Quyết định 305-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định 305-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 305-BYT/QĐ về việc ban hành một số quy định về an toàn chiếu xạ thực phẩm do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 305-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 305-BYT/Q Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 1992 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 305 -BYT/Q NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1992 BAN HÀNH M T S QUY NNH V AN TOÀN CHI U X TH C PH M B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153/CP ngày 5/10/1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B Y t ; Căn c i u 7 Lu t b o v s c kh e nhân dân c a Qu c h i và i u l v sinh c a H i ng B trư ng; Căn c vào ngh c a H i ng chuyên viên v v sinh an toàn chi u x th c ph m; Theo ngh c a ông Vi n trư ng Vi n Năng lư ng nguyên t Qu c gia, Vi n trư ng Vi n dinh dư ng, V trư ng V v sinh môi trư ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này m t s quy nh v an toàn chi u x th c phNm và danh m c m t s th c phNm chi u x t m th i cho phép tiêu th . i u 2: Quy t nh này có hi u l c trong 2 năm k t ngày ban hành. Nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: có th chính th c cho phép tiêu th các lo i th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , Vi n Dinh dư ng thu c B Y t có nhi m v k t h p v i các cơ quan liên quan và Vi n năng lư ng nguyên t Qu c gia xem xét tính an toàn và s m b o ch t lư ng dinh dư ng c a các th c phNm chi u x . i u 4: Ông V trư ng V v sinh môi trư ng, Vi n trư ng Vi n dinh dư ng thu c B Y t và Giám c Trung tâm chi u x thu c Vi n năng lư ng nguyên t Qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký) M T S QUY NNH V AN TOÀN CHI U X TH C PH M
  2. 1. Các th c phNm ưa vào chi u x ph i m b o các tiêu chuNn v sinh thông thư ng theo quy nh c a B Y t 2. m b o an toàn cho th c phNm chi u x , cơ s chi u ph i m b o úng li u lư ng, quy cách chi u và ư c ghi chép y , u n hàng ngày vào s theo dõi. 3. Các th c phNm chi u x ư c bao gói riêng, có nhãn ghi ngày chi u, nơi chi u, li u chi u. Nhãn ph i rõ ràng, d c, có b n v ng không b rách, b nhoè. Sau khi chi u các th c phNm ph i ư c b o qu n trong các i u ki n thích h p và tùy lo i th c phNm ph i ghi nh ng hư ng d n c n thi t v cách s d ng cho ngư i tiêu dùng. DANH SÁCH TH C PH M CHI U X T M TH I CHO PHÉP TIÊU TH (Kèm theo Quy t nh s 305 BYT/Q ngày 9/3/1992 c a B trư ng B Y t ) S n phNm M c ích chi u Lo i cho phép Li u lư ng cho Ngày cho phép x phép (kg) Khoai tây c ch n y m m T m th i T i a 0,15 3/11/89 Hành tây c ch n y m m T m th i T i a 0,1 3/11/89 T i c ch n y m m T m th i T i a 0,1 3/11/89 xanh Di t sâu b Lô thí nghi m T i a1 3/11/89 Ngô Di t sâu b Lô thí nghi m T i a1 3/11/89 B t t Di t sâu b Lô thí nghi m T i a1 3/11/89 Cá khô Di t sâu b Lô thí nghi m T i a1 3/11/89
Đồng bộ tài khoản