Quyết định 39/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 39/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của quy định về nghiệp vụ phát hành và điều hoà tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 46/1999/QĐ-NHNN ngày 5/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  39/ 2002/Q§­N H N H   n n g µ y  16 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c s ö a  æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u,  V ® k h o ¶ n  c ñ a Q u y  ® Þ n h  v Ò  n g hi Ö p  v ô  p h¸t h µ n h   µ   v ® i Ò u  h o µ  ti Ò n m Æ t  trong h Ö  th è ng N g © n  h µ n g  N h µ   íc  n ba n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  46/1999/Q§­N H N N 6   n g µ y 05/02/1999 c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc ® n T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýcña  é, c¬  l  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/1998/N§­   µy  CP ng 31/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     µnh,thu håivµ  v ph¸th       thay thÕ  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;   ti       lo i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1:  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® kho¶n  ña  c Quy  nh  Ò   ®Þ v nghiÖp  ô    µnh  µ  iÒu  v ph¸th v® hßa  Òn m Æt   ti   trong h Ö   èng  ©n  µng  µ     th Ng h Nh nícban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 46/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 05/02/1999  cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  5    ® nh sau: “Vô  ëng  ô   tr V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü  îc ký  Önh  Êt,nhËp, qu ®   l xu     lÖnh  iÒu  ® chuyÓn  µ  chøc  ùc hiÖn  iÒu  v tæ  th   ® chuyÓn  Òn m Æt   éc Quü   ti   thu   dù  ÷ph¸thµnh  ¹ c¸c kho  Òn trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íctrong c¸c tr     ti     ti     th Ng h Nh n      tr ng  îp quy  nh  ¹ Kho¶n          §iÒu  cña  ê h  ®Þ t  i 1,2,4,7,8  4  Quy  nh  µy”. ®Þ n 2.§iÒu  ® îcsöa  æi      9    ® nh sau: “C¨n cø    nhu  Çu      Òn m Æt;  Ön  Ých  µ  iÒu  Ön  toµn  ña  c thu,chiti   di t v® ki an  c kho  Òn  õng    ti t Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,®Þnh  ú  th¸ng 01  Çn  Ng h Nh n   k 6    l hoÆc   ®ét  Êt,Vô  ëng  ô  xu   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  ù  Õn  qu d ki møc  ån Quü   t  nghiÖp  ô    µnh  ¹  ë   v ph¸th t i giao  Þch  ©n   µng  µ   íc;dù  Õn  S d Ng h Nh n   ki møc   ån t  Quü   ù  ÷ph¸thµnh,Quü   d tr       nghiÖp  ô    µnh  ¹      v ph¸th t i Chi nh¸nh  ©n   µng  c¸c Ng h Nhµ   íc tr×nh  èng  c  n  Th ®è phª  Öt    µm  ¬  ë  chøc  iÒu  µ  Òn duy ®Ó l c s tæ  ® ho ti   m Æt. § Ó   ï hîp  íidiÔn  Õn  ph   v  bi thu    Òn  Æt   µng  µy, Së   chi ti m h ng   giao  Þch  d Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  h Nh n       Ng h Nh n     ph c thÓ    ®Ó møc   ån  ü   ù  ÷ ph¸thµnh, Quü   t Qu d tr       nghiÖp  ô  v ph¸thµnh    cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  víi®Þnh  th h so    møc  îcduyÖt,nhng  ®    møc   ît®Þnh  v  møc  èi®a   t  kh«ng  îcqu¸ 10%”. ®  
  2. 2 3.B∙ibá  Òu      §i 10. §i Ò u    2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó  tõngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k    k §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quÜ,  ô   ëng  ô  Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô  V tr v K to¸n ­ T     tr v Tæng   Óm   ki so¸t, ñ  ­  Th tr ëng    n  Þ  ªnquan    ©n  µng  µ   ícTrung  ng;Gi¸m  c  ë  c¸c®¬ v li   ë Ng h Nh n   ¬  ®è S giao   dÞch  ©n  µng  µ   íc;Gi¸m  c      Ng h Nh n   ®è c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  Þu  ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản