Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 318/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 318/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 318/2003/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M V QU N LÝ, I U HÀNH HO T NG THU PHÍ TRÊN QU C L DO NHÀ NƯ C QU N LÝ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c và Pháp l nh Ch ng tham nhũng ngày 26/02/1998; Căn c Pháp l nh Phí, l phí s 38/2001/PL-UBTVQHI0 ngày 28/8/2001, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí, l phí; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b - lao ng, V trư ng V Pháp ch v n t i. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, i u hành ho t ng thu phí trên qu c l do Nhà nư c qu n lý". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 3 năm 2003. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình
 2. ( ã ký) QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M V QU N LÝ, I U HÀNH HO T NG THU PHÍ TRÊN QU C L DO NHÀ NƯ C QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 318/2003/Q -BGTVT ngày 30/01/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, i u hành ho t ng thu phí trên qu c l do Nhà nư c qu n lý. 2. i tư ng áp d ng là t ch c, cá nhân th c hi n thu phí s d ng ư ng b và phí qua phà, bao g m: a) Tr m thu phí s d ng ư ng b , b n phà; Công ty ( o n) qu n lý ư ng b ho c C m phà tr c ti p qu n lý tr m thu phí, b n phà; b) Cơ quan tham mưu tr c thu c Khu qu n lý ư ng b , S giao thông v n t i (giao thông công chính) có qu n lý công tác thu phí s d ng ư ng b . c) Cơ quan qu n lý c p trên c a ơn v qu n lý thu phí: C c ư ng b Vi t Nam, Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). d) Cá nhân th c hi n công tác thu phí và qu n lý thu phí g m cán b nhân viên tr m thu phí, b n phà, lãnh o ơn v , cơ quan c p trên c a ơn v thu phí. 3. Ph m vi áp d ng là tr m thu phí s d ng ư ng b , b n phà trên h th ng qu c l do Nhà nư c u tư b ng v n ngân sách nhà nư c, b ng v n vay và t ch c thu phí hoàn v n (sau ây g i là tr m thu phí). Quy nh này không áp d ng i v i các tr m thu phí ư ng b , b n phà ư c u tư kinh doanh theo hình th c BOT và các hình th c u tư kinh doanh khác. 4. Ho t ng thu phí s d ng ư ng b , b n phà trên h th ng ư ng b c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Quy nh này quy nh c th , phù h p v i c i m c a t ng a phương.
 3. i u 2. T ch c, cá nhân nêu t i kho n 2 i u 1 c a Quy nh này ph i tuân theo các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v qu n lý, i u hành ho t ng thu phí, văn b n quy ph m khác có liên quan và n i dung c a Quy nh này. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG THU PHÍ M C A. TRÁCH NHI M C A T CH C i u 3. Trách nhi m c a tr m thu phí 1. T ch c th c hi n nhi m v thu phí s d ng ư ng b theo úng nh ng quy nh qu n lý hi n hành c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i và các cơ quan qu n lý c p trên. 2. Căn c vào Quy nh này và nh ng hư ng d n c a c p trên xây d ng và t ch c th c hi n Quy nh c a tr m trong ho t ng thu phí. 3. Giáo d c, ng viên cán b nhân viên t giác ch p hành nghiêm ch nh Quy nh c a tr m; ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch thu phí, chi phí ư c giao; xây d ng ơn v n nh, oàn k t và phát tri n. 4. Th c hi n qu n lý vé và ti n thu phí, qu n lý các tài s n ã ư c giao cho tr m theo úng quy nh ch hi n hành. i u 4. Trách nhi m c a Công ty ( o n) qu n lý ư ng b có qu n lý tr m thu phí 1. T ch c ho t ng c a tr m thu phí theo úng quy nh qu n lý c a Nhà nư c, c a các cơ quan c p trên; ph i h p v i chính quy n a phương các c p gi gìn tr t t tr an trong quá trình thu phí. 2. Thư ng xuyên ch o i u hành ho t ng c a tr m thu phí theo úng Quy nh này; có bi n pháp gi i quy t k p th i tránh hi n tư ng ùn t c giao thông, gây phi n hà, c n tr ... ho c bi u hi n hành vi tiêu c c trong ho t ng thu phí. 3. Ch p hành úng quy nh v qu n lý thu, chi và báo cáo v phí s d ng ư ng b , n p ngân sách k p th i, y , n p tr n vay úng k ho ch, không chi m d ng ti n thu phí làm vi c khác. Gi i quy t ti n lương, ti n thư ng và các ch cho cán b nhân viên thu phí theo quy nh và úng thNm quy n. 4. Ki n ngh cơ quan c p trên gi i quy t nh ng vư ng m c v cơ ch qu n lý thu phí, v ch quy n l i ho c t o i u ki n và cơ s v t ch t c n thi t cho ho t ng c a tr m thu phí. i u 5. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu nghi p v
 4. Cơ quan tham mưu nghi p v v thu phí là Phòng Tài chính k toán c a Khu Qu n lý ư ng b , c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có qu n lý tr m thu phí. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu nghi p v v thu phí ng th i là trách nhi m c a Khu qu n lý ư ng b , c a S giao thông v n t i (giao thông công chính) trong qu n lý tr m thu phí. 1. Th c hi n ch c năng tham mưu qu n lý chuyên ngành v thu phí ư ng b . 2. T ch c xây d ng các n i quy, quy nh c a ơn v v công tác qu n lý phù h p v i tình hình th c t c a ơn v . T ch c hư ng d n nghi p v thu phí cho l c lư ng thu phí thu c ph m vi ph trách c a ơn v . 3. Hư ng d n vi c l p k ho ch thu phí, chi phí cho Công ty Qu n lý ư ng b có qu n lý tr m thu phí; t ng h p k ho ch thu phí, chi phí trình c p có thNm quy n phê duy t. 4. Ch trì, ph i h p v i các Phòng nghi p v liên quan th c hi n ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t nh m phát hi n và ki n ngh x lý k p th i sai sót, vi ph m x y ra trong ho t ng thu phí ư ng b . 5. ôn c các ơn v th c hi n nghĩa v n p ngân sách nhà nư c và n p tr n vay theo k ho ch ư c giao. T ng h p báo cáo k p th i hàng tháng s li u thu phí, chi phí c a các tr m thu c quy n qu n lý g i C c ư ng b Vi t Nam. 6. xu t v i lãnh o C c ư ng b Vi t Nam v nh ng v n c n s a i, gi i quy t trong cơ ch qu n lý thu phí ho c t o i u ki n và cơ s v t ch t, hi n i hóa các tr m thu phí thu c quy n qu n lý. 7. Ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan v lĩnh v c thu phí ư ng b và liên i ch u trách nhi m v i lãnh o cơ quan v các vi ph m x y ra trong ơn v ; c p phó ch u trách nhi m trư c c p trư ng v nhi m v ư c phân công. i u 6. Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n m ng lư i các tr m thu phí s d ng ư ng b trên h th ng qu c l B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Nghiên c u xây d ng, hoàn thi n cơ ch qu n lý i v i ho t ng thu phí trình c p có thNm quy n ban hành như: qu n lý thu phí, chi phí; qu n lý lao ng thu phí; ch ti n lương, ti n thư ng và các ch khác trong ho t ng thu phí. 3. T ch c ch o vi c thành l p, i u ch nh các tr m thu phí theo quy ho ch ư c duy t; t ng bư c trang b hi n i hóa công tác thu phí ư ng b m b o hi u qu , an toàn, thu n l i trong công tác thu phí. 4. Hư ng d n th c hi n quy nh c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i v t ch c, qu n lý ho t ng thu phí ư ng b .
 5. 5. T ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t t ng m t ho c toàn b ho t ng c a m t s tr m thu phí và Công ty Qu n lý ư ng b tr c ti p qu n lý tr m; th c hi n x lý c n thi t theo thNm quy n sau khi ki m tra. M C B. TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN i u 7. Trách nhi m c a nhân viên bán vé, soát vé, nhân viên hư ng d n xe, b o v tr m thu phí (sau ây g i là nhân viên thu phí) 1. Ph i có b n cam k t cá nhân, không vi ph m quy nh c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i, c a c p trên ơn v và n i quy c a ơn v v qu n lý thu phí ư ng b . 2. Ph i bán úng m nh giá vé quy nh cho t ng lo i phương ti n. 3. Ph i t ch u trách nhi m v qu n lý vé ã nh n và ti n ã thu ư c; n u nh m l n, m t vé m t ti n thì ph i b i thư ng. 4. Khi xe vào c a ki m soát ph i báo hi u xe gi m t c và d ng l i ki m tra vé. N u phát hi n th y vé không úng quy nh (vé không úng lo i xe, vé gi , vé quay vòng, vé quá h n...) thì yêu c u lái xe ho c ch xe ph i d ng xe l i gi i quy t nhưng không ư c x y ra ùn t c giao thông. 5. Khi ki m tra vé úng lo i thì ph i xé ngay vé giao l i cho lái xe ph n vé thanh toán. Ph n Vé ki m soát ph i thu l i, x lý theo úng quy nh. 6. Không ư c mang ti n m t cá nhân trong ngư i khi ang làm nhi m v . 7. Không ư c t ý óng b t c a soát vé khi không có l nh c a Tr m trư ng tr m thu phí. 8. Ph i h p v i l c lư ng gi gìn an ninh và l c lư ng c a tr m b o v tài s n, gi tr t t t i ki i bán vé và khu v c c a tr m thu phí. Không nh ng ngư i không có nhi m v , ngư i bán hàng trong khu v c tr m thu phí. 9. T giác nh ng hành vi vi ph m x y ra trong ơn v c a mình. i u 8. Trách nhi m c a lãnh o tr m thu phí Tr m trư ng tr m thu phí ư ng b là ngư i ư c Giám c Công ty Qu n lý ư ng b giao tr c ti p qu n lý, i u hành tr m. Tr m trư ng có trách nhi m sau: 1. Ph i có b n cam k t trư c khi ư c b nhi m và ph i th c hi n y ch c trách ư c giao, ch p hành y ch chính sách c a Nhà nư c i v i công tác thu phí. 2. T ch c, s p x p, ph i h p gi a các b ph n, các ca làm vi c th c hi n t t nhi m v k ho ch v thu phí, chi phí ư c giao; gi i quy t m i công vi c theo úng quy nh, úng thNm quy n.
 6. 3. Thư ng xuyên t ch c và th c hi n các hình th c, bi n pháp ki m tra c n thi t vi c th c hi n nhi m v c a t ng b ph n, t ng t , t ng ca trong ho t ng thu phí; ki n ngh Giám c Công ty Qu n lý ư ng b x lý nh ng trư ng h p vi ph m trong ho t ng c a tr m. 4. Ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty v nhi m v qu n lý ư c giao, ch u trách nhi m ho c liên i ch u trách nhi m v vi ph m x y ra t i ơn v mình. Phó Tr m trư ng, Ca trư ng và T trư ng ch u trách nhi m trư c Tr m trư ng v nhi m v ư c phân công i u 9. Trách nhi m c a Giám c Công ty ( o n) qu n lý ư ng b 1 . Thư ng xuyên theo dõi ch o ho t ng c a tr m thu phí; có bi n pháp gi i quy t k p th i hi n tư ng ùn t c giao thông, gây phi n hà, c n tr ... ho c x lý hành vi tiêu c c trong ho t ng thu phí. 2. Th c hi n ki m tra thư ng xuyên, t xu t ho t ng c a các tr m thu phí thu c quy n qu n lý dư i nhi u hình th c; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p trên x lý sau khi ki m tra. 3. m b o y trang thi t b cho ho t ng c a tr m thu phí, th c hi n qu n lý tài s n c a tr m theo quy nh hi n hành. 4. Ki n ngh c p trên gi i quy t nh ng vư ng m c v cơ ch qu n lý thu phí, v ch quy n l i ho c t o i u ki n và cơ s v t ch t c n thi t cho ho t ng c a tr m thu phí. 5. Ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v nhi m v ư c giao ho c liên i ch u trách nhi m v vi ph m x y ra t i ơn v mình ph trách. Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. i u 10. Trách nhi m c a T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b , Giám cS Giao thông v n t i (Giao thông công chính) 1. T ch c ch o vi c thành l p, i u ch nh các tr m thu phí theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 2. Căn c vào hư ng d n c a C c ư ng b Vi t Nam, ch o c th vi c th c hi n quy nh trong t ch c, qu n lý ho t ng thu phí; ch o cơ quan tham mưu nghi p v hoàn thành t t trách nhi m c a Khu qu n lý ư ng b , c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) trong qu n lý ho t ng thu phí ã ghi t i i u 5 Quy nh này. 3. T ch c thanh tra, ki m tra thư ng xuyên, t xu t các tr m thu phí thu c quy n qu n lý; x lý theo thNm quy n trư ng h p vi ph m ho c ki n ngh c p trên x lý.
 7. 4. Ch u trách nhi m v các ho t ng thu phí ư ng b , b n phà thu c ph m vi qu n lý c a mình và liên i ch u trách nhi m v các vi ph m x y ra t i ơn v thu phí dư i quy n. Phó T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b ch u trách nhi m trư c T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b , Phó Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ch u trách nhi m trư c Giám c S v nhi m v ư c giao. i u 11. Trách nhi m c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam 1. T ch c ph i h p ho t ng c a các Ban tham mưu nghi p v hoàn thành t t trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam ã ghi t i i u 6 Quy nh này. 2. T ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t t ng m t ho c toàn b ho t ng c a m t s tr m thu phí và Công ty Qu n lý ư ng b tr c ti p qu n lý tr m; th c hi n x lý c n thi t theo thNm quy n sau khi ki m tra. 3. Ch u trách nhi m v ho t ng thu phí do C c tr c ti p qu n lý và liên i ch u trách nhi m v vi ph m x y ra ơn v thu phí dư i quy n. Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v ư c phân công. Chương 3: HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ M C A. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I NHÂN VIÊN THU PHÍ i u 12. Hành vi vi ph m 1. ang làm nhi m v mà trong máu có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 mi1igam/1lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng. 2. Có thái nóng n y, thi u văn minh l ch s v i lái xe, ch phương ti n. 3. T ý b v trí làm vi c khi chưa ư c s ng ý c a ngư i ph trách. 4. Mang ti n cá nhân khi thi hành nhi m v . 5. Bán vé r i, vé quay vòng, vé không úng lo i xe, vé gi . 6. Không xé vé tr cho lái xe mà gi l i quay vòng vé. 7. L i d ng nhi m v t ý gi i quy t cho xe qua tr m, thông ng nh n ti n, hi n v t c a lái xe dư i b t kỳ hình th c nào.
 8. 8. ánh b c dư i m i hình th c ho c tham gia các t n n xã h i khác. 9. Mua bán các ch t ma tuý ho c các ch t kích thích khác mà pháp lu t có quy nh c m. i u 13. Hình th c x lý vi ph m 1. B khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các kho n 1, 2, 3, 4 c a i u 12. 2. B c nh cáo khi tái ph m ho c vi ph m 2 kho n tr lên trong các kho n 1, 2, 3, 4 c a i u 12. 3. B chuy n công tác khác, h ng ch, b c lương khi: a) Vi ph m l n u m t trong các kho n 5, 6, 7, 8 c a i u 12; b) Vi ph m 3 kho n tr lên trong các kho n 1, 2, 3, 4 c a i u 12. 4. B bu c thôi vi c khi: a) Vi ph m 2 kho n tr lên trong các kho n 5, 6, 7, 8, c a i u 12; b) Vi ph m kho n 9 c a i u 12; c) Vi ph m l n 2 kho n 3 i u 13; d) B x ph t theo quy t nh c a tòa án. M C B. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I TR M TRƯ NG, CA TRƯ NG, T TRU NG TR M THU PHÍ i u 14. Hành vi vi ph m 1. Không hoàn thành m t trong nh ng nhi m v quy nh t i i u 8. 2. Thi u tinh th n trách nhi m trong vi c qu n lý ki m soát thu phí d n n vi c nhân viên thu phí vi ph m b x lý: a) Có 3 nhân viên thu phí tr lên b khi n trách; b) Có 2 nhân viên thu phí tr lên b c nh cáo; c) Có 2 nhân viên thu phí tr lên b h ng ch, b c lương, chuy n i làm vi c khác; d) Có 3 nhân viên thu phí tr lên b bu c thôi vi c 3. L i d ng ch c v quy n h n vi ph m các quy ch qu n lý tài chính làm th t thoát ti n phí, tài s n công qu .
 9. 4. Nh n ho c t ch c nh n h i l dư i m i hình th c. i u 15. Hình th c x lý 1. B khi n trách khi: a) Vi ph m kho n 1 c a i u 14; b) Vi ph m i m a kho n 2 c a i u 14. 2. B c nh cáo khi vi ph m i m b kho n 2 c a i u 14. 3. B h b c lương, cách ch c, chuy n công tác khác khi vi ph m i m c kho n 2 c a i u 14; 4. B bu c thôi vi c khi: a) Vi ph m i m d kho n 2 c a i u 14; b) Vi ph m kho n 3, 4 c a i u 14; c) B x ph t theo quy t nh c a tòa án. M C C. HÌNH TH C X LÝ I V I LÃNH O C P TRÊN C A TR M THU PHÍ i u 16. X lý vi ph m i v i Giám c Công ty Qu n lý ư ng b : 1. B khi n trách khi: a) Không th c hi n m t trong nh ng nhi m v quy nh t i i u 9; b) Tr m trư ng tr m thu phí b k lu t bu c thôi vi c. 2. B c nh cáo khi: a) Không th c hi n 2 trong nh ng nhi m v quy nh t i i u 9; b) Tr m trư ng tr m thu phí b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n ho t ng thu phí. 3. B cách ch c khi: a) Không hoàn thành nh ng nhi m v quy inh t i i u 9; b) x y ra 2 l n Tr m trư ng tr m thu phí b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n ho t ng thu phí.
 10. 4. B bu c thôi vi c khi: a) x y ra 3 l n Tr m trư ng tr m thu phí b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n ho t ng thu phí; b) B x ph t theo quy t nh c a tòa án. i u 17. Hình th c x lý i v i lãnh o cơ quan tham mưu nghi p v c a Khu qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) Lãnh o các cơ quan tham mưu không hoàn thành nhi m v quy nh t i i u 5 c a Quy nh này thì tùy theo m c vi ph m mà b x lý k lu t theo Pháp l nh Cán b công ch c, ngoài ra còn ph i ch u trách nhi m liên i i v i các vi ph m c a nhân viên thu phí và Tr m trư ng tr m thu phí, b x lý v i m c th p hơn m t b c so v i Giám c Công ty Qu n lý ư ng b quy nh t i i u 16. i u 18. Hình th c x lý i v i T ng giám c Khu qu n lý ư ng b và Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) Không hoàn thành nhi m v quy nh t i i u 10 thì tùy theo m c vi ph m b x lý theo Pháp l nh Cán b công ch c; ng th i ph i liên i ch u trách nhi m: 1. B khi n trách khi: a) 2 Tr m trư ng thu c quy n qu n lý b bu c thôi vi c; b) 1 Giám c Công ty b c nh cáo liên quan n ho t ng thu phí. 2. B c nh cáo khi: a) x y ra 2 l n tr lên Tr m trư ng tr m thu phí thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n ho t ng thu phí; b) 1 Giám c Công ty b cách ch c liên quan n ho t ng thu phí. 3. B cách ch c khi: a) x y ra 3 l n tr lên Tr m trư ng tr m thu phí b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n ho t ng thu phí. b) 1 Giám c Công ty b x ph t theo quy t nh c a tòa án v t i liên quan n ho t ng thu phí. i u 19. Hình th c x lý i v i lãnh o C c ư ng b Vi t Nam V i ch c năng qu n lý chuyên ngành v công tác thu phí ư ng b , lãnh o C c ư ng b Vi t Nam và lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ph i ng ch u trách nhi m gián ti p và b x lý tùy theo trách nhi m cá nhân và m c b x lý c a c p dư i trong công tác qu n lý, i u hành ho t ng c a tr m thu phí.
 11. 1. C c trư ng, Phó C c trư ng: b phê bình, khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. 2. Lãnh o các cơ quan tham mưu c a C c ư ng b Vi t Nam ư c giao nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra: b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. M C D: TH M QUY N X LÝ VI PH M i u 20. Th m quy n x lý vi ph m 1. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh x lý k lu t C c trư ng, Phó C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, T ng giám c, Phó T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b . 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh x lý k lu t Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 3. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh x lý k lu t: a) Lãnh o và chuyên viên các cơ quan tham mưu c a C c; b) Giám c, Phó Giám c Công ty Qu n lý ư ng b thu c quy n qu n lý c a C c. 4. T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b quy t nh x lý k lu t: a) Lãnh o và chuyên viên các cơ quan tham mưu c a khu; b) Tr m trư ng tr m thu phí ư ng b thu c quy n qu n lý c a Khu. 5. Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) quy t nh x lý k lu t: a) Lãnh o và chuyên viên các cơ quan tham mưu c a S ; b) Giám c, Phó Giám c Công ty Qu n lý ư ng b ; c) Tr m trư ng tr m thu phí ư ng b thu c quy n qu n lý c a S . 6. Giám c Công ty Qu n lý ư ng b quy t nh x lý k lu t: a) Lãnh o và Chuyên viên các Phòng tham mưu c a Công ty; b) Phó Tr m trư ng, Ca trư ng, T trư ng và nhân viên c a tr m thu phí ư ng b thu c quy n qu n lý c a Công ty. 7. Trình t quy t nh x lý k lu t ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương 4:
 12. T CH C TH C HI N i u 21. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b , Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có qu n lý tr m thu phí ư ng b do Nhà nư c qu n lý có trách nhi m ph bi n Quy nh này t i các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 22. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b - Lao ng, V trư ng V Tài chính k toán có trách nhi m ki m tra và t ch c th c hi n Quy nh này. nh kỳ hàng năm C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i vi c th c hi n Quy nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân có liên quan báo cáo b ng văn b n v B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản