Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc sè 327/2004/Q§­NHNN  n g µ y   0 1   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   ® i Ò u   c h Ø n h   t û   l Ö   h u y   ® é n g  t i Ò n   g ö i   V N §   ® è i   v í i   c h i   n h ¸ n h   n g © n   h µ n g   n í c   n g o µ i   c ñ a   c ¸ c  níc thuéc liªn minh Ch©u ¢u ho¹t ®éng t¹i ViÖtNam Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  Tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   13/1999/N§­CP   ngµy   17/3/1999   cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông   níc ngoµi,  v¨n phßng  ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông níc   ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   C«ng v¨n sè 98/CP­QHQT ngµy 31/10/2003 vµ C«ng v¨n sè 19/ CP­QHQT ngµy 29/03/2004; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u  1. Chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi cña c¸c níc thuéc liªn  minh Ch©u  ¢u (EU)  ho¹t   ®éng t¹i ViÖt Nam  ®îc phÐp  nhËn  tiÒn göi b»ng  ®ång ViÖt Nam tõ  c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam mµ  Ng©n hµng kh«ng cã  quan hÖ  tÝn dông tèi  ®a b»ng 250% vèn  ®îc cÊp, tõ  c¸c thÓ  nh©n ViÖt Nam mµ  ng©n hµng kh«ng cã  quan hÖ tÝn dông tèi ®a b»ng 250% vèn ®îc cÊp. §i Ò u  2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/04/2004. C¸c   quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi quy  ®Þnh cña QuyÕt   ®Þnh nµy  hÕt hiÖu lùc thi hµnh.
  2. 2 § i Ò u  3. Ch¸nh   V¨n   phßng   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   Vô   trëng   Vô   C¸c  Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông  phi  ng©n  hµng, Thñ  trëng  c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam,  Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   n íc  ngoµi  cña  c¸c  níc thuéc EU ho¹t  ®éng  t¹i  ViÖt  Nam chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản