Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
12
download

Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 ngày 24/08/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  383/Q§­N H 7  N G µ Y  28  T N N S T H¸ N G  12 N¨ M   1995 S ö A   æ I  §I Ò U  2 Q U Y Õ T  ® Þ N H   ® 455/Q§­N H 7  N G µ Y   24/8/1995 C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C  Ò  VI Ö C  C Ê P  GI Ê Y   V P H Ð P   A N G   G O ¹ I T Ö   Ò N  M Æ T  V µ  S Ð C  D U  L Þ C H   A  N í C N G O µ I M N TI R THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  vµo  cø  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è   l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  L s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc Céng   c Ch t H ®å Nh n     hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam; x∙h   ngh Vi   ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l Qu¶n  ýngo¹ihèiban  µnh  Ìm  l     h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 161/ H§BT  µy  ng 18/10/1988 cña  éi ®ång  é  ëng;   H  B tr ­ C¨n  ý  Õn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ki c Th t Ch ph t iC«ng  v¨n  è  s 7307/KTTH   ngµy 21/12/1995  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  Ch ph v vi ® chØnh  møc  ¹i ngo   tÖ  Òn m Æt   îcmang  ti   ®  theo khixuÊtc¶nh;      ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1.  öa  æi  S ® møc   ¹itÖ    ©n   µng  îc phÐp  ngo   c¸c Ng h ®  kinh doanh    ngo¹i Ö  ® îc cÊp giÊy phÐp  t¹ §iÒu 2  Quy Õt ®Þnh  455/Q§­  t i NH7  ngµy  24/8/1995 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: ­Møc    5.000  USD   îcsöa  æi  µnh  ®  ® th 7.000  USD; ­C¸c    møc  10.000  USD   îcsöa  æi  µnh  ®  ® th 15.000  USD. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l   t   01/01/1996. §i Ò u 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi, l     Gi¸m  c    ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  Nhµ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Ng h   n    ph   Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c)    ©n  µng  ¬ng  ¹i chÞu  ®è c¸c ng h th m  tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy.  n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản