intTypePromotion=1

Quyết định 400-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
93
lượt xem
1
download

Quyết định 400-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 400-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 400-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H ñ  T Þ C H  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  400­C T  N G µ Y   C BT 14­11­1990  V Ò   H µ N H  L Ë P  N G © N  H µ N G  N « N G  N G HI Ö P  VI Ö T  N A M T CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m 1981; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  cø  l Ng h        d v C«ng    µichÝnh   tyt   ngµy  th¸ng5  23    n¨m 1990; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 Nay  chuyÓn  ©n   µng  Ng h chuyªn doanh ph¸t tr Ón    i n«ng  nghiÖp  Öt Vi   Nam   theo NghÞ   nh  è  H§BT   µy  th¸ng 3  ®Þ s 53­ ng 26    n¨m  1988  ña  éi ®ång  c H  Bé   ëng  µnh  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  tr th Ng h Th m  doanh, lÊy    µ Ng ©n   µng    tªn l   h N«ng  nghiÖp  ÖtNam,  äit¾tlµNg ©n  µng  Vi   g      h N«ng  nghiÖp. §i Ò u 2 Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng  kinh doanh  Òn tÖ,tÝn  ông  µ    ti     d v dÞch  ô  ©n   µng  i  íic¸c thµnh  Çn  v Ng h ®è v     ph kinh tÕ,chñ  Õu     y trong lÜnh  ùc    v n«ng,l©m, ng,diªm       nghiÖp. Ng ©n   µng  h N«ng  nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp t¸c l Ng h      x∙tÝn  ông  µ    d v C«ng    µichÝnh  µy  th¸ng 5  tyt   ng 23    n¨m 1990  µ  v theo  Òu  Ö  §i l Ng ©n  µng  h N«ng nghiÖp  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. do  ®è Ng h Nh n     §i Ò u 3 Ng ©n   µng  h N«ng nghiÖp  µ m ét  l  ph¸p  ©n, h¹ch    nh   to¸nkinh tÕ  c  Ëp;   ®é l   ® îc Nhµ   íc cÊp  èn  Òu  Ö;® îc tù chñ  Ò   µichÝnh  µ  ã    n  v §i l       v t  v c con  Êu  d riªng.   Vèn  Òu  Ö  îccÊp  µ 200  û ®ång, t ng  ¬ng  tr Öu ®«la  ü   Ýnh  §i l ®   l  t   ¬ ® 30  i   Mt theo  tûgi¸hiÖn  µnh.    h §i Ò u 4 Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  Æt  ôsë  ¹ Thñ  «  µ   éi,cã      ® tr   t  i ® H N   c¸cchinh¸nh  ë trong  íc.Trong  êng  îp  Çn  Õt® îc m ë   n  tr hc thi     Chi nh¸nh    íc ngoµi,nhng  ën     ph¶i ® îc Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng     t H ®å B tr cho  Ðp  ph theo    Þ   ña  èng  ®Ò ngh c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
  2. 2 §i Ò u 5 Ng ©n   µng  h N«ng  nghiÖp  Æt  íiquyÒn  ® d  qu¶n  Þ cña  éi ®ång  tr   H  Qu¶n  trÞvµ  Òn  iÒu  µnh  ña    quy ® h c Tæng  Gi¸m  c. Thµnh    éi ®ång  ®è   viªnH   Qu¶n  Þ tr   do  èng  c  ©n   µng  µ   íc bæ   Ö m.  Th ®è Ng h Nh n   nhi Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  Chñ   Þch  éi ®ång  é   ëng    Ö m   do  t H  B tr bæ nhi theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u 6 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h k t  k  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng    é,  ñ   Ö m     û   ®è Ng h Nh n   tr c¸c B Ch nhi c¸c U ban  µ   íc vµ  ñ  ëng    ¬  Nh n   Th tr c¸c c quan  kh¸c thuéc  éi  ng  é   ëng, Chñ    H ®å B tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è,® Æc     ph   khu  ùcthuéc Trung  ng, tr     ¬  Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2