intTypePromotion=1

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  323/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 14  n th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c ® i Ò u  ch Ø n h  l∙i u Ê t  h o  vay c ñ a N g © n   9   s c h µ n g   h ô c  v ô  n g êi n g h Ì o ® è i víi é  n g h Ì o p  h                 th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n    Ët Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø  Lu   h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997, ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 03/2/1993  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é,c¬  l  n  b   quan ngang  bé, ­ C¨n  ý  Õn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ki c Th t Ch ph t iv¨n  b¶n  è  s 4092/VPCP­ KTTH   ngµy    08/9/1999  ña  c V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi gi¶m    Êt cho  l∙ su   i vay  é  Ìo vµ    h ngh   bæ sung  Õ   ¹ch  Êp  ï l∙ suÊt cña  ©n   µng  ôc  ô  k ho c b   i   Ng h Ph v ngêinghÌo,   ­Theo    Þ    ®Ò ngh cu¶  ô  ëng  ô  Ýnh  V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  ®Þnh    Êtcho  cña  ©n  µng  ôc  ô  êi quy  l∙su   i vay  Ng h Ph v ng   nghÌo ®èi víi é  Ìonh        ngh   sau: h 1. L∙isuÊt cho       vay  ña  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo ®èi víi é  Ìo c Ng h Ph v ng         ngh   h lµ0,7%/th¸ng¸p dông  Ó  tõ  µy  th¸ng9       k    ng 01    n¨m  1999,thay thÕ      møc    Êt l∙su   i cho  vay  i víi é  Ìo 0,8%/th¸ngquy  nh  ¹ ®iÓ m     ®è     ngh   h   ®Þ ti  2.1,kho¶n    Òu    2, §i 1, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 39/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 17/1/1998  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc quy  nh    Êt cho  Nh n   ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ña  chøc  ®å Vi   c tæ  tÝn  ông  i  íitæ  d ®è v   chøc  kinh tÕ,d©n    µ     c v møc     Êt tiÒn  öib»ng  «    l∙ su   i g  ® la M ü   ña  chøc  c tæ  kinh tÕ.   è     î ®∙      S d n   cho  vay  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi c Ng h Ph v ng   nghÌo ®èi víi é  Ìo ®Õ n   êi®iÓ m   th¸ng8        ngh   h th   31    n¨m  1999  chuyÓn sang  Én  v gi÷nguyªn l∙suÊtcho      i   vay  0,8%/th¸ng. 2. L∙isuÊt nî qu¸  ¹n  èi®a         h t   b»ng  150%  møc     Êt cho  l∙ su   i vay    ghi trong  hîp ®ång  Ýn  ông  Õ  cvay  Òn). éi ®ång    td (kh í   ti    H qu¶n  ÞNg ©n  µng  ôc  ô  tr   h Ph v ngêinghÌo c¨n cø        quy  nh  Ò     Êtnîqu¸ h¹n  ¹ kho¶n  µy    ®Þ v l∙su       t   i i n ®Ó quy  nh   ®Þ cô  Ó  th møc    Êt nî qu¸ h¹n    ông  i víisè    î qu¸ h¹n  n   êi®iÓ m   l∙su       ¸p d i ®è     d n     ®Õ th   ngµy  th¸ng8  31    n¨m  1999  chuyÓn  sang  µ  îqu¸ h¹n    v n     ph¸tsinh kÓ   õngµy      t  01 th¸ng9    n¨m  1999. 
  2. 2 §i Ò u   Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   ­ 2.   tr c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n ícTrung  ng, Gi¸m  c      ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ   Ng h Nh n     ph   tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  Ng ©n   µng  ôc  ô  êinghÌo, ®è   h ph v ng     Ng ©n   hµng n«ng nghiÖp  µ  v ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  Öt  Vi Nam  chÞu tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2