Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
125
lượt xem
13
download

Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 302/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  302/TTg N G µ Y  13 T H A N G ø  5 N¨ M   T S 1996  Ò  VI Ö C  ® I Ò U  C H Ø N H  H Ö  S è  (K) T R O N G  K H U N G  GI¸ ® Ê T  B A N   V H µ N H  T H E O  N G H Þ   Þ N H  S è  87/CP N G µ Y  17­8­1994 ® THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  §iÒu    cø  4, NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m 1994  ña   c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ khung      ¹ ®Êt; gi¸c¸clo   i Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u  1.­ Nay  iÒu  ® chØnh  Ö   è    h s K quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    1,  4 NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ khung      ¹ ®Êt    gi¸c¸clo   i nh sau: Trong  êng  îp  ïng  ét  ¹  «   Þ  µ   t  ã  tr hc m lo i th m ®Ê c kh¶  ® n¨ng sinh  î kh¸c l i   nhau,møc    µn  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng    ®é ho thi c s h   kh¸cnhau,th× ®Þa  ¬ng  îcphÐp       ph ®  vËn  ông  Ö   è  iÒu  d h s® chØnh  khung      õ 0,5  n   lÇn  gi¸(K) t   ®Õ 1,8  møc     ña  gi¸c cïng  ¹  «   Þ, cïng  ¹  êng  è  µ  Þ   Ý  t  lo i® th   lo i® ph v v tr ®Ê quy  nh  ®Þ trong b¶ng  khung    t  «  Þ. gi¸®Ê ® th §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 2.   ®Þ n c hi l     t  k §i Ò u  ­ Bé   ëng    é,  ñ  ëng  ¬  3.   tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n   nh c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã    ¬ c tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản