Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3422/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 3422/2004/Q -BYT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N OÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M VIÊM PH I DO VI RÚT” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c B Y t ; Xét Biên b n h p H i ng nghiên c u ch n oán và i u tr b nh viêm ư ng hô h p c p n ng do vi rút cúm ngày 28/2/2004; Theo ngh c a V trư ng V i u tr ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút”. i u 2. “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút” áp d ng cho t t c các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 158/2004/Q -BYT ngày 19/01/2004 ban hành “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ư ng hô h p c p n ng do vi rút cúm”. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr - B Y t ; Giám c các B nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c s y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) HƯ NG D N
  2. CH N OÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M VIÊM PH I DO VI RÚT (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3422 /2004/Q -BYT ngày 30 tháng 09 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Vi rút cúm ã gây nhi u v d ch l n trên th gi i v i t l t vong cao. Có 3 týp vi rút cúm là A, B và C, trong ó vi rút cúm A và B hay gây b nh trên ngư i. Các ch ng vi rút có th thay i hàng năm. V d ch g n dây nh t H ng Kông năm 1997 gây t vong cao là do vi rút týp A ch ng H5N1. nư c ta g n ây ã có m t s b nh nhân nh p vi n do cúm týp A ch ng H5N1. B nh di n bi n n ng lên nhanh, không áp ng v i các phưong pháp i u tr thông thư ng và có t l t vong cao. I. CH N OÁN D a trên các y u t và tri u ch ng sau: 1. Có liên quan n y u t d ch t Ti p xúc tr c ti p v i gia c m b b nh trong vòng 7 ngày trư c ó ho c s ng vùng có nuôi gia c m gia súc b b nh ho c có ti p xúc v i ngư i b nh cúm. 2. Lâm sàng B nh di n bi n c p tính và có các bi u hi n như sau: Có d u hi u nhi m khu n: -S t cao liên t c, có th rét run Các tri u ch ng v hô h p -Ho, thư ng ho khan, ít g p tri u ch ng viêm long ư ng hô h p. - au ng c. -Khó th , tím tái, trư ng h p n ng có th có h i ch ng suy hô h p c p ti n tri n nhanh. -Nghe ph i có ho c không có ran Nm. Tri u ch ng v tu n hoàn: -Nh p tim nhanh, ôi khi có s c ti n tri n nhanh, c bi t giai o n cu i. Các tri u ch ng khác - au u, au cơ. -Có th có:
  3. + Tiêu ch y + R i lo n ý th c + Suy a t ng. 3. Xét nghi m a. X quang ph i (b t bu c): Tuỳ theo th i i m ch p ph i mà hình nh t n thương khác nhau. T n thương lúc u là hình nh viêm ph i k khu trú m t bên, t p trung gi ng như viêm ph i thùy nhưng ranh gi i không rõ, sau ó ti n tri n nhanh, lan to sang hai bên. C n ch p ph i nhi u l n trong ngày giai o n c p. b. Xét nghi m máu -Công th c máu: + S lư ng b ch c u và b ch c u trung tính thư ng gi m. + Có th gi m ti u c u. -Khí máu: Có tình tr ng gi m oxy máu khi b nh ti n tri n n ng: + PaO2 gi m (< 85 mmHg), có th gi m nhanh (dư i 60 mmHg). T l PaO2/FiO2 dư i 300 khi có t n thương ph i c p (ALI), dư i 200 khi có suy hô h p c p ti n tri n (ARDS). + pH máu thư ng gi m (trư ng h p n ng) Cu i cùng là h i ch ng suy hô h p c p ti n tri n. c. Ch n oán vi sinh v t: -Vi rút: + L y b nh phNm: . Ngoáy h ng sâu . L y d ch t h u qua ư ng mũi . L y d ch ph qu n g i v nơi có i u ki n xét nghi m xác nh nguyên nhân: + Làm PCR nh vi rút cúm A + Làm ELISA và ngưng k t h ng c u th ng nh dư i nhóm (H5N1) -Vi khuNn:
  4. + C y d ch màng ph i, d ch n i khí qu n và c y máu khi nghi ng b i nhi m. + L y b nh phNm như trên + Phân l p vi khuNn theo thư ng quy 4. Tiêu chu n ch n oán ca b nh viêm ph i do vi rút a. Ch n oán nghi ng : Khi có các tiêu chuNn sau: - S t 38oC - VÀ có m t trong các tri u ch ng hô h p sau: ho, au h ng, khó th - VÀ có ti p xúc tr c ti p v i gia c m b b nh ho c ngư i b nh cúm trong vòng 7 ngày. HO C: - Ch t vì suy hô h p không rõ nguyên nhân - VÀ có ti p xúc tr c ti p v i gia c m b b nh ho c ngư i b nh cúm trong vòng 7 ngày. b. Ch n oán có th : - Có tiêu chuNn chNn oán nghi ng - Có ít nh t m t b ng ch ng xét nghi m g i ý viêm ph i do vi rút cúm: + ELISA chNn oán nhanh dương tính v i cúm A + Hình nh Xquang di n ti n nhanh phù h p v i cúm c. Ch n oán xác nh - C y m u b nh phNm ư ng hô h p dương tính v i cúm A/H5 - HO C: k t qu ph n ng PCR m u b nh phNm ư ng hô h p dương tính v i cúm A/H5. II. X TRÍ A. Nguyên t c chung -B nh nhân nghi ng ph i ư c nh p vi n và cách ly. - i u tr thu c kháng vi rút c hi u càng s m càng t t i v i t t c các trư ng h p tiêu chuNn chNn oán nghi ng cúm A.
  5. -H tr hô h p tích c c. B. i u tr suy hô h p c p 1. Nguyên t c x trí chung a) Như x trí t n thương ph i c p và suy hô h p c p ti n tri n b) X trí suy a t ng n u có 2. Các bư c ti n hành i u tr suy hô h p c p a) Tư th ngư i b nh - t ngư i b nh tư th u cao 30o trong phòng thoáng khí b) Cung c p ôxy -Ch nh: t t c các ngư i b nh viêm ph i do vi rút có bi u hi n khó th , gi m bão hoà oxy máu (SpO2, SaO2). -Các cách th oxy: + Th oxy qua g ng kính: 1 -6 lít/phút sao cho SpO2 > 90%. + Th oxy qua m t n ơn gi n: oxy 6-12 lít/phút khi th oxy qua g ng kính không gi ư c SpO2 >90%. + Th oxy qua m t n không hít l i: oxy cao không x p túi khí thì th vào, ư c ch nh khi m t n ơn gi n không có tác d ng. c) Th CPAP: - CPAP ư c ch nh khi tình tr ng gi m oxy máu không ư c c i thi n b ng các bi n pháp th oxy, SpO2 90%. T i a m c CPAP có th t t i 10 cmH2O. d) Thông khí nhân t o: - Ch nh:
  6. + Th CPAP ho c th oxy không c i thi n ư c tình tr ng thi u oxy máu (SpO2 < 90% v i CPAP = 10 cmH2O). + Ngư i b nh b t u có tình tr ng gi m thông khí ph nang v i các d u hi u g i ý: xanh tím, th nhanh nông. - Nguyên t c thông khí nhân t o: Oxy hoá máu M c tiêu: FiO2 < 0,5 v i SaO2 >90%. Có th ch p nh n ư c SaO2 > 85%. - Thông khí nhân t o không xâm nh p (BiPAP) (xem ph l c 1): + Thông khí nhân t o không xâm nh p (BiPAP) ư c ch nh khi ngư i b nh có suy hô h p còn t nh, h p tác t t, kh năng ho kh c t t. - Thông khí nhân t o xâm nh p (xem ph l c 2): + Ch nh khi ngư i b nh có suy hô h p n ng, di n bi n thành suy hô h p ti n tri n, có toan hô h p và i u tr thông khí nhân t o không xâm nh p th t b i. + t phương th c th ki m soát th tích, v i Vt t 6-8 ml/kg, có dùng PEEP và i u ch nh FiO2 t ư c SpO2 t 88-95%. Duy trì áp l c cao nguyên (Pplateau) m c < 30 cm H2O, không ư c vư t quá 35 cmH2O. + V i tr em , có th th theo phương th c áp l c gi i h n (pressure limited ventilation). N u không k t qu ph i dùng phương th c ki m soát th tích. + Nên v n chuy n ngư i b nh v các trung tâm h i s c l n, nơi có th ti n hành thông khí nhân t o xâm nh p v i ki u th Vt th p và tăng thán cho phép. Cúm A H5N1 thư ng gây suy hô h p ti n tri n hơn là SARS và thư ng k t thúc b ng h i ch ng suy a t ng. C n h n ch s phát tri n thành h i ch ng suy a t ng (corticosteroids li u cao, dinh dư ng nhi u năng lư ng, ch ng thi u máu, duy trì tu n hoàn n nh…). C. i u ch nh r i lo n nư c, i n gi i và phòng ch ng s c: - C n m b o lư ng d ch 70-80% nhu c u sinh lý r i u trong 24 gi . Các dung d ch s d ng bao g m: Ringer lactat, Natriclorua 0,9%. - ư ng truy n: truy n tĩnh m ch. - N u s c: + Nguyên t c: Ph i i u tr s c theo phác .
  7. + Truy n 20 ml/kg cân n ng trong 30 phút, ánh giá l i các d u hi u s c n u tình tr ng ngư i b nh v n x u, truy n ti p 20 ml/kg trong 30 phút ti p theo. Sau ó có th cho thu c v n m ch (dopamin, dobutamin). N u tình tr ng s c không c i thi n sau khi ã bù d ch tho áng thì dùng thu c v n m ch: dopamin ho c dobutamin: 5-10 mg/kg/phút; nor-adrenalin: 0,01-0,5 mg/kg/phút. - Dùng corticoid: Methylprednisolon: t 3-5 mg/kg/ngày ´ 3-5 ngày, tiêm tĩnh m ch (Có th dùng prednisolon 2 mg/kg/ngày, tiêm tĩnh m ch). D. i u tr h tr : 1-S t -N i b t qu n áo, b chăn p, chư m mát. -Dùng thu c h s t khi nhi t trên 38o5 b ng paracetamol u ng ho c t h u môn, li u 15 mg/kg/1 l n x 4 l n/ngày (Không dùng aspirin). 2. B o m ch dinh dư ng và chăm sóc: Dinh dư ng: + B nh nhân nh : cho ăn b ng ư ng mi ng. + B nh nhân n ng: cho ăn s a và b t dinh dư ng (Ensure, Isocal) qua ng thông d dày. Ch ng loét:cho b nh nhân n m m nư c, xoa bóp, thay i tư th . Chăm sóc hô h p: giúp b nh nhân ho, kh c; v rung vùng ng c. 3. Truy n kh i ti u c u: 10ml/kg khi có xu t huy t, ti u c u < 80.000/mm3. E. i u tr kháng sinh 1. Thu c kháng virus: Oseltamivir (Tamiflu): Tr em t 1-13 tu i: dùng dung d ch u ng tuỳ theo tr ng lư ng cơ th :
  8. F. Tiêu chu n ra vi n -H t s t 7 ngày mà không dùng kháng sinh -Toàn tr ng t t -Xét nghi m máu, X quang tim, ph i n nh. III. PHÒNG LÂY NHI M 1. Nguyên t c -Th c hi n các bi n pháp cách ly và ch ng nhi m khuNn nghiêm ng t. M i nhân viên y t khi phát hi n ngư i b nh nghi ng u ph i ch d n ngư i b nh n các cơ s y t ư c ch nh ti p nh n các ngư i b nh này h ư c khám, phân lo i và cách ly n u c n. 2. T ch c khu v c cách ly trong b nh vi n -T ch c các khu v c cách ly như i v i các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m khác. -H n ch ngư i ra vào khu v c cách ly. -Trư c c a bu ng b nh ch u nư c cloramin B 5% ho c dung d ch chlorhexidine 0,5% r a tay trư c khi vào và sau khi ra và t t m v i tNm cloramin B ho c formalin n n nhà trư c c a ra vào m i ngư i ph i i qua t m v i tNm lo i hoá ch t này. 3. Phòng ng a cho ngư i b nh và khách n thăm -Phát hi n s m và cách ly bu ng riêng ngay nh ng ngư i nghi ng m c b nh d ch. -Ngư i b nh ã xác nh b nh ư c x p phòng riêng, không x p chung phòng v i ngư i nghi ng m c b nh d ch. -T t c ngư i b nh ph i eo khNu trang tiêu chuNn. Ngư i nghi ng m c b nh ph i eo khNu trang quy chuNn khi trong bu ng b nh cũng như khi i ra ngoài bu ng b nh. -Ngư i b nh c n ch p Xquang, làm các xét nghi m, khám chuyên khoa c n ư c ti n hành t i giư ng. N u không có i u ki n, khi chuy n ngư i b nh i ch p chi u, xét nghi m... ph i thông báo trư c cho các khoa liên quan nhân viên y t t i các khoa ti p nh n ngư i b nh chi u ch p, xét nghi m cũng ph i mang y các phương ti n phòng h . Ngư i b nh ph i eo khNu trang và m c áo choàng khi v n chuy n trong b nh vi n. -H n ch ngư i nhà vào thăm b nh nhân trong b nh vi n. C m ngư i nhà và khách n thăm khu cách ly.
  9. -Ngư i nhà n thăm ngư i b nh ngoài khu v c cách ly ph i eo khNu trang. -Trư c c a bu ng b nh ch u nư c cloramin B 5% ho c dung d ch chlorhexidine 0,5% r a tay trư c khi vào. 4. Phòng ng a cho nhân viên y t -Phương ti n phòng h g m: KhNu trang lo i N95, kính b o h , m t n che m t, áo choàng gi y dùng m t l n, găng tay, mũ, bao gi y ho c ng. -M i nhân viên khu v c cách ly nghiêm ng t khi b t u ca làm vi c ph i ư c phát và mang y phương ti n phòng h trư c khi ti p xúc v i ngư i b nh và các ch t ti t ư ng hô h p. Khi h t ca làm vi c ph i th i b các phương ti n phòng h vào thùng rác và x lý như ch t th i y t nhi m khuNn và ph i t m, thay qu n áo trư c khi ra kh i b nh vi n. -B nh ph m xét nghi m: Ph i t trong túi nilon ho c h p v n chuy n theo quy nh n phòng xét nghi m. -Giám sát: l p danh sách nhân viên y t tr c ti p chăm sóc i u tr và nhân viên làm vi c t i khoa có ngư i b nh. Các nhân viên này s t theo dõi hàng ngày. Nh ng nhân viên có d u hi u nghi ng nhi m b nh s ư c khám, làm các xét nghi m và theo dõi như ngư i b nh nghi ng b cúm n ng. -Thông báo ngay v Trung tâm y t d phòng a phương và B Y t nh ng trư ng h p nghi ng và m c. 5. X lý d ng c y t , v i và d ng c dùng cho ngư i b nh: -D ng c y t : Nh ng d ng c dùng l i ph i kh khuNn ngay, sau ó m i chuy n v bu ng c r a c r a và ti t khuNn theo quy nh. -D ng c dùng cho ngư i b nh: ph i c r a và tNy u b ng xà phòng và hoá ch t kh khuNn hàng ngày và m i khi bNn. M i ngư i b nh có d ng c ph c v v sinh và dinh dư ng riêng. - v i: H p ư t dư i áp l c trư c khi gi t. Áp d ng phương pháp v n chuy n và x lý như v i nhi m khuNn. Thu gom v i trong túi nilon màu vàng trư c khi v n chuy n xu ng nhà gi t. Ngâm v i trong các dung d ch tNy. Cho thêm n ng ch t tNy khi gi t n u th y c n thi t. 6. X lý môi trư ng và ch t th i b nh vi n Tuân th quy trình v x lý môi trư ng, ch t th i theo quy nh như i v i các trư ng h p b ô nhi m. 7. V n chuy n ngư i b nh -Nguyên t c:
  10. + H n ch v n chuy n ngư i b nh. + Ch chuy n ngư i b nh trong trư ng h p ngư i b nh n ng, vư t quá kh năng i u tr c a cơ s . + m b o an toàn cho ngư i b nh và ngư i chuy n ngư i b nh (lái xe, nhân viên y t , ngư i nhà v.v..) theo hư ng d n m c phòng b nh. -Nhân viên v n chuy n ngư i b nh ph i mang y phương ti n phòng h : khNu trang lo i N95, áo choàng m t l n, m t n che m t, găng tay, mũ. -TNy u xe c u thương sau m i l n v n chuy n ngư i b nh b ng ch t sát khuNn thông thư ng. 8. X lý ngư i b nh t vong -Ngư i b nh t vong ph i ư c khâm li m t i ch theo quy nh phòng ch ng d ch, ph i kh khuNn b ng các hoá ch t: cloramin B, formalin. -Chuy n ngư i b nh t vong n nơi chôn c t hay ho táng b ng xe riêng và mb o úng quy nh phòng lây nhi m. -Sau khi t vong, trong kho ng th i gian 24 gi ph i ho táng ho c chôn c t, t t nh t là ho táng. 9. Các bi n pháp phòng b nh chung: -V sinh cá nhân, nh mũi, súc mi ng-h ng b ng các thu c sát khuNn -U ng vitamin C. 10. V c xin phòng b nh c hi u: Hi n nay chưa có v c xin c hi u v i vi rút cúm A ch ng H5N1./.
Đồng bộ tài khoản