Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN ngày 25/8/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  381/2003/q ®­n h n n   n n g µ y  23 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g   vi m é t s è  ® i Ò u, k h o ¶ n  c ñ a “ Q u y  ® Þ n h   Ò  c¸c  û l Ö b ¶ o  ® ¶ m  a n   µ n  v t to trong h o ¹t ® é n g  c ñ a  æ  ch øc  t Ý n d ô n g”   a n  h µ n h  theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  t b 297/1999/Q§­N H N N 5  n g µ y  25/8/1999  c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc th Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  µ   n íc h nh ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ  ícViÖtNam   è    cø    h nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët c¸ctæ   v Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 05  11  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông      ®Ò ngh c V tr V c¸c ng h v tæ  td phi ng©n  µng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu, kho¶n  ña “Quy  nh  Ò   m s®   c  ®Þ v c¸c tû lÖ      b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông” ban  µnh     c tæ  td   h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 297/1999/Q§­ NHNN5   µy  ng 25/8/1999  ña  èng  c  c Th ®è ng©n  µng  µ   ícnh  h Nh n   sau: 1.Kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi      1,§i 2    ® nh sau: “1.Tû  Ö  èi®a  ña  ån  èn  ¾n  ¹n ® îcsö  ông      l t   c ngu v ng h   d ®Ó cho  vay  trung  h¹n vµ  µih¹n ®èi víi   chøc  Ýn  ông      d         tæ  c¸c td nh sau: a.Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íc. td nh n ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc: 30%   h Th m  n  ­Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  íckh¸c: 25% td nh n     b.Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh  td li   kh¸c:   ­Ng ©n  µng  ªndoanh:   h li   30% ­Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh  td li   kh¸c: 25% c.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi:30%    ng h n    d.Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n: td cæ ph c Nh n   nh d   ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Èn  ña  µ  ícvµ  ©n  ©n: 30%   h Th m   ph c nh n   nh d   ­Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n  td cæ ph c Nh n   nh d kh¸c:20%   ®.    Tæ chøc  Ýn  ông hîp t¸c: td     10%.” 2.Bæ     sung  iÓ m    µo  ® iv kho¶n    Òu  nh  1,§i 10  sau:
  2. 2 “i  Òn  öi c¸c tæ  .Ti g     chøc  Ýn  ông  µ  íc ph¶i duy  × t¹  ©n   µng  td nh n     tr   iNg h ChÝnh  s¸ch    éi theo  x∙ h   quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i  íingêi nghÌo  µ  c Ch ph v t d ®è v     v c¸c  i  îng ®è t   chÝnh  s¸ch kh¸c”   3.§iÓ m       a,kho¶n    Òu  ® îcsöa  æi    2,§i 10    ® nh sau: “a.TiÒn  öi t¹    chøc  Ýn  ông    g   i tæ  c¸c td kh¸c trong níc vµ    íc ngoµi(trõ       ën      kho¶n  Òn  öi c¸c  chøc  Ýn  ông  µ   íc ph¶i duy  × t¹  ©n   µng  ti g   tæ  td nh n     tr   ing h ChÝnh  s¸ch    éi theo  x∙ h   quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i  íingêi nghÌo  µ  c Ch ph v t d ®è v     v c¸c  i  îng ®è t   chÝnh  s¸ch kh¸c);   ” §i Ò u 2 Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng b¸o §i Ò u 3 Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng  ô    tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    Ng h v tæ  td phi ng©n  µng,c¸cThñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,  h    tr ®¬ v thu   h Nh n     Gi¸m  ®èc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, ¬  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  ®è tæ  td chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản