT-07 Nhà tr m u giáo 0,8896 0,60 2,0 30 7.8 NT-08 Nhà tr m u giáo 0,6045 0,60 2,0 30 7.9 NT-09 Nhà tr m u giáo 1,1722 0,60 2,0 30 7.10 NT-10 Nhà tr m u giáo 1,0398 0,75 3,0 25 - Khi thi t k , xây d ng công trình ph i có ki n trúc công trình p, phù h p v i tính ch t c a công trình. T ch c tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên. i u 14 : t cây xanh cách ly và hành lang b o v ư ng s t, tuy n i n cao th 110 KV, tuy n d u và tuy n mương thoát nư c bao g m 15 lô t có t ng di n tích : 35,0817 ha (có ký hi u t CXCL - 01 n CXCL - 15 b n v qui ho ch s d ng t), c th như sau TT Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) 12.1 CXCL-01 Cây xanh cách ly 1,1726 12.2 CXCL-02 Cây xanh cách ly 1,0389 12.3 CXCL-03 Cây xanh cách ly 1,0919 12.4 CXCL-04 Cây xanh cách ly 2,4910 12.5 CXCL-05 Cây xanh cách ly 1,7601 12.6 CXCL-06 Cây xanh cách ly 0,3816 12.7 CXCL-07 Cây xanh cách ly 1,3510 12.8 CXCL-08 Cây xanh cách ly 1,3920 12.9 CXCL-09 Cây xanh cách ly 5,8287 12.10 CXCL-10 Cây xanh cách ly 1,6889 12.11 CXCL-11 Cây xanh cách ly 1,7291 12.12 CXCL-12 Cây xanh cách ly 1,5456 12.13 CXCL-13 Cây xanh cách ly 0,7985 12.14 CXCL-14 Cây xanh cách ly 1,5147 12.15 CXCL-15 Cây xanh cách ly 2,4456
 9. Hành lang và l gi i tuy n ư ng s t tính t tim v phía ông 3,6315 Nam Hành lang b o v và mương thoát nư c giáp làng L M t 4,1609 Hàng lang b o v tuy n i n 110 KV t o n C u ư ng n 1,0519 ư ng i Thư ng Thanh - Yêu c u v ki n trúc qui ho ch : Ch tr ng cây xanh, c m xây d ng các công trình trong ph m vi hành lang b o v tuy n ng d n d u. Cây xanh ư c tr ng ph i l a ch n lo i cây có b r không làm nh hư ng n ư ng ng d n d u. Cây xanh ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o hi u qu cách ly t t nh t ng th i óng góp tích c c vào vi c t o c nh quan cũng như c i thi n vi khí h u cho khu ô th m i. i v i d i cây xanh cách ly khu công nghi p Sài ng A (g m 02 lô có ký hi u CXCL - 13 và CXCL - 14) cho phép b trí ư ng n i b ( ư ng gom cho ơn v s 03) và m t s công trình u m i k thu t, bãi xe và m t s công trình d ch v nh v i t ng di n tích chi m t không vư t quá 30%. i u 15 : t tr m bi n áp Thanh Am và t quân s b trí trong 02 lô t có ký hi u TBA và QS trong b n v qui ho ch s d ng t, c th như sau : + Tr m bi n áp Thanh Am có di n tích : 0,5160 ha (ký hi u TBA). + t quân s (Quân khu Th ô) có di n tích : 0,5846 ha (ký hi u QS). - Vi c u tư xây d ng công trình ph i tuân th nguyên t c m b o kh ng ch c a ph u bay sân bay Gia Lâm, hài hòa v i c nh quan ki n trúc khu v c xung quanh v i các ch tiêu h p lý v : M t xây d ng, t ng cao trung bình, h s s d ng t v.v... i u 16 : t cây xanh TDTT thành ph và khu nhà bao g m 02 lô t (có ký hi u CV - 01 và CV - 02 trong b n v qui ho ch s d ng t). C th như sau : sxz + Cây xanh TDTT khu nhà có di n tích : 5,4394 ha (Ký hi u CV - 01), trong ó có 2 ha m t nư c h i u hòa. + Cây xanh TDTT Thành ph có di n tích : 16,8758 ha (ký hi u CV - 02), trong ó có 3 ha m t nư c h i u hòa c a khu v c. Là i m cây xanh, th d c th thao, ngh ngơi vui chơi gi i trí c a nhân dân khu v c, không xây d ng công trình. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, cây c nh (l a ch n cây có hoa thơm dáng p, các mùa và m u s c phong phú, phù h p v i i u ki n th như ng và khí h u c a khu v c, không gây ô nhi m môi trư ng và không nguy hi m i v i con ngư i) t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu ô th m i và các khu v c lân c n.
 10. i u 17 : t cây xanh th d c th thao c p ơn v bao g m 06 lô t (có ký hi u t CX - 01 n CX - 06 b n v qui ho ch s d ng t) t ng di n tích : 4,7628 ha c th như sau : TT Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) 11.1 CX - 01 Cây xanh TDTT ơn v 0,2548 11.2 CX - 02 Cây xanh TDTT ơn v 0,6255 11.3 CX - 03 Cây xanh TDTT ơn v 0,8457 11.4 CX - 04 Cây xanh TDTT ơn v 0,8946 11.5 CX - 05 Cây xanh TDTT ơn v 0,5730 11.6 CX - 06 Cây xanh TDTT ơn v 1,5692 - Là các i m cây xanh ngh ngơi ph c v dân cư trong các khu nhà , không xây d ng công trình. Khi thi t k , xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh (l a ch n cây có hoa thơm dáng p, các mùa và màu s c phong phú, phù h p v i i u ki n th như ng và khí h u c a khu v c, không gây ô nhi m môi trư ng và không nguy hi m i v i con ngư i) k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 18 : t các bãi xe công c ng bao g m 12 lô t có t ng di n tích : 4,9414 ha (có ký hi u t DX - 01 n DX - 12 b n v qui ho ch s d ng t) c th như sau : TT Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) 15.1 DX-01 Bãi xe ô tô 0,5780 15.2 DX-02 Bãi xe ô tô 0,6659 15.3 DX-03 Bãi xe ô tô 0,1444 15.4 DX-04 Bãi xe ô tô 0,1821 15.5 DX-05 Bãi xe ô tô 0,4072 15.6 DX-06 Bãi xe ô tô 0,4508 15.7 DX-07 Bãi xe ô tô 0,4430 15.8 DX-08 Bãi xe ô tô 0,5295 15.9 DX-09 Bãi xe ô tô 0,4827 15.10 DX-10 Bãi xe ô tô 0,2218 15.11 DX-11 Bãi xe ô tô 0,5330 15.12 DX-12 Bãi xe ô tô 0,3030 - Các bãi xe ư c thi t k phù h pv i yêu c u s d ng, m b o cho t ch c giao thông c a khu ô th m i. H th ng h t ng k thu t ph c v các bãi xe (chi u sáng, c p thoát nư c...) ph i ư c thi t k ng b và m b o u n i v i h th ng h t ng chung c a khu ô th m i. Vi c xây d ng các bãi xe k t h p trong các khu
 11. cây xanh cách ly ph i m b o an toàn cho các công trình h t ng ư c b o v (tuy n ng d n d u và tuy n i n cao th ) theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Các bãi xe u b trí tr ng cây xanh, cây c nh. i u 19 : t nhà c i t o và xây m i bao g m 45 lô t, t ng di n tích t : 76,5704 ha. a - Nhà chung cư, cao t ng k t h p d ch v thương m i : ư c b trí trong 21 lô t (có ký hi u t CT - 01 n CT - 21 b n v qui ho ch s d ng t) v i t ng di n tích : 42,1634 ha. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng t cao XD (ha) TB (%) 8.1 CT-01 Nhà chung cư k t h p 1,5276 1,80 5,0 36 d ch v thương m i 8.2 CT-02 Nhà chung cư k t h p 1,4716 2,16 6,0 36 d ch v thương m i 8.3 CT-03 Nhà chung cư k t h p 2,5662 2,47 6,5 38 d ch v thương m i 8.4 CT-04 Nhà giãn dân ph c 1,9250 2,40 8,0 30 k t h p thương m i 8.5 CT-05 Nhà giãn dân ph c 1,2311 2,70 9,0 30 k t h p thương m i 8.6 CT-06 Nhà giãn dân ph c 0,9300 2,40 8,0 30 k t h p thương m i 8.7 CT-07 Nhà giãn dân ph c 1,1258 2,70 9,0 30 k t h p thương m i 8.8 CT-08 Nhà cao t ng k t h p 1,8835 2,10 7,0 30 d ch v thương m i 8.9 CT-09 Nhà cao t ng k t h p 0,8110 2,70 10,0 27 d ch v thương m i 8.10 CT-10 Nhà cao t ng k t h p 0,6852 2,86 11,0 26 d ch v thương m i 8.11 CT-11 Nhà cao t ng k t h p 1,3291 2,70 9,0 30 d ch v thương m i 8.12 CT-12 Nhà cao t ng k t h p 0,8542 2,70 9,0 30 d ch v thương m i 8.13 CT-13 Nhà cao t ng k t h p 2,1955 2,28 6,0 38 d ch v thương m i 8.14 CT-14 Nhà chung cư + d ch 4,6603 2,28 6,0 38
 12. v thương m i 8.15 CT-15 Nhà cao t ng 2,9367 2,25 9,0 25 8.16 CT-16 Nhà chung cư 2,1596 2,20 5,5 40 8.17 CT-17 Nhà chung cư 3,2156 2,28 6,0 38 8.18 CT-18 Nhà chung cư 2,3846 2,10 6,0 36 8.19 CT-19 Nhà chung cư 3,5433 2,45 7,0 35 8.20 CT-20 Nhà chung cư 2,1250 2,45 7,0 35 8.21 CT-21 Nhà chung cư 2,6025 2,52 9,0 28 - Các yêu c u v ki n trúc qui ho ch : + Khi thi t k , xây d ng công trình ph i m b o theo úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Các công trình thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. Khu v c giáp các ư ng l n công trình có th ư c xây cao hơn nhưng ph i ư c xem xét c th và ph i ư c s tho thu n c a cơ quan qu n lý. + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hòa, phù h p, t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng vào nhà k t h p v i bãi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. b - Nhà th p t ng xây m i : Bao g m 08 lô t nhà d ng bi t th và 01 lô t d ng nhà vư n (bi t th có ký hi u t BT-01 n BT-08 và nhà vư n có ký hi u NV b n v qui ho ch s d ng t). T ng di n tích t : 16,9691 ha Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng cao XD (ha) t TB (%) 9.1 BT-... Nhà d ng bi t th 14,0874 9.1.1 BT-01 0,5808 0,90 3,0 30 9.1.2 BT-02 0,5980 0,90 3,0 30 9.1.3 BT-03 Nhà d ng bi t th 0,6506 0,90 3,0 30
 13. 9.1.4 BT-04 1,9697 0,75 3,0 25 9.1.5 BT-05 1,6999 0,90 3,0 30 9.1.6 BT-06 Nhà d ng bi t th 1,3108 0,90 3,0 30 9.1.7 BT-07 4,0136 0,90 3,0 30 9.1.8 BT-08 3,2640 0,90 3,0 30 9.2 NV Nhà vư n 2,8817 1,50 3,0 50 - Các yêu c u v ki n trúc qui ho ch : + Tuân th các yêu c u v : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Hình th c ki n trúc ph i p, th ng nh t cho t ng lô, có m u s c hài hòa, phù h p v i ch c năng nhà . c - Nhà th p t ng hi n có gi l i c i t o, ch nh trang : Bao g m 15 lô t v i t ng di n tích : 17,4379 ha (có ký hi u t NO - 01 n NO - 15). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c qui nh c th như sau : H s s T ng M t Di n tích TT Ký hi u Ch c năng s d ng d ng cao XD (ha) t TB (%) 9.3.1 NO-01 Nhà c it o 1,1416 2,20 4,0 55 9.3.2 NO-02 Nhà c it o 1,4325 1,75 3,5 50 9.3.3 NO-03 Nhà c it o 0,3809 1,65 3,0 55 9.3.4 NO-04 Nhà c it o 1,3712 2,10 3,5 60 9.3.5 NO-05 Nhà c it o 1,3257 2,00 4,0 50 9.3.6 NO-06 Nhà c it o 0,3633 1,50 3,0 50 9.3.7 NO-07 Nhà c it o 1,1300 2,00 4,0 50 9.3.8 NO-08 Nhà c it o 1,1913 2,20 4,0 55 9.3.9 NO-09 Nhà c it o 1,2226 2,20 4,0 55 9.3.10 NO-10 Nhà c it o 1,5829 1,50 3,0 50 9.3.11 NO-11 Nhà c it o 1,1885 1,50 3,0 50 9.3.12 NO-12 Nhà c it o 1,2234 1,50 3,0 50 9.3.13 NO-13 Nhà c it o 1,4790 1,50 3,0 50
 14. 9.3.14 NO-14 Nhà c it o 0,9022 1,65 3,0 55 9.3.15 NO-15 Nhà c it o 1,5028 1,65 3,0 55 - Các yêu c u v ki n trúc qui ho ch : + Tuân th các yêu c u v : Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Các công trình c i t o u thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm do ó c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. + Trong các nhóm nhà c i t o dành quĩ t b trí các vư n d o nh k t h p sân chơi, ch xe, quay xe ô tô và các công trình u m i h t ng k thu t như : Tr m h áp, t cáp thông tin, b nư c ng m... + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hòa, phù h p v i ch c năng nhà . i u 20 : H th ng giao thông * ư ng c p Thành ph : + Qu c l 1A i qua khu v c qui ho ch hi n nay là ư ng Ngô Gia T , t nút giao thông C u Chui n u C u u ng, có chi u r ng l gi i B - 48,0m. + Tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn v n ư c gi nguyên c v tuy n và cao hi n t i cho giai o n trư c m t. * ư ng khu v c và phân khu v c : - o nt u C u u ng i khu công nghi p Sài ng A ( ư ng biên gi i h n phía B c khu v c qui ho ch), chi u r ng l gi i B = 48,0m. - o n t ư ng Ngô Gia T i khu công nghi p Sài ng A ( ư ng biên gi i h n phía Tây Nam khu t, c nh công viên khu v c) và ư ng biên phía ông Nam giáp khu công nghi p Sài ng A v i chi u r ng l gi i 40,0m và 30,0m. * ư ng nhánh và ư ng vào nhà : - ư ng ơn v : M t c t 21,50m, 17,50m và 13,50m. - Bãi xe t p trung : B trí k t h p v i các tuy n hành lang cây xanh cách ly i v i các bãi xe khu v c và khu nhà . Các bãi xe ph c v nhóm nhà có th k t h p v i các vư n d o, ch quay xe và t ng ng m c a các công trình. i u 21 : San n n và thoát nư c mưa - San n n :
 15. + Cao san n n th p nh t : + 6,30m. + Cao san n n cao nh t : + 7,95m + m b o n n có d c i ³ 0,004 - Thoát nư c mưa : + H th ng thoát nư c mưa c a khu ô th m i Vi t Hưng là h th ng c ng riêng. Thoát nư c theo phương pháp t ch y, c ng thoát nư c theo ki u c ng kín b ng bê tông c t thép. Các h i u ti t nư c mưa trong khu v c ã ư c xác nh di n tích m t nư c và chi u cao hi u qu gi nguyên dung tích i u ti t theo tính toán giai o n qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000. - Tuy n kênh h n i gi a các h t o thành nh ng tr c tiêu và i u ph i s i u ti t c a các h trong m ng lư i thoát nư c s ư c thay b ng c ng h p : B x H = 2(2500 x 2500), c ng h p này ư c b trí v trí d ki n kênh h . i u 22 : H th ng c p nư c - Ngu n c p nư c : H th ng c p nư c ư c cung c p t các nhà máy nư c hi n có và d ki n s xây d ng theo qui ho ch (nhà máy nư c Thư ng Thanh có công su t 20.000 m3/ngày êm). Trư c m t ư c c p nư c t nhà máy nư c Gia Lâm có công su t d ki n n năm 2020 là 60.000 m3/ngày êm (xây d ng t u là 30.000 m3/ngày êm). - M ng lư i : T ư ng ng c p I, có ư ng kính ng F = 600mm, trích nư c sang h th ng m ng lư i c p II có ư ng kính t F = 200÷F = 100mm, t o thành h g m 6 vòng, trong m i vòng thi t k m ng lư i c p III g m các tuy n ng nhánh có ư ng kính ng t F = 100 ÷ F = 50mm. - C p nư c ch a cháy : Ngu n c p nư c ch a cháy l y t m ng lư i c p nư c sinh ho t. Các h ng c u ho b trí d c theo các tuy n ư ng Ngô Gia T , ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh vào khu nhà . Nư c c u ho ư c l y t các ư ng ng c p II và III. i u 23 : H th ng C p i n và thông tin bưu i n Ngu n c p i n cho khu ô th m i là ngu n i n Qu c gia, ư c cung c p tr c ti p t tr m bi n áp 110/22KV Thanh Am và tr m bi n áp 110/22KV Gia Lâm 1 (giáp ư ng 40m, B nh vi n Gia Lâm) thông qua các ư ng cáp ng m cao th 22 KV. M t s tr m h th hi n có phù h p v i qui ho ch ư c gi l i c i t o nâng c p. Các tr m h áp còn l i ư c xây d ng m i.
 16. - Khu ô th m i thu c ph m vi ph c v c a t ng ài c Giang dung lư ng 95.000 s . Các tuy n cáp g c liênh gi a các t cáp c a khu ô th m i v i t ng ài thi t k i ng m. i u 24 : Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : - Thoát nư c bNn : + Trong khu ô th m i Vi t Hưng ch y u là nư c th i sinh ho t và công c ng (không có nư c th i s n xu t) ư c xây d ng h th ng riêng. + Giai o n u khi chưa xây d ng ư c tr m x lý nư c th i c a Thành ph , nư c th i trong khu ô th m i s ư c thu gom và x lý t i tr m x lý c a khu ô th m i khu công viên cây xanh. - V sinh môi trư ng : + Rác th i ư c t ch c thu gom v các thùng container b trí t i các v trí thích h p trong khu t và t ng công trình, sau ó ư c các doanh nghi p làm công tác v sinh môi trư ng thu gom và v n chuy n n khu x lý rác th i c a Thành ph . + Các nghĩa a hi n có trong khu ô th m i v lâu dài u ph i di chuy n n a i m m i theo qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 25 : i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 26 : M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 27 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Qui ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 28 : án qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - Gia Lâm - Hà N i t l 1/2000 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t, th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i. - S Qui ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. -S a chính - Nhà t. - UBND huy n Gia Lâm.
 17. - T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản