Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 2 Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è 312/2003/q ®­n h n n  n g µ y  4 th¸ng 4 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  s ö a ® æ i,  æ   u n g  ti Õt b s  a,  i Ó m   th«ng t s è  03/2003/tt­ h n n  n g µ y  ® 2  n 24/2/2003 h í ng d É n  v Ò  c h o  vay  h« n g  p h ¶i  ¶ o  d ¶ m   » n g  t µi s¶ n theo  k b b   n g h Þ  q u y Õ t s è  02/2003/nq­c p   n g µ y  17/1/2003  ñ a c h Ý n h   h ñ c p thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Söa  æi, bæ   ®   sung  Õta  iÓ m   Th«ng   è  ti   ® 2  t s 03/2003/TT­ NHNN   µy  ng 24/2/2003 cña    Thæng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Ò     ®è Ng h Nh n     v cho vay kh«ng ph¶ib¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  t  theo NghÞ   Õt  è  quy s 02/2003/NQ­CP   ngµy 17/1/2003 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau: "a. §èi víihé         n«ng  ©n,  ñ  d ch trang  ¹ s¶n  Êt  tr i   xu n«ng, l©m,  , diªm    ng   nghiÖp, mang  Ýnh    t s¶n  Êt hµng  xu   ho¸,cã  ù  ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt,   d ¸n  t  ¸n  xu   kinh doanh    kh¶    µ  thiv n»m   trong vïng ®∙  îcquy  ¹ch,®Ç u    ¬  ë  ¹ tÇng,    ®  ho   tc s h     ®∙  ý  Õt  îp ®ång    ô s¶n  È m   íic¸c doanh  kk h  tiªuth   ph v    nghiÖp,hîp        t¸cx∙ hoÆc   cha  ý  Õt  îp ®ång    ô s¶n  È m   íi kk h  tiªuth   ph v  doanh  nghiÖp,hîp t¸cx∙nhng           s¶n phÈ m   îcnªu  ®  trong dù    u  ,ph¬ng      ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ã  xu     c kh¶  n¨ng  tiªuthô,th× c¸ctæ          chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  vay  n   tr Öu®ång  ®Õ 30  i   kh«ng  ¸p dông  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n,chØ  ép  Êy  t    n gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   Êy    Ën  ña  û   gi x¸c nh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên nh d x∙,ph   tr   vÒ   Öc  vi kh«ng  ã  c tranhchÊp  t  ai".   ®Ê ® §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  2. Quy ®Þ n c hi l     sau  êil¨m  µy,kÓ   m   ng   tõngµy  ¨ng    ® c«ng  b¸o. §i Ò u 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản