Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các Tổ chức tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 322/1999/QĐ-NHNN5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  322/1999/Q§­N H N N 5   T n g µ y 14  th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   t æ   h øc   ù c hi Ö n   Ó m  to¸n ® é c  l Ë p ® è i víi c th ki  c¸c  T æ  ch øc  t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/01/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  "Quy  Õ   Ò   Óm    c  Ëp trongn Òn  ch v ki to¸n®é l     kinhtÕ  èc  ©n";   qu d ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông  td phiNg ©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n "Quy  Õ   chøc  ùc ch tæ  th   hiÖn  Óm    c  Ëp ®èi víi     ki to¸n®é l       Tæ chøc  Ýn  ông". c¸c td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 423/Q§­ NHNN5   µy  ng 23/12/1997  ban  µnh  h Quy   ®Þnh  ¹m  êivÒ   Öc  chøc  ùc hiÖn  Óm    i víi   ©n  µng  ­ t th   vi tæ  th   ki to¸n®è     ng c¸c h th ¬ng  ¹i cæ   Çn,  m   ph Quy Õt  nh  è  ®Þ s 272/Q§­NHNN5   µy  ng 12/8/1998  Ò   Öc  v vi thùc hiÖn  Óm    i víi   ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn.   ki to¸n®è     ng c¸c h th m   ph §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Ng ©n   µng  µ    V¨n    tr V C¸c  h v Tæ chøc  tÝn  ông    ©n   µng, Ch¸nh  d phi Ng h   Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  tra Ng h Nh n   tr ®¬n   Þ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    v c li   thu Ng h Nh n   ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  µ    µnh    éi Ng h Nh n     ph   t v c¸c th viªnH   ®ång  Qu¶n  Þ,Ban  Óm     tr   ki so¸t,Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸cTæ chøc  Ýn  t dông  ã  c tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  c h Õ  t æ  c h ø c th ù c hi Ö n  ki Ó m  to¸n   ® é c  l Ë p ® è i v íi c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g   (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è 322    ®Þ s  /1999/Q§­NHNN5   ngµy14   /1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) /9  c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  1. Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Öc  chøc  ùc hiÖn  Óm   ®Þ vi tæ  th   ki to¸n ®éc  Ëp    l ®èi  íic¸c    v  Tæ chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t ®éng  ¹  Öt  td ®  ho   t iVi Nam  theo    quy ®Þnh  ña  Ët c¸cTæ   c Lu     chøc  Ýn  ông  äit¾tlµTæ   td (g       chøc  Ýn  ông),gå m:  td   a­    Tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc (bao  å m:  ©n  µng  µ    td Nh n   g ng h v Tæ chøc  Ýn  t dông    ©n  µng); phing h b­    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   íc vµ  ©n  ©n  åm:  ©n  td cæ ph c Nh n   nh d (g ng hµng  µ    v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng),sau  y  äit¾tlµTæ   td phing h   ®© g       chøc  Ýn t dông    Çn; cæ ph c­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   åm: td n     ho   ti Vi   (g   Tæ  chøc  Ýn  ông  ªndoanh,Tæ   td li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ­ vn ícngoµi,       nh¸nh  ña  ©n  µng  ícngoµi); Chi c ng h n  d­ Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng. ¬ 2.  Öc  chøc  ùc  Ön  Óm   Vi tæ  th hi ki to¸n ®éc  Ëp  i  íiQuü   Ýn  ông    l ®è v   td nh©n  ©n  d khu  ùc, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  îp      Ýn  ông, v  td nh d c s v h t¸cx∙ t d   Ng ©n   µng  µ   íc sÏ cã  h Nh n     quy  nh ®Þ riªng®Ó   ï hîp víiyªu  Çu    ph       c qu¶n  ývµ  l  quy    ¹t®éng  ña    chøc  µy. m« ho   c c¸ctæ  n §i Ò u 2.  Ó m     c  Ëp  i  íiTæ   Ki to¸n ®é l ®è v   chøc  Ýn  ông  µ viÖc  Óm   td l  ki travµ    Ën  ña  Ó m         x¸c nh c Ki to¸nviªnchuyªn nghiÖp  éc Tæ     thu   chøc  Óm    ki to¸n ®éc  Ëp  äit¾t lµ Tæ   l (g       chøc  Óm   ki to¸n)vÒ   Ýnh  Ýnh     t ch x¸c,trung thùc,hîp      ph¸p  ña    µiliÖu,sè  Öu  Õ   c c¸c t     li k to¸n,b¸o   c¸o  µichÝnh  ña    t  c Tæ chøc  Ýn  t dông theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña     ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.        C h ¬ n g  II  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 3. C¸c b¸o  tµichÝnh  c¸o    n¨m  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i® îc    kiÓm  to¸n: 1.B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n; 2.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kinhdoanh;   3.B¸o   u    c¸o l chuyÓn  Òn tÖ. ti  
  3. 3 §i Ò u    c¸o kiÓm      Ó  Ön: 4: B¸o    to¸nph¶ith hi 1.§¸nh      Ën  Ò   Ýnh  Ýnh      gi¸, nh v t x¸c ch x¸c,trung thùc,hîp ph¸p cña             c¸cb¸o c¸o  µichÝnh  ña    t  c Tæ chøc  Ýn  ông; Nh Ën   Ðt,®¸nh    Öc  Êp  µnh  td   x  gi¸vi ch h chÝnh  s¸ch,chÕ     µichÝnh,kÕ     ña      ®é t     to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông. td 2.KiÕn  Þ  íi     ngh v   chøc  Ýn  ông  îckiÓm      Ên      Ön  Tæ td ®  to¸nc¸cv ®Ò ph¸thi ® îc cho  µ kh«ng  â  µng    l  rr trong qu¸  ×nh  Óm     tr ki to¸n vµ    Þ   Ön    ®Ò ngh bi ph¸p   gi¶i  Õt. quy 3. B¸o c¸o  Óm   ki to¸n ph¶i ® îc Tæng        Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  kiÓm    to¸nhoÆc   êi® îcTæng  ng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) uû  Òn  ý    ng  ®è   quy k tªn,®ã dÊu  µ  Ó m       Þu  v Ki to¸nviªnch tr¸chnhiÖm   Ýnh trùctiÕp kiÓm        ch      to¸nTæ chøc  tÝn  ông  ý    íim çi  ÷  ý  d k tªn (d   ch k ph¶i ghi râ  ä    è  Öu  Êy  Ðp  µnh      h tªn,s hi gi ph h nghÒ   Óm    Bé  µichÝnh  Êp). ki to¸ndo  T   c §i Ò u 5: C¸c    Tæ chøc  Óm   ki to¸n thùc  Ön  Óm     hi ki to¸n c¸c Tæ      chøc  tÝn  ông  d ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: 1. §ang  ¹t®éng  îp ph¸p    ho   h  theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam.   2. Kh«ng  ã    c quan  Ö   Ò   Æt   hvm kinh tÕ    ïn vèn,li     (nh h     ªndoanh,gãp  èn    v cæ   Çn  .  íi   ph .. .v   chøc  Ýn  ông  îckiÓm    ) Tæ td ®  to¸nhoÆc   îcl¹ . ng   i 3. Kh«ng    ph¶ilµkh¸ch hµng  ang  ëng  ÷ng  iÒu  Ön  ®∙icña         ® h nh ® ki u    Tæ chøc  Ýn  ông  îc kiÓm   td ®  to¸n (nh ® îc cÊp  Ýn  ông, b¶o        td   l∙nhkh«ng  ã    c b¶o ®¶m,  Êp  Ýn  ông  íi ÷ng  iÒu  Ön  ®∙i.. ) ctd v  nh ® ki u    . . 4. Kh«ng  µm  Þch  ô  ÷ sæ     ld v gi   s¸ch kÕ   to¸n,lËp  c¸o quyÕt           b¸o    to¸ncho Tæ   chøc  Ýn  ông  îckiÓm  td ®  to¸n. 5. §éingò  Ó m          Ki to¸nviªntham    Óm       gia ki to¸nTæ chøc  Ýn  ông  ã    td c ®ñ ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 6  ch n   §i Ò u 6. C¸c  Ó m   Ki to¸n viªncña       Tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc phÐp  ùc    th   hiÖn  Óm      ki to¸nTæ chøc  Ýn  ông  td ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: 1. Cã   Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm       Gi ph h ngh ki to¸n(cßn  êih¹n)do  é   µi chÝnh  th     BT  ViÖtNam   Êp;   c 2. Cã     b»ng  ihäc  ®¹   trong c¸c lÜnh  ùc:tµichÝnh, kÕ      v      to¸n,ng©n  µng;   h   cã  t  Êt  n¨m  µm  Ý nh 05  l c«ng    µichÝnh, kÕ   t¸ct     to¸n,ng©n  µng  µ    h v ph¶i lµ    KiÓ m  to¸n viªn chuyªn     nghiÖp  ã  t  Êt  n¨m  c Ý nh 02  kinh nghiÖm   µnh  h nghÒ   kiÓm    ¹ c¸cTæ   to¸nt     chøc  Óm    c  Ëp; i ki to¸n®é l 3.Kh«ng    ph¶ilµcæ   «ng     ® hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p cña    «ng  ë  ng     h    cæ ® s h÷u  è    Õu  ã      ã  Òn  s cæ phi c ghi tªn c quy tham    á  Õu  ña    gia b phi c Tæ chøc  Ýn  t dông  îckiÓm  ®  to¸n; 4. Kh«ng    ph¶ilµ thµnh       viªnBan  iÒu  µnh  ña    ® h c Tæ chøc  Ýn  ông  îc td ®  kiÓm to¸n;    5.Kh«ng  ph¶ilµkh¸ch hµng  ang  ëng  ÷ng  iÒu  Ön  ®∙icña         ® h nh ® ki u    Tæ chøc  Ýn  ông  îckiÓm       îccÊp  Ýn  ông  td ®  to¸n(nh ®   td kh«ng  ã  c b¶o  ¶m,  Êp  ® c tÝn  ông  íi ÷ng  iÒu  Ön  ®∙i.. ) d v  nh ® ki u    . ;
  4. 4 6. Kh«ng  ã    c quan  Ö   ä  µng  ©n  éc víithµnh    éi ®ång  hhh th thu     viªnH   qu¶n  trÞ,Ban  Óm     ki so¸t,Ng êi ®iÒu  µnh  ña        h c Tæ chøc  Ýn  ông  îc kiÓm     td ®  to¸n (nh vî,chång,cha,m Ñ, con           hoÆc   anh  Þ    ét) ch em ru ; 7. Kh«ng  µm  Þch  ô  ÷ sæ     ld v gi   s¸ch kÕ   to¸n,lËp  c¸o quyÕt           b¸o    to¸ncho Tæ   chøc  Ýn  ông  îckiÓm  td ®  to¸n. §i Ò u 7:  1. ViÖc  än      ch Tæ chøc  Óm     ùc hiÖn  Óm     µng  ki to¸nth   ki to¸nh n¨m  i víi ®è     Tæ  chøc  Ýn  ông  Héi ®ång  td do    qu¶n  Þlùa chän  tr     sau    èng  Êt víi khith nh      Ban kiÓm     ®èi víiTæ   so¸t(     chøc  Ýn  ông  ã  éi  ng  td c H ®å qu¶n  Þ)hoÆc   Ban  tr   do  gi¸m  c  ùachän  ®èivíi chøc  Ýn dông  ®è l   (    tæ  t  kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ). tr 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm     ®èivíiTæ   tr   ki so¸t(     chøc  Ýn  ông  ã  éi td cH  ®ång  qu¶n  Þ)hoÆc   tr   Ban  gi¸m  c  ®èivíi   ®è (     chøc  Ýn  ông  Tæ td kh«ng  ã  éi  cH ®ång  qu¶n  Þ)chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  ùa chän      v vi l   Tæ chøc  Óm   ki to¸n vµ    c¸c KiÓ m     to¸n viªn tham    Óm      gia ki to¸n ®¬n  Þ  × nh    vm theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  vµ  Òu  cña  5  §i 6  Quy  Õ   µy. ch n 3. Tæ     chøc  Óm     µ  Ó m       ùc hiÖn  Óm       ki to¸nv Ki to¸nviªnth   ki to¸nTæ chøc  tÝn  ông  d ph¶i® îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng v¨n b¶n. ChØ       sau khiNg ©n  µng  µ   íccã    h Nh n   c«ng    Êp  Ën  × Tæ   v¨n ch thu th   chøc  Ýn  ông  íi® ­ td m  îcchÝnh    thøc ký  îp ®ång  íi    h  v   chøc  Óm      Óm  Tæ ki to¸n®Ó ki to¸n. §i Ò u 8. 1. Hå   ¬  ña      s c Tæ chøc  Ýn  ông    Êp  Ën    td xin ch thu Tæ chøc  Óm   ki to¸n,   gå m: a. Tê   ×nh  ña  éi  ng    tr c H ®å qu¶n  Þ (®èi víiTæ   tr      chøc  Ýn  ông  ã  éi td cH  ®ång  qu¶n  Þ),cña  tr   Ban  gi¸m  c  ®èivíiTæ   ®è (     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)xinchÊp  Ën    tr     thu Tæ chøc  Óm  ki to¸n,trong ®ã       nªu  â tªn,®Þa   r    chØ   ña    c Tæ chøc  Óm   ki to¸n vµ    cam   Õt    k Tæ chøc  Óm  ki to¸n,danh    s¸ch  KiÓ m  to¸n viªn ®¨ng  ý     k tham    Óm   gia ki to¸n kh«ng    ¹m      viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu    Òu  Quy  Õ   µy; 5,§i 6  ch n b. Biªn b¶n  äp  éi  ng      h H ®å qu¶n  Þ víiBan  Óm     ®èivíiTæ   tr     ki so¸t(     chøc  tÝn  ông  ã  éi ®ång  d cH  qu¶n  Þ)hoÆc   ña  tr   c Ban  Gi¸m  c  ®èivíiTæ   ®è (     chøc  tÝn  ông  d kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)vÒ   Öc  èng  Êt  än    tr   vi th nh ch Tæ chøc  kiÓm  to¸n; c.C¸c    b¶n sao  îcc«ng  ®  chøng  i víi Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    ®è    Gi ph h ngh ki to¸n cña    Ó m       Ï  c¸cKi to¸nviªns  tham    Óm      giaki to¸nTæ chøc  Ýn  ông; td d. Danh    s¸ch KiÓ m         to¸nviªntham    Óm       â hä    è  Öu  gia ki to¸n(ghir   tªn,s hi giÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm     ña  é   µi chÝnh  Êp) do  ph h ngh ki to¸nc B T   c   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Óm   ki to¸n hoÆc   êi ® îc Tæng     ng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   uû  Òn  ý    ng  Êu  µ    Ën    Ó m       quy k tªn,®ã d v x¸c nh c¸c Ki to¸n viªntrong danh    s¸ch  cã    iÒu  Ön  ®ñ ® ki tham    Óm   gia ki to¸n Tæ     chøc  Ýn  ông  td theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Quy  Õ   µy. 6  ch n ®. C¸c  µiliÖu kh¸c chøng  t      minh    Tæ chøc  Óm   ki to¸n vµ  Ó m     Ki to¸n viªn    ®¶m   b¶o    iÒu  Ön  t¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy. c¸c® ki nªu    i 5  §i 6  ch n
  5. 5 2. Trêng  îp      h Tæ chøc  Ýn  ông  Én  än    td v ch Tæ chøc  Óm   ki to¸n vµ      c¸c KiÓ m       to¸nviªnn¨m  íckiÓm     tr   to¸nn¨m  Ön  ¹   ×  å  ¬    Êp  Ën    hi t ith h s xin ch thu Tæ , chøc  Óm    ña    ki to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông  td chØ  å m       g c¸cv¨n b¶n    Çu  ¹ ®iÓ m   yªu c t   i a  µ    v b, kho¶n    Òu  µy vµ  1, §i n   ph¶ibæ     sung  ÷ng  µiliÖu míili   nh t       ªnquan  n   ®Õ sù thay  æi  ña    ® c Tæ chøc  Óm   ki to¸n vµ    Ó m     c¸c Ki to¸n viªn tham  kiÓm      gia  to¸n(nÕu  ã).   c 3.Sau    îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  Óm    khi®   h Nh n   thu ki to¸n, Õu      n Tæ chøc  kiÓm    ã    Çu    to¸nc yªu c bæ sung  hoÆc   thay ® æi  Ó m         Ki to¸nviªntham    Óm   gia ki to¸n,Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ilùa chän     theo  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  Quy  ®Þ ti  2,§i 7  chÕ   µy  µ  ã  ê tr×nh kÌm  å  ¬  n v c t    h s theo  quy  nh  i  íiKiÓ m       öi ®Þ ®è v   to¸n viªng   Ng ©n   µng  µ   íc.ChØ   h Nh n   sau    ©n   µng  µ   íc cã  khi Ng h Nh n   c«ng  v¨n  Êp  ch thuËn, KiÓ m     to¸n viªn ® îc bæ       sung  hoÆc   thay  Õ  íi ® îc phÐp  th m     tham    gia kiÓm      to¸nTæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u 9. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn  Öc  ®è Ng h Nh n   quy vi xem   Ðt, x  chÊp  Ën  thu cho   Tæ chøc  Óm    ùc hiÖn  Óm      ki to¸nth   ki to¸nTæ chøc  Ýn  ông, td   nh  sau: 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt  µ  Êp  x v ch thuËn cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,c¸c KiÓ m      to¸n viªn ® îc thùc  Ön  Óm         hi ki to¸n c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ô së  Ýnh    a   µn. Sau    ý  td cæ ph c tr   ch trªn®Þ b   khi k c«ng v¨n  Êp  Ën  ch thu cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc kiÓm      to¸n Tæ     chøc  Ýn  t dông, Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶i göi 01      b¶n    lªn Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  h Nh n   ¬ (V C¸c  ©n  µng)®Ó     Ng h   b¸o c¸o. 2. Vô     C¸c  ©n   µng  Ng h xem   Ðt  µ  Êp  Ën  x v ch thu cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,   c¸c KiÓ m       îcthùc hiÖn  Óm    i víi     to¸nviªn®     ki to¸n®è     Tæ chøc  Ýn  ông  µ   ­ td Nh n íc,Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµivµ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  td n    Qu t d nh d Trung  ng. ¬   §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôcxÐt chÊp  Ën    10. Tr t        thu Tæ chøc  Óm  ki to¸n 1.  íc ngµy  th¸ng  hµng  Tr   30  9  n¨m,  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Ï Ng h Nh n   ¬ s  th«ng b¸o danh  s¸ch      c¸c Tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc phÐp  ùc  Ön  Óm        th hi ki to¸n ®èi  íic¸c Tæ   v    chøc  Ýn  ông        td ®Ó c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  ùa chän  td ti h l  theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 5  §i 6  ch n   2. ChË m   Êt lµ 30  µy  íc khikÕt  óc n¨m  µichÝnh, c¸c Tæ     nh     ng tr     th   t     chøc  tÝn  ông  d ph¶i  än  ét     ch m Tæ chøc  Óm    ki to¸ntheo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt    ®Ó   Óm      ¹t®éng  ña  × nh  µ  öihå  ¬  ki to¸nc¸cho   cm v g   s theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   8 Quy  Õ   µy    ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,chÊp  Ën  ch n ®Ó Ng h Nh n   x  thu cho  ùc  Ön  th hi kiÓm  to¸n. a. Hå   ¬    Êp  Ën      s xinch thu Tæ chøc  Óm    ña    ki to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  öi ®Õ n     g  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i Tæ   Ng h Nh n     ph n   chøc  tÝn  ông    Çn  Æt  ôsë  Ýnh.Trong  êigian kh«ng    ngµy,kÓ   d cæ ph ® tr   ch   th     qu¸ 15    tõ khinhËn  îc ®ñ   å  ¬    Êp  Ën       ®   h s xin ch thu Tæ chøc  Óm   ki to¸n cña      Tæ chøc  tÝn  ông,Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícph¶ixem   Ðt vµ  ã  d    Ng h Nh n     x   c c«ng      êi v¨n tr¶l   chÊp  Ën  thu hay  kh«ng  Êp  Ën.Trêng  îp kh«ng  Êp  Ën,Chi nh¸nh  ch thu   h  ch thu     Ng ©n  µng  µ   ícph¶ith«ng    ýdo  h Nh n     b¸o l   cho  n  Þ  Õt. ®¬ v bi b.Hå   ¬    Êp  Ën      s xinch thu Tæ chøc  Óm    ña    ki to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông  µ   td Nh níc,Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµi,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td n    td nh d Trung  ng  öivÒ   ¬ g 
  6. 6 Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng.Trong  êigian kh«ng    ngµy,kÓ   õ khi h Nh n   ¬  th     qu¸ 15    t    nhËn    å  ¬    Êp  Ën    ®ñ h s xin ch thu Tæ chøc  Óm   ki to¸n cña      Tæ chøc  Ýn  ông, td   Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  Ïxem   Ðt vµ  ã  h Nh n   ¬ s  x   c c«ng      êichÊp  Ën  v¨n tr¶l   thu hay kh«ng  Êp  Ën. Trêng  îp  ch thu   h kh«ng  Êp  Ën  ©n   µng  µ   íc ch thu Ng h Nh n   Trung  ng  Ï  ¬ s  th«ng    ýdo  b¸o l   cho  n  Þ  Õt. ®¬ v bi   3.C«ng    Êp  Ën    v¨n ch thu cho   Tæ chøc  Óm    îckiÓm      ki to¸n®   to¸nTæ chøc  tÝn  ông  ña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  d c Ng h Nh n   ¬ (V C¸c  ©n  µng) vµ      Ng h   c¸c Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc® îclËp thèng  Êt theo m É u   nh  Ìm. Ng h Nh n       nh     ®Ý k §i Ò u  11. Trong thêi h¹n 120 ngµy, kÓ  tõ ngµy kÕt thóc n¨m  tµi       chÝnh, c¸c Tæ      chøc  Ýn  ông  éc  i  îng  ùc  Ön  Óm   td thu ®è t th hi ki to¸n ph¶i göi      Ng ©n   µng  µ   íc b¸o  h Nh n   c¸o  Óm   ki to¸n kÌm  íic¸c b¸o    v    c¸o  µichÝnh  ∙  îc t  ®®  kiÓm  to¸n, ô  Ó:   th c 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  öi 3  td cæ ph g   b¶n  b¸o  c¸o      lªn chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i®¬n  Þ  Æt  ôsë  Ýnh.Trong  êigian Nh n     ph n   v® tr   ch   th     tèi a  µ15  µy,kÓ   õngµy  Ën  îcb¸o        l   ng   t   ® nh ®   c¸o,chinh¸nh  ©n  µng  µ  íc Ng h nh n   tØnh, thµnh  è    ph ph¶ixem   Ðt  µ  ã    Õn  ¸nh    Ò   ×nh  ×nh  chøc    x v c ý ki ® gi¸v t h tæ  vµ  ¹t®éng  ña    ho   c Tæ chøc  Ýn  ông  Ìm  b¶n  td k 02  b¸o  göivÒ   ©n   µng  c¸o    Ng h Nhµ   ícTrung  ng  ô  n  ¬ (V C¸c  ©n  µng  µ  Ng h v Thanh    ©n  µng). traNg h 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæ   td Nh n   chøc  Ýn  ông  íc ngoµi,Quü   Ýn  td n    t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng  öi02  ¬ g   b¶n      Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  b¸o c¸o v Ng h Nh n   ­ ¬ng  ô  (V C¸c  ©n  µng  µ  Ng h v Thanh    ©n  µng). traNg h §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông  îckiÓm  td ®  to¸n: 1.  ý   îp  ng  Óm   K h ®å ki to¸n víiTæ      chøc  Óm   ki to¸n ® îc chän, trong         ®ã ph¶iquy  nh  â yªu  Çu  éidung  Çn  Óm    ®Þ r  c n   c ki to¸n,møc  Ý  Óm    ph ki to¸n,tr¸ch     nhiÖ m   ña    c c¸c bªn  ªnquan  li   trong qu¸ tr×nh kiÓm       to¸n,viÖc  ö  ýviph¹m  îp   x l    h  ®ång  Óm  ki to¸n.        2.Cung  Êp  Ýnh    y  ,  Þp  êic¸ctµiliÖu cña  n  Þ  Ò   Õ     c ch x¸c,®Ç ®ñ k th         ®¬ v v k to¸n,tµichÝnh  µ    µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  n   éidung  Óm       v c¸c t       li   ®Õ n   ki to¸ntheo  yªu cÇu  ña  Ó m       c Ki to¸nviªn; 3.  ¹o  iÒu  Ön  Ën  î   T® ki thu l i kh«ng  îc g©y  ã  , ®  kh kh¨n  i  íiTæ   ®è v   chøc  kiÓm    µ    Ó m       to¸nv c¸cKi to¸nviªntrong qu¸ tr×nh kiÓm       to¸n;®ång  êiph¶it«n   th      trängnh÷ng  Ën  Ðt,kiÕn  Þ  îcnªu    nh x   ngh ®   trong b¸o c¸o kiÓm      to¸n. §i Ò u 13. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ithùc hiÖn  Óm     c  Ëp      ki to¸n ®é l hµng  n¨m  theo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy, n Õu    ¹m  ×  ú  ch n   viph th tu theo  møc   ®é   ÏbÞ  ö  ýkû  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh  s   x l   lu   ph  x ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    14. Tr¸ch nhiÖm   ña      c Tæ chøc  Óm    µ    Ó m       ki to¸nv c¸cKi to¸nviªn thùc hiÖn  Óm    i víi     ki to¸n®è     chøc  Ýn  ông: Tæ td 1. C¸c      Tæ chøc  Óm    ã  ki to¸nc nhu  Çu  ùc hiÖn  Óm        c th   ki to¸nc¸cTæ chøc  tÝn  ông  d ph¶igöiv¨n b¶n    Þ  n   ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ô      ®Ò ngh ®Õ Ng h Nh n   ¬ (V C¸c  ©n  µng) tr cngµy  th¸ng 6  µng  Ng h   í  30   h n¨m    ®Ó xem   Ðt,chÊp  Ën    x  thu cho
  7. 7 thùc hiÖn  Óm         ki to¸nTæ chøc  Ýn  ông. V¨n  td   b¶n    Þ  Çn  ×nh bµy  â  ®Ò ngh c tr   r t×nh  ×nh  chøc,ho¹t®éng  µ  h tæ     v kinh nghiÖm  Óm    ña  n  Þ, c¸cv¨n   ki to¸nc ®¬ v       b¶n  Çn  Õtkh¸c nh»m   c thi     chøng  minh  µ  v cam   Õt  ùc hiÖn  ng  k th   ®ó quy  nh   ®Þ t¹  Òu  Quy  Õ   µy; vµ  öi kÌm  å  ¬  i§i 5  ch n   g   h s ph¸p  ý cña    l  Tæ chøc  Óm   ki to¸n  (nÕu  µ lÇn  u), danh  l  ®Ç   s¸ch  Ó m   Ki to¸n viªn ®ñ     Èn      tiªuchu tham  gia  Óm   ki to¸n theo    quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy. Riªng  ®Þ ti§i 6  ch n   n¨m 1999, c¸c Tæ      chøc  kiÓm    ã  to¸nc nhu  Çu  ùc hiÖn  Óm        c th   ki to¸nc¸cTæ chøc  Ýn  ông  td ph¶igöiv¨n     b¶n    Þ   Ìm  å  ¬    ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  ®Ò ngh k h s lªn Ng h Nh n   ¬ (V C¸c  ©n   Ng hµng)tr cngµy    í  31/10/1999 2. Tæ     chøc  Óm  ki to¸n,c¸c KiÓ m       ùc hiÖn  Óm         to¸nviªnth   ki to¸nTæ chøc  tÝn  ông  d ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  Óm   ki to¸n theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   Quy  Õ   µy;chÞu  ch n   tr¸chnhiÖ m   Õu    ¹m      n viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc vÒ   Öc  Óm   n   vi ki to¸n;chÞu    tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ët  m th«ng    tintheo    quy ®Þnh  ¹  Òu  ti §i 104  Ët c¸c Tæ   Lu     chøc  Ýn  ông  µ  åith ng  Öth¹icho    td v b   ê thi     Tæ chøc  Ýn  ông  îc kiÓm   td ®  to¸n khiviph¹m         c¸c cam   Õt  k trong hîp  ng  Õu    ®å (n cã).   3. Trêng  îp Tæ     h  chøc  Óm       ¹m    ki to¸nviph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy  ch n hoÆc   Õt  k qu¶  ùc  Ön  Óm   th hi ki to¸n kh«ng  t yªu  Çu    ®¹   c (theo  ¸nh    ña  ® gi¸c Ng ©n  µng  µ   íc), ©n  µng  µ   íccã  Ó  ¹n chÕ   Ò   è îng,®èi t ng h Nh n   Ng h Nh n   th h   v s l    î   Tæ  chøc  Ýn  ông  µ     td m Tæ chøc  Óm     îcphÐp  Óm    ki to¸n®   ki to¸nhoÆc  kh«ng  chÊp  Ën  thu cho  ùc hiÖn  Óm    i víi   th   ki to¸n®è     chøc  Ýn  ông. Tæ td C h ¬ n g  III  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  15. Öc söa ® æi c¸c ®iÒu kho¶n trong Quy  chÕ  nµy do   Vi Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. ®è Ng h Nh n    
  8. 8 N g © n  h µ n g   h µ  n íc  N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n Vi Ö t  a m n §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph Sè        :     /CV­CNH   Hµ   éi, µy     n  ng    th¸ng   n¨m  .      .. V/v chÊp  Ën    thu cho      (tªnTæ chøc  Óm    . ki to¸n.. ) ® îckiÓm    . t     to¸n.. ( ªnTCTD   îckiÓm  ®  to¸n)  n¨m  µichÝnh  . . t  .. . .   K Ý nh   öi:       g  (tªnTCTD   îckiÓ m   ®  to¸n) V Ò  ®Ò  nghÞ  cña .. ( ªn . t  TCTD  ® îc kiÓm  to¸n) ¹ tê tr×nh sè  .. . ..  t i . ..  ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .vµ  å  ¬  Ìm    Þ  Êp  Ën     .   ..   h s k ®Ò ngh ch thu cho       . (tªnTæ chøc  kiÓm    . . .) ùc hiÖn  Óm    to¸n.. . .. th      ki to¸nn¨m  µichÝnh  . .Ng ©n  µng  µ   íc t  .. .  , h Nh n   ViÖtNam   ã    Õn      c ý ki nh sau: 1/ Ch Êp  Ën    thu cho  . t     .. ( ªnTæ chøc  Óm  ki to¸n)  îcthùc hiÖn  Óm     ®     ki to¸n n¨m  µichÝnh  .  i víi(tªnTCTD   îckiÓm   t  .. .®è       . ®  to¸n)theo  ng      ®ó c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   Ó m   ki to¸n t¹   i Quy  Õ   chøc  ùc  Ön  Óm   ch tæ  th hi ki to¸n ®éc  Ëp  i  íic¸c   l ®è v     Tæ  chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  .  ®Þ s .. ./Q§­ . NHNN5   µy  . ng ..   th¸ng.. n¨m... ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.  .   c Th ®è Ng h Nh n   2/ Danh    s¸ch    Ó m   c¸c Ki to¸n viªn       tham    Óm   gia ki to¸n   . t     .. ( ªnTCTD   îc ®  kiÓm to¸n), å m:  g ­ ­ ­  3/ (tªnTCTD   îckiÓm     ®  to¸n)cã    tr¸chnhiÖ m   öib¸o    µichÝnh  ∙  îc   g   c¸o t   ®®   kiÓm    µ      Óm    to¸nv b¸o c¸o ki to¸ntheo ®óng  êigian quy  nh  ¹ §iÒu  Quy    th     ®Þ t i 11  chÕ   chøc  ùc hiÖn  Óm    c  Ëp  i víi     tæ  th   ki to¸n®é l ®è     Tæ chøc  Ýn  ông    c¸c td ban hµnh  theo  Quy Õt  nh   è  .   ®Þ s .. . /Q§­ . NHNN5   µy ..  th¸ng  . ng . .. n¨m...cña    Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n N¬i  Ën:                      èng  c  © n   µng  µ   íc nh                   TL. Th ®è Ng h Nh n ­Nh                          ô   ëng  ô   Ng © n   µng   trªn                     V tr V C¸c  h ­Thanh      traNHNN ­Lu    VP,  ô  V CNH
  9. 9 N g © n  h µ n g   h µ  n íc  N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n Vi Ö t  a m n §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph Sè        :     /CV­CNH   Hµ   éi, µy     n  ng    th¸ng   n¨m  .      .. V/v chÊp  Ën    thu cho      (tªnTæ chøc  Óm  ki to¸n. . . . . ) ® îckiÓm    . t     to¸n.. ( ªnTCTD   îckiÓm  ®  to¸n)  n¨m  µichÝnh  . . t  .. . .   K Ý nh   öi:       g  (tªnTCTD   îckiÓ m   ®  to¸n) V Ò     Þ  ña    ®Ò ngh c (tªnTCTD   îckiÓm  ®  to¸n)t¹  ê tr×nh sè  . . . µy     i  t   .. . .. ng ... th¸ng ..   . n¨m  . vµ  å  ¬  Ìm    Þ  Êp  Ën  ..   h s k ®Ò ngh ch thu cho      . (tªnTæ chøc  Óm   ki to¸n .. . .. thùc  Ön  Óm     . . .   ) hi ki to¸n n¨m  µichÝnh  . .Chi    t  .. . , nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh  n  (TP).. .  ã    Õn    . c ý ki nh sau: . 1/ Ch Êp  Ën    thu cho  . t     .. ( ªnTæ chøc  Óm  ki to¸n)  îcthùc hiÖn  Óm     ®     ki to¸n n¨m  µichÝnh  .  i víi(tªnTCTD   îckiÓm   t  .. .®è       . ®  to¸n)theo  ng      ®ó c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   Ó m   ki to¸n t¹   i Quy  Õ   chøc  ùc  Ön  Óm   ch tæ  th hi ki to¸n ®éc  Ëp  i  íic¸c   l ®è v     Tæ  chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  .  ®Þ s .. ./Q§­ . NHNN5   µy  . ng ..   th¸ng.. n¨m... ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.  .   c Th ®è Ng h Nh n   2/     Danh  s¸ch c¸c KiÓ m       tham    Óm     .      to¸nviªn   gia ki to¸n.. (tªnTCTD   îc ®  kiÓm to¸n), å m:  g ­ ­ ­ 3/ (tªnTCTD   îckiÓm     ®  to¸n)cã    tr¸chnhiÖ m   öib¸o    µichÝnh  ∙  îc   g   c¸o t   ®®   kiÓm    µ      Óm    to¸nv b¸o c¸o ki to¸ntheo ®óng  êigian quy  nh  ¹ §iÒu  Quy    th     ®Þ t  i 11  chÕ   chøc  ùc hiÖn  Óm    c  Ëp  i víi     tæ  th   ki to¸n®é l ®è     Tæ chøc  Ýn  ông    c¸c td ban hµnh theo  Quy Õt  nh  è.. ./Q§­ ®Þ s .  . NHNN5   µy..  th¸ng.. n¨m... ña  èng  ng .    .  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n N¬i  Ën:                      èng  c  © n   µng  µ   íc nh                   TL. Th ®è Ng h Nh n ­Nh                          ô   ëng  ô   Ng © n   µng   trªn                     V tr V C¸c  h ­Vô    C¸c  ©n  µng  ®Ó   Ng h ( b/c) ­Thanh      traNHNN   ®Ó   Õt) ( bi ­Lu    ,Phßng...   v¨n th 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản