Quyết định 31/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 31/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 31/2004/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P VI N HUY T H C - TRUY N MÁU TRUNG ƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , QUY T NNH : i u 1. Thành l p Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương tr c thu c B Y t trên cơ s Vi n Huy t h c - Truy n máu thu c B nh vi n B ch Mai. Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có tr s t i thành ph Hà N i. Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh là: National Institute of Hematology and Blood Transfusion, vi t t t là: NIHBT. i u 2. Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương có ch c năng khám b nh, ch a b nh chuyên khoa; s n xu t ch phNm máu; th c hi n vi c thu gom, sàng l c, cung c p máu và các s n phNm máu; nghiên c u khoa h c, ào t o; hư ng d n, ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v i v i h th ng huy t h c, truy n máu trong ph m vi c nư c; th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c huy t h c - truy n máu theo quy nh c a pháp lu t. B trư ng B Y t quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Huy t h c - Truy n máu Trung ương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản