Quyết định 3172/QĐ-BYT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
15
download

Quyết định 3172/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3172/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn, thành lập trung tâm/phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3172/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3172/QĐ-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN “KI N TOÀN, THÀNH L P TRUNG TÂM/PHÒNG ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N C A B NH VI N H NG Đ C BI T, B NH VI N H NG I TR C THU C B Y T ” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP, ngày 27/12/2007 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh,V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c và Đào t o- B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án: “Ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n c a b nh vi n h ng đ c bi t, b nh vi n h ng I tr c thu c B Y t ” ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Các b nh vi n h ng đ c bi t, b nh vi n h ng I tr c thu c B Y t , căn c th c tr ng cơ c u t ch c, nhân l c, đi u ki n cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, nhu c u đào t o, ch đ o tuy n, xây d ng đ án ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n, trình B Y t xem xét, phê duy t đ tri n khai th c hi n. Đi u 3. Các ông/ bà: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, Th trư ng các đơn v thu c B Y t , Giám đ c b nh vi n h ng đ c bi t, b nh vi n h ng I tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - Các Th trư ng; - V KH-TC; V YDHCT; V PC; V SKBM-TE; - Lưu: VT, KCB (2). Nguy n Qu c Tri u Đ ÁN KI N TOÀN, THÀNH L P TRUNG TÂM/PHÒNG ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N C A B NH VI N H NG Đ C BI T, B NH VI N H NG I TR C THU C B Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3172 /2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Yt ) Đ TV NĐ B o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân là m t trong nh ng chính sách ưu tiên c a Đ ng và Nhà nư c nh m đ m b o quy n đư c b o v s c kh e c a m i ngư i dân và đ m b o ngu n nhân l c phát tri n xã h i. Trong su t các th i kỳ b o v và xây d ng T qu c, h th ng y t Vi t Nam không ng ng đư c quan tâm đ u tư phát tri n. Th c hi n ngh quy t Trung ương 4 (Khóa VII), Ngh quy t s 46 – NQ/TW ngày 23/2/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i, công tác chăm sóc s c kh e nhân dân đã đ t đư c nh ng thành t u quan tr ng. M ng lư i y t ngày càng đư c c ng c và phát tri n, tu i th trung bình c a ngư i dân tăng cao, t l suy dinh dư ng tr em ngày càng gi m, nhi u d ch b nh nguy hi m đư c kh ng ch và đ y lùi; các d ch v y t ngày m t đa d ng; nhi u công ngh m i đư c nghiên c u và ng d ng; vi c cung ng thu c và trang thi t b y t đã có nhi u c g ng hơn trư c. Nhân dân h u h t các vùng mi n đã đư c chăm sóc s c kh e t t hơn. Tuy nhiên, công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân nư c ta v n còn m t s b t c p, chưa đáp ng nhu c u ngày càng cao và đa d ng c a nhân dân. Nh m nâng cao năng l c cán b y
  2. t góp ph n phát tri n và hoàn thi n h th ng chăm sóc s c kh e nhân dân đáp ng tình hình, nhi m v m i, công tác đào t o và ch đ o tuy n c n đư c không ng ng quan tâm c ng c , hoàn thi n và phát tri n. I. S C N THI T KI N TOÀN, THÀNH L P TRUNG TÂM/ PHÒNG ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N C A B NH VI N H NG Đ C BI T, B NH VI N H NG I 1.1. Nhu c u đào t o và ch đ o tuy n Hi n nay nhu c u v ngu n nhân l c trong ngành y t thi u và phân b không đ u, nh t là t i các vùng sâu, vùng xa. Ho t đ ng đào t o nhân l c ngành y t còn nhi u b t c p v phương th c, v s lư ng, ch t lư ng đào t o và ngu n nhân l c k thu t cao chưa đư c phát tri n. Nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân ngày càng cao, d n t i nhu c u nhân l c y t ngày càng tăng, h th ng đào t o ngành y t chưa th đáp ng k p. Theo Qui ch B nh vi n (1997), B nh vi n có 7 nhi m v : - C p c u – Khám b nh – Ch a b nh. - Đào t o cán b y t . - Nghiên c u khoa h c v y h c. - Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn k thu t. - Phòng b nh. - H p tác qu c t . - Qu n lý kinh t trong b nh vi n Đ th c hi n 7 nhi m v , cơ c u t ch c b nh vi n h ng 1 theo quy ch b nh vi n g m: 7 phòng ch c năng, 45 khoa lâm sàng và c n lâm sàng. Các phòng ch c năng g m: phòng K ho ch t ng h p; phòng Y tá (đi u dư ng); phòng Ch đ o tuy n; phòng V t tư – thi t b y t ; phòng Hành chính qu n tr ; phòng T ch c cán b ; phòng Tài chính k toán. Đ i v i b nh vi n h ng đ c bi t, h ng I, phòng Ch đ o tuy n là phòng nghi p v ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Giám đ c b nh vi n và ch u trách nhi m trư c Giám đ c v toàn b ho t đ ng công tác ch đ o tuy n. Phòng Ch đ o tuy n có nhi m v : 1) L p k ho ch ch đ o tuy n dư i, trình Giám đ c b nh vi n phê duy t đ t ch c th c hi n. 2) Theo dõi, đôn đ c, ki m tra, đánh giá hi u qu công tác ho t đ ng chuyên môn k thu t c a tuy n dư i. 3) Ph i h p v i các chuyên khoa t ch c th c hi n đào t o liên t c cho cán b tuy n dư i, đ ng th i làm t t công tác nghiên c u khoa h c. 4) Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác ch đ o tuy n, trình giám đ c b nh vi n và báo cáo c p trên. 5) T ch c th ng kê, lưu tr h sơ theo đúng quy ch b nh vi n. Đ th c hi n 5 nhi m v nói trên, phòng Ch đ o tuy n c a b nh vi n h ng I có 3 b ph n ch c năng, g m: a) Ch đ o ho t đ ng chuyên khoa tuy n dư i. b) Đào t o cán b chuyên khoa. c) Nghiên c u khoa h c. Ho t đ ng đào t o, g m đào t o liên t c cho cán b y t trong b nh vi n và đào t o cho cán b y t tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên khoa. Ho t đ ng đào t o liên t c, t i ch , đào t o nâng cao t i các b nh vi n s giúp kh c ph c tình tr ng hi n t i v năng l c trình đ c a cán b y t các c p. Đ đáp ng nhu c u khám ch a b nh ngày càng tăng c a nhân dân vi c đào t o l i, đào t o nâng cao năng l c cán b chuyên môn, chuy n giao các k thu t công ngh cao ngày càng tr thành nhu c u b c thi t, đòi h i ngành Y t không ng ng phát tri n, hoàn thi n các lo i hình đào t o, đ c bi t là đào t o t i ch c a các b nh vi n. H th ng b nh vi n nư c ta đư c t ch c theo tuy n k thu t. Tuy n trên có trách nhi m ch đ o k thu t tuy n dư i. Công tác ch đ o tuy n là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a các b nh vi n c a ngành Y t . 2
  3. Thông qua ho t đ ng ch đ o tuy n, b nh vi n tuy n trên giúp đ tuy n dư i v phòng b nh, ch a b nh, v t ch c qu n lý và chuyên môn k thu t. Ho t đ ng ch đ o tuy n góp ph n th c hi n công b ng trong chăm sóc s c kh e, giúp ngư i b nh đư c ti p c n v i k thu t cao, gi m b t chi phí và t o đi u ki n nâng cao uy tín cho tuy n dư i do ch a đư c nhi u b nh v i ch t lư ng k thu t cao hơn. Trong nh ng năm qua, B Y t đã ch đ o các cơ s khám ch a b nh th c hi n công tác ch đ o tuy n nh m đưa nh ng d ch v k thu t y t đ n g n dân, góp ph n th c hi n công b ng và nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh trong chăm sóc s c kho nhân dân. Tuy nhiên, công tác ch đ o tuy n v n còn b c l như c đi m: M t s cơ s y t có ch c năng ch đ o tuy n chưa th c hi n t t k ho ch ch đ o tuy n; công tác ch đ o tuy n chưa chú tr ng đ n hư ng d n k năng th c hành; vi c đào t o cán b y t đ s d ng các trang thi t b hi n đ i, đ t ti n chưa đư c chú tr ng d n đ n nhi u cơ s y t chưa khai thác h t công su t s d ng trang thi t b đ c bi t là các sơ s khám ch a b nh tuy n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. Chính vì v y, vi c đáp ng nhu c u khám ch a b nh ngày càng cao c a nhân dân b h n ch , b nh nhân ph i chuy n lên tuy n trên đi u tr v n còn quá nhi u, gây quá t i b nh vi n tuy n trên. Đ đáp ng nhu c u chăm sóc s c kh e nhân dân trong tình hình m i, vi c hoàn thi n, phát tri n h th ng đào t o và ch đ o tuy n t i các b nh vi n đã tr thành nhu c u b c thi t. 1.2. Tình hình chung v t ch c và nhân l c h th ng b nh vi n công l p, cơ c u t ch c c a các b nh vi n công l p nh hư ng đ n vi c th c hi n nhi m v đào t o và ch đ o tuy n 1.2.1. Tình hình chung v t ch c và nhân l c h th ng b nh vi n công l p T ng s các lo i hình b nh vi n, cơ s đi u dư ng PHCN c công và tư hi n có 1.104 cơ s , v i 138.373 giư ng b nh. S B nh vi n công l p là: 1.053 b nh vi n, đư c phân c p như sau: - B Y t qu n lý: + BVđa khoa tuy n Trung ương: 11 + BV chuyên khoa tuy n Trung ương:25 - Đ a phương qu n lý: + BV đa khoa tuy n t nh: 119 + BV chuyên khoa tuy n t nh: 223 + BV đa khoa thu c qu n, huy n, TP thu c t nh, th xã: 595 - Các B , ngành qu n lý: 80 BV và trung tâm/ Nhà đi u dư ng PHCN. Trong 1053 BV công có: 1 BV h ng đ c bi t; 53 BV h ng 1(5 %); 95 BV h ng 2(9 %); 497 BV h ng 3 (47,2 %); 247 BV h ng 4(23,5 %) và 160 cơ s chưa ho c không x p h ng. (S li u qui ho ch phát tri n m ng lư i khám ch a b nh năm 2007) - Cơ c u nhân l c y t : + Bác s (k c ti n s và th c s ): 54.910 + Dư c s (k c ti n s và th c s ): 10.270 + Y s : 48.738 + Y tá ĐH: 1.308 + Dư c s trung h c: 12.059 + K thu t viên y: 11.230 + KTV Dư c: 1.265 + Y tá trung h c: 50.031 + N h sinh ĐH và TH: 1.943 + XNV ( k c XNV trung c p): 710 + Lương y: 677 + Dư c tá: 9.374 + Đ i h c khác: 9.870 3
  4. + Trung h c khác: 9.804 + Cán b khác: 29.536. (Ngu n “Niên giám th ng kê năm 2007”) 1.2.2. Th c tr ng v cơ c u t ch c c a các b nh vi n công l p nh hư ng đ n vi c th c hi n nhi m v đào t o và ch đ o tuy n Theo quy ch b nh vi n và Đi u l t ch c và ho t đ ng, cơ c u t ch c c a b nh vi n đ th c hi n nhi m v đào t o và ch đ o tuy n c a các b nh vi n r t phong phú. K t qu kh o sát 35 b nh vi n tr c thu c B cho th y: - Ch c năng ch đ o tuy n đư c giao cho: + Phòng Ch đ o tuy n: 22/35 BV; + Phòng K ho ch t ng h p: 06/35 BV; + Phòng Đào t o-NCKH và Ch đ o tuy n: 03/35 BV; + Trung tâm Đào t o, Ch đ o tuy n: 01/35 BV; + Phòng K ho ch t ng h p và Ch đao tuy n: 01/35 BV; + Phòng Ch đ o tuy n- NCKH và Đ i ngo i: 01/35 BV; + Phòng NCKH và Ch đ o tuy n: 01/35 BV; - Ch c năng đào t o, NCKH đư c giao cho: + Phòng Ch đ o tuy n: 08/35 BV; + Phòng Đào t o, NCKH ho c QL Đào t o, NCKH: 07/35 BV; + Phòng K ho ch t ng h p: 09/35 BV; + Phòng Đào t o- Ch đ o tuy n và NCKH: 04/35 BV; + Trung tâm Đào t o: 03/35 BV; + Phòng Đào t o- NCKH và Trung tâm Đào t o: 01/35 BV; + Trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n: 01/35 BV; + Phòng Đào t o: 01/35 BV; + Phòng NCKH và Ch đ o tuy n: 01/35 BV. - Các b nh vi n th ng nh t giao cho m t đơn v đ u m i th c hi n 3 ch c năng đào t o, NCKH và ch đ o tuy n: 15/35. (Giao cho: Trung tâm đào t o và NCKH: 01BV; phòng Ch đ o tuy n: 08 BV; phòng K ho ch t ng h p: 06 BV). Hi n t i 02 BV có Trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n (BV B ch Mai, Vi n Da li u Qu c gia); 04 BV có Trung tâm Đào t o (BV Ch R y; BV Đa khoa TW Hu ; BV Ph s n TW, BV Y h c c truy n TW). K t qu kh o sát trên cho th y cơ c u t ch c đ th c hi n ch c năng đào t o, nghiên c u khoa h c và ch đ o tuy n các b nh vi n tr c thu c B hi n nay r t khác nhau. S khác nhau v cơ c u t ch c, d n đ n ch đ o khó th ng nh t, vi c th c hi n ch ng chéo, khó khăn, không đ t đư c hi u qu mong mu n. S b t c p đó nh hư ng l n đ n k t qu công tác nghiên c u khoa h c, đào t o và ch đ o tuy n v i nh ng yêu c u phát tri n nh m đáp ng công tác chăm sóc s c kh e nhân dân trong tình hình m i. Ngày 25/6/2008, B Y t đã phê duy t Đ án 1816 c cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n (BV) tuy n trên v h tr các BV tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh. B ph n tham mưu th c hi n Đ án t i các b nh vi n không th ng nh t, có b nh vi n giao cho phòng K ho ch t ng h p, có b nh vi n giao cho phòng T ch c Cán b ho c phòng Ch đ o tuy n...gây h n ch trong vi c ch đ o và t ch c th c hi n. Vi c ki n toàn, thành l p trung tâm/ phòng Đào t o và Ch đ o tuy n t i các b nh vi n h ng đ c bi t, b nh vi n h ng I s giúp t ng bư c kh c ph c h n ch này, giúp hoàn thi n nâng cao năng l c h th ng đào t o, ch đ o tuy n và luân phiên cán b c a toàn b m ng lư i b nh vi n trong toàn qu c và góp ph n th c hi n thành công Đ án 1816. II. CĂN C PHÁP LÝ XÂY D NG Đ ÁN 4
  5. 2.1. Ngh quy t s 46 – NQ/TW ngày 23/2/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; 2.2. Quy t đ nh s 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/20/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 46 – NQ/TW ngày 23/2/2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i; 2.3. Quy t đ nh s 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Qui ho ch m ng lư i khám, ch a b nh đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020; 2.4. Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph v quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i s nghi p công l p; 2.5. Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph qui đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; 2.6. Ch thi s : 09/2004/CT-BYT ngày 29/11/2004 c a B trư ng B Y t v vi c tăng cư ng công tác ch đ o tuy n trong lĩnh v c khám ch a b nh; 2.7. Quy t đ nh s 1816/2008/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t Đ án “C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên v h tr b nh vi n tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh”; 2.8. Thông tư 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 v hư ng d n công tác đào t o liên t c cho cán b y t . III. PHƯƠNG ÁN KI N TOÀN, THÀNH L P TRUNG TÂM/ PHÒNG ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N TR C THU C B NH VI N H NG Đ C BI T VÀ B NH VI N H NG I 3.1. M c tiêu: 3.1.1. M c tiêu chung: Nâng cao năng l c cán b chuyên môn và ch t lư ng khám, ch a b nh c a b nh vi n các tuy n nh t là tuy n dư i và mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 3.1.2. M c tiêu c th : a) Ki n toàn, thành l p trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n tr c thu c BV B ch Mai, BV Trung ương Hu và BV Ch R y, BV Y h c c truy n Trung ương, BV Ph s n Trung ương. b) Ki n toàn, thành l p trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n tr c thu c m t s b nh vi n h ng I khi có nhu c u và đáp ng đ đi u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c, năng l c đào t o và đư c B Y t cho phép. c) Ki n toàn, thành l p phòng Đào t o và Ch đ o tuy n tr c thu c các b nh vi n h ng I. 3.2. Phương án ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n tr c thu c b nh vi n h ng đ c bi t và b nh vi n h ng I 3.2.1.V trí, tư cách pháp lý c a trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n - Trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n là đơn v tr c thu c b nh vi n và ch u s qu n lý toàn di n c a Giám đ c b nh vi n. - Đ i v i các b nh vi n có đ đi u ki n cơ s v t ch t, t ch c, nhân l c, năng l c, có nhu c u và đư c B Y t cho phép có th thành l p trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n là m t đơn v s nghi p có thu tr c thu c b nh vi n, có tư cách pháp nhân có con d u và tài kho n riêng. 3.2.2.Ch c năng c a trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n Trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n có ch c năng tham mưu, giúp Giám đ c b nh vi n xây d ng chi n lư c t ng th , t ch c th c hi n và qu n lý t p trung vi c th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b v khoa h c k thu t trong khám, ch a b nh; đào t o b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn, chuy n giao công ngh k thu t y h c cho tuy n dư i; ch đ o k thu t cho tuy n dư i, c cán b đi luân phiên và ch u trách nhi m trư c Giám đ c b nh vi n v toàn b ho t đ ng đào t o, nghiên c u khoa h c, ch đ o tuy n và luân phiên cán b c a b nh vi n. 3.2.3. Nhi m v c a trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n a) Đào t o - Đi u ph i và qu n lý t p trung công tác đào t o và phát tri n các lo i hình đào t o, bao g m: 5
  6. + Đào t o liên t c, chuy n giao k thu t cho cán b y t ; Đào t o luân vòng cho bác sĩ, đi u dư ng m i t t nghi p; + Đào t o chuyên khoa đ nh hư ng cho bác sĩ, đi u dư ng; + Ph i h p theo dõi và qu n lý h c viên h chính quy c a các Trư ng Đ i h c Y, Dư c, các Trư ng cao đ ng, Trung c p y đ n th c t p t i b nh vi n; + Ph i h p v i các trư ng Đ i h c, Cao đ ng và Trung c p Y, tri n khai các lo i hình đào t o dài h n, có b ng c p chính quy, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II; + Các hình th c đào t o khác. - H p tác, liên k t đào t o ngu n nhân l c y t và phát tri n năng l c khám ch a b nh c a các tuy n đi u tr v i các d án, đ án, chương trình, t ch c trong nư c và qu c t . b) Nghiên c u khoa h c Đi u ph i, qu n lý vi c th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B và c p cơ s v ho t đ ng chuyên môn và qu n lý y t . c) Ch đ o tuy n và luân phiên cán b - L p k ho ch ch đ o tuy n, c cán b chuyên môn luân phiên h tr các b nh vi n tuy n dư i thư ng xuyên và đ t xu t khi có nhu c u. T ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng hư ng v c ng đ ng, các chương trình y t qu c gia, chăm sóc s c kh e ban đ u. - Theo dõi, đôn đ c ki m tra, đánh giá hi u qu công tác ch đ o tuy n và luân phiên cán b h tr chuyên môn tuy n dư i. - Đ nh kỳ sơ k t, t ng k t v i tuy n dư i đ có thông tin hai chi u, rút kinh nghi m trong th c hi n, đi u ch nh ho t đ ng ch đ o tuy n và luân phiên cán b phù h p v i nhu c u. - Th ng kê, lưu tr các tài li u v ho t đ ng ch đ o tuy n, luân phiên cán b c a b nh vi n. 3.2.4. Cơ c u t ch c, nhân l c, kinh phí ho t đ ng a) Trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n * Cơ c u t ch c - Trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n có Giám đ c và các Phó Giám đ c. - Các phòng ch c năng: Phòng Đào t o; phòng Ch đ o tuy n và luân phiên; phòng Nghiên c u khoa h c; Văn phòng trung tâm. Sơ đ cơ c u t ch c và m i quan h c a trung tâm Đào t o và ch Đ o tuy n ( Ph l c1). * Nhân l c: Trung tâm có 20 - 30 cán b và các c ng tác viên do Giám đ c b nh vi n quy t đ nh theo nhu c u chuyên môn và qui mô, ph m vi ho t đ ng c a trung tâm. * Kinh phí ho t đ ng t ngu n Ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. b) Phòng Đào t o và Ch đ o tuy n - Cơ c u t ch c: Phòng Đào t o và Ch đ o tuy n có Trư ng phòng và các Phó Trư ng phòng giúp vi c. G m ba b ph n ch c năng: Ch đ o ho t đ ng chuyên khoa tuy n dư i; đào t o cán b chuyên khoa, nghiên c u khoa h c. Sơ đ cơ c u t ch c phòng Đào t o và Ch đ o tuy n (Ph l c 2). - Nhân l c, kinh phí: Do Giám đ c b nh vi n giao trong t ng biên ch và kinh phí chung c a b nh vi n. 3.2.5. Cơ ch ho t đ ng - Trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n ch u s qu n lý toàn di n c a Giám đ c b nh vi n theo qui đ nh c a pháp lu t. - Trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n có m i quan h ph i k t h p v i các khoa, phòng ch c năng c a b nh vi n trong vi c th c hi n nhi m v . - Trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n có m i quan h h p tác, liên k t đào t o ngu n nhân l c y t và phát tri n năng l c khám ch a b nh c a các tuy n đi u tr v i các d án, đ án, chương trình, t ch c trong nư c và qu c t và các cơ s đào t o khác. 6
  7. IV. T CH C TH C HI N 4.1. L trình: - Giai đo n 1: + B nh vi n h ng đ c bi t và m t s b nh vi n h ng I (BV B ch mai, BV Trung ương Hu , BV Ch R y, BV Y h c c truy n Trung ương, BV Ph s n Trung ương): Xây d ng đ án ki n toàn trình B phê duy t trư c tháng 12/2009. + B nh vi n h ng I: Xây d ng k ho ch ki n toàn, thành l p phòng Đào t o, ch đ o tuy n trư c tháng 12/2009. - Giai đo n 2 : + Tri n khai thí đi m t i 05 b nh vi n: B ch Mai,Trung ương Hu , Ch R y, BV Y h c c truy n Trung ương, BV Ph s n Trung ương, t tháng 12/2009 – tháng 6/2010. + Ki n toàn, thành l p, phòng Đào t o và Ch đ o tuy n c a các b nh vi n h ng I. - Giai đo n 3: T tháng 6/2010 – tháng 12/2010. Đánh giá ho t đ ng các trung tâm/ phòng Đào t o và Ch đ o tuy n làm cơ s hoàn thi n cơ c u t ch c, phương th c ho t đ ng c a trung tâm và phòng Đào t o và Ch đ o tuy n. - Giai đo n 4: Nhân r ng mô hình trung tâm Đào t o và Ch đ o tuy n, t năm 2011. 4.2. Trách nhi m t ch c th c hi n: 4.2.1. C c Qu n lý khám, ch a b nh: Ch đ o hư ng d n các đơn v t ch c tri n khai th c hi n Đ án ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và ch Đ o tuy n; đ m b o phát tri n ho t đ ng ch đ o tuy n, duy trì n đ nh không làm nh hư ng đ n ho t đ ng chuyên môn. 4.2.2. V T ch c Cán b : Ph i h p v i C c Qu n lý Khám, ch a b nh ch đ o, hư ng d n các b nh vi n ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n theo n i dung c a Đ án; làm đ u m i ph i h p v i C c Qu n lý khám, ch a b nh, V Khoa h c và Đào t o xem xét, th m đ nh Đ án thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n c a các b nh vi n. 4.2.3. V Khoa h c và Đào t o: Ph i h p v i C c Qu n lý Khám, ch a b nh V T ch c Cán b và các V , C c liên quan, hư ng d n các b nh vi n xây d ng k ho ch đào t o; làm đ u m i xem xét, th m đ nh chương trình đào t o và tài li u d y - h c do các b nh vi n xây d ng; ch đ o, hư ng d n các b nh vi n xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c; qu n lý các đ tài khoa h c công ngh c p B c a các b nh vi n. 4.2.4.V K ho ch - Tài chính: Ph i h p v i C c Qu n lý Khám, ch a b nh, V T ch c cán b và các V , C c liên quan, hư ng d n các b nh vi n xây d ng k ho ch kinh phí cho ho t đ ng c a trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n trình B phê duy t. 4.2.5. V S c kh e Bà m - Tr em, V Y Dư c c truy n: Ph i h p v i C c Qu n lý khám, ch a b nh, V T ch c cán b và V Khoa h c và Đào t o trong vi c t ch c tri n khai th c hi n Đ án. 4.2.6. Các b nh vi n tr c thu c B : Căn c n i dung Đ án, xây d ng đ án ki n toàn, thành l p trung tâm/phòng Đào t o và Ch đ o tuy n, trình B xem xét, phê duy t và tri n khai th c hi n; đ nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v i B Yt . 7
  8. PH L C 1: SƠ Đ CƠ C U T CH C VÀ M I QUAN H C A TRUNG TÂM ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N PH L C 2: SƠ Đ CƠ C U T CH C VÀ M I QUAN H C A PHÒNG ĐÀO T O VÀ CH Đ O TUY N
Đồng bộ tài khoản