Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
183
lượt xem
25
download

Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 30/2005/Q§­NHNN  ngµy 12 th¸ng 01   n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh  Quy chÕ lµm viÖc cña  Ng©n hµng Nhµ níc  THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003;   ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;   ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  23/2003/N§­CP ngµy 12/3/2003   cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ lµm viÖc cña ChÝnh phñ; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh V¨n phßng, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  lµm viÖc cña Ng©n hµng Nhµ níc”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   c¸c   v¨n   b¶n  sau: ­ QuyÕt  ®Þnh sè  25/2000/Q§­NHNN15 ngµy 19/1/2000 cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  lµm  viÖc cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; ­ QuyÕt ®Þnh sè 436/2000/Q§­NHNN15 ngµy 5/10/2000 cña  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu cña Quy chÕ  lµm viÖc cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   25/2000/Q§­NHNN15  ngµy 19/1/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.  
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng chÞu tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc,  kiÓm tra vµ b¸o c¸o Thèng ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn Quy chÕ  lµm viÖc cña  Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   4.   Thèng   ®èc,   c¸c   Phã   Thèng   ®èc;   Thñ   trëng  c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc;   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  Qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QUY CH Õ  LµM VIÖC CñA  NG¢N HµNG NHµ N¦íC  (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2005/Q§­NHNN  ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc) Ch¬ng I NGUY£N T¾C, PH¹M VI Vµ QUAN HÖ PHèI HîP  GI¶I QUYÕT C¤NG VIÖC §i Ò u   1.   Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña Thèng  ®èc  1­  Thèng  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc (sau   ®©y gäi  t¾t lµ  Thèng  ®èc) lµ  ngêi  ®øng  ®Çu vµ  l∙nh  ®¹o,  ®iÒu hµnh Ng©n  hµng Nhµ  níc; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ  tíng ChÝnh phñ,  tríc Quèc héi vÒ lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng.  Thèng ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n Ng©n hµng Nhµ níc. 2­ Thèng ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c«ng viÖc theo nguyªn   t¾c tËp trung d©n chñ vµ chÕ ®é thñ trëng. Thèng ®èc ph©n  c«ng,  ñy quyÒn cho Phã  Thèng  ®èc vµ  cã  thÓ  uû  quyÒn cho  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc gi¶i quyÕt  mét sè vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña Thèng ®èc.  3­   Khi   Thèng   ®èc   v¾ng   mÆt   (®i   c«ng   t¸c,   nghØ   phÐp,  nghØ  èm), mét Phã  Thèng  ®èc  ®îc Thèng  ®èc uû  nhiÖm  ®iÒu  hµnh c«ng t¸c cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   2.   Ph¹m   vi   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc   vµ   quan   hÖ  c«ng t¸c cña Thèng ®èc víi c¸c Phã Thèng ®èc   1­ Ph¹m vi gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña Thèng ®èc
 3. 3 a­ Tæ chøc qu¶n lý, chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh ho¹t  ®éng cña  Ng©n hµng  Nhµ  níc theo c¸c quy  ®Þnh trong  LuËt Tæ chøc  ChÝnh phñ, LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c; b­ QuyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  quan träng vÒ  chñ  tr¬ng,  ®Þnh híng, môc tiªu trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng   cña ngµnh Ng©n hµng; nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn nhiÒu  lÜnh vùc c«ng t¸c, nh÷ng vÊn  ®Ò  tuy  ®∙  ®îc ph©n c«ng cho  c¸c Phã Thèng ®èc gi¶i quyÕt nhng cßn ý kiÕn kh¸c nhau; c­   QuyÕt   ®Þnh   tr×nh   ChÝnh   Phñ,   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  nh÷ng   vÊn  ®Ò  quan träng trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng vît thÈm quyÒn cña Thèng ®èc; d­ QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ®a ra th¶o luËn t¹i cuéc häp  Ban L∙nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc; ®­   Trùc   tiÕp   chØ   ®¹o   c«ng   t¸c   tæ   chøc,   c¸n   bé   cña  Ngµnh vµ  c«ng t¸c kiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi bé  Ng©n hµng  Nhµ níc ; e­ Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn  ®Ò  míi ph¸t sinh vµ  v ît thÈm  quyÒn gi¶i quyÕt cña c¸c Phã Thèng ®èc. 2­ Quan hÖ  c«ng t¸c gi÷a Thèng  ®èc vµ  c¸c Phã  Thèng  ®èc a­ Thèng ®èc thêng xuyªn chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc triÓn  khai, thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c Phã  Thèng  ®èc vµ  phèi  hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c Phã Thèng ®èc; b­ Thèng ®èc th«ng tin kÞp thêi cho c¸c Phã Thèng ®èc   vÒ c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­ íc liªn quan  ®Õn lÜnh vùc c«ng t¸c cña Ng©n hµng Nhµ  níc  vµ ngµnh Ng©n hµng. §i Ò u   3.   Nguyªn  t¾c gi¶i quyÕt c«ng viÖc vµ  nhiÖm  vô, quyÒn h¹n cña c¸c Phã Thèng ®èc    1­  Mçi Phã   Thèng  ®èc  ®îc Thèng   ®èc  ph©n c«ng    gi¶i  quyÕt  mét  sè  c«ng  viÖc  vµ  trùc  tiÕp chØ  ®¹o, phô  tr¸ch  mét sè   ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ( sau  ®©y gäi lµ  Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi). 2­ Trong ph¹m vi c«ng viÖc  ®îc ph©n c«ng, Phã  Thèng  ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n:
 4. 4 a­   ChØ   ®¹o   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   x©y  dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt,  ®Ò  ¸n,   chiÕn lîc,  quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   vÒ   tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng  theo chñ tr¬ng, chØ ®¹o cña Thèng ®èc; b­ KiÓm tra,  ®«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc   trong   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   quyÕt   ®Þnh,   chØ   ®¹o   cña   Thèng   ®èc,   c¸c   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch,   ph¸p   luËt   thuéc  lÜnh   vùc   m×nh   phô   tr¸ch.   NÕu   ph¸t   hiÖn   c¸c   ®¬n   vÞ   cã  nh÷ng viÖc lµm tr¸i ph¸p luËt, chñ  tr¬ng chÝnh s¸ch cña  §¶ng vµ  Nhµ  níc th×  thay  mÆt  Thèng   ®èc quyÕt   ®Þnh   ®×nh  chØ   viÖc   lµm   sai   tr¸i   ®ã,   ®Ò   ra   biÖn   ph¸p   xö   lý,   ®ång  thêi b¸o c¸o Thèng ®èc; c­ Xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i  quyÕt cña Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc khèi m×nh phô tr¸ch; xin   ý  kiÕn Thèng  ®èc  ®Ó  xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch cha  ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh  hoÆc  nh÷ng vÊn  ®Ò  quan  träng, vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh; d­ Ký thay Thèng ®èc c¸c v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ n­ íc  trong ph¹m vi lÜnh vùc  ®îc  ph©n c«ng  vµ theo sù uû  quyÒn cña  Thèng ®èc. 3­  Phã Thèng ®èc, khi xö lý c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc  cña m×nh, nhng cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc do Phã Thèng ®èc  kh¸c phô  tr¸ch, th×  chñ   ®éng phèi hîp víi Phã  Thèng  ®èc  ®ã   ®Ó  gi¶i quyÕt; trêng hîp cã   ý  kiÕn kh¸c nhau th×  b¸o  c¸o Thèng ®èc quyÕt ®Þnh; 4­ C¸c Phã  Thèng  ®èc  ®îc sö  dông quyÒn h¹n cña Thèng  ®èc vµ nh©n danh Thèng ®èc chØ ®¹o, gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng   viÖc thuéc lÜnh vùc  ®îc ph©n c«ng; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  ph¸p luËt vµ tríc Thèng ®èc vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®ã; 5­ Khi Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi v¾ng mÆt (®i c«ng   t¸c, nghØ phÐp, nghØ  èm), Thèng  ®èc gi¶i quyÕt hoÆc giao  Phã Thèng ®èc kh¸c gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt, cÊp   b¸ch thuéc lÜnh vùc cña Phã Thèng ®èc   v¾ng mÆt. Khi Phã   Thèng ®èc phô tr¸ch khèi trë l¹i lµm viÖc, Thèng ®èc, Phã   Thèng ®èc ®îc giao xö lý thay trao ®æi, bµn giao l¹i c«ng  viÖc cho Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch khèi, kÓ  c¶ nh÷ng c«ng  viÖc cha xö lý xong.
 5. 5 6­   Trêng   hîp   Thèng   ®èc   quyÕt   ®Þnh   ph©n   c«ng     l¹i   nhiÖm vô  cña   c¸c Phã  Thèng  ®èc, th×  c¸c Phã  Thèng  ®èc  bµn   giao   cho   nhau   néi   dung   c«ng   viÖc,   hå   s¬,   tµi   liÖu  liªn quan. §i Ò u   4.  Quan hÖ c«ng t¸c gi÷a Thèng ®èc vµ tæ chøc  §¶ng, tæ chøc  c«ng ®oµn trong ngµnh Ng©n hµng   1­   Quan   hÖ   gi÷a   Thèng   ®èc   vµ   Ban   c¸n   sù   §¶ng   Ng©n  hµng Nhµ níc Ban c¸n sù  §¶ng Ng©n hµng Nhµ  níc l∙nh  ®¹o toµn diÖn  ho¹t  ®éng ngµnh Ng©n hµng; quyÕt  ®Þnh tËp thÓ  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn chñ  tr¬ng, chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ  nh©n sù  cña ngµnh theo Quy chÕ lµm viÖc cña Ban c¸n sù §¶ng ë c¸c   bé, c¬  quan ngang bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Quy chÕ  lµm viÖc cña Ban c¸n sù §¶ng Ng©n hµng Nhµ níc. Thèng ®èc  chØ  ®¹o thùc hiÖn c¸c chñ  tr¬ng, NghÞ  quyÕt cña Ban c¸n  sù §¶ng theo chÕ ®é thñ trëng. 2­ Quan hÖ  gi÷a Thèng  ®èc vµ  §¶ng  ñy Ng©n hµng Trung  ¬ng a­ Thèng  ®èc häp liªn tÞch víi Th êng vô  §¶ng uû  Ng©n  hµng   Trung  ¬ng   mçi   quý   mét   lÇn,   häp   víi   Ban   chÊp   hµnh  §¶ng uû  Ng©n hµng Trung ¬ng 6 th¸ng mét lÇn  ®Ó  th«ng b¸o  vÒ  c¸c chñ  tr¬ng, kÕ  ho¹ch, t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c   chuyªn m«n vµ  c«ng t¸c §¶ng trong c¬  quan, bµn néi dung  vµ  biÖn ph¸p phèi  hîp  l∙nh   ®¹o c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh  trÞ­   t  tëng,   c«ng   t¸c   tæ   chøc­   c¸n   bé,   b¶o   vÖ   néi   bé,  l∙nh  ®¹o c¸c  ®oµn thÓ  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi trong c¬  quan  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  chÝnh trÞ, cñng cè  mèi  ®oµn kÕt,  nhÊt trÝ  néi bé, ch¨m lo  ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng chøc  trong c¬ quan. b­ Thèng  ®èc xin  ý  kiÕn §¶ng uû  Ng©n hµng Trung  ¬ng  tríc khi quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm,  ®¸nh gi¸, ph©n  lo¹i c¸n bé  l∙nh  ®¹o cÊp Vô  vµ  t¬ng  ®¬ng cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, l∙nh ®¹o Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc, doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc ngµnh, Chñ  tÞch vµ  Tæng  gi¸m ®èc Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng;
 6. 6 c­ Thèng  ®èc phèi hîp chÆt chÏ  víi §¶ng uû  Ng©n hµng  Trung ¬ng chØ  ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, khen thëng, kû  luËt  c¸n bé, c«ng chøc lµ   ®¶ng viªn thuéc diÖn Thèng  ®èc qu¶n  lý. 3­ Quan hÖ gi÷a Thèng ®èc vµ  tæ chøc C«ng ®oµn a­ Thèng  ®èc th«ng b¸o cho C«ng  ®oµn Ng©n hµng ViÖt   Nam vÒ  t×nh h×nh kinh tÕ  ­ x∙ héi, c¸c chñ  tr¬ng, chÝnh  s¸ch cña §¶ng, Nhµ  níc vµ  cña ngµnh liªn quan trùc tiÕp  ®Õn quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña  ngêi lao ®éng. b­ Thèng ®èc tham kh¶o ý kiÕn cña C«ng ®oµn Ng©n hµng   ViÖt Nam tríc khi quyÕt  ®Þnh  c¸c  vÊn   ®Ò  liªn  quan  trùc  tiÕp ®Õn quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña ngêi lao ®éng. c­ §Þnh kú  hµng n¨m, Thèng  ®èc häp víi Ban chÊp hµnh  C«ng  ®oµn Ng©n hµng ViÖt Nam  ®Ó  th«ng b¸o vÒ  chñ  tr¬ng,  kÕ  ho¹ch, t×nh h×nh  ho¹t  ®éng cña ngµnh vµ  bµn néi dung  phèi hîp c«ng t¸c  liªn quan  ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô  cña  ngêi lao ®éng. d­   Ban   chÊp   hµnh   C«ng   ®oµn   Ng©n   hµng   ViÖt   Nam   cã   tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh, b¸o c¸o víi Thèng  ®èc vÒ  t×nh h×nh  ho¹t ®éng cña tæ chøc m×nh vµ t©m t, nguyÖn väng cña ngêi  lao ®éng. §i Ò u   5.  Tr¸ch nhiÖm cña Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc  Ng©n hµng Nhµ níc    1­ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n  hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi lµ  Thñ  trëng  ®¬n vÞ) cã  tr¸ch  nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo quy chÕ tæ chøc  vµ  ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ  vµ  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c  theo uû  quyÒn hoÆc chØ  ®¹o cña Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc.  Thñ trëng ®¬n vÞ kh«ng ®îc chuyÓn nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm  quyÒn  gi¶i   quyÕt   cña   m×nh  lªn  Thèng   ®èc   hoÆc   Phã   Thèng   ®èc phô tr¸ch khèi. 2­ Thñ  trëng  ®¬n vÞ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt  vµ  tríc Thèng   ®èc vÒ  toµn  bé  c«ng  viÖc thuéc  nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n cña m×nh, kÓ  c¶  nh÷ng c«ng viÖc  ®∙ ph©n c«ng,  ñy nhiÖm cho cÊp phã  xö  lý  thay. Ngêi  ®îc ph©n c«ng, uû  nhiÖm ph¶i trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tr­ íc Thèng  ®èc vµ  Thñ  trëng  ®¬n vÞ  vÒ  kÕt qu¶ xö  lý  c«ng  viÖc ®îc giao.
 7. 7 3­ Thñ  trëng  ®¬n vÞ  v¾ng mÆt t¹i c¬  quan tõ  2 ngµy  trë  lªn ph¶i cã  v¨n b¶n uû  quyÒn cho cÊp phã   ®iÒu hµnh  c«ng viÖc  cña   ®¬n  vÞ,  b¸o  c¸o  Thèng   ®èc, Phã  Thèng   ®èc  phô tr¸ch khèi vµ göi V¨n phßng. Trêng hîp do kh¸ch quan,  Thñ    trëng  ®¬n vÞ  kh«ng thÓ  b¸o c¸o Thèng  ®èc, th×  qu¸  thêi h¹n trªn, cÊp Phã cña ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o ngay Thèng  ®èc vµ Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi . 4­  §Þnh kú   hµng n¨m,  Thèng   ®èc,  Phã  Thèng   ®èc     lµm  viÖc víi tËp thÓ  l∙nh  ®¹o vµ   ®¹i diÖn cÊp uû, c«ng  ®oµn  ®¬n vÞ thuéc khèi m×nh phô tr¸ch. §i Ò u   6.  Quan hÖ  phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc  1­   Quan   hÖ   phèi   hîp   gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n a, §iÒu 3, NghÞ   ®Þnh 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (sau  ®©y  gäi lµ  c¸c ®¬n vÞ t¹i trô së chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc): 1.1­ Trong viÖc tham gia  ý  kiÕn vµo c¸c dù  th¶o v¨n  b¶n, ®Ò ¸n: a­ Thñ  trëng  ®¬n vÞ    t¹i trô  së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ  níc khi dù  th¶o v¨n b¶n,  ®Ò  ¸n do  ®¬n vÞ  m×nh chñ  tr×,  nhng   cã   liªn   quan   ®Õn   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   ®¬n   vÞ  kh¸c, ph¶i  ®Ò  nghÞ     ®¬n vÞ   ®ã  tham gia  ý  kiÕn. V¨n b¶n  xin  ý  kiÕn   ph¶i nªu râ  quan  ®iÓm xö  lý  cña  ®¬n vÞ  so¹n  th¶o. b­ Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc hái ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm tr¶  lêi b»ng v¨n b¶n, göi  ®¬n vÞ  hái  ý  kiÕn trong thêi h¹n 7   ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ. V¨n  b¶n gãp  ý  kiÕn ph¶i nªu râ  nh÷ng  ®iÓm  ®ång  ý, kh«ng  ®ång  ý, nh÷ng néi dung cÇn söa ®æi, bæ sung.  NÕu néi dung vÊn   ®Ò cha râ rµng hoÆc cÇn thªm thêi gian ®Ó nghiªn cøu, th×  ®¬n vÞ   ®îc hái  ý  kiÕn cã  quyÒn yªu cÇu  ®¬n vÞ  hái  ý  kiÕn   gi¶i thÝch râ  hoÆc cung cÊp thªm tµi liÖu cÇn thiÕt hoÆc  tho¶ thuËn l¹i thêi h¹n tr¶ lêi, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10  ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n hái ý kiÕn.   Trêng hîp do yªu cÇu c«ng viÖc ph¶i lÊy  ý  kiÕn trong  thêi h¹n gÊp, ®¬n vÞ hái ý kiÕn ph¶i nªu râ lý do.
 8. 8 c­  NÕu qu¸  thêi h¹n  quy  ®Þnh  t¹i  §iÓm b Kho¶n  nµy,  Thñ  trëng  ®¬n vÞ   ®îc hái  ý  kiÕn kh«ng tr¶ lêi th×  coi nh   ®ång ý víi néi dung ®Ò xuÊt xö lý cña ®¬n vÞ hái ý kiÕn; d­ Trêng hîp  ®¬n vÞ   ®îc hái cã   ý  kiÕn kh¸c víi néi  dung ®Ò xuÊt  cña ®¬n vÞ hái ý kiÕn th× ®¬n vÞ hái ý kiÕn  ph¶i b¸o c¸o Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch khèi vÒ  viÖc tiÕp thu hoÆc kh«ng tiÕp thu ý kiÕn cña ®¬n vÞ ®ã. 1.2­ Trong quan hÖ c«ng t¸c kh¸c: Trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao, Thñ trëng  ®¬n   vÞ   ph¶i   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i   quyÕt,   phèi   hîp   gi¶i   quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan theo ®Ò nghÞ cña  Thñ trëng  ®¬n vÞ  kh¸c t¹i trô  së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ  níc. Thêi h¹n  xö  lý  chËm nhÊt lµ   7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ® îc  v¨n b¶n ®Ò nghÞ.  Trêng hîp néi dung c«ng viÖc vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i  quyÕt cña   m×nh, Thñ  trëng  ®¬n vÞ   ®îc  ®Ò  nghÞ  ph¶i tr¶  lêi b»ng v¨n b¶n cho Thñ  trëng  ®¬n vÞ    ®Ò  nghÞ  biÕt, nªu  râ  lý  do; nÕu kh«ng thÓ  gi¶i quyÕt theo thêi h¹n cña  ®¬n  vÞ ®Ò nghÞ,  th× ph¶i tr¶ lêi cô thÓ thêi h¹n sÏ xö lý. 2­ Quan hÖ  c«ng t¸c gi÷a Thñ  trëng  ®¬n vÞ  t¹i trô  së  chÝnh  víi Thñ trëng ®¬n vÞ kh¸c thuéc Ng©n hµng Nhµ níc: a­ Theo chøc n¨ng, nhiÖm vô   ®îc giao vµ  chØ  ®¹o cña  Thèng   ®èc,  thñ  trëng   ®¬n  vÞ  t¹i trô  së  chÝnh  Ng©n  hµng  Nhµ  níc cã  tr¸ch  nhiÖm  nghiªn  cøu tr¶ lêi c¸c  ®Ò  xuÊt,  kiÕn nghÞ  cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ  kh¸c thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc.   Thêi h¹n tr¶ lêi kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  khi nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ hoÆc chØ ®¹o cña Thèng ®èc.  b­ Trêng hîp  ®Ò  nghÞ  cña  ®¬n vÞ  kh¸c thuéc Ng©n hµng   Nhµ  níc cã  liªn quan   ®Õn  chøc  n¨ng, nhiÖm  vô  cña  nhiÒu  ®¬n vÞ  t¹i trô  së  chÝnh, th×  Thñ  trëng  ®¬n vÞ  nhËn v¨n  b¶n ®Ò nghÞ ph¶i tr×nh Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc  giao mét  ®¬n vÞ  lµm  ®Çu mèi gi¶i quyÕt. C¸c  ®¬n vÞ  liªn quan ph¶i  cã  tr¸ch nhiÖm tham gia cô  thÓ,   göi  ®¬n vÞ   ®Çu mèi  ®Ó  tæng hîp. NÕu gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh«ng thèng nhÊt ®îc ý kiÕn  th×   ®¬n vÞ   ®Çu mèi b¸o c¸o Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc  phô tr¸ch khèi quyÕt ®Þnh.
 9. 9 Ch¬ng II CH¦¥NG TR×NH C¤NG T¸C   §i Ò u   7.   Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Ng©n hµng Nhµ n­ íc gåm: 1­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c  n¨m; 2­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c quý; 3­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng; 4­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn cña Thèng ®èc vµ c¸c Phã   Thèng ®èc. V¨n phßng lµ ®¬n vÞ ®Çu mèi tæng hîp, ®¨ng ký vµ theo  dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Ng©n  hµng Nhµ níc.  §i Ò u   8.   C¸c   ®Ò   ¸n,   dù   ¸n   trong   ch¬ng   tr×nh   c«ng  t¸c cña Ng©n hµng Nhµ níc gåm:   1­   C¸c   dù   ¸n,   dù   th¶o   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt  tr×nh Quèc héi,   Uû  ban Thêng vô  Quèc héi,   ChÝnh phñ,  Thñ tíng ChÝnh phñ. 2­ C¸c  ®Ò  ¸n, dù  ¸n kh¸c tr×nh Bé  ChÝnh trÞ, Ban BÝ  th, ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ.  3­ C¸c dù  th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm  quyÒn   ban   hµnh   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (QuyÕt  ®Þnh, ChØ thÞ, Th«ng t ). 4­ C¸c  ®Ò  ¸n, dù  ¸n kh¸c thuéc thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  9.  Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m    1­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m cña Ng©n hµng Nhµ n íc bao  gåm: ­   §Þnh   híng,   môc   tiªu   vµ   c¸c   nhiÖm   vô,   gi¶i   ph¸p   träng t©m vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng trong n¨m;  ­ Danh môc c¸c  ®Ò  ¸n, dù  ¸n, dù  th¶o   ( sau  ®©y gäi   chung lµ ®Ò ¸n)  Ng©n hµng Nhµ níc dù kiÕn phª duyÖt, ban  hµnh hoÆc tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ban hµnh   trong n¨m.
 10. 10 2­ ChËm nhÊt vµo ngµy 25 th¸ng 10, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ níc ph¶i tr×nh Thèng ®èc hoÆc Phã Thèng ®èc  phô tr¸ch khèi cho ý kiÕn vÒ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m sau  cña  ®¬n vÞ, trong  ®ã  dù  kiÕn cô  thÓ  nh÷ng néi dung  c«ng   t¸c   träng   t©m   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   thuéc   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô  cña  ®¬n vÞ  vµ  danh môc c¸c  ®Ò  ¸n do  ®¬n vÞ  chñ  tr× so¹n th¶o nªu t¹i   §iÒu 8, Quy chÕ nµy.   Danh   môc   ®Ò   ¸n   trong   ch¬ng   tr×nh   c«ng   t¸c   n¨m   ph¶i  nªu cô thÓ tªn ®Ò ¸n, néi dung chÝnh cña ®Ò ¸n, cÊp quyÕt   ®Þnh. Thêi h¹n tr×nh cña tõng ®Ò ¸n ph¶i dù kiÕn ®Õn tõng  th¸ng. 3­ ChËm nhÊt vµo ngµy 5 th¸ng 11,   c¸c  ®¬n vÞ    göi  V¨n phßng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m sau. 4­ V¨n phßng tæng hîp  Ch¬ng tr×nh  c«ng t¸c n¨m cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   tr×nh   Thèng   ®èc   chËm   nhÊt   ngµy   12  th¸ng 11. 5­ C¨n cø th«ng b¸o cña V¨n phßng ChÝnh phñ  vÒ  Ch ¬ng  tr×nh c«ng t¸c n¨m cña ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ, V¨n  phßng th«ng b¸o chÝnh thøc Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m cña  Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó c¸c ®¬n vÞ  thùc hiÖn. §i Ò u  10.  Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c quý, th¸ng 1­ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c quý, th¸ng ph¶n ¸nh c¸c nhiÖm  vô, gi¶i ph¸p träng t©m vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng  vµ  danh môc c¸c  ®Ò  ¸n cña Ng©n hµng Nhµ  níc trong   quý,  th¸ng. 2­ C¨n cø Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m cña Ng©n hµng Nhµ  níc, hµng  th¸ng, quý c¸c ®¬n vÞ ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh,  tiÕn ®é thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña th¸ng, quý ®ã,  dù  kiÕn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c trong th¸ng, quý  tiÕp theo  vµ  göi V¨n phßng.  Trêng  hîp    cÇn thiÕt ph¶i   ®iÒu  chØnh  néi dung nhiÖm vô hoÆc c¸c ®Ò ¸n ®∙ ghi trong ch¬ng tr×nh  c«ng t¸c n¨m, Thñ  trëng  ®¬n vÞ  xin  ý  kiÕn cña Thèng  ®èc  hoÆc Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi vµ göi V¨n phßng. 
 11. 11 3­   V¨n   phßng   tæng   hîp,   tr×nh   Thèng   ®èc   duyÖt   ch¬ng  tr×nh c«ng t¸c th¸ng, quý    tiÕp theo vµ    th«ng b¸o cho  c¸c  ®¬n vÞ   ®Ó  triÓn  khai.  §èi  víi  ch¬ng tr×nh  c«ng  t¸c  th¸ng, trªn c¬  së   ®¨ng ký  cña c¸c  ®¬n vÞ  vµ   ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thèng  ®èc, V¨n phßng dù  kiÕn cô  thÓ  c¸c néi dung  sÏ   ®a   ra   cuéc   häp   Ban   l∙nh   ®¹o   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (néi  dung c«ng viÖc, tªn  ®Ò  ¸n,  ®¬n vÞ  chuÈn bÞ, dù  kiÕn thêi  gian häp…).    §i Ò u   11.   Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn cña Thèng  ®èc  vµ c¸c Phã Thèng ®èc   Ch¬ng   tr×nh   c«ng   t¸c   tuÇn   cña   Thèng   ®èc   vµ   c¸c   Phã  Thèng   ®èc  ph¶n  ¸nh néi dung c«ng viÖc  vµ  ho¹t   ®éng  cña  Thèng ®èc vµ c¸c  Phã Thèng ®èc  trong tuÇn. C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng vµ  sù  chØ  ®¹o  cña Thèng  ®èc vµ  c¸c Phã  Thèng  ®èc, trong ngµy lµm viÖc  cuèi cïng hµng tuÇn, V¨n phßng x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng  t¸c cña Thèng ®èc, c¸c Phã Thèng ®èc trong tuÇn tíi. §i Ò u   12.     §¨ng   ký,   ®iÒu   chØnh     ch¬ng   tr×nh   c«ng  t¸c   1­ V¨n phßng lµ   ®¬n vÞ   ®Çu mèi  ®¨ng ký    ch¬ng tr×nh  c«ng t¸c cña  Ng©n hµng Nhµ níc víi ChÝnh phñ. 2­ Trêng hîp cÇn  ®iÒu chØnh c¸c  ®Ò  ¸n kh«ng ph¶i lµ  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt,  ®¬n vÞ  chñ  tr×  so¹n th¶o xin  ý   kiÕn   Phã   Thèng   ®èc   phô   tr¸ch   khèi   vµ   göi   V¨n   phßng.  V¨n   phßng   tæng   hîp   tr×nh   Thèng   ®èc   ®iÒu   chØnh   hoÆc   ®Ò  nghÞ  ChÝnh phñ   ®iÒu chØnh ch¬ng tr×nh c«ng t¸c. Sau khi  cã   ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thèng  ®èc hoÆc   th«ng b¸o cña V¨n  phßng ChÝnh phñ, V¨n phßng th«ng b¸o cho  ®¬n vÞ  chñ  tr×  so¹n th¶o ®Ó thùc hiÖn.   3­   Trêng   hîp     ph¶i   ®iÒu   chØnh   ch¬ng   tr×nh   c«ng   t¸c  cña Ng©n hµng Nhµ  níc theo  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thèng  ®èc,  V¨n phßng th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.  §i Ò u   13.   LËp, ®¨ng ký, theo dâi,  ®iÒu chØnh  ch­ ¬ng tr×nh x©y dùng ph¸p luËt vÒ ng©n hµng
 12. 12 ViÖc lËp,  ®¨ng ký, theo dâi,  ®iÒu chØnh  ch¬ng tr×nh  x©y dùng ph¸p luËt vÒ  ng©n hµng thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh  cña Thèng ®èc .    Ch¬ng III   Xö Lý C¤NG V¡N, TµI LIÖU Vµ  Hå S¥ TR×NH THèNG §èC §i Ò u  14.  Xö lý c«ng v¨n, tµi liÖu   1­  TÊt c¶ c«ng  v¨n,  tµi liÖu  göi  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ph¶i ®îc ®¨ng ký t¹i V¨n phßng ®Ó xö lý theo nguyªn t¾c: a­   C«ng   v¨n,   tµi   liÖu   göi   ®Ých   danh   c¸   nh©n   th×  chuyÓn cho c¸ nh©n. Trêng hîp c«ng v¨n, tµi liÖu göi c¸  nh©n, nhng néi dung liªn quan ®Õn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña   Ng©n hµng Nhµ níc th× ngêi nhËn c«ng v¨n, tµi liÖu chuyÓn  l¹i ngay cho V¨n phßng ®Ó xö lý; b­  C«ng v¨n,  tµi  liÖu cña  Bé  ChÝnh  trÞ,  Ban BÝ   th,  ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan kh¸c cña §¶ng,   Quèc héi, ChÝnh phñ; c«ng v¨n, tµi liÖu kh¸c cã  néi dung  quan   träng   liªn   quan   ®Õn   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   Ng©n  hµng Nhµ  níc:   V¨n phßng tr×nh Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc  ®îc uû  nhiÖm t¹i Kho¶n 3, §iÒu 1, Quy chÕ  nµy  ®Ó  xö  lý; c­ C«ng v¨n, tµi liÖu kh¸c kh«ng thuéc quy  ®Þnh t¹i   ®iÓm b, Kho¶n  1, §iÒu  nµy:    V¨n phßng  chuyÓn  Thñ  trëng  ®¬n vÞ cã liªn quan xö lý. 2­ Trêng hîp c«ng v¨n, tµi liÖu  ®îc chuyÓn trùc tiÕp  cho Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc, khi  cã ý kiÕn  chØ ®¹o cña  Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc, V¨n phßng vµo sæ  ®¨ng ký  theo  dâi   vµ   chuyÓn   cho   ®¬n   vÞ,   c¸   nh©n   liªn   quan   ®Ó   gi¶i   quyÕt. 3­  Qu¶n lý   c«ng v¨n,  tµi  liÖu  ®i:  viÖc  qu¶n lý   v¨n  b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc göi ®i  thùc hiÖn theo quy ®Þnh   cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan vÒ c«ng t¸c v¨n   th.  §i Ò u  15.  Xö lý hå s¬ tr×nh Thèng ®èc  1­ Hå s¬ tr×nh Thèng ®èc gåm:
 13. 13 a­ Tê  tr×nh do Thñ  trëng hoÆc cÊp phã  cña  ®¬n vÞ  ký  tªn,   ®ãng   dÊu   (nÕu   cã),     trong   ®ã   nªu   cô   thÓ   néi   dung  c«ng viÖc cÇn xö  lý, c¬  së  ph¸p lý, quan  ®iÓm,  ®Ò  xuÊt  gi¶i ph¸p cña  ®¬n vÞ. Trêng hîp  tê  tr×nh cã  kÌm theo dù   th¶o v¨n b¶n,  ®Ò  ¸n  ®Ó    Thèng  ®èc ký  hoÆc phª duyÖt th×  ngêi ký tr×nh ph¶i ký t¾t vµo cuèi v¨n b¶n, ®Ò ¸n vµ chÞu   tr¸ch nhiÖm tríc Thèng ®èc vÒ  néi dung v¨n b¶n, ®Ò ¸n. b­  ý  kiÕn tham gia cña c¸c  ®¬n vÞ, nh÷ng vÊn  ®Ò  cha  thèng nhÊt (nÕu cã); c­  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc hoÆc  cña cÊp trªn (nÕu cã); d­ C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c (nÕu cã ). Hå   s¬  tr×nh  ký  ban  hµnh v¨n  b¶n quy  ph¹m  ph¸p luËt  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; 2­ Tê  tr×nh cña c¸c  ®¬n vÞ  ph¶i ghi tr×nh Thèng  ®èc.  Trêng hîp néi dung tr×nh  ®ang trong qu¸ tr×nh xö  lý  theo  ý kiÕn chØ ®¹o cña  Phã Thèng ®èc phô tr¸ch, th× tê tr×nh   ®îc ghi ®Ých danh Phã Thèng ®èc chØ ®¹o gi¶i quyÕt vÊn ®Ò  ®ã.  NÕu  ®¬n vÞ  tr×nh  ®ång göi Phã  Thèng  ®èc kh¸c  ®Ó  b¸o   c¸o th×  ph¶i ghi râ  “®Ó  b¸o c¸o”  ë  môc n¬i nhËn cuèi tê  tr×nh. Trêng hîp cÇn xin ý kiÕn chØ ®¹o gÊp cña Thèng ®èc  hoÆc Phã  Thèng  ®èc,  ®¬n vÞ  tr×nh   ph¶i ghi râ  hoÆc  ®ãng  dÊu “ xin tr×nh gÊp” vµo tê tr×nh. 3­ V¨n phßng híng dÉn cô  thÓ  mÉu tê  tr×nh  ®Ó  c¸c  ®¬n  vÞ ¸p dông thèng nhÊt. 4­ Trong thêi h¹n 1 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®îc  hå s¬ tr×nh cña ®¬n vÞ, V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  vµ xö lý: a­   LËp   phiÕu   tr×nh,   tr×nh   Thèng   ®èc   hoÆc   Phã   Thèng   ®èc gi¶i quyÕt, nÕu hå s¬ tr×nh hîp lÖ; b­   Tr¶   l¹i   hå   s¬,   tµi   liÖu   cho   ®¬n   vÞ   tr×nh   ®Ó   bæ  sung, chØnh söa, nÕu hå  s¬  tr×nh kh«ng hîp lÖ,  ®ång thêi  b¸o c¸o Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc nÕu vÊn  ®Ò  cÇn gi¶i  quyÕt gÊp.
 14. 14   c­   Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn     hå   s¬   tr×nh   cã   néi   dung  kh«ng   phï   hîp   víi   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch   cña   §¶ng   hoÆc  tr¸i víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  V¨n phßng tr×nh vµ  b¸o  c¸o Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc vÒ     ý  kiÕn, quan  ®iÓm cña  m×nh. §èi víi hå s¬ tr×nh gÊp,  V¨n phßng vµo sæ ®¨ng ký vµ   tr×nh ngay Thèng ®èc hoÆc Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi ®Ó   xö lý. 5­ Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc xem xÐt vµ  xö  lý  hå  s¬  tr×nh cña c¸c  ®¬n vÞ  trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc phiÕu tr×nh vµ  hå  s¬  do V¨n phßng göi.  Trêng hîp Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc thÊy cÇn thiÕt ph¶i ® a  néi dung  ®¬n vÞ  tr×nh ra cuéc häp giao ban tuÇn cña Ban  l∙nh  ®¹o Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  trao  ®æi, xin  ý  kiÕn tríc  khi quyÕt  ®Þnh th×  thêi h¹n xö  lý  cã  thÓ  dµi h¬n, nhng  kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc. 6­ §èi víi c¸c  ®Ò  ¸n trong ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng   ®èc   phô   tr¸ch  khèi xem xÐt hå  s¬  tr×nh vµ  cã   ý  kiÕn xö  lý  trong thêi  h¹n 7 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ® îc phiÕu tr×nh vµ hå  s¬ do V¨n phßng göi: a­ Phª duyÖt  hoÆc ký v¨n b¶n ®Ó ph¸t hµnh; b­ §Ò  nghÞ   ®a  ®Ò  ¸n ra cuéc häp th¸ng cña Ban l∙nh  ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc; c­ Yªu cÇu häp víi  ®¬n vÞ  chñ  tr×  so¹n th¶o vµ   ®¬n  vÞ, c¸ nh©n liªn quan ®Ó  nghe gi¶i tr×nh thªm vÒ ®Ò ¸n; d­ Yªu cÇu  ®¬n vÞ chñ tr× so¹n th¶o chuÈn bÞ l¹i nÕu   ®Ò ¸n cha ®¹t yªu cÇu. 7­ Tr×nh tù  xö  lý  hå  s¬  tr×nh  ®èi víi c¸c  ®Ò  ¸n ph¸t   sinh   ngoµi   Ch¬ng   tr×nh   c«ng   t¸c   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  còng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6, §iÒu nµy. 8­ Trong thêi h¹n 01 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®­ îc  ý  kiÕn xö  lý  cña Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc, V¨n phßng  göi   ®¬n   vÞ   tr×nh   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan   (   nÕu   cã)   ®Ó  thùc hiÖn. Trêng hîp Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc yªu cÇu häp   ®Ó  nghe gi¶i tr×nh thªm vÒ ®Ò ¸n nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm c,  Kho¶n 6, §iÒu nµy, V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm göi giÊy mêi,   bè trÝ ®Þa ®iÓm, lÔ t©n phôc vô häp. 
 15. 15 Trêng hîp Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch  ®¬n vÞ  chñ  tr×   ®Ò  ¸n  ®Ò  nghÞ   ®a  ®Ò  ¸n ra cuéc häp th¸ng cña Ban l∙nh  ®¹o,  V¨n phßng tr×nh Thèng ®èc quyÕt ®Þnh.   9­ Trêng hîp Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc chuyÓn tê tr×nh  cho ®¬n vÞ kh¸c ®Ó tham gia ý kiÕn hoÆc thÈm ®Þnh th× V¨n   phßng   sao   göi   hoÆc   th«ng   b¸o   cho   ®¬n   vÞ   tr×nh   biÕt   ®Ó  theo dâi. 10­ Sau 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ cña  ®¬n vÞ  tr×nh, nÕu cha cã   ý  kiÕn xö  lý  cña Thèng  ®èc, Phã   Thèng   ®èc,   V¨n   phßng   cã   v¨n   b¶n   th«ng   b¸o   cho   ®¬n   vÞ  tr×nh biÕt. 11­ ViÖc lu tr÷  hå  s¬  tr×nh Thèng  ®èc thùc hiÖn theo  chÕ   ®é  b¶o vÖ  tµi liÖu lu tr÷  hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  cña  Ng©n hµng Nhµ níc . Ch¬ng IV BAN HµNH  V¡N B¶N     §i Ò u  16.  So¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n    1­ ViÖc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ   níc ph¶i   thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   c«ng t¸c v¨n th.   2­ Khi tr×nh Thèng ®èc ký  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  cña Ng©n hµng Nhµ  níc, v¨n b¶n tr×nh ChÝnh phñ, Thñ  tíng  ChÝnh phñ, ngêi ký tr×nh ph¶i lµ thñ trëng ®¬n vÞ chñ tr×  so¹n th¶o; trêng hîp  cã  yªu cÇu gÊp vÒ  thêi gian vµ  thñ   trëng  ®¬n vÞ  v¾ng mÆt (®i c«ng t¸c, nghØ phÐp, nghØ  èm)  th×   thñ   trëng   ®¬n   vÞ   uû   quyÒn   cho     mét     cÊp   phã     ký  tr×nh. 3­ ThÈm quyÒn ký c¸c v¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc a­  Thèng ®èc ký: ­ C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn ban   hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc; ­ C¸c v¨n b¶n quan träng göi Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th,  ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c cña §¶ng, Nhµ   níc ë Trung ¬ng vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng .
 16. 16 ­  C¸c v¨n b¶n liªn quan  ®Õn tæ chøc bé  m¸y, nh©n sù  cña ngµnh; v¨n b¶n vÒ  c«ng t¸c kiÓm so¸t, kiÓm to¸n néi  bé Ng©n hµng Nhµ níc.  b­   Trong   ph¹m   vi   lÜnh   vùc   ®îc   Thèng   ®èc   ph©n   c«ng,  Phã Thèng ®èc ký  thay Thèng ®èc: ­   V¨n   b¶n   ®Ó   xö   lý   nh÷ng     vÊn   ®Ò   thuéc   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô    cña Ng©n hµng Nhµ  níc vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i  quyÕt cña Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc. ­   C¸c   v¨n   b¶n   kh¸c   göi     ChÝnh   phñ,   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ, c¬ quan kh¸c cña §¶ng vµ Nhµ níc. c­ Ch¸nh V¨n phßng ®îc thõa lÖnh Thèng ®èc ký c¸c v¨n  b¶n: ­ GiÊy mêi héi nghÞ, cuéc häp cña Ng©n hµng Nhµ  n íc,  trõ c¸c giÊy mêi do Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc ký; ­   V¨n   b¶n   th«ng   b¸o   ý   kiÕn   kÕt   luËn,   chØ   ®¹o   cña  Thèng  ®èc hoÆc  ®«n  ®èc c¸c  ®¬n vÞ  trong ngµnh triÓn khai  c«ng viÖc theo ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Ng©n hµng Nhµ níc  vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c theo chØ ®¹o cña Thèng ®èc;  ­ Sao, trÝch c¸c v¨n b¶n ®∙ ban hµnh; ­ Mét sè  v¨n b¶n hµnh chÝnh kh¸c theo thÈm quyÒn  ®îc  quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña V¨n phßng . d­ Thñ trëng ( hoÆc cÊp phã ®îc ph©n c«ng) c¸c ®¬n vÞ  kh¸c   t¹i   trô   së   chÝnh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®îc   thõa   lÖnh  Thèng  ®èc ký  c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña  ®¬n   vÞ.     V¨n   b¶n   ký   thõa   lÖnh   Thèng   ®èc   ph¶i   ®îc   göi  Thèng ®èc vµ c¸c Phã Thèng ®èc ®Ó b¸o c¸o. ®­ Thèng ®èc cã thÓ uû quyÒn cho Thñ trëng ®¬n vÞ t¹i  trô  së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ  níc ký  thõa uû  quyÒn mét sè  v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña Thèng ®èc. ViÖc giao ký thõa   uû  quyÒn  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i quy chÕ  tæ chøc vµ  ho¹t   ®éng cña ®¬n vÞ hoÆc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n trong tõng tr­ êng hîp cô thÓ.  Ngêi ®îc uû quyÒn kh«ng ®îc uû quyÒn l¹i  cho ngêi kh¸c ký .  §i Ò u  17.  Ph¸t hµnh v¨n b¶n
 17. 17 V¨n b¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc ®∙ ®îc ký, V¨n phßng cã  tr¸ch nhiÖm sao vµ  ph¸t hµnh ngay  trong ngµy, chËm nhÊt  lµ trong ngµy lµm viÖc tiÕp theo. §èi víi c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m   ph¸p   luËt,   V¨n   phßng   cã   tr¸ch   nhiÖm   cËp   nhËt   kÞp  thêi   vµo   m¹ng  tin  häc  diÖn   réng   cña   ChÝnh  phñ,   Website   Ng©n hµng Nhµ  níc (trõ  v¨n b¶n thuéc danh môc bÝ  mËt nhµ  níc),   ®ång   thêi   göi   C«ng   b¸o   vµ   c¸c   c¬   quan   liªn   quan  theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. Ch¬ng V §I C¤NG T¸C, TIÕP KH¸CH, HéI HäP MôC I §I C¤NG T¸C, TIÕP KH¸CH §i Ò u  18.  §i c«ng t¸c   1­ §i c«ng t¸c trong níc a­   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng   ®èc   ®i   c«ng   t¸c   ®Þa   ph¬ng  theo ch¬ng tr×nh lµm viÖc vµ chØ ®¹o  cña Thèng ®èc.  KÕt   thóc   ®ît   c«ng   t¸c,   Phã   Thèng   ®èc     b¸o   c¸o   kÕt   qña   cho  Thèng ®èc. b­ Thñ  trëng    ®¬n vÞ  t¹i trô  së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ  níc (hoÆc cÊp phã  phô  tr¸ch)  ®i c«ng t¸c  ®Þa ph¬ng theo  ch¬ng   tr×nh   ®∙   ®îc   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng   ®èc   phô   tr¸ch  khèi duyÖt. KÕt thóc  ®ît c«ng t¸c, Thñ  trëng  ®¬n vÞ  b¸o  c¸o   kÕt qu¶   cho Thèng  ®èc vµ  Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch  khèi.   c­ Thñ  trëng  ®¬n vÞ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc  ®i c«ng   t¸c cña c«ng chøc thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh (kÓ c¶ cÊp  phã), theo kÕ  ho¹ch  ®∙  ®îc Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc  phô   tr¸ch   khèi   phª   duyÖt.   KÕt   thóc   ®ît   c«ng   t¸c,   c«ng  chøc b¸o c¸o kÕt qu¶  cho thñ trëng ®¬n vÞ  2­ §i c«ng t¸c, ®i häc níc ngoµi a­   Thèng   ®èc   ®i   c«ng   t¸c   níc   ngoµi   theo   quy   ®Þnh  trong Quy chÕ lµm viÖc cña ChÝnh phñ.   b­   Phã   Thèng   ®èc   ®i   c«ng   t¸c   níc   ngoµi   theo   ch¬ng  tr×nh lµm viÖc vµ  chÊp thuËn cña Thèng  ®èc. KÕt thóc  ®ît  c«ng t¸c, Phã Thèng ®èc b¸o c¸o kÕt qu¶  cho Thèng ®èc.
 18. 18 c­ Thñ  trëng, cÊp phã  cña  ®¬n vÞ     ®i c«ng t¸c, häc  tËp  ë  níc ngoµi theo quyÕt  ®Þnh cña Thèng  ®èc. KÕt thóc  ®ît c«ng t¸c, Thñ  trëng, cÊp phã  cña  ®¬n vÞ  b¸o c¸o kÕt  qu¶ víi Thèng ®èc vµ Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi. d­   C«ng   chøc,   viªn   chøc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®i   c«ng  t¸c, häc tËp ë níc ngoµi theo quyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc vµ  thùc hiÖn theo quy chÕ  ho¹t  ®éng  ®èi ngo¹i cña Ng©n hµng  Nhµ  níc.   KÕt thóc  ®ît c«ng t¸c, c¸n bé, c«ng chøc   b¸o  c¸o kÕt qu¶ víi Thñ trëng ®¬n vÞ. 3­ Gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè,  Trëng  V¨n  phßng   ®¹i   diÖn,  Phã  trëng  V¨n  phßng   ®¹i   diÖn  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tríc   khi   ®i   c«ng   t¸c   ngoµi   ®Þa   bµn  tØnh,   thµnh   phè   hoÆc   ®i   c«ng   t¸c   níc   ngoµi   theo   quyÕt  ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung   ¬ng ph¶i b¸o c¸o xin ý kiÕn Thèng ®èc. §i Ò u  19.  TiÕp kh¸ch    1­ TiÕp kh¸ch trong níc:   Theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong n íc,  Ch¸nh V¨n phßng xem xÐt   tr×nh Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc   tiÕp,  lµm  viÖc.   Néi   dung,  thµnh   phÇn   tiÕp  do   Thèng   ®èc, Phã Thèng ®èc quyÕt ®Þnh.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  t¹i trô  së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ  níc trùc tiÕp lµm viÖc víi  ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong níc  ®Õn  liªn hÖ  c«ng t¸c vÒ  nh÷ng néi dung thuéc thÈm quyÒn cña  ®¬n vÞ. 2­ TiÕp kh¸ch níc ngoµi:   viÖc tiÕp kh¸ch níc ngoµi  ®Õn lµm viÖc víi Ng©n hµng Nhµ níc thùc hiÖn theo Quy chÕ  qu¶n lý ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña Ng©n hµng Nhµ níc. MôC II HéI NGHÞ, HäP §i Ò u   20.   Héi nghÞ, cuéc häp cña Ng©n hµng Nhµ níc  gåm:   1­  Héi nghÞ  s¬  kÕt  ho¹t  ®éng  ng©n  hµng  6  th¸ng  ®Çu  n¨m, héi nghÞ triÓn khai nhiÖm vô ng©n hµng n¨m; 2­ Héi nghÞ chuyªn ®Ò,  héi nghÞ tËp huÊn nghiÖp vô;
 19. 19 3  ­ C¸c héi nghÞ  quan träng kh¸c do Thèng  ®èc quyÕt  ®Þnh;   4­ C¸c h×nh thøc häp kh¸c:  héi th¶o, to¹ ®µm, thuyÕt   tr×nh… ViÖc  tæ chøc  c¸c  lÔ  ký  kÕt,  tiÕp  kh¸ch  quèc tÕ   cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   thùc   hiÖn   theo   Quy   chÕ   qu¶n   lý   ho¹t  ®éng ®èi ngo¹i cña Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh liªn  quan kh¸c cña Thèng ®èc. §i Ò u  21.  §Ò xuÊt tæ chøc héi nghÞ, häp Khi cÇn thiÕt tæ chøc c¸c héi nghÞ, cuéc häp quy ®Þnh   t¹i §iÒu 20, Quy chÕ nµy (sau ®©y gäi chung lµ héi nghÞ),  ®¬n vÞ  chøc n¨ng   ph¶i   tr×nh Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc  chÊp thuËn.  Tê  tr×nh ph¶i  nªu  râ  môc  ®Ých  tæ chøc,  néi  dung, thêi gian, ®Þa ®iÓm, ngêi chñ tr×, ®¬n vÞ phèi hîp,  thµnh   phÇn   vµ   sè   lîng   ®¹i   biÓu,   dù   to¸n   kinh   phÝ   (nÕu  cã). §i Ò u  22.   ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc héi nghÞ: 1­   Tuú   theo   yªu   cÇu   chØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh,   Thèng   ®èc  quyÕt  ®Þnh tæ chøc   héi nghÞ  s¬  kÕt ho¹t  ®éng ng©n hµng   6 th¸ng  ®Çu n¨m, héi nghÞ  triÓn khai nhiÖm vô  ng©n hµng  n¨m vµ c¸c héi nghÞ quan träng kh¸c. 2­ Thèng  ®èc quyÕt  ®Þnh triÖu tËp héi nghÞ  chuyªn  ®Ò  trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi. 3­ Thèng  ®èc hoÆc Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch khèi quyÕt  ®Þnh   tæ chøc héi nghÞ  tËp huÊn nghiÖp vô, cho phÐp tæ  chøc c¸c h×nh thøc häp kh¸c trªn c¬  së   ®Ò  xuÊt cña    ®¬n  vÞ chøc n¨ng.   §i Ò u     23.   Tr¸ch nhiÖm cña  ®¬n vÞ   ®Ò  xuÊt tæ chøc  héi nghÞ 1­ Göi v¨n b¶n cho V¨n phßng chËm nhÊt tríc 7 ngµy dù  kiÕn khai m¹c héi nghÞ (tríc 5 ngµy ®èi víi c¸c h×nh thøc  häp kh¸c), kÌm theo tê  tr×nh  ®∙  ® îc Thèng  ®èc, Phã  Thèng  ®èc chÊp thuËn.
 20. 20 2­   ChuÈn   bÞ   tµi   liÖu   vµ   göi   cho   V¨n   phßng     tríc   3  ngµy héi nghÞ  b¾t   ®Çu   ®Ó  V¨n phßng  in,  ®ãng tËp; trêng  hîp   héi   nghÞ   tæ   chøc   ë   tØnh,   thµnh   phè   kh¸c   th×   ph¶i  chuyÓn tµi liÖu cho V¨n phßng tríc 5 ngµy.  3­   ChuÈn   bÞ   néi   dung   khai   m¹c   cña   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng ®èc; 4­   DÉn  ch¬ng  tr×nh   ®èi víi  héi nghÞ  do Thèng   ®èc,  Phã  Thèng  ®èc chñ  tr×;   chñ  tr×  héi nghÞ  khi  ®îc Thèng  ®èc, Phã Thèng ®èc uû quyÒn; 5­ Ph¸t tµi liÖu cho ®¹i biÓu; 6­ B¸o c¸o Thèng ®èc, Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi vµ   th«ng b¸o cho V¨n phßng b»ng v¨n b¶n vÒ  kÕt qu¶ héi nghÞ  tËp huÊn nghiÖp vô, héi th¶o, to¹ ®µm, thuyÕt tr×nh… §i Ò u  24.  Tr¸ch nhiÖm cña V¨n phßng  1­   Lµm   ®Çu   mèi   ph©n   c«ng     nhiÖm   vô   cho   c¸c   ®¬n   vÞ  tham gia tæ chøc héi nghÞ; 2­ Ph¸t hµnh giÊy mêi theo phª duyÖt cña Thèng  ®èc,   Phã Thèng ®èc; 3­ Bè trÝ héi trêng, phßng häp, lÔ t©n; 4­ In tµi liÖu  héi nghÞ; 5­ Thùc hiÖn c¸c néi dung vÒ  th«ng tin tuyªn truyÒn,  thi ®ua khen thëng t¹i héi nghÞ (nÕu cã). 6­ Tæ chøc th  ký  vµ  dù  th¶o th«ng b¸o kÕt luËn, chØ  ®¹o   cña   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng   ®èc   t¹i     héi   nghÞ   s¬   kÕt  ho¹t  ®éng ng©n hµng 6 th¸ng  ®Çu n¨m, héi nghÞ  triÓn khai  nhiÖm   vô   ng©n   hµng   n¨m,   héi   nghÞ   chuyªn   ®Ò   vµ   c¸c   héi  nghÞ quan träng kh¸c do Thèng ®èc chñ tr×.  §i Ò u   25.   Tr¸ch nhiÖm cña Côc Qu¶n trÞ, Ng©n hµng  Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè, V¨n phßng ®¹i diÖn 1­ Tr¸ch nhiÖm cña Côc Qu¶n trÞ  (®èi víi héi nghÞ  tæ  chøc t¹i Hµ néi): a­ T¹o  ®iÒu kiÖn vÒ  chç  ¨n, chç  nghØ   theo  ®Ò  nghÞ  cña ®¹i biÓu; 
Đồng bộ tài khoản