Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
126
lượt xem
10
download

Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 381/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  381/Q§­N H 1   T N N S N G µ Y  28 T H¸ N G  12 N¨ M   1995  V Ò  ® I Ò U  C H Ø N H  L∙I U Ê T  TI Ò N  G ö I V µ    S TI Ò N   A Y  ® è I V íI T æ   H ø C  KI N H  T Õ  V µ  D © N   V   C C THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  ¹  Önh  è    cø  l Ng h Nh n   b ti L s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990 cña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc;   Ch t H  Nh n ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 3/2/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ,   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1. Nay  c«ng  è  Çn l∙suÊttiÒn vay  ña      b tr     i     c c¸cTæ chøc  kinh tÕ  µ   v d©n    ¹ c¸cTæ   c t     chøc  Ýn  ông    i td nh sau: 1­ L∙i Êtcho     su   vay: 1.1­Cho    vay  ¾n  ¹n tèi a:  ng h   ® 1,75%  th¸ng(21%    n¨m) 1.2­Cho    vay  trungvµ  µih¹n  èi a:    d   t  ® 1,7%/th¸ng(20,4%/n¨m)   1.3­Cho    vay    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ, d©n    éc     c thu khu  ùc  Òn  ói cao, v mi n    h¶i ®¶o,  ïng  ng  µo  ¬     Ëp    v ®å b Kh Me t trung ® îc gi¶m     15%   víil∙ suÊt cho  so      i   vay  ïng lo¹ . c i 1.4­Riªng ®èi víiNHTM CP          n«ng th«n  îc¸p dông  Çn    Êt cho    ®    tr l∙su   i vay cao  Êt lµ 2%/th¸ng.HTX   Ýn  ông, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¹t®éng  ¹ nh       td   td nh d ho   t i ®Þa  µn  b n«ng  th«n ¸p dông  Çn l∙suÊtcho     tr     i   vay cao  Êt 2,5%/th¸ng. nh   1.5­Nî    ¹n:b»ng    qu¸ h   150%     Êtcho  l∙su   i vay  ïng lo¹ . c i 2­  û   Ö  T l chªnh  Öch  ÷a  i Êt  l gi l∙ su cho    vay  ×nh  ©n  µ  i Êt    b qu v l∙ su huy   ®éng  èn  ×nh  ©n  µ0,35%/th¸ng(4,2%/n¨m). vb qu l    §i Ò u 2. Tæng  Gi¸m  c,  ®è gi¸m  c    ©n   µng  ¬ng  ¹i (quèc ®è c¸c Ng h th m    doanh,cæ   Çn, c«ng    µichÝnh, Ng ©n   µng  ªndoanh,chinhµnh  ©n     ph   tyt     h li      Ng hµng  ícngoµit¹  Öt Nam), ng©n  µng  u    µ    iÓn,Quü   Ýn  ông  n   i Vi     h ®Ç t v ph¸ttr   td nh©n  ©n, Chñ  Ö m  îp      Ýn  ông,c¨n cø  µo  Çn l∙suÊtcho  d   nhi H t¸cx∙t d     v tr     i   vay  èi t  ®a  µ  û lÖ  v t   chªnh  Önh    Êt b×nh  ©n  ¹  Òu  trªn®©y     l l∙su   i qu ti§i 1    ®Ó quy  nh   ®Þ c¸c møc     Êt tiÒn  öi vµ    l∙ su   i g   cho  vay  ô  Ó  ï hîp  íithêih¹n  ña  õng  ¹ c th ph   v     ct lo   i tiÒn  öi,cho  g  vay, phï hîp  íi® Æc   iÓ m      v  ® s¶n  Êt,kinh doanh  ña  õng  ¹ xu     ct lo i   h×nh doanh  nghiÖp  µ  iÒu  Ön  v® ki kinh doanh  ña  õng ng©n  µng.   ct  h §i Ò u 3. Møc     Êt quy  nh  l∙ su   i ®Þ theo  Õt  nh  µy    µnh  Ó   õ quy ®Þ n thih k t  ngµy 01/1/1996,c¸c quyÕt  nh  Ò     Êt tiÒn  öi vµ  Òn     ®Þ v l∙ su   i g   ti vay  i  íic¸c ®è v     TCKT   µ  ©n    íc®©y    íi vd c tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n h hi l     h
  2. 2 Sè     Òn göikh«ng  ú  ¹n  ña  d ti     k h c TCKT,  ÕtkiÖm  ti   kh«ng  ú  ¹n  ña  ©n  kh c d c  µ    î vay  ©n  µng  n   èingµy  v dn  ng h ®Õ cu   31/12/1995 chuyÓn sang, ®Ò u       ¸p dông theo l∙suÊtt¹ Quy Õt  nh  µy.    i    i ®Þ n Riªng l∙ suÊt tiÒn  öitiÕtkiÖn  ã  ú  ¹n  ña  ©n  ,tiÒn göicã  ú  ¹n     i   g    ckh c d c      kh cña TCKT,  ù  îcho  d n  vay  ¾n  ¹n cã  ú  ¹n  ña  ng h   k h c TCKT   µ  ©n      vd c ph¸tsinh tr  ­ ícngµy    01/1/1996,® îcg÷inguyªn l∙suÊt cò  n   Õt  êih¹n      ÎtiÕt       i   ®Õ h th   ghitrªnth    kiÖm hay  Õ   ccho  kh í   vay  Òn. ti §i Ò u 4. Ch¸nh V¨n phßng, Thñ  ëng    n  Þ      tr c¸c ®¬ v ë NHNNT W,   Tæng   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c    ®è c¸c NHTM,  ©n   µng  &   Ng h §T  PT,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  NHNN   tØnh, thµnh  è, Chñ   Ö m     ph   nhi HTX   Ýn  ông, Quü   td   TDND   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản